Kotoni Imo Lukasikalomano Mi Aino Imo
Kotoni mi analo monoi mo Luko mo na kulukaiki. Toku mo Isiso aino imo kuluki. No mo Itouniyaimo Imo mo Lukoyo Kuluki. Ni kulukaiki no, no mo noko nokonu nokotaso kulunoniki, tani siyolo mo Tiyofila. Ulai asi asi noko nokolalo moi monoi mani, na kulumokoki, moi saino monoi. Ninani puko imo folosai mo noino, Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokotani amiyo noko mo imo itouniyaimo posasokalokino, asi asiso. Kotoni Imo Lukasikalomano Mi Aino Imo na. Imo siyafa 1 ainoso 12 mo Pita aino imo. Imo siyafa 13 ainoso 28 mo Polo aino imo. Nuwoi siya mo Luko mani, Poloso aluwaiyaloki.
1
Isisoyo yomukai Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokota kiyo taikiyo aino imo.
Woli Tiyofila, yo mo nani puko na tokulunoninoki. Toku mo puko siya kulunonikinoki, Isiso aino imo puko, tani mi monoi. Isiso lolalosai no yo manoki no, no aiyoloko manoki no, ainoso hani Kotoyo kumokiso no kawiyo yoki no, nonani monoi toku kuluki. Toku mo siyokutono iyali muwokokaiki, Isiso mo, Kotoni imo lukasikalomano monoi. Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokotayo tolo fasimai nonani nokoso imo amiso na lukasikoki, tani mi anononi monoi. Ainonani monoi toku yasoi kulunonikinoki, yo mo.
Nosai no mo; Isiso mo uwokaikino mo; siyokutono iyaliso na kokanoki. Ulo ulo, 40, saiso saiso pokokanomosiki, imo polukasikanomosiki, Kotoyo samukumoko imo mo. No monoi no toi mo sai, yausai auwoniyouki mo, amai na tolo.
Nosai no mo; tolo tomasikomai na ikikoki, “Yolusolimo nokonu siyoliso noiyo utukaimoiwo. Yani Apou mo toku yasoi yomukaiki, noko siyaso imo taikiyo monoi. Na pa foumowo. Yo mani, imo unukinukuwo. No monoi no aumoifaso totani Mulu Itouniyaimo Nokotaso na imo taikiyoimo, momaini mulu poiso, muwokomokai monoi. Iyono totayo iwoso uluwakoki.” Aino ikoki, Isiso mo.
Nosai no mo; ti monoi ukouniyaikoki mo, siyokutono iyali mo Isisoso imokino, “Noko Siyoli, a, lolai no Isolilo noko nokolalo koi no tosamukumoko toloni, moini aniyopa nokota siyoli komiyai?” Fowakoki, “No mo moini hani muwoi. Maniwoiso poimo, no mo Apou Siyolini hani na, totani muluyososu. Ulai na pukwaimonowo. Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokota mo amukonoimo, amikoma konoinuwomo, momaini mulu poiso lotaloimo. No monoi no asa monoi aino imo posasoko wiyotiyaloinuwomo, Yolusolimo noko nokolalowoi Yutiya asi komaso noko nokolalowoi Somaliya asi noko nokolalowoiso ainoso hani asi asi noko nokolalo komasoso na posasoko wiyotiyaloinuwomo, asa monoi aino imo mo.” Isiso mo aino na ikoki, siyokutono iyaliso.
Isiso kumokiso ifou amiyo aino imo.
(Mako 16:19-20; Luko 24:50-53)
Isiso mo nonani imo lukasiko uwai; totaini molo timai puwoso na amiyoki. Kumoki kopuyo ufiyaima konoki, uwofa na you kikino. 10 Amai amiyo manoki mo, siyokutono iyali mo kumokiso pukwai siki, molo amiso. Ulai lolai siyaso noko ti mo toini auso na tolo tomasika tumokino. Totini tuno mo kamo kamoso na tolika tumokino. 11 Na ikokino, “Kalili noko moi no kumokiso no hani monoi tukwailuwainuwo? Ninani Isiso mo Kotoyo kumokiso na kawiyo yowainuwo. Ulai to mo ifou mani, noinoso na amukonoimo, lolai ni tukwainuwo no, kumokiso amiyo molosai.”
Yutaso kwalomai monoi nokotaso muwokai aino imo.
12 Nosai no mo; Isisoni siyokutono iyali mo yusai kunoki, Oli yusai. Yolusolimo nokonuso ifou nuki. Aluwamai muwoi, mi fou fouko ulomai waliyo no ponumosiki no, aumoifaso na. 13 Nu mo tiki mo, nu komu wosuwoi nuso na yoki, no posimosiki no. Na sa yoki. Toini siyolo siyolo mo Pita, Iyono, Yamiso, Anotolu, Filipo, Tomo, Patolumiyo, Matiyu, Yamiso Alifiyani awitono, Saimo Siloto, Yutaso Yamiso siyani awitono. 14 Nonani noko mo Kotowoi imo polukaso simosiki. Nokolalowoi Isisoni atino Moiliwoi auwatono iyaliwoi, toi mani, posi tomasikomosikino.
15 Nosai no mo; Isisoso mulumolo luwai noko molopoi noko mani, sa tumoki, noko molopoi mo 120. Nosai no Pita mo na tolauki, na ikoki, 16 “Woli iyali, moini aniyopa Toiwiyo Kotoni pukoso toku kumokaiki, Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokotani amiyo. Yutaso monoi kumokaiki, Isiso kausi nokoso wiyoti nokota monoi. No monoi no Kotoni puko imo mo motu na fiyamosiki, Toiwiyo toku no kumokaiki no. 17 Yutaso, to mo koini imo lukasikalomano mi monoi toku muwokaiki, Isisoyo. Koini auso tolo tomasimomokoki.” Pita mo aino ikoki.
18 Ulai Yutaso mo uo noko fasikoki. Nonani foli monoi mo muwoni nikino. Muwoni nikino mo; asi suo suomokanoki, suo mo muwoni. Nosai no mo na usukunoki, nonani asimai mo, tani pautoso poliyaliyaiki, nomoli mo asiso usukunokoki. Yau. 19 Nonani imo kolo kolomoki, Yolusolimo noko komaso nokoni auso. No monoi no asi mo Akilotamo asi pokaluwai manokino, toini imosai mo. Imo folosai mo noino, Nako Asi.
20 Nosai no mo; Pita mo mulumolo luwai nokoso na ikoki, “No mo afonimaiso muwoi. Kotoni siyolo kaluwai si pukoyo tiyomuko, noino,
“Ya tiyomu, tani nu mo nokoyo utukaimowumo. Noko uwofa koko monoi, moi mo.”
Imo siya mo noino kumokaiki,
“Noko siya mo tani mi kwalomai monoi anumo.”
21-22 No monoi no ya tiyomu, noko siya niya tomuwokaikoni. Iyonoyo noko uluwakosai ainoso hani Kotoyo kawiyo yoki mo, noko siyai mo na poliyai fasimokalo manokino, Isiso Siyoli koiwoi. Nonani nokoni mulumai nokota siya mo niya tomuwokaikoni, yausai auwoniyou aino imo posasoko fasimoko monoi.” Aino na ikoki, Pita mo.
23 Nosai no mo; noko tiwoi kolalikino, Isisoso mulumolo luwai noko mo. Toi mulumai nokota ti na kolalikino. Noko siyani siyolo mo Yusifo, tani siyolo siya mo Pasopaso, siyolo siyasai mo Yasota. Noko siyani siyolo mo Matiyaso. 24 Kolali uwai; nosai no Kotowoi imo na lukasokino, na imokino, “Noko Siyoli, nono mo nokoni mulu mo sai. No monoi no na powiyomoko, noiso muwokaini. 25 Nonani nokota mo Yutasoni mi kwalomai monoi anoimo, nani imo lukasikalomano fasimokoimo. Yutaso, to mo nani miso utukaimoki, totani mulu koiyauso aluwai monoi yoki.” Mulumolo luwai noko mo ainoso imokino, Kotoso. 26 Imokino mo; noko ti monoi na somaimo ukukino. Somaimo ukukino mo; Matiyasoyo mo souwaiki. No monoi no na muwokino, Kotoni imo lukasikalomano noko 11woi tolo fasiko monoi.