Ti monoi Imo Pitayo Kumoki
Ni mo ti monoi imo Pita mo Isisoso mulumolo luwai noko nokolaloso kumotiki. Noino na ikoki, “Aiyolokomo topoko noko monoi atiyaiso na pa si manowo.” Aino ikoki, Isiso Kolaiso monoi saino itouniyaimowumo. Imo motu sai mo, ulai aiyoloko topoko nokoyo moloi uwokaikowaiko monoi, toini mulu no?
1
Yo mo Saimo Pita, Isiso Kolaisoni mi anononi nokota, tani imo lukasikalomano nokota. Mulumolo luwai noko nokolalo moiso tokumononinukuwo. Koi komiyai toso tomulumolo luwainuwo. Tomoso nali, itouniyaimo. Isiso Kolaiso, samiyaikiyo kiyo nokota siyoli, to mo moini Koto na. Mulu itouniyaimo nokota, fofamoso kimokowoi muwoi, no monoi no koi komiyai na tomulumolo luwai manonuwo, mulu ami amisoso.
Moi mo Koto noko ti monoi tosainonuwo, moini Isiso Siyoliwoi. No monoi no na tofasikomalo manonuwo. Totiyo noinomo mulu tomokiso na tosi manonuwo.
Kotoyo tota monoi muwokomomokokai aino imo.
Motu na, to mo Koto nali. To monoi saino itouniyaimakikonimo, tani amiyo na si itouniyaimo monoi, molokimo monoi. Tani ami mo siyoli, mulu itouniyaimo saso, no monoi no aliyonikomomokoki. Nasu, tani ami mo siyoli, noko fasiko mulu saso, no monoi no motu imo yomu unumokokaiki. Nonani imoso waliyo mulumolo luwaiyakinuwomo, asi asi nokowoi pa uwokaikomoinuwoso, mulu kopokoiyau foli monoi. Koto, tota komiyai na soinuwomo, mulu tomoso mo.
No monoi no mo, molo itouniyaimoso atiyaiso na pa aluwai manowo. Ulai afonimaiso? Kotoso tomulumolo luwainuwo, no monoi no. Molo itouniyaimoso aluwaiyakinuwomo, to monoi na pa sainowo. Sainakinuwomo, momaini muluso noiyo aluwaikoiwo. Momaini muluso aluwaiko somiso mo, mulu ami amiso na pa si manowo. Noiyo ulosukomoiwo. Mulu amiso sakinuwomo, Kotoso na pa molokimo manowo. Kotoso molokimakinuwomo, mulumolo luwai noko iyali momai amu pa asisikuwano manowo. Asisikuwanakinuwomo, mulu na pa ukuwano manowo.
Mulu ititouniwoi ni ikikomonukuwo no, ninaniwoi sinonakinuwomo, mulu ifolaluwawoi soinuwomo. Nasu, mulu ititouni mo sisiyolikomo taikiyakinuwomo, mulu mo iwoi na soinuwomo. Ulai afonimaiso? Momaini Isiso Kolaiso Siyoli monoi mo tosaino itouniyaimo sinuwo. Noko mo nonani mulu ititouniwoi tolo somiso mo, ulai haniso no moloi ki monoi? Molo kau kau nokota komiyai, Koto monoi na tokiyali. Na tofufolikomo, Kotoyo mulu koiyau yasoi afoliwaiki.
10 Woli iyali, Kotoyo mo yasoi aliyonikomokinuwo, totani noko nokolalo si monoi muwokomokaikinuwo. No monoi no atiyaiso na pa aluwai manowo, mulu ami amiso. Ainoso yakinuwomo, pa kitolokomo manoinuwoso. 11 No monoi no kumokiso yakinuwomo, momaini Isiso Kolaiso Siyoliyo na imoinuwomo, “Waliyo na potiwo.” Aniyopa poi poi samukukomo manoinuwomo. Ta noinomo na tosamiyaikiyokoni.
12 Ninani hani hani ya ni timonukuwo no, moi mo sai yasoi. Imo motuso pa tokulali manonuwoso, mulu amiso na tosinuwo. Ulai saiso saiso amai tikikomo manonukuwo, wonikaluso muluso aiko fufolikomoinuwo. 13 Ya tiyomu, yani imoso fufolikomakinuwomo, no mo kwaimo muwoi. No monoi no mo, yo amai tolokainomai na timo manonukuwo. 14 Ulai afonimaiso? Yo mo sai, aumoifaso kalomonoimo. Momaini Isiso Kolaiso Siyoliyo aino na imonoki. 15 Kalomono somisomai siyoliso na tiyomoi, na tikikomo manonukuwo. No monoi no namolisai mani, ninani imo pa fufolikomo manoinuwoso.
Kotoni ami mo Isisoni auso tanokaino aino imo.
16 Isiso Kolaiso aino imo toku no posasokokinoki mo, kokaini muluyoso afonimaiso pa lukasi komokinukuwoso. Wiyou, to mo moini Isiso Kolaiso Siyoli nali. Tani ami mo siyoli, ifou na amukonoimo. Kotoni amimai toloso kokaini molo tiyo yapoli na kwaikinoki. No monoi no tikikomo manonukuwo. 17 Koto, Apou Siyoliyo tani siyolo kaluwaiki mo, koi mo na kwai sinoki. Saponi siyoli nokota mo kisosomiki mo, na kwaimokinoki. Na yomuki, noino, “Ni mo yani alu na. Yo mo to mulu mo siyoli. Yani mulu mo waliyo, to monoi mo.” Aino na yomuki. 18 Kotoni yuso si tomasimokinoki mo, nonani ko na kumoki poisai yomuso na kwaimokinoki, kokai mo.
19 No monoi no mo, koi mo waliyo tomulumolokonoki, Kotoni imo monoi, tani mulu lukasiko noko iyaliyo toku no kulukaikino no. Moi mani, na pomulumoloko itouniyaimowo. Imo mo lamu ta komiyai nali no, amolokimai tofupiniyaimomoi, ainoso potiyouwo komiyai moini mulu poiso auwoniyouwoimo, nosai no posasi. 20 Ni mo imo siyoli, na pukwaiwo. Kotoni imo folosai imo tani mulu lukasiko nokoyo no posasokokino no, ulai nokoni amiyo no moloi mulumoloko monoi? 21 Ulai afonimaiso? Kotoni imo, tani mulu lukasiko noko iyaliyo toku no kulukaikino no, no mo totaini muluyoso kuluwoi muwoi, totaini muluyosu posasokowoi muwoi. Wiyou, Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokotayosu na powiyoluko manoki, no monoi no kulalokino, Kotoni imo mo.