Lomo Nokoso Imo Kumotiki Poloyo
Polo mo Kolino nokonumai toloki mo, imo na kumoki, Fipiso na atiso taikiyoki, Lomo nokoso atiyano monoi. Lomo nokonumai Isisoso no mulumolo luwaikino no, siyai mo Yuto noko nokolalo na, ulai siyai mo Yuto noko muwoi. Ninani puko imo folosai mo noino, Isiso Kolaisoso mulumolo luwaiyakikonimo, na samiyaikiyo si monoi. Noko nokolalo komaso moi mo molo koiyauso aluwai noko nokolalo na. Aniyopa imoso aluwaiyakikonimo, moi no hani monoi sinono itouniyaimo monoi? Molo koiyauso aluwai imo mo amai. Isisoso mulumolo luwaiyakikonimo, Koto mo imo mo futo, aniyopa poi poi sinono itouniyaimo monoi. Imo siya mani, kumotiki, noino, Koto mo Yuto iyaliso namoliyo alosikokaiwoi muwoi, amuwoi tinoso ifou toimo, Kotoni auso.
1
Poloni mi aino imo.
Yo mo Polo, Isiso Kolaisoni mi anononi nokota. Koto mo aliyonimonoki, totani imo lukasikalomano monoi. Na imono taikiyoki, “Yani imo itouniyaimo na posasokalo.”
Nonani imo itouniyaimo mo toku yasoi kulukaikino, Kotoni mulu lukasiko noko iyaliyo. Tani puko itouniyaimo pukoso kulukaiyalokino. No monoi no Koto mo na ikokaiki, aniyopa iyaliso. Itouniyaimo imo posasokokaiki, tani awitono monoi mo. Noka noko na tolokaina konoki. Moini aniyopa Toiwini alisaitono nali. Ulai Kotoni ausai tumoki, itouniyaima itouniyaimo nali. Ami siyoliyo yausai auwoniyouki mo, Koto mo na wiyomokoki, tani awitono nali. Nonani nokota mo moini Isiso Kolaiso Siyoli na.
Isiso Kolaiso mo fasimokoki, na taluwainoki, koi mo. No monoi no Kotoyo suomoso monoiso fasimokoki, na muwomokokaiki, tani imo lukasikalomano monoi. Noko nokonu nokoso toposasoko wiyotiyalo manonoki, Kotoso mulumolo luwai monoi, tani imoso kwaimo monoi. Moi mani, Isiso Kolaisoni noko nokolalo na. Yasoi na aliyonikomokinuwo, Kotoyo.
Yo mo Lomo noko nokolalo moiso tokumononinukuwo, Kotoyo mulu unu noko moiso. Na aliyonikomokinuwo, totani noko nokolalo ititouni si monoi.
Koto noko tiyo na tofasinuwo, moini Apouwoi Isiso Kolaiso Siyoliwoiyo. Totiyo noinomo mulu tomokiso na tosinuwo.
Lomo nokoso kokano mulu aino imo.
Totawoi imo timonukuwo, noino. Yo mo wafisu imo timo, yani Kotoso. Isiso Kolaisoyo timo fasimono. Ulai afonimaiso? Moi monoi imofa tokolo kolomo liyai, asi asiso, Isiso Kolaiso tomulumolo luwainuwo mo. Koto mo sai, yo mo moi monoi fufolikomomonowoi muwoi. No mo yani Koto na. Siyoliso ya tomolokimomoi. Imo itouniyaimo tolukasikalomoi, tani awitono monoi aino imo. Nasu, to mo sai, yo mo moi monoi fufolikomomonowoi muwoi. Towoi imo lukasomai na tutolumo unu manonukuwo, saiso saiso. 10 Na timomosi, moiso kokomano monoi. Moloso waliyo waiyomimonakimo, aumoifaso kokomanoikuwomo. 11 Moi kokomano mulu mo siyoli, yo mo. Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokotani ami nikomano monoi tiyo, moini muluso amikomo monoi. 12 Ya tiyomu, mulu amikuwano monoi. Yo mo Kotoso tomulumolo luwai, no monoi no moini muluso amikomoikuwomo. Moi mani, Kotoso tomulumolo luwainuwo, no monoi no yani muluso amimomonoinuwomo.
13 Woli iyali, yo mo wiyou tiyomu, yani mulu monoi sosolikomo mo. Saiso saiso kokomanomosi monoi louwa. Asi asi nokoso yani imoyo noinomo Kotoso taluwai liyaino. Noinoso moiso mani, aiyolokomo monoi na tiyo. 14 Kotoyo muwomonokaiki, Koliko nokowoi noko nokonu nokowoiso imo lukasikalo monoi. Sai nokowoi sai somiso nokowoiso imo lukasikalo monoi muwomonokaiki. 15 No monoi no imo itouniyaimo lukasikalo mulu mo siyoli, yo mo. Lomo noko moiso mani, imo itouniyaimo lukasikomo mulu mo siyoli.
Imo itouniyaimo aino imo.
16 Kotoni imo itouniyaimo monoi tomulumoloko mo, yo mo mulu tomokiso na tiyousi, asi asi noko monoi pa tauwosiwaikoso. Ami hani nali no, tani imo mo. Nokoyo nonani imoso mulumolo luwaiyakimo, na samiyaikiyoimo. Yuto nokotayo mulumolo luwai mo, na samiyaikiyo. Noko nokonu nokota mani, tomoso na. 17 Ulai afonimaiso? Kotoni imo itouniyaimoyo na towiyomoko, imo futo monoi. Mulu ititounikai monoi na towiyomoko. Noko mo Kotoso mulumolo luwaiyakimo, molo koiyau monoi imo mo futo, Kotoyo, tani mulu itouniyaimokaiyoimo. Kotoso mulumolo luwaiyakimo, ainoso na, mulumolo luwai monoi. Ainonani monoi Kotoni puko imoyo tiyomuko, noino,
“Noko nokolalo, mulu no ititounikaiki no, toi mo na tomulumolo luwai manono, no monoi no aniyopa poi poi si itouniyaimo manoimo.”
Aino na tiyomuko.
Kotoso namoliyo alosimo aino imo.
18 Asi asi noko mo molo koiyauso taluwai manono. Wiyouwa wiyou, Koto mo mulu atolokomokai monoi na towiyoti, kumoki tolomu nokotayo mo. Molo koiyauso taluwai manono, tani motu imo talukiko manono. Namoliyo talosimokaino. Nonani foli monoi mulu tatolokomokai. 19 Afonimaiso atolokomowoi muwoi. No yaloki no, yasoi na wiyolukoki. Nakomo toi mo Koto monoi mo sai pakoso. 20 Asi asi auwonoulusai saino monoi mulu piyono mo, na posainono, Kotoni mulu monoi. Tani aniyopa ami monoi posainono, Kota Koto monoi posainono. Fonanikomo hani haniso tokokalo manono. Ulai hani monoi sosoli? Toi no sai pakoso?
21 Koto monoi mo sai nali no, ulai toini Koto Siyoli pa tokaluwaiyalonoso. Wafisu imo pa timo manonoso. Afonimaiso tomulumolokalono. Muluwoi muwoi, folosumono kolokokai. 22 Totai amu monoi tiyamo, mulu iwoiwo. A, mulu iwoi noiyo, mulu somiso nali no. 23 Ami soliyaki nokotaso namoliyo talosimokaino, aniyopa poi poi nokotaso. Tomoki kopokoiyauso talosokokaino, nokoyo no kuwokokaikino no. Wiyouwa wiyou, noka noko komiyai tomokiwoi, uo komiyai tomokiwoi, koloni siyai komiyai tomokiwoi, nuwo komiyai tomokiwoi, nonani hani haniso tomolokikalono, tiyamo, tosamukumokowo.
Mulu koiyau monoi aino imo.
24 No monoi no mo, Koto mo na tukwaikokai, totaini mulu kopokoiyauso aluwaikalo monoi mo. Wiyouwa wiyou, mulu mo toliki toliki, na tuloliyokuwanono. 25 Kota Kotoso namoliyo talosimokaino. Ifoluwaiko imososo na tukwaino. Kumoki asi asi fonanikomo nokotaso pa tomolokimo manonoso. Kotoyo no fonanikomoki no, nonani hani haniso na tomolokikalono, tiyamo, tosamukumokowo. Kumoki asi asi fonanikomo nokotani siyoloso tokaluwaiyalo manokoni mo waliyo, aniyopa poi poi. Motu nali no.
26 No monoi no mo, Koto mo na tukwaikokai, totaini mulu kopokoiyauso aluwaikalo monoi, kosoko koiyau monoi. Wiyouwa wiyou. Nokolalo mo nokitono iyaliso namoliyo talosikalono. Nokolalo amu tokosoko uloliyokuwanono. 27 Noko mani, noinoso na. Namoliyo talosikalono, nokolaloso. Noko amu mulu siyoli tiyo ukuwanono, tokosoko uloliyokuwanono. Wiyou, nonani kosoko foli mo siyoliso tuwokomoi.
28 Koto monoi saino mo wiyou. Pa tomulumolokonoso. No monoi no Koto mo na tukwaikokai, totaini mulu kopokoiyauso aluwaiko monoi. Wiyou, mulu mo kwaimo muwoi, koiyau siyoli. 29 Hani hani molo kopokoiyauso aluwai mulu saso, toi mo. Uo mulu, ilolu molopoi i mulu, uo mulu atolokomo ukuwano mulu. Hani hani, foluwalikuwano, tukuwolikuwano, kiyoluwaikuwano, ifoluwaikuwano, mulu atolokomo ukuwano. Hani hani, kali kalimikuwano, 30 imo koiyau ikuwano, Koto monoi mulu atolokomo unu, kopokoiyaukuwano, noko sisiyoli si mulu, kukamokokai. Molo kopokoiyauso aluwaiyalo monoi tomulumolokalono. Atino apitono iyalini imo pa tukwaiko manonoso. 31 Toi mo muluwoi muwoi. Imo monoiso tiyamokai, ulai aluwaikowoi muwoi. Noko nokolalo monoi mulu pa tuku manonoso. Pa tofasiko manonoso. Ainoso na tiyo manono, asi asi noko mo. 32 Toi mo sai, nonani mulu kopokoiyau foli monoi na kolikalikaiyoimo. Kotoyo yasoi na yomukaiki, imo ami mo. Ulai pa tukwaimo manonoso, molo koiyausoso na taluwaiyalo manono. Molo koiyauso aluwai somiso nokoyo tomoso taluwaikalono mo, wiyouwa wiyou, na tomolokikono.