Ifiso Nokoso Imo Kumotiki Poloyo
Polo mo kalopulo numai toloki mo, to mo Ifiso nokonu nokoso kumoti taikiyoki. Kumoki mo; Tikikaso anoni taikiyoki, atiyano monoi. Polo mo Isiso aino imo mo timai mo toku yasoi aiyoloko toloki. Ainonani monoi mo Mi 18:18-21woi Mi 19:1-41woi tiyomuko. Imo folosai mo noino, Isisoso mulumolo luwai noko komaso noko mo mulu tomoso na suomo. Ulai afonimaiso? Isiso Kolaisowoi tosi tomasimokoni, no monoi no. Imo siya mo noko koli monoi, uwoko ititouni monoi. Imo topimo mo siyokawi imo uo tukoluwano noko monoi.
1
Yo mo Polo, Isiso Kolaisoni imo lukasikalomano nokota. Kotoyosu yomu unumonokaiki, totani imo lukasikalomano monoi. Yo mo tokumononinukuwo, Kotoni noko nokolalo moiso, Ifiso nokonuso no tosinuwo no. Isiso Kolaisoso taluwai itouniyaimo manonuwo.
Koto noko tiyo na tofasinuwo, moini Apouwoi Isiso Kolaiso Siyoliwoiyo. Totiyo noinomo mulu tomokiso na tosinuwo.
Kumokini ami aino imo, Kotoyo tonimokomoi mo.
Moi mo Kotoni siyoloso niya tokaluwaiyaloukoni. To mo Koto na, moini Isiso Kolaiso Siyolini Apitono. Kolaisowoi tosi tomasimokoni, no monoi no Koto mo kumokini ami komaso tonimokomoi, momaini mulu fasikomomoko monoi. Kumoki asi asi fonanikomowoi muwoi, nomai no mo na muwokomomokokaiki. Moloi muwokomomokokai, woi? Kotoyo yomukaiki, “Isiso Kolaisowoi si tomasimoinomo, no monoi no na tomuwokokai.” Aino na yomukaiki. Yomukaiki mo; na muwokomomokokaiki, noko nokolalo ititouni si monoi, tani molo timai mo. Hani yo foli monoi no moloi imoko monoi? Koto mo tokusai mulu unumokokai manoki. Na mulumolokokaiki, alalo imo kolalimoko monoi. Ta noinomo Isiso Kolaisoyo moi kwalomai monoi kalo unumokoki, no monoi no alalo imo kolalimokoki. Totani muluyoso aino na yo unumokoki. Moi mo niya tokisosomiyaloukoni. Wiyouwa wiyou, suomoso monoiso na fasimokoki. Tani awitono itouniyaimoso imo taikiyoki, moi fasimoka kono monoi.
Koto mo suomoso monoiso fasimoko mulu mo siyoli, no monoi no ifou kolisomokoki. Suo mo Kolaiso mo kaloki, kalo unumokoki. Totani nakoyo amukonoki, no monoi no molo koiyau monoi imo mo futo, Koto mo. Wiyouwa wiyou, suomoso monoiso na fasimokoki. Tani mulu mo siyoli, wiyou. Mulu mo iwoi, itouniyaimo saso. Kukalokokai imo, totani mulumaiso toku no mulumolokokaiki no, Kolaiso imo taikiyo monoi, no mo yasoi na wiyomokoki. 10 Tani mulu mo noino. Mulu yakimo, komaso hani hani fou foukoimo. Toku hani hani no yokaiki no, nonani hani hani mo Kolaisoni nasu wosuwoimai na soimo, kumokini hani haniwoi asini hani haniwoi.
11 Totani muluyosu koiso muwomokokaiki, Kolaisowoi si tomasimo monoi. Toku yasoi na mulumolokokaiki, “Yani noko nokolalo, toi mo.” Kotoyo haniso tomulumolokomoi mo, ulai nonani hani mo na tofiyamosokomoi. 12 Koi mo totawoi noko Kolaisoso no mulumolo luwaikinoki no, Yuto noko iyali koi na. Ainoso hani si itouniyaimo monoi tofou manonoki. Kotoni ami mo siyoli. Na tokisosomi manonoki.
13 Noko nokonu noko moi mani, motu imo itouniyaimo mo yasoi kwaikinuwo, samiyaikiyo si imo mo. Lolaloso mulumolo luwaikinuwo, Kolaisoso. No monoi no mo Koto mo tota amu monoi muwokomokaikinuwo. Tani Mulu Itouniyaimo Nokota anonikinuwo, toku no yomu unumokokaiki no, moiso kiyomomoko taikiyo monoi. 14 Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokota mo moini mulu poiso toi. No monoi no moi mo sai, Kotoni auso si itouniyaimo monoi. Ifou kolisomokoimo, tani noko nokolalo moi mo. Ulai afonimaiso? Suo mo Kolaisoyo kalo unumokoki. Kotoni ami mo siyoli. Na tokisosomi manokoni.
Kotowoi imo lukaso uku aino imo, Ifiso noko monoi.
15 Yo mo imofaso kwaiki, moi monoi aino imofa koloma tumoki, Isiso Siyoliso tomulumolo luwai manonuwo mo, Kotoni noko nokolaloso mulu tuku manonuwo mo. 16 No monoi no wafisu imo mo Kotoso na timomoi, moi monoi mo. Pa tulosukomomonomoiso. Towoi imo lukasomai yo mo moi monoi na timo unu manonukuwo, moi fasikomo monoi. 17 Yo mo Kotowoi imo tolukasomoi, momaini Isiso Kolaiso Siyolini Kotowoi. Moini Apou Siyoli, wiyou, tani ami mo siyoli wiyou. Yo mo na tutolumo unu manonukuwo, mulu iwoi nikomo monoi, totani imo folosai imo saino itouniyaimo monoi. No monoi no tota monoi saino unu itouniyaimoinuwomo. 18 Yo mo tutolumomoi, moini mulu poiso fupiniyaimo kolokomo monoi. No monoi no sainoinuwomo, sinono itouniyaimo monoi mo. Kotoyo toku aliyonikomokinuwo, sinono itouniyaimo monoi, tani auso. No monoi no sinono itouniyaimo monoi na pa fou siwo. Kotoni noko nokolalo moiyo nonani haniso saino monoi ya tutolumo unu manonukuwo. Nonani hani no muwokomomokokaiki no, wiyouwa wiyou, siyoli hani nali.
19-20 Ya tutolumomoi, moiyo tani ami saino monoi, tani ami no tofasimokomoi no, Kotoso mulumolo luwai noko moiso. Ulai koufa nonani ami no? Koufa muwoi, soliyakikomo na. Nonani amiyo mo Kolaisoso na lusikaiki, yausai. Kotoni amiyo kumokiso amiyoki, tani nainasai na tiyousikaino. Moiso mani, na tofasimokomoi, Kotoyo yausai lusikai amiyo no mo. 21 Lolai mo kumoki noko komasoyo Kolaisoni nasu wosuwoimai na tosi. Popuwa iyaliso mani, ta na tosouwaiko. Ulai ami amiwoi, ta na tosouwaiko. Motu na, sisiyoli hani hani komasoso na tosouwaiko. Lolaiwoi amuwoi tinowoi mo ainoso na. 22 Kotoyo noinomo komaso hani hani mo Kolaisoni fona wosuwoimai na tosi. Kotoyo Kolaiso mo na muwokaiki, mulumolo luwai noko nokolaloni Siyoli Nokota tolokaino monoi. To mo moini komu komiyai, tani nasu wosuwoimai na tosi manokoni. 23 Tani au komiyai na, mulumolo luwai noko nokolalo moi mo. Totolo fasimokomoi. Komaso hani hani tamikalomoi.