2
Nogofe kesinim amangalimwo lahla fehiagi afa amangalimwo amtakwalehiagi.
Kana nilite, bimbeafena Ainiyag, Sisas Krais ofwanai puko fulok kifutuk lahlag newug feg. Ehim enam na olinginigmba pahaluk ahuagmba enag, nogofeka enaig esinim, aman amang amang numbi esel enamwo lahal fehiagi, afa aman amang amang hwanig esel enamwo amtakwalehiagi. Nogofeka enaig esinim.
Aman lahlag lofug agiagenam enaig esel bonam negilni lotu lalagam sahwagba, afa ming el lofug amtakwalig agiagigna ehe gamba bo sahwagba,
atiame enaig nesfafif? Na esig el esel lofug lahlag agiagembok, enamwo na figim sia lahlagwa washwik, afa ming el esel lofug amtakwalig agiagembok, enamwo na esigim nogog, “Bonam, sohyi gofum ohiyi bonam betewa mong muhwa pegafum.”
Na suenaig eseahugmba, emba enaig na esigim na wambugum fahegehiagig nimbefena olug amtakwaligna. Atiame enaig nes fafif?
Nilite, ka nem membenewug fenig, enag kana mom numwehe higi. Afa el amang amang hwanig wanai feg, afa enag elimba God ati gisfuhwatig of ma kam hogonam olingini fi. Yuwanam God ninimo kifutuk mo newug osona og, amangal esinim ehim membenewug fenimbi emba ehelim enag wambnam ehe agagwa wasanif.
Afa nesigim el amang amang hwanig wanaim enam na ahwanifegonug. Afa ka nem sahnim, amangalwo nem esigim amtakwalehiagini? Afa emba amangal nem wanahugum kotgamba fegonug? Emba gwena elho amang amang numbiniho enaigba nem esegonug.
Godba emba esegim nem wa wambugum Sisasna wunehala lahlagwo nem wasanig. Fegba na Sisasna el feasaig, afa el amang amang numbniwo enawo, emba esigim Sisasna wunehala lahlagim enam figim amtakwal mo sihinagigim kiapase fig.
God nihemo kani mungo fainig, mingnag nihemo enag eseg li mog lofug feg. Enag nihemo enaig mo “Asa na esegim nimbefum na membigim lahlafeagig asa guenaig esei mingnag elim gimba membenim suwaulafehiagi.” Nenaig esinim enag nihe mom pataluk ahfuimba, emba Esinim enaig lahlag na esif.
Afa na enaig esinim mingnag el numbni fena enamwo na embegonu lahlafehiagegba afa mingnag el amang amang hwanig enamwo na kwisigonu amtakwalehiagegba, eseba na fiimbi, emba nimbefum amtakwalig eseagif. Nihemo enag nem ati ogfunug na esigim amtakwalig na feasaig ena nihemom na tutofihiafigim flafug.
10 Aman esenam mungwal nihemom enag pahalukuanam, afa amang mungo nihemom flafumba, emba ati amtakwaleg, mungwali nihemom enag flafug.
11 Ati big olinigig God enaig mo osog, “Nofeka angwafig awagwanaim flafatinam fam,” afa “Nofeka esenam el tigeakam.” Afa na esenam angwafig awagwanai flafati hugufa hwanig na fenam, afa na elim mungo tigekag enaig mungo na fenam, emba mungwali nihemom enag gweliehe na flafog.
12 Enam enag esini olingi enengimba God newa esenam fahegenugug fef, ena nihemom pahaluk ahuagim enag. Enag Godna nihemo enag enaig osog, “Nimbefum na membenagim na lahlafeafag eso gwenaig mingnag elim gimba gweseni.” Autinam osohwi amtakwalig ahnaig ahnaig big eseahufena, we osohwi liyim kikefukog enaig lofugbi big feasaina. Afa enag yawamba Godna nihemo enag bigim wambugum li lofug enaig big we hwanig pitiga feg ambagam gofohog feg. Enaig esinim eso ena nihemom enag pahalukuafimba eso moi minag kagi enag yuhwa gweyi ahuafi.
13 Afa aman esenam mingnag elim afafeni hwanigba, emba wa God ehim esenam fahegefanam, God enamba mas afafenai. Afa aman esenam mingnag elim enag afafenigba, emba enaig eseg amang amtakwalig esenamoho. Afafug esegim enag, emba God ehem afafenai.
14 Kana nilite, aman wa sof wa ofei, “Kamba Sisasim olingenag el,” afa ehefena gohnegim enag lahlafeaka hwanig, elimba Sisasim olningna kag newug enag ehena olyi goho hwanig feg. Enag olningba ehim kwegfoime enag hegeg agafuf? Emba awai newug!
15 Afa aman nisa, mulual esinim lofug hwanig ninegegba emba wohof hwanig feg
16 afa esinim negelyinai aman mulwangag enaig mo wosof, “Ma God ne lahla feafai na esei lofug lahlag fati afa mas nem ninegei afa na wohof ne fei.” Afa naman enaig mo osonam elim enag, afa nesenam ohof lofugna lahlafe fa hwanigba enaig elim enag, afa enaig mo bihinigba elim enag emba asenam ena elim enag kwegofuf? Awai!
17 Enaig elni olungugug bihinig enag emba esegim mom bihinig yusug feg. Olungugug mungo fenam, afa amang amang esel eseagigwo hwanig eseli enag olungugug mom bihinigwo yusug fegim, emba olningig enag wahag feg.
18 Afa naman enaig mo wa osogof, “Kawo olungugug feg, afa wa nawo lahlag minag kag enaig feg.” Emba kikewa enaig mo nem osonaf, “Ahnaig nesenam, kam ogfunahmo na minagim kag lahlaka feg hwanig afa wankeneg olungugug na feg? Enaig enag ahnaig neseahmo? Kikehmba sa ka esei minag lahlag kag enag ka eseagei, lahlag minag kag enag sa ka esei kikefena olning olungugug newugum enam ogfunagef.” Ka nem enaig mo osonaf.
19 Ati na enai anuana fig, God ena mungwehe aga. Enai olmbi na feimba, emba yuhwaho feg. Satanba (ming wunehalamba Wuflog), ehena nihiyinai enag ehngamba ati enai anuanafig, God enag mungwehe aga. Enaig anuanafig, esigim afa Godum embefenag enag kukugia faka fig.
20 Mwetetig elna olningig mungo na fenam, afa enaig gamba na esenam, lahlag minag kag enag na fe hwanigba, emba nyana olningigba yusug feg. Emba enaig ka nem numwehe ogfunaf, enaig na membegho?
21 Autinam bigelni simbiagag Abraham esena eheafena legim Aisakim fanam ona na tige suwiwa tuhulu lanam Godum faiyim. Enaig mayi ona nawo tigenam, enaig Abraham Godna mom pahlukuk, God enag enam nangonam eso God ehim enag sufug lahlag newug el moaogona.
22 Ati nolningig ehena minag kag lahlag enag enaig esenam eso ehena olningigwo enag gweyi yuhwa newug feagena.
23 Ena mo God enag autinam esel esonamba eso mingnag el ginofini. Ena mo enaig osona, “Abraham esenam Godum enaig olningena, enaig olningig enag God nangona osona ogum ‘Abraham ba yuhwa sufug el newug feg’.” God enaig osona eso mingnag el Abrahamum enaig sifafifini, “Godna hiheg newug.”
24 Enag enaig ka nem ati ogfunig, enag ati nolningig, olningig mungwamba mas Godna nofwa enag yuhwafei, afa aman minag kagim gamba lahlag feimba, enaig elbi, Godna nofwa enag yuhwa newug feg.
25 Afa Rehap gamba gwenaig minag kagim lahlafena, eso God enaig osona ogum yuhwa newug sufug angwafig. Autinam Rehap enaig esekafena angwafig amtakwalig fena. Afa sumiyimwo enag angwafig enag enaig fena. Mayi Josua el sambagam ningihiaogonamba Jeriko kimbig naligim, bom kukog el sambaga enag, enam fahegagahfekagim, afa eso ahkanam Rehapna lalawa ahpuguna, mayi Jerikonai el ogona, “Nawo patigiagkaogum,” Rehap enaig esenam, olinam ena sambaga elni Godba yinim newug feg, enaig olinam enag Rehap el sambagam enam kwegfwaogona, wamtinam kumwatigina afa ming mina ningihiaogona, eso Jerikonai el mas patigigmo. Rehap enaig esenam, enag God Rehapim lahlag moaogona (ogum ati yuhwafeg).
26 Ati big olningig enam enag, elig enag sungwag hwanigba emba esegim ati wahag. Afa gwenaig feg aman esegim olningig bihini fegim afa minag kag lahlag eseg hwanigba, emba ehena olningig enag esegim wahag lofug feg.