11
Afa Sisas heafena 12 pela patalfuiag elim ena mo sihi fwahanim asa enanai fwahanam sihiakana.
Maia Jon bula laitiag el kalabus lala gafenaba afa asa Krais God Gisfu Fwahag El haig haig gafugag esenaba enam mo higina. Asa heafena patalfuiag elim ningitigina Sisasim nangugum. Afa afu apukenam Sisasim sahini og, “Ne naho Jon sihi fwahanaba naho ne blog naiba ming elim kagel nengenife.”
Afa Sisas sihini, “Ati ne nangug afa higig asa Jonim pese afunam sihini. Ati nofug hafinig el bahiaskofeg afa mung amtakwalna wangene fiahsaieg afa lepra elim wangeneg afa ang tetini ati mo higig afa el melig pigieg buguiagafeg afa gawig fwainig el Godna Suialag Mo higig. Afa el kam oniginaiba afa heafena olug onigigba wasneig gofofe enaig elba sa ma sifakale.”
Maia afunaba asa Sisas mingnag elim sihini. Ehe Jonim esona og, “Autunam ne el fwainig la afunam asa Jonna mo higini. Ne haig elim noka nangu? El enaig pos lofug efef petla fakafefugu enaig ne nangui me? Jonba mango enaig mo. Mangwal figim ne membig afu nangug? Ne membig nangug el suialag nemug lofugna nangu? Jonba mango enaig mo. Eba el suialag lofugnaba lala suialag la ga. Haisegba ne afug? Ne Godna Mo Fla Sihiaule El nangug. Ei, Jonba enaig el. Ka nem nufuna mo sihinig, hwa elbi mingnag Mo Fli Sihiule Elim gosenig. 10 Enaig elbi autunam Godna Buk ati sihi fwahana. Enaba God esog;
Sahig, Kana mo flaukwiag elim ningihiaiba. Afa ehe Godna Gisfu Fwahag elim gosenam asa mina numwehiage ikafe asa ma el kam olug onigini. Mal 3:1
11 Sisas esona, “Ka nem nufunam mo sihinig Jon bula laitiag el mungwali autunai elim pugu gosenig. Afa ambangel wetiklug saiyeg Godna bog megam enaba Jonim gosinig. 12 Afa ilawana Jon nai yi pugunam blog ilawanga pugug afa sa wasneig el Godna bog megam bagagigim afa wasneig el membeg ogna bagaginim asa fla. 13 Mungwali Godna Mo Fli Sihiule el i afa Mosesna nihe mo i sihig ena mo sihi mangwal sa sumi pugufe. Ena moba ati gofena autunam maisim Jon fiahfenaba. 14 Afa ena moba enaig esona Elaijaba pese blogim. Afa amban ena mog moba membegba asa fla, Jonba Elaija. 15 Afa amban anganaba eba sa ne higi.”
Glaunai el mas suialag oningig
16 “Afa el ilawo auguia enaba haig el asa ka nem luwal lasugum mo sihinig. Mungwali el enaig esig luwal fane suguafogla auguiaba afa gosis seafla. Afa luwal mingnag luwalim unegoni. 17 Afa kagelbi fuf i anba i guwagibi asa nengel mas ahfe. Afa kagelbi wewatioahba asa nengel mas wegoi. 18 Afa glaunai el luwal lofug enaig esig asa Jon wainbug i fane i mas nena mo eba ogna Godna unehlagim fingife afa el esoni sanel amtakwalig ehem sefu gohna. 19 Afa maia ka Nufunam El blogba afa ka bu i fane i ahagagig asa el esogona, ‘Sa nangu! Ena el bu i fane i ati fwina ahagagini. Ehe kig lambig el i afa ming amtakwalig el i wana.’ Ehengel enaig sihifini. Afa Godna suialag gafugag ogfunig Godna anwena eba nufunam.”
Mingnag kembig lanai mas Sisasim olug onigini mo
Luk 10:13-15
20 Sisas mingnag kembig kaksag Godna kigmog ogfuiagena asa ena kembig lanai mas heafgelni amtakwalig fwahini mo, afa asa Sisas ehengelim fenugena. 21 Sisas esog, “Korasin lanai el i Betsaida lanai el i niasabanig, afa mangigim ne enaigba nesig. Afa Tair lanai el i Saidon lanai el i nanguiteba enag kigmogum asa ati ne nangug asa autunam heafgelni amtakwaligim fwahite afa kokohiag lofug i smof i asa heafgelni nihim esiagini enaba heafena kusugogum ogfuni. 22 Ka nem nufunam sihinig nengegim God kwefihiagenam mungwag faigim. God Tair lanai mi Saidon lanai mi mungwag amtakwalig faigim afa nengelim mungwag amtakwalig numwehe faife. 23 Afa Kaperneam lanai el, ne onigig koka suialag el hevengam afufe. Eba awai. God suwilagig kembigam nem laitife. Afa Sodom nanguiteba enag kigmogum ne nangug asa Sodom lanai onigig waikefite asa ma heafena kembig glau kwesegofite. 24 Ka nem nufunam sihinig nengegim Sodom lanai God kwefihiagenam mungwag amtakwalig faigim afa nengelim mungwag amtakwalig numwehe faife.”
25 Afa enanam Sisas Godim sihina og, “Api, ne heven lanai i bite lanai i Ainiyag el goh. Ka nem suialag onag. Afa enag nufunam mo ne anwena elim kumohlanig afa ne etetig elim enag nufunam mo meaglanai eseg ambala opugug. 26 Ei, Api enaba nimbiafena suialag onigig ne eseg.
27 “Kana alag kam mungwali gawig faig. Afa el mas Godna legimba anwenafig mo. Api munguhe ena luwalimba numweheg anwenafeg asa ena luwal apiim numoheg anwenafenag asa amban elim wegifwatigim alagim ogfunig.
28 “Afa nihe mo el wasneig gafugag nem faigog. Afa ambangel asa yingmung fiahsaieg, aublo, ka sa neana kinig flafatinife. 29 Afa ne kana mom skaufenibi asa ka nem ogfunibi sa ne kana gafugag anwenafi. Afa kaba mango fwinam fenugeah mo eba ka kikefum skaufeg asa ne hekulia flafim. 30 Afa hwa gafugag ka nem faigbi eba hefeg afa mas kinig mo.”