Totawoi Imo Poloyo Kumotiki Tisolonaika Nokoso
Polo mo Kolino nokonuso toloki mo, Isisoso mulumolo luwai nokoso imo na kumoti taikiyoki, Tisolonaika nokonumai no siki no. Toku yasoi posasoko wiyotiki, Isiso aino imo. Ainonani monoi mo Mi 17:1-9 tiyomuko. Poloyo kumomai Yuto noko siyaiyo puwokaiko manokino, no monoi no kumotiki, mulu ami amiso si monoi. Isiso ifou tumo monoi mani, na kumotiki. Noko siyaiyo tiyamo, ninani paso mo totawoi paso Poloyo no kumoki no, Kotoni pukoso ni si no.
1
Polo asawoi Sailowoi Timotiwoi, koi mo tokumononinukuwo, Kotoso mulumolo luwai noko moiso, Tisolonaika nokonuso no tosinuwo no. Moi mo Koto noko tiwoi tosi tomasikonuwo, Apou Siyoliwoi Isiso Kolaiso Siyoliwoiso.
Kotoyo na tofasinuwo. Totayo noinomo mulu tomokiso na tosinuwo.
Tisolonaika noko monoi wafisu aino imo.
Kotowoi imo lukasomai moi monoi wafisu imo timomosinoki. Tutolumo unumosinukuwo mo, koi mo wafisu imo na timo manonoki. Noko Siyoliso tomulumolo luwai manonuwo, tani mi tano manonuwo. To monoi mulu tununuwo, tani mi siyoli tanononi manonuwo. Moini Isiso Kolaiso Siyoliso tofoumo sinuwo. Ulosukomowoi muwoi, mulu ami amiso tosinononuwo. Koi mo ainonani monoi tomulumoloko manonoki, Kotoso wafisu imo na timo unu manonukuwo, moini Apouso.
Woli iyali, Koto mo moi monoi mulu tununuwo. Koi mo sai, na muwokomokaikinuwo, totani noko nokolalo si monoi. Tani imo itouniyaimo lukasikoma tumokinukuwo mo, imo saso pa lukasokinokiso, tani amiyosu imo itouniyaimo na lukasikoma tumokinukuwo. Totani Mulu Itouniyaimo Nokota mani, fasimokaloki. Ulai koi no mulu tiwoi? Imo motu saso posasoko wiyonina tumokinukuwo. Moi mo sai, koi mo molo itouniyaimo saso paluwai manokinoki, moiso wiyononi monoi.
No monoi no mo, moi mani, molo itouniyaimoso lolaloso aluwaimokokinuwo. Noko Siyoliso na aluwaikinuwo. Hani hani kopokoiyauyo uwokinuwo mo, ulai Kotoni imo mo kulaliwoi muwoi, na molokimokinuwo. Tani Mulu Itouniyaimo Nokotayo noinomo moi mo moloki mulu saso. Mulumolo luwai noko komaso nokoso na wiyotikinuwo, molo itouniyaimoso aluwai monoi, Masituniya nokowoi Koliko asi nokowoiso. Noko Siyoli aino imo mo moini ausai na maliyali liyaiki. Masituniya nokowoi Koliko asi nokowoi, toini auso mani, kolo kolomoki. Motu na, asi asiso kolo kolomo liyaiki. Noko nokolalo komaso mo sai, moiyo Kotoso mulumolo luwai aino imo. No monoi no ainonani monoi pa toposasoko manonokiso. Toi mo sai yasoi. Totaiyosu mo tiyamalo ununuwo, noino, “Polo iyali mo waliyo tiki, Tisolonaika nokoni auso mo.” Toi mo sai, moi mo asuwo asuwo koto iyaliso namoliyo alosikokinuwo, Kota Kotoso fokutonoyo alosimokinuwo, amai tolokaino nokotani mi anononi monoi. 10 Toi mo sai, moi mo tani awitonoso tofoumo si manonuwo, kumokisai no amukonaki no. Awitono no mo, apitonoyo yausai no lusikaiki no, tani siyolo mo Isiso. Kotoyo mulu atolokomakimo, na fasikomomokoimo.