Ti monoi Imo Poloyo Kumotiki Kolino Nokoso
Polo mo Masituniya asimai toloki mo, Kolino noko nokolaloso ti monoi kumotiki. Taitusoyo toku yasoi tumoki, Poloso ima tumoki, “Kolino noko mo mulu mo yau yau, molo koiyauso aluwai monoi.” Siyaisu mo mulu mo pa alosokokinoso, iyamoki, “Polo mo Kotoni imo lukasikomalomano nokota muwoi, asuwo asuwo totopokomoi.” No monoi no mo Polo mo kumoti taikiyoki, mulu alosoko noko monoi moloki monoi. Ulai na ikoki, “Yo mo Kotoni imo lukasikalomano nokota na.” Imo siya mo noino kumotiki, muwoni isikokaiti monoi, ilolu somiso noko nokolaloso fasiko monoi.
1
Yo mo Polo, Isiso Kolaisoni imo lukasikalomano nokota. Kotoyosu yomu unumonokaiki, totani imo lukasikalomano monoi. Woli Timoti koti mo tokumononinukuwo, Kotoso mulumolo luwai noko nokolalo moiso, Kolino nokonuso no tosinuwo no. Koliko asimai si liyai noko nokolalo moi monoi mani, tokumononinukuwo, Kotoni noko nokolalo ititouni moiso.
Koto noko tiyo na tofasinuwo, moini Apouwoi Isiso Kolaiso Siyoliwoiyo. Totiyo noinomo mulu tomokiso na tosinuwo.
Wafisu aino imo.
Moi mo Kotoni siyoloso niya tokaluwaiyaloukoni. To mo Koto na, moini Isiso Kolaiso Siyolini Apitono. To mo moini Apou Siyoli na, noko mulu uku folo kiyo nokota, suomoso monoiso na tofasimokomoi. Mulu kolikali nokoso na tohamukukomoi. Umamoso si somiso mo, to mo na tohamukumokomoi. No monoi no moiyo mani, umamoso si somiso noko komaso noko mo waliyo na tohamukuko manokoni, Kotoyo ni tohamukumokomoi no, noinoso nali no. Kolaiso no uwokaikino mo, koi mani, noinoso na tuwomoko manono. Kolaisoso uwokai manokino mo, Kotoyo hamuku manoki. Koi mani, noinoso na, na tohamukumokomoi. Nasu, umamoso siwoi muwoi, koi mo. Ulai afonimaiso? Moi monoi nali no. Moiso tohamuku manonukuwo, tiyo ununukuwo, moi samiyaikiyo monoi. Ulai Koto mo tohamukumokomoi. Tohamukumoko mo, moi mani, na tohamukukomonuwo. No monoi no moi mo ulosukomowoi muwoi, mulu amiso sinonoinuwomo, koi komiyai uwokomo kopokoiyau komakinuwomo. Koi mo waliyo tomulumoloko ununukuwo, amisoso tosi manonuwo mo. Koi mo sai, moi mo koiwoi tomoso na tuwokaikomo manonuwo. No monoi no moi mani, Kotoyo na tohamukukomo manonuwo.
Woli iyali, koi mo wiyou tiyamonoki, koi uwomoko monoi sosolikomo mo, Aisiya asimai uwomoko monoi mo. Siyoliso na uwokomomoko manoki, koini ami na souwaikomomokokino, na poiniyaikomomokoki, na poi kolikalimokoi. Motu nali no, koi mo mulu na kolikalimokoki. Nokoyo imokokino mo, kolikaliyukonumo, nonani monoi mulu kolikalimokoki. Nonani hani no uwokomomokoki no, no mo afonimaiso fiyamosimomoka tumowoi muwoi. Koi saino monoi nali no, Kotoni ami monoi na. Ulai kokaini amiyo no moloi si monoi? Kokaini amiyo muwoi, Kotoni amiyo tosi ititouninoki, yau yau noko lusokokai nokotani amiyo. 10 Nonani hani koiyauyo na louwa tukuwolimokokaiki. Ulai Koto mo koponi imokoki. Amuwoi tino mani, na koponi imokoimo. Waliyo na tomulumoloko ununoki. Hani koiyauyo uwomokakimo, na koponi imokoimo. 11 Ulai afonimaiso? Moi mo Kotoso na pa utolumo unumoko manowo. No monoi no utolumo unumoko mano monoi na fasimokoimo. Fasimokakimo, noko nokolalo molopoiyo koi monoi mulumoloko unumokoinomo, Kotoso wafisu imo imoinomo, nonani hani monoi totayo no tiyo no.
Poloyo Kolino nokoso ifoluwaiko somiso aino imo.
12 Koi mo ninani monoi na tomoloki manonoki. Kotoni molo itouniyaimoso taluwai manonoki mo, mulu mo wofu wofuso. No mo motu na, koi mo sai, mulu mo ulukukumoso. Sai noko asini moloso no taluwaiyalono no, toiyo pa wiyomokokinoso, nonani moloso aluwai monoi. Wiyouwa wiyou, Kotoyo suomoso monoiso na tofasikomomokomoi, no monoi no taluwai manonoki. Asi asi komaso asimai mo koi mo nonani molo itouniyaimososo aluwaiyalo manokinoki, noko nokolaloni molo timai. Momaini molo timai mani, wiyouwa wiyou, noinoso na aluwai manokinoki, molo itouniyaimososo. 13 Kotoyo na tofasikomomokomoi, ulai koi no imo no moloi kukalikomokai monoi? Pa tokukalikomo kainukuwoso. Imo moiyo waliyo koko monoi, nonani imo saso na tokumononinukuwo, imo folosai no tosainonuwo no. Ya tiyomu, koi monoi na sainoinuwomo. 14 Lolai mo koufaso tosaino unumokonuwo, koi monoi. Amuwoi tino mo saino itouniyaimoinuwomo. No monoi no Siyoli Nokotayo amukonomai moloki komomokoinuwomo, koiyo no molokikomakinukuwo no, nonani komiyai nali no.
15 Yo mo waliyo mulumoloko unukinukuwo, no monoi no moini auso toku mano monoi louwa yomuki. Timai fasikomano monoi louwa fi. 16 Nasu, moini auso toku mano monoi louwa fi, Masituniya asiso mano monoi louwa. Nosai no Masituniya asisai ifou tumo monoi louwa fi, moini auso. Yo mo piyomuki, moiyo fasimono taikiyoinuwomowo, Yutiya asiso mano monoi. 17 Moloi woi? Yo mo mano monoi na yomuki. Ulai moiyo tomulumolokonuwo, afonimai imoso yomukiwo. Wiyou, aino muwoi. Yo mo mano monoi louwa, topoko imo muwoi. Yo yomu mo, “Ya pa kiyanoikuwoso,” yo mo pa kiyanoikuwoso. Ya yomu mo, “Na kiyanoikuwomo,” yo mo na kiyanoikuwomo. Yo mo asini moloso aluwaiwoi muwoi, imo tiwoi pa tiyomalomoiso. 18 Koto mo motu imo saso nokota. No monoi no imo no timo manonukuwo no, no mo imo motu saso. Koi mo imo tiwoi lukasalo noko muwoi. 19 Sailowoi Timotiwoi asawoi koi mo moini mulumai mo motu imo saso lukasi manokinukuwo, Kotoni awitono Isiso Kolaiso aino imo nali no. Moi mo sai, Kolaiso mo imo tiwoi nokota muwoi, motu imo saso na tiyomumoi. 20 Motu na, Kotoyo motu imo saiso saiso piyomukaimosiki, namolisai Kolaisoyo tumoki mo, komaso mo motu na fiyamosiki. Toso tomulumolo luwaikoni mo, na tiyamokoni, “Motu nali no.” No monoi no Kotoni siyoloso tokaluwaiyalo manokoni. 21 Koto totayo mo na tamikomomokomoi, moiwoi koiwoi. No monoi no Kolaisowoi tosi tomasimokoni. Na muwokomomokoki, 22 yomukaiki, “Asani noko nokolalo mo.” Totani Mulu Itouniyaimo Nokotawoi si monoi na muwokomomokokaiki. No mo totawoi hani amokoki. No monoi no tosainokoni, amuwoi tino mo kumokini hani hani komaso nimokoimo.
Poloyo somaiso kokano somiso aino imo.
23 A, topoko noiyo. Koto mo sai. Ya imokinukuwo mo, mano monoi mo, no mo topoko imo muwoi. Wiyou, topoko imo muwoi, motu nali no. Yo mo mano monoi louwa. Ulai moiso uo imo imano mo wiyou yomuki, no monoi no Kolino nokonuso somaiso pa manokiso. Ulai afonimaiso? Wonikaluso yani uo imo monoi mulu aiko kolikaliyoinuwo. 24 Ulai koi no totami yoluwaikomonukuwo, amiso mulumolo luwai monoi no? Wiyou, aino muwoi. Ami amiso tomulumolo luwainuwo. Moi moloki si monoisu na tofasi manonukuwo.