Kaloisiya Nokoso Imo Kumotiki Poloyo
Polo mo imo kumotiki, Isisoso mulumolo luwai noko nokolaloso, Kaloisiya asiso no si liyaiki no. Toku mo toini asiso posasokaloki, Isiso aino imo, no monoi no mulumolo luwaikino. Paso imo folosai mo noino. Polo totayo utukaikoki mo, imo topoko nokoyo aiyoloka tumokino, ikokino, “Musini imo amiso mani, na pa aluwai manowo. Aluwai somiso mo, ulai moi no moloi si itouniyaimo monoi?” No monoi no mo Polo mo na kumotiki, “Imo topoko nokoni imo noiyo kwaikoiwo. Isiso saso mulumolo luwai mo waliyo.”
1
Yo mo Polo, Kotoni imo lukasikalomano nokota. Nokoyo muwomonowoi muwoi, pa imono taikiyokinoso. Koto noko tiyosu na imono taikiyokino, Isiso Kolaisowoi Apou Siyoliwoiyo, Kolaiso yausai lusikai nokota na.
Woli iyali yani auso no tosi no, koi mo tokumononinukuwo, Kotoso mulumolo luwai noko nokolalo moiso, Kaloisiya asiso no tosi liyainuwo no.
Koto noko tiyo na tofasinuwo, moini Apouwoi Isiso Kolaiso Siyoliwoiyo. Totiyo noinomo mulu tomokiso na tosinuwo. Moi kwalomai monoi Kolaiso mo kalo unumokoki, moini molo koiyau monoi na. Asi ni mo koiyau, uowoi nali no, no monoi no fasimokoki. Kotoni mulu mo ainoso na, moini Apouni mulu mo. Tani siyolo niya tokaluwaiyalo manokoni, aniyopa poi poi. Motu, nali no.
Kotoni imo itouniyaimo monoi aino imo.
Yo mo tomulumolokomoi, woi. Aliyonikomo nokotaso hani monoi utukaimokinuwo? Somaiso utukaimokinuwo, woi. Kolaisoyo suomoso monoiso fasiya konokinuwo, no monoi no aliyonikomokinuwo. Momaiyosu mo utukaimokinuwo, imo siyaso taluwainuwo, tiyamonuwo, imo itouniyaimowo. Imo itouniyaimo muwoi, topoko imo saso. Nokoyo imo tolukasalono, asuwo moi mulumolokalo mano monoi. Kolaisoni imo itouniyaimo louwa topokolimokalono. Imo itouniyaimo no lukasikomokinukuwo no, no mo Isiso Kolaiso monoi aino imo na. Imo siya pifoluwaikomonukuwo mo, na puwokaimokomoi, aniyopa poi poi. Kotoni kumoki nokotayo mani, imo siya monoi pifoluwaikoma kononuwo mo, Kolaiso monoi aino imo itouniyaimowo, to mo na puwokai. Yasoi imonukuwo, ulai ti monoi na timonukuwo. Imo itouniyaimoso yasoi kwai itouniyaimokinuwo. Nokoyo imo siya monoi ifoluwai komakinuwomo, Kolaiso monoi aino imowo, na uwokai manoimo, aniyopa poi poi. 10 Ni timonukuwo mo, ulai yo no nokoso tainiko? Wiyou. Nokoyo molokimomono monoi pa tiyomoiso, Kotoyo waliyo yomu unumono mo waliyo. Yo mo nokoyo molokimomono monoi amai yo mo, Kolaisoni mi no moloi anononi monoi?
Kotoyo Polo muwokai monoi aino imo.
11 Woli iyali, na pukwaimonowo. Imo itouniyaimo no posasoko wiyononikinukuwo no, no mo nokoyo pa mulumolokokinoso. 12 Nokoyo posasoko wiyomonowoi muwoi, pa aiyolomomonokinoso. Isiso Kolaisoyosu na posasoko wiyomonoki.
13 Yo mo Yuto nokoni moloso toku aluwaiki, moi mo sai, ainonani monoi aino imo yasoi kwaikinuwo. Yo mo Kolaisoso mulumolo luwai noko nokolaloso puwokalo manoki, louwa uwokaikaloki. 14 Wiyouwa wiyou, Yuto moloso aluwai itouniyaimoki. Aisamu tomoso noko iyaliso souwaikoki. Aniyopa iyalini moloso aluwai monoi mulu soliyaki na yoki.
15-16 Aniyopa moloso aluwai manoki mo, ulai Koto mo na wiyomona tumoki, totani awitono mo. Totani muluyosu wiyomona tumoki. Anoini nomoliwoisai muwomonokaiki, suomoso monoiso fasimonoki, na aliyonimonoki. Totani awitono aino imo posasoko monoi aliyonimonoki, noko nokonu nokoso posasoko wiyoti monoi. Ulai yo no nokoso utolukoki? Kotosu mo na aliyonimonoki. 17 Yo mo Kotoni imo lukasikalomano nokoso kokanowoi muwoi, Yolusolimo nokonuso mo. Nonani noko iyali mo totawoi mi ano noko, yo mo namolisai. Ulai yo mo kokanowoi muwoi. Alapiya asiso somaiso manoki. Ulai nosai no Tomasoko nokonuso ifou manoki.
18 Nosai no mo; aisamu tauwoi mo uwai; yo mo Pitaso kiyanoki, Yolusolimo nokonuso. Amoloki mo 15 potanomosiki, tani nuso. 19 Kotoni imo lukasikalomano noko siyaiso kokowoi muwoi, Pita noko ti saso, Yamisowoi Siyoli Nokotani auwatono. 20 Motu imo na tokumononinukuwo, ifoluwaikomo imo muwoi, motu nali. Koto mo sai.
21 Ulai nosai no mo; Siliya asiso manoki. Silisiya asiso mani, manoki. 22 Ulai Kolaisoso mulumolo luwai noko nokolalo Yutiya asiso no tosi liyai no, toi mo yani amu molo mo sai muwoi. 23 Imofa saso pukwaikomosikino, noino, “Uwokaimoko nokota mo Isiso Kolaisoso mulumolo luwai imo na tolukasikalo. Toku mo puwokaimoko manoki, lolaisu mo mulumolo luwai imo itouniyaimo tolukasikalo.” Ainoso kolomoki, imofa mo. 24 No monoi no Yutiya noko mo Kotoni siyoloso na kaluwaiyalokino, ya mulu alosi monoi.