Taitusoso Imo Kumononiki Poloyo
Taituso mo Yuto nokota muwoi, noko nokonu nokota na, Poloni mi ano fasi nokota. Poloyo kumononimai to mo mamo iwo mulumai asi Kolitoso toloki, Kotoso mulumolo luwai noko nokolaloso samukuko toloki. Poloyo Timotiso no kumononiki no, Taitusoso mani, tomoso na kumononiki, mulumolo luwai noko samukuko itouniyaimo monoi, noinoso noinoso.
1
Yo mo Polo, Kotoni mi anononi nokota, Isiso Kolaisoni imo lukasikalomano nokota mo yo na. Imono taikiyoki, noko nokolalo mulumolo luwai monoi, Kotoyo toku no muwokokaiki no. Toi mo imo motu sainakinomo, Kotoso na molokimoinomo. Ainoso na, aniyopa si itouniyaimo monoi tofou simoi. Asi asi auwonouluwoi muwoi, Koto mo yomukaiki, “Aniyopa poi poi si itouniyaimo manoimo.” To mo imo motu nokota, moloi ifoluwaimoko monoi?
Koto mo yomukaiki mo, totani imo posasokoki, na imono taikiyoki, tani imo posasokalo monoi. Koto, moini samiyaikiyo kiyo nokota mo ainoso na imono taikiyoki.
Yo mo Taituso nonoso tokumononinoki. Nono mo yani alu komiyai. Tomoso tomulumolo luwaikoni, no monoi no.
Koto noko tiyo tofasini, Apou Siyoliwoi Isiso Kolaisowoi, moini samiyaikiyo kiyo nokota siyoli. Totiyo noinomo mulu tomokiso totoloni.
Mulu molo luwai nokoso samukuko noko ititouni aino imo.
Kolito asiso utukaimokinoki mo, ya imokinoki, “Kotoni mi imaino na pa uwaimo taikiyo. Mulumolo luwai noko samukuko nokoso na pa muwokokaiyalo, nokonu nokonuso.” Aino imokinoki, no monoi no utukaimokinoki Noko ititouniya noko saso na pa muwoko, hani yo somiso nokososo. Mulumolo luwai noko samukuko nokota mo noni mo siyaso kausumo. Tani alalo mo Isiso Kolaisoso mulumolo luwaiwumo. Wonikaluso noko nokolaloyo aiko faumiyoino, alalo kukamokokai foli monoi. Tani alalo mo mulu kopokoiyau yowoi muwoi, iyo uku uku somiso suomo. Mulumolo luwai noko samukuko noko mo Kotoni mi ano noko, noko ititouniya, hani yo somiso noko na. Totaini muluso aluwaikowoi muwoi, mulu somaiso atolokowoi muwoi, molo wamo ito iwo siyoliso sikowoi muwoi, uo tukoluwanowoi muwoi, muwoni mulu yowoi muwoi. Mulumolo luwai noko samukuko nokotani nuso nokoyo kiya tumakimo, tolomu nokota mo na aliyoniyumo, “Kuku, na poloti.” Hani hani ititouni saso mulu yuomo. Muluwoi na tolumo. Molo itouniyaimoso aluwaiyumo. Mulu itouniyaima itouniyaimowoi tolumo, mulu amiwoi. Imo motu yo toku no aiyoloko manoki no, nonani imoso na aluwai itouniyaimowumo, mulumolo luwai noko samukuko nokoyo mo. Noko nokolaloso motuwaso aiyolokowumo, ikiko itouniyaimo monoi. No monoi no imo kulali nokoso mani, na ikikoinomo.
Imo topoko noko aino imo.
10 Kotoni imo motu mo samukuko nokoyo na aiyolokowumo. Ulai afonimaiso? Noko molopoi mo yapoli tosi liyai, iyo uku ukuwoi. Wiyouwa wiyou, imo tolukasalono, noko nokolaloso tifoluwaikalo manono. Ifoluwaikalo noko no mo, siyai mo au tuno tokosonasikalo noko iyali, Yuto noko na. Tiwoi tauwoiso muwoi, molopoi nali. 11 Kotoni imoso pa taiyolokonoso, imo siyaso taiyoloko manono. Nokoyo toini imo tukwaiko manono mo, fuwaluwouyo mani, tukwaiko manono. Wiyouwa wiyou, ulai moloi si itouniyaimo monoi? Imo topoko noko no ulai afonimaiso taiyolokalono? Muwoni uwoko wati monoi taiyolokalono. Mulumolo luwai noko samukuko nokoyo na alukikowumo. 12 Toi mo wiyou. Toita, hani hani imo posasoko nokota, to mani, yomu ukuki, siyokutono iyali monoi, noino, “Kolito noko mo tifoluwaikalo manono. Asikoiyo aluwou komiyai noko totukuwoli manono. Koloni no mulu monoiso, mi tano ufolukomoi.” 13 Motu nali no yomu ukuki. No monoi no mulumolo luwai nokoso na pa ikiko, imo amiso nali, Kotoni imo motu kwai monoi, mulumolo luwai monoi. 14 Na pa ikiko, “Yuto nokoyo totaini muluyo afonimaiso imo lukasalono mo, noiyo kwaikoiwo. Kotoni imo motu kulali nokoso noiyo kwaikoiwo.” Aino na pa ikiko, imo topokoso aiko kwaikoino.
15 Noko mo mulu toliki mo, hani hani au imo tiyomumosi. Kolaisoso mulumolo luwaiwoi muwoi, tiyomu, “Au yomu somiso mo, yo uwokaimonowo.” Mulu mo ulukukumoso muwoi, mulu mo wapu saso. Noko mo mulu mo wofu mo, koloniyo no moloi uwokai monoi? Au imo pa tiyomumoiso.
16 Mulu wapu wapu noko mo tiyamo, Koto monoi saiwo. Ulai molo koiyauso taluwai manono, Kotoni moloso namoliyo talosimokaino. Noko kopokoiyau, imo mo kwaiwoi muwoi. Molo itouniyaimoso no moloi aluwai monoi? Mulu wofu wofu mo waliyo.