Totawoi Imo Poloyo Kumononiki Timotiso
Polo mo Timotiso kumononi taikiyoki, totani mi ano fasi nokotaso. Timoti mo nokotalo muwoi, alu soku. Apitono mo Koliko nokota. Atino mo Yuto nukonu. Kumononimai mo Timoti mo Ifiso nokonumai toloki, Kotoso mulumolo luwai noko nokolaloso samukuko toloki. Totawoi imo Poloyo no kumoki no, no mo noino, “Atiyaiso na pa kwaiko tolo. Wonikaluso aiyoloko topoko nokoyo aiko ainikoino, Kotoso mulumolo luwai noko nokolaloso.” Imo siya mo mulumolo luwai noko nokolalo samukuko monoi, noinoso noinoso noinoso. Samukuko nokowoi fasiko nokowoi mo mulu ititouniwoi na suomo.
1
Yo mo Polo Isiso Kolaisoni imo lukasikalomano nokota. Imo lukasikalomano monoi Koto noko tiyo imono taikiyokino, moini samiyaikiyo kiyo nokotawoi Isiso Kolaisowoi, no tofoumokoni no.
Yo mo Timoti nonoso tokumononinoki. Nono mo asani alu komiyai. Isiso Kolaisoso tomulumolo luwai manoni, no monoi no.
Koto noko tiyo mo na tofasini, Apou Siyoliwoi moini Isiso Kolaiso Siyoliwoi. Mulu mo yau yau, suomoso monoiso na tofasini. Totiyo noinomo mulu tomokiso na totoloni.
Aiyoloko topoko noko aino imo.
Yo mo Masituniya asiso monoi manoki mo, na imalokinoki, Ifiso nokonuso amai na pa tolokaino. Ti monoi na timonoki, amai na pa tolokaino. Yo mo afonimaiso pa timonokiso, aiyoloko topoko noko monoi na timonoki, na pa ikiko, “Noko nokolaloso noiyo aiyoloko ifoluwaikaloiwo.” Wiyouwa wiyou, totaini muluyo afonimaiso imo tolukasalono. Aniyopatono iyalini siyolo siyolo na tokolali manono. Na pa alukiko, noko nokolaloso imo aiko lukasikaloino, toiyo aiko iyamoi, Kotoni imowo. Toi mo Kotoni mi pa tanonoso. Kotoso mulumolo luwai noko mo tani mi tanono. Ni mo afonimai imo muwoi, ya tiyomu, mulumolo luwai noko nokolalo mo mulu ukuwanowumo. Mulu wofu wofuwoi sakimo, mulu ukuwanoinomo. Mulu ulukukumoso sakimo, mulu na ukuwanoinomo, amiso mulumolo luwaiyakinomo, Kotoso. Noko siyaisu mo nonani molo itouniyaimoso yasoi utukaimokino, afonimai imo saso tolukasalo manono. Musini ami imo louwa taiyolokalono. Ulai toi no sai, Musini imo no? Sosoli na, imo monoiso tolukasalono.
Moti mo sai, Musini ami imo mo itouniyaimo, aiyoloko itouniyaimakikonimo. Koto mo tani ami imo posasokoki mo, molo itouniyaimoso aluwai noko monoi pa posasoko ukukiso. Molo koiyauso tanomo noko nokolalo monoi na posasoko ukuki, imo kulali nokowoi iyo uku uku nokowoi Kotoso namoliyo alosimokai nokowoi molo koiyauso aluwai nokowoi Kotoso molokimo somiso nokowoi koiyaumo nokowoi atino apitono iyali tukuwoli nokowoi noko nokolalo tukuwoli nokowoi, 10 uloliyo nokowoi noko amu lasimikuwano nokowoi noko nokolalo monoi muwoniyo suo suomoko uku nokowoi noko nokolaloso ifoluwaikalo nokowoi faumiko ifoluwaiko nokowoi, hani hani yalo noko, motu imoso no tokulali manono no, toiwoi na. Nonani noko iyali monoi Koto mo posasoko ukuki, Musiso posasoko wiyolumomai. 11 Kotoni imoso tokulali manono. Kotoni imo mo wiyou, itouniyaimo nali, ami siyoliwoi. Moloki kiyo nokotani imo, yoso no muwomonokaiki no, imo posasoko monoi.
Wafisu imo.
12 Yo mo wafisu imo timo, moini Isiso Kolaiso Siyoliso mo. Na amimomonoki, mulumoloko unumonoki, mi ano nokota itouniyaimo. Tani mi ano monoi na muwomonoki. No monoi no mo yo mo wafisu imo timo. 13 Toku yo mo palisiyoli manoki, uowoi na, na puwo manoki, pokoiyaumo manoki. Ulai asa monoi mo Kolaisoyo mo mulu mo yau, suomoso monoiso na fasimonoki. To mo sai, yo mo sosoli, pa mulumolo luwaikiso, no monoi no puwo koiyaumo manoki. 14 Wiyouwa wiyou, suomoso monoiso fasimonaloki, Noko Siyoli mo. No monoi no mo yo mo lolai mo tomulumolo luwai tolo, Isiso Kolaiso tota monoi mulu tunumoi.
15 Ni mo imo motu nali, noko nokolaloyo na kwaiwumo. Isiso Kolaiso mo asiso amukonoki, molo koiyauso aluwai noko nokolaloyo samiyaikiyo si monoi. Yo mani, molo koiyauso paluwai manoki, wiyouwa wiyou, noko komaso nokoso na posouwaiko manoki. 16 Isiso Kolaisosu mo mulu mo yau, suomoso monoiso na fasimonoki, somaiso pa uwokaimonokiso. No mo afonimaiso muwoi, noko nokolaloso wiyoti monoi na, to mo uo imo somaiso pa tolukasomoiso. Noinoso noko nokolalo mani, mulumolo luwaiyakinomo, pa uwokaikoiso. Kotoni auso si manoimo, aniyopa poi poi.
17 Wiyouwa wiyou, aniyopa poi poi nokota, noko nokolalo samukuko nokota siyoli, to mo kalowoi nokota muwoi. Ulai noko no moloi ki monoi? Kota Koto nali no. Na tokisosomi manokoni. Tani siyolo niya tokaluwaiyalo manokoni, aniyopa poi poi. Motu nali no.
Timoti mulu amiwoi tolo monoi aino imo.
18 Timoti, nono mo yani alu komiyai. Imo ami na timonoki, nonayo noko nokolaloso wiyoluko monoi. Kotoni mulu lukasiko nokoyo mani, ainonani monoi toku yasoi posasoko unukini. Nonani imoso aluwaiyakinimo, mulu amiwoi toloinimo, uo tukoluwano nokota komiyai, totayo uo nokoso no tosouwaikokai no. 19 Kotoso mulumolo luwai manoinimo. Mulu mo ulukukumoso toloinimo. Noko siyai mo mulu ulukukumoso siwoi muwoi, imo pa tukwai manonoso. Wiyouwa wiyou, Kotoso pa tomulumolo luwainoso. Toi mo ayou komiyai imonuyo tomoki topaiso monoi fikoloinokokai. 20 Noko ti, Haiminiyawoi Alikosatowoi, toti mani, noinoso na, Kotoso alisiyoli nokota ti na. Wiyouwa wiyou, yo mo kwaikokaiki mo, Sokolo Nokota Waini fona wosuwoimai yousa konokino. Ya tiyomu, sainowumo, Kotoso alisiyoli mo koiyau.