Ti monoi Imo Poloyo Kumotiki Tisolonaika Nokoso
Polo mo ti monoi imo kumotiki, Tisolonaika noko nokolaloso, Isisoso no mulumolo luwaikino no. Noko Siyoliyo amukono monoi toi mo sai muwoi, piyamoki, yasoi tumowo. No monoi no mo kulu wiyotiki, toku no fiyamosokaki no.
1
Polo asawoi Sailowoi Timotiwoi, koi mo tokumononinukuwo, Kotoso mulumolo luwai noko moiso, Tisolonaika nokonuso no tosinuwo no. Moi mo Koto noko tiwoi tosi tomasikonuwo, moini Apouwoi Isiso Kolaiso Siyoliwoiso.
Koto noko tiyo na tofasinuwo, Apou Siyoliwoi Isiso Kolaiso Siyoliwoiyo. Totiyo noinomo mulu tomokiso na tosinuwo.
Wafisu imo, Tisolonaika noko monoi.
Woli iyali, Kotoso wafisu imo na timo unu manonukuwo. No mo afonimaiso muwoi. Na tomulumolo luwai manonuwo. No monoi no. Tokusai mulumolo luwai manokinuwo, ainoso hani lolai mo mulu ami amisoso na tomulumolo luwainuwo. Mulu tukuwano manonuwo. Toku mo koufaso. Lolai mo mulu mo sisiyoli na tukuwanonuwo. No monoi no Kotoso mulumolo luwai noko nokolalo siyaiso tikalo manonoki mo, moi monoi aino imo mani, tikalonoki. Ulai afonimaiso? Na tomolokimo manonukuwo. Uo nokoyo tuwomosinuwo mo, hani hani kopokoiyauyo tuwokomo manonuwo mo, ulai na tomulumolo luwai manonuwo. Pa tulosukomo manonuwoso, mulu ami amiso na tosinononuwo.
Kotoyo suo foli monoi uwokomomoko aino imo.
Moiso no hani haniyo uwomoko no hani monoi? Moiso wiyomoko monoi saso, Koto mo na towiyomoko, suo foli monoi yomukaiyakimo, tani imo mo motu saso. Hani haniyo uwokomakinuwomo, Koto mo mulu ititounikaiyoinuwomo, yomoimo, “Toi mo waliyo, yani auso si monoi. Ya na samukukoimo.” No monoi no hani haniyo tuwokomo manonuwo. Suo foli monoi yomukaiyakimo, imo motu saso yomukaiyoimo. No monoi no uo nokoyo uwokomakinuwomo, uo foli monoi na uwokaikoimo. Moisu mo koiwoi si itouniyaimoinuwomo. Kopokoiyauyo uwokomo mo koma na. Koto mo aino yoimo, awitono fiyamosimaiso. Kumokisai amukonoimo, Isiso Siyoli mo, tani kumoki noko ami amiwoi koliyo konoimo. Tawoi imokalo konoinomo.
Noko mo Koto sai somiso mo, na uwokoimo. Moini Isiso Siyoli totani imo itouniyaimo kwai somiso mo, imo kwai somiso foli monoi na uwokoimo. Na uwokaikoimo. Aniyopa poi poi uwokaiko manoimo. Noko Siyolini auso no hani monoi ti monoi? Tani ami mo siyoli siyoli, wiyouwa wiyou. Ulai toi no hani monoi ki monoi? Na uwokaikoimo. 10 Totani noko nokolalo ititouni mo kaluwaiyaloinomo, tani siyolo mo. Nasu, amukonakimo, mulumolo luwai noko nokolalo komaso mo iyamo unoinomo, “Wiyou, noko siyoli wiyou.” Moi mani, noinoso na. Ulai afonimaiso? Kotoni imo posasoko wiyononikinukuwo mo, waliyo na mulumoloko unumokokinuwo.
Kotoso utolumo imo, Tisolonaika noko monoi.
11 No monoi no mo, koi mo moini Kotowoi imo tolukaso unu manonukuwo, na tutolumo ununukuwo, moiyo molo itouniyaimoso aluwai monoi, toku no aliyonikomokinuwo no, noinoso na. No monoi no waliyo yomu unoinuwomo, totayo mo. Na tutolumo manonoki, totani amiyo noinomo moiyo mulu ititouniwoi saso si monoi, no tiyo manonuwo no. Na tutolumo ununukuwo, totani amiyo noinomo moiyo mi itouniyaimo ano monoi, no tiyo manonuwo no, mulumolo luwai monoi. 12 No monoi no koi mo Kotoso timo ununukuwo, moiyo aluwai itouniyaimo monoi. Aluwai itouniyaimakinuwomo, moini Isiso Siyolini siyolo na kaluwaiyaloinuwomo. Tota mani, momaini siyolo siyolo kolalaloinuwomo. No mo afonimaiso muwoi, Koto noko ti mo suomoso monoiso tofasikomonuwo, moini Kotowoi Isiso Kolaiso Siyoliwoi mo.