Ti monoi Imo Poloyo Kumononiki Timotiso
Kalopulo nuso tolomai Polo mo Timotiso ti monoi na kumononiki, aumoifaso kalomai. Timoti mo Ifiso nokonuso amai tolo manoki, mulumolo luwai noko nokolaloso samukuko toloki. No monoi no Poloyo ikimoki, amiso tolo monoi, hani haniyo uwokomai mo.
1
Yo mo Polo Isiso Kolaisoni imo lukasikalomano nokota. Kotosu mo yomu unumonokaiki, totani imo lukasikalomano monoi. Ulai afonimaiso? Noko nokolalo monoi toku yomu ukukaiki, si itouniyaimo monoi. Isiso Kolaisowoi si tomasimakinomo, na si itouniyaimo manoimo. No monoi no yoso imono taikiyoki, nonani imo lukasikalomano monoi.
Yo mo Timoti nonoso tokumononinoki. Nono mo yani alu komiyai, na tomulu ununoki.
Koto noko tiyo mo na tofasini, Apou Siyoliwoi moini Isiso Kolaiso Siyoliwoi. Mulu mo yau yau, suomoso monoiso na tofasini. Totiyo noinomo mulu tomokiso na totoloni.
Timotiso mulu amimo aino imo.
Yo mo Kotoni mi na tanomoi, aniyopa iyali komiyai. Tani mi no tanomoi mo, yo mo mulu mo ulukukumoso. Ulo ulo amoloki amoloki yo mo towoi imo tolukasomoi. Imo tolukasomoi mo, nono monoi wafisu imo na timomoi. Yo utukaimokinoki mo, nono mo na sonikini. Ainonani monoi tomulumoloko ununoki mo, yo mo nono ki mulu mo siyoli. Kimona tumakinimo, yani mulu mo moloki saso.
Yo tomulumoloko ununoki mo, yo mo sai, Isiso Kolaisoso motuwaso na tomulumolo luwaini. Anoni noko ti komiyai na tomulumolo luwaini, anoni wai Lowisowoi anoni Yunisowoi. Toku no pomulumolo luwai manokino no, nono mani, noinoso na. Yo mo mulu mo tiwoi muwoi, yo mo sai, tomososo na tomulumolo luwaini, Isiso Kolaisoso.
No monoi no mo, yo mo ulai timonoki, Kotoni ami monoi na pomulumoloko, toku no anonikini no, ya nainoyo akaikomomai, nani komuso. Nonani ami mo ta i komiyai, na imokumo. Koto mo tani Mulu Itouniyaimo Nokotaso imo taikiyoki mo, mulu amikomomoko monoi na imo taikiyoki. Moi kokolokomomoko monoi pa imo taikiyokiso. Tani amiyo noinomo moi mani, mulu ami amiwoi tosikoni. Noko nokolalo monoi mulu tukukoni. Muluwoi niya tosikoni.
No monoi no mo, noko nokolalo monoi noiyo nikoi, moini Noko Siyoli aino imo posasoko wiyoti monoi. Kalopulo nokota yowoi asisimono monoi mani, noiyo nimonoi. Ulai tani imo posasoko foli monoi tuwomonono, noiyo kokolokomoi. Imo itouniyaimo posasoko foli monoi na pa uwo tolo fasimono. Kotoni amiyo amimoinimo. Ta noinomo tosamiyaikiyokoni. Totani noko nokolalo ititouni si monoi na aliyonimokoki. Ulai moi no moloi yo monoi? Totani muluyosu aliyonimokoki, suomoso monoiso na fasimokoki. Kumoki asi asi auwonoulu somisomai na yomukaiki, Isiso Kolaisoyo fasimoka kono monoi. 10 Toku moi mo sai muwoi. Nosai no mo moini samiyaikiyo kiyo nokota Isiso Kolaiso mo na fiyamosiya konoki. No monoi no lolai mo moi mo sai. Na posasoko wiyomokoki. Kolikalimokokai monoi alukikomomokoki. Tani imo itouniyaimo kwaiyakikonimo, kolikalimokokaiwoi muwoi, aniyopa poi poi si itouniyaimo mano monoi.
11 Nonani imo itouniyaimo posasokalo monoi Kotoyo na muwokaimonoki, totani imo lukasikalomano monoi, noko nokolaloso aiyolokalo monoi. 12 Nonani foli monoi na tuwomono manono. Ulai moloi auwosimomono monoi? Yo mo Isiso Kolaiso mo sai, totaso na tomulumolo luwaimoi. Yo mo mulu mo tiwoi muwoi, yo mo sai, totayosu mo tani mi na tosamukumoi, mi no mo asaso no muwomonokaiki no. Na tosamukumoi, ainoso hani ifou amukonoimo.
13 Yo noko aiyolokoso no pukwaimonomosikini no, nonani imo tomososo na pa aiyolokalomoi. No mo imo motu nali. Aiyolokakinimo, Isiso Kolaisoso pa mulumolo luwaimoi, noko nokolalo monoi mulu pa ukumoi, totani amiyo. 14 Koto mo totani imo itouniyaimo lukasikalo monoi muwokaikini, no monoi no atiyaiso, tani imo na pa samukukomoi. Totani Mulu Itouniyaimo Nokotani amiyo na pa samukukomoi, nani mulu poiso tolokaino nokotani amiyo.
15 Nono mo sai, mulumolo luwai noko Aisiya asiso no tosi no, toi komaso mo namoliyo na alosimomonokino. Fikilowoi Himokiniwoi, toti mani, tomoso na, namoliyo alosimomonokino.
16 Ya tiyomu, Noko Siyoli mo Onisifola koli waliyo fasikoimo. Mulu mo yau, no monoi no suomoso monoiso fasikoimo. Yo mo kalopulo nokota, ulai Onisifola mo namoliyo pa alosimomonokiso. Saiso saiso mulu pamimomonomosiki, no monoi no yo mo ulukukumoso. 17 Nasu, Lomo nokonuso tumoki mo, na ikolimonalo manoki. Ikolimonalo manoki mo; ainoso hani kimona tumoki. 18 Noko Siyoli mo suo foli monoi yomukaiyakimo, ya tiyomu, Onisifolaso waliyo na fasiyoimo. To monoi mulu mo yau, no monoi no suomoso monoiso fasiyoimo. Ifiso nokonuso yo tolomai mani, saiso saiso pofasimonomosiki, Onisifolayo mo. Nono mo sai nali no.