13
Godna nihe enaig ikafeg
Afa el sati Sisasim olug oniginig sa ne ehem fwinam membegoniafufum afa sa ne mungu nilite lofi.
Afa nofeka elnaim nimbeafna lala gam wanafuiagim etiti. Afa mingnag el mingnag elim kwaganigbi afa mas anwenafini mo eba mango elim esegon mo eba heafa oflanai elim esegonig.
Afa ne kalabus la nai hihem oniginam okwefofiba afa atiaba ne kalabus yi fegba. Afa sa ne kinig flig elim aflafegon afa atiaba neanga enaig kinig fegba.
Afa mungwali el sa ma enaig onigifi angwafig flag nihe eba nufunam feg. Nofeka sonaig nihem amtakwaleagi asa God aga taitule el mi afa mwakig el mi kwefihianugefe.
Nofeka kig membenam afa fwinam onikafim. Afa sa ne enaig onigig fe mangwal sa ati ka kehlag eba mangwesei. Afa Godna mo enaig esog og;
Eba ka mas nem fwahai afa ka mas nem masig fatinai eba awai nemug. Wkp 31:6
Afa big enam anwenafinim asa big mungu mungug wasneig mo enaig sihi fi og;
Ainiyag eheba kam kweagfwafug asa ka mas embefei. Afa ka mas onigi el sa kam haig esofena fiba. Sam 118:6
Afa goflanai siosna misog el hosa ati nem Godna mo sihigoni. Afa sa ne ehengelni nihe onigigon afa ehengelni Godim olug onigig fug luguna afa sa neanga gwenaig esi.
Afa Sisas Krais eba gwenaig gwese gofufe. Afa autunam feg, glau feg afa autunai la fefe ehe mas wahigi wahigi feagei.
Afa nofeka haig haig mo higwage masa ena mo nem esenageba ne suialag mina fwaha ikafe. Afa God sa bigim esug kwaganig enag sa ma bigim wasneini. Afa nofeka onigim ka fanena nihe mo patalfu asa ma kam wasneini amo, enaig nihe mo mas elim kweagfui.
10 Afa pris Godna lofug lala la sis Godim tuhlu faifinim afa ma enag awaieafenaba asa sumi yi enag sisna nihigbi ahgafena. Afa mangwal sa big na amtakwalig nihem huguflaitinig afa ehengel mas enaba ahgai.
11 Afa Ju elni prisni misog el sisna taf flaukug afsug nemug lala megam useaifug esegba amtakwalig nihem huguflaitig. Afa sisna lofug mo flag kembig ehbegam fatigim suwina tuhlug.
12 Afa sa Sisas gafa kembig ehbegam susug flagim lahag asa ehe heafna tafna heafna elim esenibi asa afsug fiahsaife.
13 Afa sa big gafa kembig ehbegam ehe nangum afunam asa mungwal lofug afwanefug fli.
14 Afa mungwali kembig hwa bite la big mas wahkig gofi asa big yisigi ena kembig sumi yi puguiba asa big enanai yi wahkig gofufe.
15 Afa Sisasna unehlag la nawo Godna unehlagim wahkig fingi fifum. Afa big enaig Godim faigbi eba ofenaiba pris sis Godim faig. Afa bigelni mo lagig eba ogfug bigel eba Sisasna el fig.
16 Afa nofeka elim suialafe hiagig nihem fwahi afa sa el mangwal gawig tumenag asa ne enam kwaganim afa eba enaig nihem ofenaiba sis Godim faig asa ehe enam sifakaleg.
17 Afa sa ne nimbeafgelni misog elni mom higigonim asa ne ehengelim ahnai skaufegonibi asa ma nem wahkig ninumweh lambfiahfufi afa sa ehengel enaig anwenafinim asa nengigim God ehengelni gafugagim kwefihiagefe. Afa atiaba ne misog elni mo higigonigbi asa ma ena gafugagim sifakali. Afa ne enaig esig fwainigba eba ehengel kinig flife afa enaba ehengelni gafugag mas nem kwagani.
18 Asa ne Godim sahinibi sa ma God kam kwagani. Afa Godna nof la kangel enaig anwenafig ka suialag afohie asa koka suialag nihe wahkig fiahfufum.
19 Afa ka membeg sa ne wasneig beten kam finibi asa ma God kam mina piginaiba ka sa ikagna pese nengel nangum blo.
20 Afa bigelni Ainiyag Sisas lahagim asa ehena taf Godna mulug mo sihi fwahag wahkig gohugim ninumwehe fwahag asa God ehem lahag la nai ihlafofatigim esenagba asa sipsipni nangwaghiawagig el kwania el feg. Afa sonag God sa ma elim olug enesieg fai ka membeg ehe sa ma nem enaig eseni.
21 Afa ka membeg ehe sa ma nem suialag gafugagim ihlafenugeba asa ne heafna sawiegim patalfu. Afa Sisas Kraisna unehlag la God heafna membug la bigim esenigbi. Afa Sisas sa ma ehe sisi yi nemug fenam wahkig gwese gofufe eba nufunam.
22 Afa nilite, masa ne kana hwag mo nem wasneinagim ne oksifi afa eba sonag ginof mas mungwanim feg mo.
23 Afa ka membeg sa ne enaig anwenafi bigelni nilite Timoti ati kalabus lala nai fwaha blog. Afa atiaba ehe ikagna ka nangum blogba ka sa ahblo nem ahnangwag.
24 Asa ne nengelni misog el mi afa mungwali Godna el mi sa ne enaig esogon og, ka mas nem etetigoni. Afa Itali la nai nilite nem gwenaig esogonig.
25 Afa ka membeg God nengelim mungwali nem esug kwagani. Hwa moba gwenaho.