Itouniyaimo Imo mo Matiyuyo Kuluki
Matiyu mo Isisoni siyokutono, noko molo tiwoi mulumai nokota na. Siyolo siya mo Liwai, takiso muwoni i nokota na. Isiso aino imo mo siyokutono iyali monoi kulutiki, totani tolomu noko nokolaloso, toi saino itouniyaimo monoi. No monoi no Kotoni mulu lukasiko nokoni imo mani, kulu wiyotiki, toiyo toku no kulukino no. No mo afonimaiso muwoi, na posasoko wiyotiki, Isiso mo Kolaiso na, noko no mo Kotoyo no muwokaiki no, Yuto noko nokolalo fasika tumo monoi. Isisoyo noko nokolaloso no paiyolokalo manoki no, nonani imo mani, Matiyu mo na kulukaiki.
1
Isiso Kolaisoni aniyopatono iyali aino imo.
(Luko 3:23-38)
Ni mo Isiso Kolaisoni aniyopatono iyalini siyolo siyolo na. Isiso, tota mo Toiwini nakosai. Toiwi mo Apolofamoni nakosai.
Apolofamo mo Isakoni apitono.
Isako mo Yokoponi apitono.
Yokopo mo Yutoni apitono,
tani auwatono iyaliwoi mani, apitono mo tomoso nali.
Yuto mo Piliso noko tini apitono, Pilisowoi Silawoi.
Totini atino mo Toima.
Piliso mo Hisolunoni apitono.
Hisoluno mo Lamoni apitono.
Lamo mo Aminotaponi apitono.
Aminotapo mo Nasononi apitono.
Nasono mo Salomononi apitono.
Salomono mo Puwasoni apitono.
Atino mo Lihapo.
Puwaso mo Opoitoni apitono.
Atino mo Luto.
Opoito mo Yasini apitono.
Yasi mo samukuko nokota siyoli Toiwini apitono.
Toiwi mo Solomononi apitono.
Atino mo toku mo Uliyani noni.
Solomono mo Lihapowani apitono.
Lihapowa mo Apiyani apitono.
Apiya mo Asani apitono.
Asa mo Yohasofatoni apitono.
Yohasofato mo Yolamoni apitono.
Yolamo mo Usiyani apitono.
Usiya mo Yotamoni apitono.
Yotamo mo Ahasoni apitono.
Ahaso mo Hisikaiyani apitono.
10 Hisikaiya mo Manasani apitono.
Manasa mo Amoni apitono.
Amo mo Yosaiyani apitono.
11 Yosaiya mo Yokonaiya iyalini apitono,
Nonani noko iyali simai Poipilono nokoyo uo monoi tiki, Isolilo noko tukuwoliya tumokino, siyai mo yau yau, siyai mo Poipilono asiso na kuloli ilomanokino, mi anoti monoi.
12 Kuloli ilomanokino mo;
Yokonaiya mo Siyalotiyaloni apitono.
Siyalotiyalo mo Silapopiloni apitono.
13 Silapopilo mo Apiyatoni apitono.
Apiyato mo Iliyakimoni apitono.
Iliyakimo mo Aisoloni apitono.
14 Aisolo mo Satokoni apitono.
Satoko mo Aikimoni apitono.
Aikimo mo Iliyatoni apitono.
15 Iliyato mo Iliyasani apitono.
Iliyasa mo Motanoni apitono.
Motano mo Yokoponi apitono.
16 Yokopo mo Yusifoni apitono.
Yusifo mo Moilini nokitono.
Moiliyo Isiso mo na kiki. Kolaiso tokaluwai manokoni, noko no mo Kotoyo no muwokaiki no, Isolilo noko moi fasimoka tumo monoi.
17 No monoi no mo, Apolofamoni nakosaitono iyali mo ainoso Toiwiwoi nali no, noko mo naino ti uwai toitati noko, 14 na. Toiwini nakosaitono iyali mo ainoso Yokonaiyawoi tomoso nali no, noko mo naino ti uwai toitati noko, 14 na. Nosai no Poipilono asiso monoi kuloli ilomanokino. Yokonaiyani nakosaitono iyali mo ainoso Kolaisowoi tomoso nali no, noko mo naino ti uwai toitati noko, 14 na.
Atinoyo Isiso ki aino imo.
(Luko 2:1-7)
18 Moiliyo Isiso Kolaiso ki aino imo mo noino. Moili mo Yusifoyo kauso monoi yasoi muwosokaikino. Ulai kalumanisowoi muwoi, muwoliwoisoso na kosokino. Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokotani amiyo muwoliwoi na tolosoki. 19 Muwosokai nokota, Yusifo, to mo mulu itouniyaimo nokota. Noko nokolaloni molo timai mo auwosi imo isowoi muwoi, na mulumolokoki, “Yo mo wosu woso na tafolikaiso.”
20 Mulumoloko manoki mo; na solitonomoki. Solitonosai Siyoli Nokotani kumoki nokotaso kiki, na imoki, “Yusifo, Toiwini nakosaitono, nono mo nonani noni, Moili, kauso monoi mo noiyo nisoi. Na pukwaimono. Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokotani amiyo nali no, no monoi no muwoliwoi na toloso. 21 Nokokai alu na kiyoimo, tani siyolo mo Isiso pako kaluwai. Ulai afonimaiso? To mo noko nokolaloni mulu kopokoiyau saloso uwokoimo, no monoi no samiyaikiyoinomo.”
22 Komaso no fiyamosokoki no, no mo afonimaiso fiyamosokowoi muwoi. Koto Siyolini imo motu fiyamosi monoi na fiyamosokoki, tani mulu lukasiko nokotayo no kumokaiki no, noino,
23 “Na pukwaimono, maputo nukonu, nokoyo kalumaniso somiso nukonu, to mo muwoliwoi na tolosoimo, alu nokokai na kiyoimo. Tani siyolo mo noino na kaluwaiyoinomo, Imanuwilo.”
Toku aino na kumokaiki. Namolisai mo motu na fiyamosiki. Imanuwilo imo folosai mo noino, Koto mo moiwoi totolo fasikomomokomoi.
24 Nosai no mo; Yusifo mo solitono mo uwai; na auwoniyouki. Siyoli Nokotani kumoki nokota, tani imososo aluwainiyouki, no monoi no Moili mo na kausoki. 25 Ulai kalumanisowoi muwoi, ainoso hani alu kiki. Tani siyolo mo Isiso na kaluwaiki, Yusifoyo mo.