Kolosi Nokoso Imo Kumotiki Poloyo
Polo mo kalopulo nuso tolomai mo Isisoso mulumolo luwai noko nokolaloso na kumotiki, Kolosi nokonumai si noko nokolaloso. No kumoki mo; Tikika noko tiso, Onisimawoiso ati taikiyoki, na alomanokino. Polo mo afonimaiso kumowoi muwoi, Ipafolasoyo toku yasoi faumiya tumoki, imoki, “Kolosi nokonumai mo topoko noko tosi. Wiyouwa wiyou, Isiso monoi tiyamo unu, Kotoni kumoki nokota sasowo, Kotoyo tosouwaiwo. Mulumolo luwai nokoso tainiko ifoluwaikalo manono, au tuno tokosonasiko monoi. Koloni au au monoi mani, na tainikalo manono.” Aino faumiya tumoki, Ipafolasoyo. No monoi no mo Polo mo imo itouniyaimo kumotiki, noino, “Isiso Kolaiso mo hani hani komaso samukuko nokota siyoli na.”
1
Yo mo Polo, Isiso Kolaisoni imo lukasikalomano nokota. Kotoyosu yomu unumonokaiki, totani imo lukasikalomano monoi. Woli Timoti koti mo tokumononinukuwo, Kotoni noko nokolalo moiso, Kolosi nokonuso no tosinuwo no. Kolaisoso taluwai itouniyaimo manonuwo.
Moini Apou Kotoyo na tofasinuwo. Ta noinomo mulu tomokiso na tosinuwo.
Kolosi nokoyo Kolaisoso mulumolo luwai aino imo.
Kotowoi imo lukasomai moi monoi wafisu imo timomosinoki. Nasu, moini Isiso Kolaiso Siyolini Apitonowoi imo tolukaso unumosinukuwo mo, wafisu imo na timo manonoki, moi monoi. Ulai afonimaiso? Imofa kolo koloma tumoki, Isiso Kolaisoso no tomulumolo luwainuwo no, Kotoni noko nokolalo monoi no tomulu ukunuwo no.
No mo afonimaiso yowoi muwoi. Imo motu imoso kwaikinuwo, imo itouniyaimo, nokoyo no posasoko wiyononikinuwo no, kumokiso si itouniyaimo monoi. Nonani si itouniyaimo monoi tofounuwo, no monoi no Isiso Kolaisoso tomulumolo luwainuwo, Kotoni noko nokolalo monoi mulu siyoli tukunuwo.
Imo itouniyaimo no mo, nokoyo posasoko wiyononikinuwo mo, moi mo Kotoyo fasikomo monoi sainokinuwo. Wiyou, moi mo sai, suomoso monoiso tofasimokomoi mo. No mo moi saso muwoi, asi asi noko nokolalo mani, imo itouniyaimo tukwaiyalono. A ititouni komiyai na tosi liyai, a wamowoi, molopoi na. Moisu mo Ipafolasoyo posasoko wiyononikinuwo, kotini mi ano siyamai nokota itouniyaimoyo. Kolaisoni mi tano fasimoko itouniyaimomoi. Ta nali no imoka tumoki, moi monoi, “Kolosi noko mo Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokotayo noinomo noko nokolalo monoi mulu tuku manono.”
Kolosi noko monoi Kotowoi imo lukaso uku aino imo.
No monoi no mo, Kotowoi imo na tolukaso unu manonukuwo. Moi monoi imo kolo koloma tumosai ainoso hani lolaiwoi koti mo Kotowoi na tolukaso unu manonukuwo, ulosukomomokowoi muwoi. Noino tutolumo manonoki, “Kolosi nokoso na pa wiyoti, nani muluso aluwai itouniyaimo saino monoi. Mulu iwoi na pa nikalo, molo itouniyaimoso aluwai monoi sainowumo.” Ainoso na tutolumo unu manonukuwo. 10 Afonimaiso utolumowoi muwoi. Moi mo Siyoli Nokotani noko nokolalo, no monoi no tani moloso aluwai mo waliyo. Tani moloso tanomalakinuwomo, to mo mulu mo waliyo. Tani mi anomai a ititouni komiyai si mo waliyo, a wamo ititouniwoi. Koto monoi siyoliso saino unu mo waliyo. 11 Totani amiyo amikomaloinuwomo. Wiyouwa wiyou, tani ami mo soliyaki siyoli. No monoi no moi mo ulosukomowoi muwoi, mulu ami amiwoi soinuwomo. Uo imo somaiso pa lukasoinuwoso, na molokiyoinuwomo. 12 Apou Siyoliso imoinuwomo, “Wafisu.” Totayosu fasikomokinuwo, no monoi no saponi yakomai si tomasikoinuwomo, tani noko nokolalo ititouniwoi. 13 Ulai afonimaiso? Folosumonosai na koponi imokoki, tani awitono itouniyaimoni nainoso na kiyokomomokoki, ta samukumoko monoi. 14 Ifou kolisomokoki, afonimaiso muwoi, suo mo awitonoyo na kalo unumokoki. No monoi no mo molo koiyau monoi imo mo futo, Koto mo.
Kolaiso Siyoli aino imo.
15 Nokoyo Kotoso moloi ki monoi? Kolaisosu mo Koto topi. Kumoki asi asi auwonoulu somisomai Kolaiso mo na tolokainoki. Totawoi nokota siyoli na. 16 Kotoyo noinomo Kolaiso mo komaso hani hani monoi mulumolokoki, no monoi no na auwonouluki. Kumokini hani haniwoi asini hani haniwoi auwonoulu liyaiki. Nokoyo koko hani haniwoi nokoyo koko somiso hani haniwoi mulumolokoki, na auwonoulu liyaiki. Samukuko noko sisiyoliwoi sisiyoli hani komasowoi kumoki nokowoi popuwa iyaliwoi, komaso mo Kotoyo noinomo Kolaiso mo na mulumolokoki, na auwonouluki. Tota amu monoi na fonanikomokaiki. 17 Kumoki asi asi auwonouluwoi muwoi, na tolokainoki. Tani nainomai mo komaso hani hani tosi itouniyaimomoi. 18 Mulumolo luwai noko nokolalo moi mo tani nasu wosuwoiso na tosikoni. Moini komu komiyai, to mo. Moi mo tani au komiyai. Totawoi nokota nali, yausai no auwoniyouki no. Nokoyo no moloi souwai monoi? 19 No mo afonimaiso muwoi. Kotoni muluyosu awitono mo tota komiyai totolokaino. Toti mo tomoso nali no. 20 Kotoni muluyosu awitono mo a mokimai kaloki, yau. Nako mo amukonoki. No monoi no Koto mo imo mo futo. Ta noinomo na wolimimokoki, asi asi si liyai noko moiso. Kumoki hani haniso mani, wolimikoki.
21 Toku mo moi mo Kotoni nainomai pa sikinuwoso. Uo mulu saso atolokomo unukinuwo. Molo koiyauso tanomokinuwo, no monoi no. 22 Lolaisu mo Koto mo woli iyali tokolalinuwo. Ulai afonimaiso? Kolaisoso imo taikiyoki, moi monoi kalo unu monoi. No monoi no totani auso koliyo yoinuwomo. Moi mo ititouniya ititouni saso, totani molo timaiso. Hani yo foli monoi no moloi imo monoi? Imo mo futo nali no. 23 Ainoso na, ulai waliyo na pa mulumolo luwai manowo. Mulu tiwoi noiyo yoiwo, ami amiso pa mulumolo luwaiwo. Si itouniyaimo, Kotoni imo itouniyaimo imoyo no tiyomuko no, nonani si itouniyaimoso na pa fou siwo. Noiyo ulosukomoiwo, na pa fouwo.
Imo itouniyaimo no mo yasoi na kwaikinuwo. Asi asi noko nokolaloso mani, nokoyo toposasoko wiyotiyalo liyaino. Polo asa mani, nonani mi tano fasimoi, Kotoni imo posasokalo mi mo.
Mulumolo luwai noko fasiko aino imo.
24 Uo nokoyo tuwomonomosino. Tofasikomo manonukuwo mo, uo nokoyo tuwomono manono. Ulai yo mo na tomolokimoi. Ulai afonimaiso? Kolaiso mani, uo nokoyo uwokaikino. Mulumolo luwai noko moi tofasikomo manonukuwo mo, uo nokoyo tuwomono manono. Ulai ya tomolokimoi. Kolaisoso no tuwo manono no, noinoso yo mani, na tuwomono manono. 25 Kotoyo imono taikiyoki, noino, “Noko nokonu nokoso na pa posasoko wiyolukalo, yani imo komaso mo.” No monoi no tani mi na tanomoi, mulumolo luwai noko moiso fasikomo monoi. 26 Nonani imo mo toku kukalokokaiki. Aniyopa noko iyali mo sai muwoi, sosoli na. Ulai nimai no mo Kotoyo na toposasoko wiyotiyalo, totani noko nokolalo ititouniso. 27 Toku kukalokokai imo mo tani muluyosu na toposasoko wiyotiyalo. Noko nokonu noko moiso mani, na toposasoko wiyononinuwo. Wiyouwa wiyou, nonani imo mo itouniyaima itouniyaimo. Na pukwaiwo. Kolaisoyo tolo tomasiko noko mo Kotoni auso si itouniyaimo monoi na tofou si.
28 Nokoyo saino monoi na tiyonoki. No monoi no Kolaiso aino imo na toposasokalonoki. Noko nokolaloso tikikalo itouniyaimo manonoki. Atiyaiso na taiyolokalo manonoki. Kolaisowoi si tomasimo mo waliyo, mulu iwoi. No monoi no Kotoni auso kiyoko monoi na tiyonoki. 29 Nonani mi ano monoi yo mo mi siyoli tanomoi, wiyouwa wiyou, mi na tofolokomomonomoi. Yani amiyo pa tanomoiso. Tani amiyo tamimomonomoi, no monoi no mi tanomoi.