Filipai Nokoso Imo Kumotiki Poloyo
Polo mo kalopulo numai toloki mo, to mo Filipai nokonu noko nokolaloso kumotiki. Isiso aino imo toku yasoi posasoko wiyotiki. Ainonani monoi mo Mi 16:11-40 na tiyomuko. Mulumolo luwai noko nokolaloso kumotiki mo, no mo afonimaiso muwoi, toi mo muwoni kunolokokino, Ipafolotaitaso akononi taikiyokino, Poloso akononinano monoi. Muwoni akiyo tumoki mo, Polo mo wafisu imo na kumoti taikiyoki. Kalopuloso tolomai mo ulukukumoso toloki, mulu kalowoi muwoi. Filipai noko nokolalo mani, na molokiwumo. Ulai afonimaiso? Isisoyo fasikoki.
1
Polo asawoi Timotiwoi, Isiso Kolaisoni mi anononi nokota ti, koti mo tokumononinukuwo, Kotoni noko nokolalo moi komaso Filipai nokonuso no tosinuwo no. Isiso Kolaisowoi tosi tomasimonuwo. Mulumolo luwai noko samukuko nokowoi fasiko noko iyaliwoi moi monoi mani, tokumononinukuwo.
Koto noko tiyo na tofasinuwo, moini Apouwoi Isiso Kolaiso Siyoliwoiyo. Totiyo noinomo mulu tomokiso na tosinuwo.
Kotoso wafisu imo aino imo.
Tomulumoloko unumosinukuwo mo, asani Kotoso wafisu imo na timomoi. Towoi lukasomai yo mo ulukukumoso timo unu manonukuwo, moi komaso monoi, na tomolokimoi. Ulai afonimaiso? Mi tano fasimoko manonuwo, no monoi no. Imo itouniyaimo tolukasikalo fasimoko manonuwo, lolalososai ainoso lolaiwoi. Yo mo mulu mo tiwoi muwoi, yo mo sai, lolaloso ititounikomo nokota mo koma na ititounikomoinuwomo, ainoso hani Isiso Kolaiso ifou tumoimo. Motu nali no, yo mo ainoso tomulumoloko unu manonukuwo, moi komaso monoi. No mo waliyo na. Ulai afonimaiso? Na tomulu unu manonukuwo. Mi tano fasimono manonuwo mo, Koto mo suomoso monoiso na tofasikomomokomoi, moi komasowoi yowoi. Mulumolo luwai somiso nokoso fowakomaiwoi, imo motu wiyotimaiwoi, kalopulo isoni yousimaiwoi moi mo mi tano fasimono manonuwo, imo itouniyaimo posasoko monoi. Isiso Kolaisoyo tomulu unu manonuwo, noinoso yo mani, na tomulu unu manonukuwo. Moi kokomo mulu mo siyoli. Motu na, Koto mo sai.
Kotowoi lukasomai yo mo na tutolumo unu manonukuwo, momai amu mulu ukuwano mulu siyolimo taikiyo monoi. Siyoliso mulu ukuwanakinuwomo, Koto monoi mani, sainoinuwomo, siyoli siyoli siyoli. 10 No monoi no molo itouniyaima itouniyaimo monoi sainoinuwomo. Kolaiso tumomai mo mulu wofu wofuwoi soinuwomo, imo mo futo. 11 Ya tutolumo ununukuwo, Isiso Kolaisoyo noinomo mulu ititouniwoi saso soinuwomo, a ititouni komiyai, a wamowoi no tosi no. No monoi no noko nokolaloyo Kotoni siyolo kaluwaiyaloinomo. Na kisosomiyoinomo.
Kotoni imo kalopulomai posasoko aino imo.
12 Woli iyali, na pa sainowo. Ni tuwomono no, ni mo imo itouniyaimo aluki monoi muwoi. Wiyou, pa talukimomononoso, imo mo na tomaliyaliyalo, ainoso amai ainoso ainoso. 13 No monoi no mo, polimano noko iyali mo sai nali, yo mo kalopulo nuso niya totolo, Kolaisoni mi anononi foli monoi. Nasu, Sisi Siyolini nu ni tosamuku si no, toiwoi tolomu noko komasowoi, toi mo sai. 14 Yo kalopulo nuso yousi monoi Isiso Siyoliso mulumolo luwai noko no ulai kokoloko? Kokolokowoi muwoi, mulu mo waliyo, molopoi mo Kotoni imo na tolukasikalono.
15-17 Siyai mo tofoluwalimonono. Uowoi na, yoso souwaimono monoi mo Kolaiso aino imo tolukasikalono, noko sisiyoli si mulu monoi. Ulai toi no mulu wofu wofuwoi? Mulu ititouni muwoi. Yoso louwa tokoiyaumomonono, kalopuloso tolomai. Siyai mo waliyo, yo monoi mulu tunumonono. Toi mo sai, Kotoyo muwomonokaiki, nokoso wiyoti monoi, tani imo mo motu. No monoi no Kolaiso aino imo tolukasikalono. 18 Ulai tofolo. Siyai mo mulu mo kwamu kwaimo muwoi, asuwo noko sisiyoliwo. Siyai mo mulu ititouniwoi. Ulai tofolo, yo mo na tomoloki, toi komaso mo Kolaiso aino imo toposasokalo manono.
Kolaisowoi tolo tomasimo aino imo.
Motu na, yo mo na moloki manoimo. 19 Yo mo sai, kiyomono taikiyoinomo. Ulai afonimaiso? Kotoso tutolumo unumonomosinuwo, kalopulo nusai kiyomono taikiyo monoi. Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokota, Isiso Kolaisoyo no amonoki no, nonani nokotani amiyo kalopulo nusai kiyomono taikiyoinomo. No monoi no ya tomoloki. 20 Yani mulu mo noino, siyoliso na tiyo, mulu amisoso tolo monoi. Auwosimomono mo wiyou tiyomu. Tokusai pa pokokolomomono manokiso. Lolai mani, kokolomomono mo wiyou tiyomu. No monoi no noko nokolaloyo Kolaisoso kisosomiyoinomo. Yo amai tolomai kisosomiyoinomo, yo mulu amiso tolakimo. Uo nokoyo tukolomonakinomo, nomai no mani, Kolaisoso kisosomiyoinomo, noko nokolaloyo. 21 Motu nali, yani mulu mo noino. Amai tolokainomai yo mo Kolaisowoi totolo tomasimo. Kalomonakimo, wiyouwa wiyou, itouniyaimo nali. 22 Amai tolokaino mo, mi itouniyaimo anononi. Ulai yo no sai, hani mulu poimo yoi. Amai tolo mulu poimo, kalomono mulu poimo. 23 Yo mo no monoi no mo mulu mo tiwoi. Kalomono mo waliyo, Kolaisowoi tolo tomasimoimo. Wiyouwa wiyou, itouniyaimo nali no. 24 Ulai asimai amai tolakimo, no mani, waliyo na. Ulai afonimaiso? Yo mo na fasiyoikuwomo. 25 Motu nali, no monoi no mulu tiwoi mo futo, yo mo sai, amai na toloimo, moi komasowoi na tolo tomasikomoikuwomo, moiyo amiso mulumolo luwai monoi, moloki si monoi. 26 No monoi no ti monoi kiyanoikuwomo. Wiyou, Isiso Kolaisoso siyoliso na molokimaloinuwomo, yo fasimono monoi.
Polowoi mi ano fasi aino imo.
27 Ulai molo itouniyaimososo na pa aluwaiyalowo. Kolaisoni imo itouniyaimoyo no tiyomuko no, ainoso na pa tanomowo. No monoi no yo mo sai, mulu tomoso tosi manonuwo, imo itouniyaimo tolukasikalo fasikuwanonuwo, nokoyo mulumolo luwai monoi. Kiyanoikuwomo, yo mo sai. Kiyano somiso mani, imofa koloma tumoimo, moiyo mulu tomoso si monoi, mulu ami ami. 28 Uo noko monoi pa niko manoinuwoso. Kokolokomo somiso mo, na wiyotiyoinuwomo, toi uwokaiko monoi. Moisu mo pa uwokaikomoinuwoso, Kotoyo noinomo na samiyaikiyoinuwomo. 29 Kotoyo muwokomokaikinuwo, Kolaisoso mulumolo luwai monoi. No saso muwoi, tani mi ano foli monoi uo nokoyo na uwokomoinuwomo. 30 Motu na, uo nokoyo tuwokomo manonuwo. Yo no uwomonokino no, noinoso na. Moi mo sai, uwomonoso kwaimonokinuwo. Lolai mani, tomoso na. Imofa yasoi kwainuwo.