Itouniyaimo Imo mo Iyonoyo Kuluki
Iyono mo Isisoni siyokutono, noko molo tiwoi mulumai nokota na. Tota amu monoi kaluwaiki, Isisoni siyokutono itouniyaimo. Isiso aino imo mo asi asi noko nokolalo monoi kulutiki, toi saino itouniyaimo monoi. Na posasoko wiyotiki, Isiso mo Kolaiso na, noko no mo, Kotoyo no muwokaiki no, noko nokolalo fasika tumo monoi. No monoi no noko nokolalo mo waliyo mulumolo luwaiyoinomo, na si itouniyaimoimo. Iyono mo mulu ifolaluwawoi mi ano monoi imo sopo pa kumokiso. Isisoyo no paiyoloko manoki no, nonani imo sopo mo na kulu wiyolumokoki.
1
Imoyo noko wiyono aino imo.
Tokuwa toku hani hani mo auwonouluwoi muwoi, noko mo na tolokainoki. Imo kaluwaiki, tani siyolo mo. Kotoni auso tolokainoki. Koto mo tomoso, to mo. Tokuwa toku tani auso na potoloki, Imo mo.
Noko no mo, tani siyolo mo Imo, nonani nokota mo Kotoyo noinomo hani hani komaso na mulumolokoki, na auwonouluki. Ainoso nali no auwonouluki. Ta mulumoloko somiso mo, pa pauwonouluso. To mo itouniyaimoso si kiyo nokota. Totayo noinomo saponi komiyai towimoi, noko nokolaloni molo timai. Moiyo Koto saino monoi towimoi. Nonani saponiyo mo folosumonoso na towi kolomoi. Folosuyo saponi mo pa tosouwaiso. Saponi mo na towimoi.
Nosai no mo; nokoso imo taikiyoki, Kotoyo. Tani siyolo mo Iyono. Na imo taikiyoki, “Yani saponi monoi na poposasokano.” Nonani saponi monoi posasoko wiyotiya tumoki, noko nokolaloyo saino monoi. Imoso mulumolo luwai monoi na ika tumoki, noko komaso nokoyo mulumolo luwai monoi. Tota amu mo saponi komiyai pa wikiso. Saponi monoisu na posasoka tumoki. Nonani saponi mo saponiya saponi. Asi asi noko nokolalo moini auso na auwoniyouwaloki, na towiyalo, moini molo timai. Moiyo Koto saino monoi towiyalo.
10 Noko no mo, tani siyolo mo Imo, to mo asiso na tolokaina konoki. Kotoyo noinomo hani hani komaso mo toku yasoi mulumolokoki, no monoi no auwonouluki. Ulai tumomai asi asi noko nokolaloyo to monoi mo sai muwoi. 11 Totani asiso tumoki, ulai totani asi noko nokolaloyo wiyou iyamoki. 12 Noko siyaisu mo waliyo na iyamoki, na mulumolo luwaikino. No monoi no na ikokaiki, “Kotoni alalo na pa siwo.” 13 Kotoni alalo nali no, totani muluyosu. Atino iyaliyo kokolo monoi muwoi, apitono iyalini alisai monoi muwoi. Nokoni muluyo muwoi, Kotoni muluyosu totani alalo nali no.
14 Noko no mo, to monoi kaluwaiki, Imo, to mo noka noko na wiyonoki, koini auso tolokaina konoki. Tani ami siyoliso yasoi kikinoki. Wiyou, ami siyoliwoi tolokainoki, Apitono Siyolini muluyosu. Awitona awitono siyasu, no monoi no. Nonani nokota mo noko fasiko mulu mo siyoli, wiyou. Suomoso monoiso tofasimokomoi. Wiyou, to mo Kota Koto na wiyomokoki.
15 Iyono mo posasokoki, siyoliso piyomumosiki, “Ni mo noko, yo toku no yomu unuki no, noino, “Noko mo namolisai tumoimo, asa monoi, ulai na tosouwaimono. Noko siyoli, wiyou. Toku ino yani anoiyo kimonowoi muwoi, nonani nokota mo you tolokainoki, no monoi no tosouwaimono.”
16 Noko fasiko mulu mo siyoli, wiyou, no monoi no fasimoko manoki fasimoko manoki fasimoko manoki. Suomoso monoiso na tofasimokomoi. 17 Kotoyo noinomo Musiyo imo ami posasoko wiyotiki, aniyopa noko nokolaloso. Toi aluwai monoi posasoko wiyotiki. Ulai moloi aluwai monoi? Ulai noko no kaluwaiki no Imo, Isiso Kolaiso nali, to mo suomoso monoiso na fasimoka konoki. Kota Koto na wiyomoka konoki. 18 Noko siyayo Kotosu mo kiwoi muwoi. Koto tomoso nokota, awitona awitono saso, to mo Kotoso na tokimoi. Apitono Siyolini nainomai yousikaino nokota, totasu mo Apitono na wiyomokoki, Koto nali.
Iyono iwoso uluwako nokota aino imo.
(Matiyu 3:1-12; Mako 1:7-8; Luko 3:15-17)
19 Yuto noko sisiyoli, Yolusolimo nokonu siyoliso no siki no, toiyo nokoso iko taikiyokino, “Iyononi auso na ponuwo.” Lotu samukuko nokowoi Liwaini alisaitono nokowoi, toiso iko taikiyokino, “Iyononi auso na ponuwo.” Na iyamo taikiyoki, “Nono no noi? A, Kotoyo muwokini?”
Nosai no mo; Iyono mo amiso na yomuki. 20 Imo kukalokowoi muwoi, toini molo timai na fowakoki, “Yo mo Kolaiso muwoi. Kotoyo no muwokaiki no, Isolilo noko moi fasimoka tumo monoi, no mo yo muwoi.” 21 Ulai imokino, “Moloi woi, nono no noi? A, Ilaiya, Kotoni mulu lukasiko nokota, nono no? Nonani aniyopa nokota poimo, nono mo.” Fowakoki, “Yoi, yo mo Ilaiya muwoi.” “A, Kotoni mulu lukasiko nokota siyoli siya, nono no? Koi no tofoumonoki no, nonani nokota poimo.” “Yoi, yo mo nonani nokota muwoi.” 22 Nosai no mo imokino, “Na pimoko, nono no noi? Imoko taikiyo nokoso moloi ikoikimo, koi no? Nona amu monoi na pimoko, hani mi poi tanoni.” 23 Iyono mo na fowakoki, “Aisaiyayo asa monoi toku kumo unumonoki,
“Nokoyo imo siyoliso yomoimo, nu somiso asimai. Na iko toloimo, “Molo koiyauso na putukaimowo. Molo itouniyaimoso na pa aluwaiwo. Noko Siyoli mo tumoimo.”
Aisaiyayo aino kumo unumonoki.” Iyonoyo mo aino na ikoki.
24 Nosai no mo; nokoyo no iko taikiyokino no, siyai mo Falisi moloso aluwai noko, 25 toi mani, Iyonoso na imokino, “Nono mo Kolaiso muwoi, Ilaiya muwoi. Kotoni mulu lukasiko nokota siyoli siya muwoi. Ulai moloi monoi iwoso tuluwako manoni, noko muwokokai monoi?” 26 Fowakoki, Iyono mo, “Nasu, iwoso tuluwakomosi, yo mo. Ulai moini mulumai mo noko siya mo na totolokaino. Moi mo sai muwoi, to monoi mo. 27 To mo noko siyoli, ulai namolisai tumoimo, asa monoi. Noko siyoli, wiyou. Yo no moloi fasi monoi?” 28 Iyono mo aino ikoki, Pitano nokonuso, Yotano iwo ausaimiso. Noko nokolaloso puluwako tolo manoki, nomai no.
Isiso monoi aino imo, Iyonoyo yomu unuki.
29 Nosai no mo; amuwoisai Iyono mo Isiso tumoso kwaiki mo, noko nokolaloso na ikoki, “Oi, noko tumoso na pukwaiwo. To mo Kotoni sipo uo komiyai tukoloinomo. No monoi no Koto mo imo mo futo, asi asi noko nokolaloni molo koiyau monoi imo mo. 30 Ni mo noko, yo toku no yomu unuki no, noino, “Noko mo namolisai tumoimo, asa monoi, ulai na tosouwaimono. Noko siyoli wiyou. Toku ino yani anoiyo kimonowoi muwoi, nonani nokota mo you tolokainoki, no monoi no tosouwaimono.” 31 Toku asa mani, sai muwoi, noko to ni mo. Ulai moiyo to monoi saino monoi iwoso na uluwakoma tumokinukuwo, Isolilo noko nokolalo moiyo saino monoi na.”
32 Nosai no mo; ulai ikoki, Iyono mo. Na posasokoki, noino, “Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokotayo kumokisai amukonoso kwaiki, yo mo. Anomu topi amukonoki, ninani nokotani auso tolokaina konoki. 33 Imono taikiyo nokotayo toku yasoi imono somiso mo, yo mo to monoi mo pa posainoso. Iwoso uluwako monoi imono taikiyoki mo, na imonoki, noino, “Yani Mulu Itouniyaimo Nokotayo amukonoso kwaiyoinimo, nokoni aumai tolokaina konoso. Nonani nokotayo mo asani Mulu Itouniyaimo Nokotaso na imo taikiyoimo, noko nokolaloni mulu poiso. No monoi nosu muwokokaimonoimo.” Imono taikiyo nokotayo aino toku yasoi na imonoki. 34 Motu na fiyamosiki, yo mo yasoi na kiki, no monoi no imo amiso na timonukuwo, noko ni totumo no, to mo Kotoni awitono nali.” Aino na ikoki, Iyono mo.
Nokoyo Isisoso aluwainiyo tumo aino imo.
35 Nosai no mo; amuwoisai Iyono mo nosoni ulai potoloki. Siyokutono noko tiwoi tolo tomasimokino. 36 Nosai no mo; Isiso souwaikoso kwaiki mo, siyokutono noko tiso na ikoki, “Oi, souwaimoko nokotaso na pukwaiwo. To mo Kotoni sipo uo komiyai tukoloinomo.” 37 Noko tiyo nonani imo kwaikino mo, Isisoso na aluwaikino.
38 Aluwai manokino mo, Isiso mo namoli molo kwaikoki, na ikoki, “Hani monoi tiyonuwo?” Fowakino, “Lapi.” Nonani imo folosai mo aiyolokomomoko nokota. Imokino, “Lapi, moiso totanomosini?” 39 Ikoki, “Kukuwo, na paluwaimonowo, na pokiya tumowo.” No monoi no aluwaikino, ulololi tanomosiso kiyanokino. Upimomai aluwainiyonokino. Tani auso yousikainokino, ainoso hani folosu.
40 Nonani nokota ti Iyononi imo no kwaikino no, Isisoso no aluwaikino no, toti mo Saimo Pitani auwatono Anotoluwoi noko siyawoi. 41 Isisoso utukaimokino mo; Anotolu mo auwatono Saimoso somaiso kiyanoki, na imoki, “Koti mo Kotoyo muwokaimoko nokota yasoi na kinoki, Isolilo noko moi fasimoko nokota mo.” No mo Koliko nokoyo Kolaiso tokaluwai manono.
42 Nosai no mo yasoi; Saimo na kawiyo tumoki, Isisoni au mo. Isiso mo Saimoso kiki, na imoki, “Nono mo Saimo, Iyononi awitono. Ulai Sifaso, siyolo siyasai na kaluwaiyoinomo.” Sifaso mo Koliko imosai mo Pita. Pita imo folosai mo tomoki.
Noko tiyo Isisoso aluwainiyo tumo aino imo.
43 Nosai no mo; amuwoisai Isiso mo yomukaiki, “Yo mo Kalili asiso tomoi.” Yomukaiki mo; na manoki. Manoki mo, nokoso kiya tumoki, tani siyolo mo Filipo. Na imoki, “Na paluwaimono.” 44 Filipo mo Pisaito nokota. Anotolu noko ti Pitawoi, toti mani, Pisaito nokota ti.
45 Nosai no mo; Filipo mo noko siyaso kiya tumoki. Tani siyolo mo Nataniyalo. Nataniyaloso kiya tumoki, na imoki, “Noko Musiyo no kulu unuki no, Kotoni ami imo pukoso, nonani nokotaso yasoi na kinoki. Kotoni mulu lukasiko noko iyali mani, kulu unukino. To mo Isiso, Nasolito nokota, Yusifoni awitono.” 46 Ulai Nataniyaloyo imoki, “Moloi su? A, Nasolito nokota no? Mi itouniyaimo no moloi ano monoi, Nasolito nokota no?” Fowaki, Filipoyo mo, “Na pokiya tumo.”
47 Nosai no mo; Isiso mo nonani noko tiso aluwamai kokoki, Nataniyalo monoi yomu unuki, “Noko nanu mo Isolilo nokota itouniyaimo nali. Ifoluwai muluwoi muwoi.” 48 Ulai Nataniyaloyo imoki, “A, yo monoi no moloi tosainoni?” Fowaki, “Filipoyo nono kausi somisomai aluwamai yousiso ya kwainoki, sipoki a folomai yousiso.” 49 Na imoki, Nataniyaloyo mo, “Aiyolokomomoko nokota, nono mo Kotoni awitono nali. Isolilo noko koi samukumoko nokota siyoli, nono mo.” 50 Ulai Isisoyo mo imoki, “Ya timonoki, sipoki a folomai kinoki mo, no monoi no tomulumolo luwaimononi. Moloi monoi woi? No mo koufa hanisu, siyoli haniso mo amai kiyoinimo.” 51 Ulai ikoki, “Motuwa na timonukuwo. Kumoki itu loti kolalikaiso kiyoinuwomo. Yoso mani, kimonoinuwomo, kolaliyai sopo komiyai, yo asi asi noko nokolaloni noko siyoli nokota. Kotoni kumoki nokoyo ifou kuno ifou yo liyaiso kwaikoinuwomo.” Isiso mo aino na ikoki.