18
Amban hefum gosegba
Mak 9:33-37, Luk 9:46-48
Enanam patalfuiag el ambena Sisasim sahini, “Afa amban sa Godna bog megam goseg pugufe?” Asa Sisas luwalim awamonam bluna olyi lasuna. Afa enaig esona, “Ka nem sihini, afa olug onigig ne waike luwal lofwag fwainigba eba mas nengel saiye afui Godna bog megamba. Amban enag luwal lofenam hefum ahnai skaufeba, eba sa goseg pugui Godna bog megba.”
Sa ne nufwehimo fwaha ika
Mak 9:42-48, Luk 17:1-2
“Amban kana unehla la luwalim awamonam kweafwiba eba naho kam gwenaig esenag. Afa luwal sa kam olug oniginag, enag sa amban wanikinam nufwehimo laba husiafwibi, asa God ehem mungwag faife eba kwania kinig feg. Afa enaig elim fun kwaniana wuneg la wena kikenim bu megam fatife eba weti kinig feg. Eba amtakwalig, mangwal sa kaksag hwa bite la gohka eba elim nufwehinag. Enaigba wahkig gofife, afa amban mingnag elim enaig esegonibi, niasabanig.
“Afa neana ninga i mong i nem huguflaku mangwal la husufwagba eba sa hegeflaiti. Eba suialag feg ninga mong fwainig asa God i hafufe. Enaig amtakwalig neana elig mungwali goh afa nem suwi wahkig lagig yi flinim fatife. Afa neana nofug nem huguflaku mangwal la husufwagba eba sa fogafla. Eba suialag feg mungu nofug fwainig asa God i hafufe. Enaig amtakwalig sambaga nofug goh afa nem suwi lagig latu yi flinim fatife.
10 “Ne numwehifibi nofe ne luwalim pagaupenam afa eso, esim gofiba. Afa ka nem osihini heafgelni oflanai el kana heven lanai Apina nofbosugim wahkig nangwafu. 11 Afa el minam eteti afuna asa Nufunam El blonam asa pese lambig.”
Sipsip mungu awaie
Luk 15:3-7
12 “Afa el 100 sipsip tata lofwag enaig ese wanga. Afa mungu sipsip minam eteti ikag. Ne haig onigig, el enaig eseg? Ehe mingnagim sipsip mo mog la lasanam afa mungu sipsipim yisgiakana. 13 Afa mungwali mas awaiena mo ehe sifakaleg, afa mungu pese flagim asa ehem fwina sifakalenag. 14 Afa gwenaig eseg nengelni heven lanai Alag mas membeg mo luwal lofwag mungu awaiegba.”
Nilitem niheugwag nihe
15 “Afa maia neana nilite nem haise naiba asa ika nangunam asa nimbe fwaimu ahwaganam sa niheaugu. Ma atiaba higigba eba sa wanim blunam asa mungu nilite ahfe. 16 Afa ehe neana mo higi fwainigba eba sa mungu me awai sambaga me sa ne pese afu nangu. Eba sama neana mom ahigi. 17 Afa ehe nengelni mo higi fwainig gwenai esegba eba sa Godna elim sihigoni. Afa ehe Godna elni mo higig fwainigba. Asa nengel ehem enaig onigig fini sonaba angoluwag el.
18 “Ka nem sihinig, afa mangwal sa nengel kikisig bite la, asa God gwenaig esefe. Afa sa nengel pigi fwahaiba bite la, asa God gwenaig esefe. 19 Mingnag mo ka nem afai, ambanani hwa bite la hafiba asa mangwalim mungu onigig ne ahsihinaiba asa kam heven lanai Alag eba nengelim esenife. 20 Hanai yi sambaga me awai sambaga mungu me kana el ambe laskuhlafiba eba ka olyi wangafife.”
Gafuga el oksig mungwag faigim fwahag
21 Pita blo Sisasim sahana og, “Ainiyag, afa nilite kam haig esenagofiba asa hanasi nagim ka ehem mas esenai? Afa mas ka enwesog la gohug mungwag faiyiba eba atiaho ihlafeg?”
22 Afa Sisas ehem sihina og, “Amo eba, enwesola gohug mas ihlafeg mo. Sa gwenaig ese enwesola gohug enaig afa ne pese ese ikan asa ne mas pese suwigi. 23 Ka nena ena mo fai, eba Godna bog megam enaig eseg. Misog el membeg heafna elim gafugagim ogna fahigiage. 24 Afa kigim fahigiag ofefenaba afa gafugag elim wanig ambena og masa mungwag enaig 10 million kina pese fai. 25 Afa enaig el kig awaiena pese faigim asa misog el esonig og, ‘Koka kig pese fla eba enaig eseg enag elni heafna angwag na luwal na afa mungwali gawig na lambinim asa mingnag elim faigoiba asa ka enana kig fla.’ 26 Afa el enag mo higinam asa mongkogini misog elni muhla kwakwagena afa esona og, ‘Sa kam aflafena, ningenafiba nofeka ahmona ese afa eba ka nem mungwali kig mungwag pese faife!’ 27 Afa misog el ehem aflafena asa esona, ‘Kig hosa ne kana flanag eba ka nem nangu fwahafe’ afa sa ehem fwahana.
28 “Afa el ikanam ming el gwenaig gafuganai apuguiafenam. El kig weti flana ming elni hosa misog el ehem fwahana. Ena kigba enaig eseg mungu mungu kina. Afa sa elim wuneglig yi kehlanam og, ‘Sa kam mungwag fai.’ 29 Afa heafna hihe mongkogini kwakwagena afa esona og, ‘Sa kam aflafena, ningenafiba nofeka ahmona ese afa eba ka nem mungwag faife!’ 30 Ehe oksina enaig esegim asa ehem polisni ninga la fwahanam maia ikan ma mungwag kam fai. 31 Afa mungwali mingnag gafuganai el enaigim nangunim asa ehengelni olug amtakwale skofena. Afa sa misog elim sihini og el enaig eseg.
32 Asa misog el ehem awamona afa esona og, ‘Ne amtakwalig gafugag el. Gof kana kaksag kigna ne mas nungwe gafuga fena mo. Afa ne og, sa kam aflafena, asa ka nem nangu fwahana. 33 Ka nem aflafena asa neanga gwenaig ese.’ 34 Afa misog el ehem olug kakagena afa mingnag el ninga la ehem fwahanaba asa ma susu flanam ikan maia mungwali mungwag faiba.
35 “Kana heven lanai alag asa nem gwenaig esinifi. Asa nimbiafna nilite mas amtakwalig mungwag faig mo sa kana Alag heven lanai gwenaig nengelim esenifi.”