Itouniyaimo Imo mo Makoyo Kuluki
Mako, siyolo siya mo Iyono Mako, to mo noko molo tiwoi mulumai nokota muwoi, ulai Yolusolimo nokonumai na yauki. Polowoi Pitawoi totini mi ano fasikaloki, siyasonuso. Isiso aino imo mo Lomo nokoso kulutiki, toi saino itouniyaimo monoi. Lomo noko mo ami siyoli ki monoi yokino, no monoi no Isisoyo mulu ifolaluwawoi mi no panomosiki no, nonani imo na kulu wiyolukoki.
1
Iyono iwoso uluwako nokota aino imo.
(Matiyu 3:1-12; Luko 3:1-9, 15-17; Iyono 1:19-28)
Ni mo imo itouniyaimo, Isiso Kolaiso monoi, Kotoni awitono. Noino na fiyamosiki, Kotoni mulu lukasiko nokota Aisaiyayo no kumokaiki no, noino,
“Pukwai, asani imo lukasikalo nokotaso imo taikiyoimo, to mo toku na manoimo, nono monoi. Molo na yono foumaloinimo.”
No mo Kotoyo totani awitonoso toku imokaiki. Imo siyai mani, Aisaiyayo na kumoki, ninoino,
“Nokoyo imo siyoliso yomoimo, nu somiso asimai. Na iko toloimo, “Molo koiyauso na putukaimowo, molo itouniyaimoso na pa aluwaiwo. Noko Siyoli mo tumoimo. Na pofoumowo.”
Aisaiyayo aino na kumoki.
No monoi no mo, Kotoyo noko mo na imo taikiyoki. Tani siyolo mo Iyono, iwoso uluwako nokota. Nu somiso asiso na tola tumoki. Kotoni imo lukasiko toloki, noko nokolaloso, na ikoki, “Mulu na palosokomowo. Alosokomakinuwomo, iwoso uluwakomoikuwomo, Kotoso muwokomokainoni monoi. No monoi no molo koiyau monoi imo mo futo.” Aino iko toloki. Wiyou, noko nokolalo molopoi mo Iyonoso pokiya tumo liyai manokino, Yutiya asi nokowoi Yolusolimo nokonu nokowoi na poti liyai manoki. Iyononi imoso kwaikino mo, mulu mo yau yau, na iyamo liyaiki, “Woi, koi mo molo koiyausoso na taluwai manonoki.” Iyamoki mo; nosai no Iyono mo Yotano iwoso na uluwakoki, Kotoso muwokokainoni monoi.
Iyono mo tuno koiyauwoiso potolo manoki, kamilo koloni au wiyo tuno na. Toukosiyo potomanomomosiki. Somo saso ponoko manoki, nuwoi iwoso posiko manoki. Kotoni imo na posaso wiyotiki, noino “Noko siya mo namolisai amai tumoimo. Tani ami mo siyoli. Yani ami mo koufasu. Yo no moloi fasi monoi? Yo mo iwoso tuluwakomonukuwo. Totasu mo Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokotaso na imo taikiyoimo, momaini mulu poiso. No monoi nosu muwokomo kaininoinuwomo, Kotoso.”
Iyonoyo Isisoso iwoso uluwa aino imo.
(Matiyu 3:13-17; Luko 3:21-22)
Iyonoyo nu somiso asiso tolo manoki mo, Isiso mo kiya tumoki. Nasolito nokonusai tumoki, Kalili asisai. Ulai Yotano iwoso uluwaki, Iyonoyo.
10 Iloso tola yoki mo; lolai siyaso mo kumoki poliyaliyaiso na kiki. Nosai no Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokota mo na amukonoki. Anomu komiyai amukonoso na kwaiki, tani auso amukonoso. 11 Kumokisai ko na mo koloma konoki, na yomuki, “Nono mo yani alu na. Yo mo nono mulu mo siyoli. Yani mulu mo waliyo, nono monoi mo.”
Sokolo Nokota Wai aino imo, Isisoso louwa aini ifoluwaiya tumoki.
(Matiyu 4:1-11; Luko 4:1-13)
12 Nosai no mo; lolai siyaso Isiso mo Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokotayo kiyo taikiyoki, noko somiso asiso. 13 Tolo manoki tolo manoki, amoloki amoloki ulo ulo, 40. Tolo manoki mo, Sokolo Nokota Wai mo na louwa paini ifoluwaiya tumomosiki. Aku kolonini aumai potolo manoki, Isiso mo. Kotoni kumoki nokoyo pofasiya konomosikino.
Isisoyo Kalili asisai mi auwoniyou aino imo.
(Matiyu 4:12-17; Luko 4:14-15)
14 Nosai no mo; Iyono kalopulo nuso kiyokaikino mo, Isiso mo Kalili asiso monoi na manoki. Noko nokolaloso mo na posasoko wiyotiyalomano mosiki, Kotoni imo itouniyaimo mo. 15 Na ikoki, “Kotoyo samukukomo ulo mo aumoifaso na fiyamosiyoimo. Aumoifaso na samukukomoinuwomo. Mulu na palosokowo. Imo itouniyaimoso na pomulumolo luwaiwo.” Aino na pikomosiki, Isiso mo.
Isisoyo noko toitati aliyonikalomano aino imo, totaso aluwai monoi.
(Matiyu 4:18-22)
16 Nosai no mo; Kalili iwo toku ilo kwa kwaso manaloki, Isiso mo. Saimo noko tiso koka tumoki, auwatono Anotoluwoiso. Toti mo la imo na kuo tolokino, la i nokota ti na. 17 Na ikoki, Isiso mo, “Yoso na paluwaimonowo. Ya amai wiyononinoikuwomo, noko kolisalo mano mi mo.” 18 Ikoki mo; somaiso la imo utukaikokino, na aluwaikino, Isisoso.
19 Nosai no mo; amunofamoki mo, Sipitini alalo tiso na koka tumoki, Yamisowoi auwatono Iyonowoiso. Ayou siyaso piyousikino, la imo topoliko yousikino. 20 Lolai siyaso na aliyonikalomanoki. Aliyonikoki mo, apitono Sipiti iyaliso na utukaikokino, Isisoso na aluwaikino. Apitonowoi tani mi ano nokowoi, toi mo ayoumai amai siki.
Isisoyo popuwa koiyau amiyaikiyo aino imo.
(Luko 4:31-37)
21 Ulai nosai no mo; Kopanaumo nokonuso nuki. Mi fou fouko ulomai mo Isiso mo lotu nufa poiso somaiso lotiki. Aiyoloka tiki, noko nokolaloso. 22 Na kufaukoki, totayo aiyoloko monoi. Moloi monoi woi? Musini imo sai sisiyoli noko komiyai aiyolokowoi muwoi. Isiso mo mulu ifolaluwawoi nali no, no monoi no aiyoloko itouniyaimoki.
23 Popuwa koiyauyo uwokaikai nokota mo nosoni yousikainoki, lotu nu poiso. Nosai no mo siyoliso na yomaloki, Isisoso na imoki, 24 “Isiso, Nasolito nokota, hani monoi totumo unumokoni? Hani monoi tuwokaimoka tumoni? Yo mo sai, nono mo Kotoyo imo taikiyo nokota nali.” 25 Ulai na ikimoki, “Wosu woso, nokoni auso na putukaimo.”
26 Nosai no mo na fafololomanikomo kaiyouki, siyoliso omo kukoluwaiki, na utukaimoki. 27 Wiyouwa wiyou, noko nokolalo mo na mulumoloko manokino, totai amu na ikuwanalokino, “Hani imo, woi? Imo tonofalo na. Wiyouwa wiyou, ami mo siyoli, to mo. Popuwa kopokoiyauso iko mo, tani imo mo na kwaimono.” 28 Nonani popuwa amiyaikiyo imo mo somaiso kolo kolomo liyaiki, Kalili asi komaso noko nokolaloni auso.
Isisoyo Saimo Pitani amokitono itouniyaisokai aino imo.
(Matiyu 8:14-15; Luko 4:38-39)
29 Nosai no mo; Isiso iyali mo lotu nufasai fuki. Saimo noko ti, Anotoluwoi, totini nuso somaiso nuki, na tiki. Yamiso noko tiyo aluwaikiyo tikino, Yamisowoi Iyonowoiyo.
30 Saimoni amokitono mo ai na potasoki, au momono na. Isisoyo lolaloso lotiki mo, na imokino, “Ai tuwoso.” 31 Nosai no ai nukonuni auso lotiki. Nainosai na komisiyouki. Au momono mo futo. Koloni ta na notiki.
Isisoyo ai ai noko ititounikai aino imo.
(Matiyu 8:16-17; Luko 4:40-41)
32 Upimomai, ulo mo ku poki, nosai no mo, ai ai nokowoi popuwayo uwokaikokai nokowoi na kiyokoma tumo liyaikino, Isisoyo ititounikai monoi. 33 Saimoni nu itu lotimai mo noko nokolalo saso, tolomu nokoyo ukouniyaiko siki. 34 Ai ai noko nokolalo molopoiso ititounikai manoki, hani hani ai ai nokoso. Popuwa mani, na amiyaikiyokoki. Toi mo sai, Isiso monoi mo, no monoi no ikikoki, “Wosu woso, yani siyolo noiyo kaluwai wiyotiyaloiwo.”
Isisoyo Kalili asiso liyai aino imo.
(Luko 4:42-44)
35 Somosaiyamai Isiso mo auwonoki, posasowoi muwoi. Na amufuki, noko somiso asiso manoki, Kotowoi imo lukaso niyanoki. 36 Saimo iyaliyo namolisai tanomokino, 37 ikoliyalokino. Kikino mo, imokino, “Noko nokolalo komaso mo tikoliyaloni.” 38 Ulai na fowakoki, “Wiyou, tofolo. Moi soiwo. Aumoifa aumoifaso nokonuso na tonu liyaikoni. Yo mo Kotoni imo posasoko wiyotiyalo monoi tiyomu. Nonani monoisu na tumoki.”
39 Nosai no mo; yasoi, Kalili nokonu nokonuso liyaiyalo manokino. Isiso mo Kotoni imo lukasikaloki, totaini lotu nu lolofaso. Popuwa amiyaikiyoko uwokalo manoki.
Isisoyo uluoyo uwokaikai nokota itouniyaimokai aino imo.
(Matiyu 8:1-4; Luko 5:12-16)
40 Nosai no mo; uluoyo uwokaikai nokota mo Isisoso na kiya tumoki. Alokomu losiyaiko yousa tumoki, na utolumaloki, “Yo no waliyo titouniyaimomononi?” 41 No monoi no mulu kalo unuki, Isisoyo mo, nainoyo na akaikomoki, na imoki, “Yo mo waliyo na tiyomu, noko itouniyaimo na totoloni.” 42 Imoki mo; lolai siyaso uluo mo na kokamoko taikiyoki, noko itouniyaimo na toloki. 43 Lolai siyaso imo taikiyoki, Isisoyo mo, imo amiso imoki, 44 “Nokoso noiyo ikaloi, ainonani monoi mo. Nani au mo lotu samukuko nokotaso na powiyoninano, totayo koloniyo utunoni unoinimo, Kotoso, toku Musiyo no yomukaiki no. No monoi no noko mo sai, nani uluo mo kokamokokai, noko itouniyaimo na totoloni.” 45 Ulai noko to no mo, tota itouniyaimokai aino imo na lukasikalo manoki. No monoi no nokonu nokonuso no moloi loti liyai monoi, Isiso no? Noko ukoumo fiyaimokai monoi nokonu nokonuso pa poloti liyai manokiso, noko nokolaloni molo timai mo. Nu somiso asimai potolo manoki. Ulai noko nokolalo molopoi kiya tumo liyaikino.