Imo Yamisoyo Kumoki
Yamiso mo Isisoni auwatonofa na, mulumolo luwai noko nokolaloso samukuko toloki, Yolusolimo nokonumai. Uo nokoyo no amiyaikiyokokino no, asi folo foloso no saloki no, toiso na kumotiki. Imo folosai mo noino, na ikiko itouniyaimoki, mulu ami amiso si monoi. Isisoso mulumolo luwai mo imo saso muwoi, molo itouniyaimoso aluwai mo waliyo.
1
Yo mo Yamiso, Koto noko tini mi anoti nokota, Kotowoi Isiso Kolaiso Siyoliwoi, totini mi anoti nokota na. Isolilo noko moiso na tokumononinukuwo, Kotoni noko nokolalo moiso. Isolilo asi molo tiwoi asimaiso siwoi muwoi, moi mo. Noko nokonu nokoni asiso tosi liyainuwo. Yo mo mulu mo yau, moi monoi mo.
Uwokomomoko kikaimai mulu amiso si aino imo.
Woli iyali, uwokomo kopokoiyau komakinuwomo, siyoliso na pa moloki manowo. Moi mo sai, Kotoso mulumolo luwaimai uwokomo kiyakinuwomo, mulu amikomalo manoinuwomo. Ulosukomowoi muwoi, mulu ami amisoso soinuwomo. Uwokomo kopokoiyau komakinuwomo, mulu amiso na pa si manowo. Noiyo ulosukomoiwo. No monoi no mulu ititouniya saso na soinuwomo, mulu mo iwoi. Kotoni mulu itouniyaimo mulu mo pa sofuwakomoinuwoso.
Sai somiso nokotayo Kotoso utolumo aino imo.
Moi nokota sai somiso mo, Kotoso na utolumumo, saino itouniyaimo monoi. Utolumakimo, Kotoyo na fasiyoimo. Nasu, Koto mo uo imo nokota muwoi, siyoliso na tofasikomomokomoi. Utolumakimo, Kotoso waliyo na mulumolo luwaiyumo. Mulu mo tiwoi yoi. Mulumolo luwai mulu saso, to mo. Ulai afonimaiso? Mulu tiwoi nokota, tani mulu mo iwo mi komiyai, imonuyo tafoli taikiyomoi. Ainonani nokota monoi no, ulai Kotoyo no moloi fasi monoi? Wiyou, tani mulu mo folo folo na tiyalomoi, molo siyasoso pa taluwaimoiso.
Ilolu somiso nokotawoi ilolu molopoi nokotawoi, toti yousi aino imo.
Kotoso mulumolo luwai nokota mo ilolu somiso tolakimo, to mo na molokiyumo, Kotoni molo timai noko siyoli toloimo. 10 Ulai mulumolo luwai nokota siyayo ilolu molopoiwoi tolakimo, na molokiyumo, afonimai nokota toloimo. Ulai afonimaiso? Tani ilolu mo a u komiyai soimo, na kopokoiyauko kaiyoimo. 11 Moi mo sai, uloyo aso tokokomoi mo, a u mo na tonomolikomoi, asiso tololalo kono liyaimoi. Ani kou tuwaimo taikiyo. Ilolu molopoi nokota, tani ilolu monoi mani, noinoso na. Mi anomai mo na uwaimo wanoni taikiyoimo. No monoi no Koto monoi molokimumo.
Noko uwoko kikai aino imo.
12 Uwoko kopokoiyaukomai mulu ami amiwoi no tosi no, toi mo na molokiwumo. Uwoko kikaimai ulosuko somiso mo, aniyopa poi poi si manoimo. Mulu ami amiso si foli monoi mo aniyopa poi poi si manoimo. Yasoi yomu ukukaiki, Kotoyo, totaso mulu unu noko nokolalo si ititouni monoi. 13 Noko mo molo koiyauso aluwai monoi yakimo, to no moloi yomu monoi, “Kotoyo tainimono ifoluwaimono.” Ulai molo koiyau mulu no moloi yo monoi, Koto no? Nokoso mani, pa tainiko ifoluwaikomoiso. 14 Momaini muluyososu molo koiyauso aluwai monoi tiyo manokoni. Nonani mulu kopokoiyauyososu na tuwokomomoko manono, molo koiyauso aluwai monoi mo. No monoi no noko tota amu taini ifoluwaimoi, totani muluyososu. 15 Momaini mulusoso aluwaikakikonimo, molo koiyauso na tanomo monoi. Molo koiyauso tanomakikonimo, na kolikalimoko kaiyoimo, yau yau.
16 Auwa iyali ititouni, atiyaiso na posiwo. Wonikaluso momai amu monoiso aiko ifoluwaikuwanoinuwo. 17 Komaso hani hani ititouni mo kumokisai na tokunomoi. Koto, moini Apou Siyoli, ulowoi amuwoi amolokuwoi no fonanikomoki no, to mo hani hani ititouniya na toku kiyokomomoko taikiyomoi. Moini Apou no mo, to mo mulu folo foloso yalowoi muwoi. To mo ulo na komiyai muwoi, fokuwoi kakolowoi. Tani mulu mo siyasoso na, mulu folo folowoi muwoi. 18 Totani muluyoso mulu tonofalowoi auwonoulukikoni, totani motu imoyo mo. No monoi no totani toku alalo komiyai na tosikoni.
Kotoni imoso kwai itouniyaimo aino imo.
19 Auwa iyali ititouni, ninani imo monoi atiyaiso na pa mulumoloko itouniyaimowo. Kotoni imoso lolai siyaso na pa kwai itouniyaimowo. Ulai somai somaiso noiyo aiyolokaloiwo, nomasoso na pa yowo. Uo imo mo somaiso noiyo ikoiwo. 20 Ulai afonimaiso? Noko nokolaloso uo imo ikakinuwomo, moini imo mo kwaikomowoi muwoi, Kotoni molo itouniyaimoso pa aluwaiyoinoso. Kotoyo tiyomu, aluwaiwumo. 21 No monoi no mulu toliki toliki noiyo yoiwo. Uo mulu noiyo atolokomo ukuwanaloiwo. Kotoyo no nikinuwo no, nonani imososo na pa kwaiwo. Noiyo kukamokokaiyoiwo. No monoi no samiyaikiyoinuwomo.
22 Iyoyoso noiyo kwaikaiyoiwo, na pa aluwaiwo. Iyoyoso kwaikaiyakinuwomo, momai amu ifoluwai kuwanoinuwomo, “Koi mo waliyowo.” 23 Noko mo Kotoni imo mo iyoyoso kwaikaiyakimo, aluwai itouniyaimo somiso mo, to mo noko komiyai na kokosai amu molo no toki no. 24 Totani amu molo monoi fokufaso toki, nosai no mo somaiso tomoi, na tofufolikomo taikiyo, totani amu molo ki monoi mo. Iyoyoso kwaikai nokota mo amu molo monoiso kikai nokota komiyai, fufoli mulu saso. 25 Nokosu mo Kotoni imo amiso kwai itouniyaimakimo, to mo waliyo, molo koiyauso samiyaikiyoimo. Imo mo atiyaiso kwai manakimo, ulai hani monoi fufolikomo monoi? Wiyou, imo mo itouniyaima itouniyaimo. Saiso saiso aluwai manakimo, na moloki toloimo.
26 Imo nakikomalo mano nokotayo noino yomakimo, “Yo mo Kotoso mulumolo luwai nokota itouniyaimo, na tomolokimomoi,” nonani nokota mo tota amu monoi na totopoko. Afonimaiso tomulumolo luwaimoi. Afonimaiso tomolokimomoi, Kotoso. 27 Noko mo Kotoso mulumolo luwaiyakimo, to mo hani mo yowoi muwoi, molo itouniyaimososo taluwaimoi, Koto Apou Siyolini molo timai mo. Nonani molo itouniyaimo mo noino na. Awi alalowoi susawi nokolalowoi, fu no tosi no, toiso na pa fasiko manowo, na pa no niko manowo. Siya hani mo noino. Atiyaiyaso na toliyaiyalo manokoni. Kotoso molokimo mo ainoso nali. Wonikaluso asini molo koiyauyo aiko uwokomomokoi, mulu aiko toliki tolikikomomokoi.