25
10 pela angwafig angwamingna lasug mo
Sisas esona og, “Enanam Godna bog megam enaig esefe 10 pela angwafig angwaming heafgelni lam lambini afu uflini el mungu angwafig ogna fla. Afa afala pugufe angwafig onigi etetig afa afala pugufe angwafig onigig anwena. Onigig etetig angwafig heafgelni lam mo lambinim afa wel mo mas lambini mo. Afa onigig anwena angwafig mo wel botol la lam nahugum lambugafuna. Ena el ogna angwafig fla enag maisi fiahfena. Afa angwafig nengiafuhun nof tuta feaisainaba non askafena.
“Afa ambagolugini el uneni og, ‘Hwag el ati oblo angwafig flagim. Au ambenam asa afu.’ Asa mungwali angwafig angwaming bugia gafenam afa heafgelni lam numwehiagini. Afa onigig etetig angwafig onigig anwena angwafigim sahigoni og, ‘Is ai, kangelim nimbiafgelni wel sugfu faigo. Kagelni lam ona fuflu skofe.’ Afa ehengel wahigi sihigoni og, ‘Amo hwaba mas bigim ihlafeni. Naiba nimbiafena afu stoa lanai lambinim.’ 10 Afa onigig etetig angwafig maia wel lambigim afuiafenaba asa enanam el angwafig flagim ika puguna. Mingnag angwafig asa ati numwehiagini, ena mo angwafig buyis la sefu wankanaba asa el mengig kikise fwahana.
11 “Afa mingnag angwafig sumi yi ambenam esogona og, ‘Ai saglag, kangelim mengig pigini!’ 12 Afa ehe wahigi sihini og, ‘Amo, ka mas nengelim anwenafinig mo!’ ” 13 Afa Sisas esona, “Ne mas anwenafig mo ansi osuna sa nengelni Ainiyag blofe asa numwehifibi.”
Sambaga mungu gafugag el lasug mo
Luk 19:11-27
14 “Godna bog megam enaig ese mungu el ona membi ika. Ehe gafugag elim unenigim afa heafna gawig mimagenigim sama numwehe lambfufi. 15 Afa kig mungu mungu mimagenugegim afa amban sa wasneig gafugafe asa ehem mo 5,000 kig faig afa ming elim gweifeg ehem mo 2,000 kig faig afa yiskosule mo 1,000 kig faigim asa ehe mo ikag. 16 Afa el 5,000 kig flanam enana uku ikagna gafugag fenam afa ming 5,000 kig flana. 17 Afa el 2,000 kig gwenaig esena ming 2,000 kig flana. 18 Afa ming el mo 1,000 kig flanam ukunam mas enana gafugagfena mo eba ukunam bite konam misog elni kig kumohla fwahana.
19 “Maia managenaba asa misog el pese blonam afa heafna elni gafugagim fahigiage. 20 Afa el 5,000 kig flanam afa ming 5,000 kig flablu faina. Ehe og, ‘Ainiyag, ne kam 5,000 kig kana ninga la fakagba sa ka enana gafugafegim ka pese ming 5,000 kig flag.’
21 Heafna misog el ehem sihina og, ‘Ei, ne sawieg el neana gafugag eba suialag. Ne enag wetim numwehiaflagba asa ka nem aluwegig faiba sa ne numwehiaflafe. Aublo ka sifakaleba sa ne gwenaig ese.’ 22 Afa el 2,000 kig flanam gwenaig esena blonam og, ‘Ainiyag, ne kam 2,000 kig kana ninga la fakagba sa ka enana gafugafegim ka pese ming 2,000 kig flag.’
23 “Heafna misog el ehem sihina og, ‘Ei, ne sawieg el neana gafugag eba suialag. Ne enag wetim numwehiaflagba asa ka nem aluwegig faiba sa ne numwehiaflafe. Aublo ka sifakaleba sa ne gwenaig ese.’ 24 Afa el 1,000 kig flanam blonam og, ‘Ainiyag, kati anwenafeg neana onigig wasneig. Neflanai neana aso la ne mas ihi afa ne esug lambiule. Afa ming el maia gafugafegba asa ne ena nai lambig. 25 Enag ka embefeg ena kigna gafugafegim asa ka neana kig ukugum bite megam kog kumohlag. Neana kig honaba, sa nangu.’
26 “Afa heafna misog el wahigi enaig sihifena og, ‘Neba amtakwalig yiskosug gafugag el. Atiaho ne anwenafeg neflanai kana aso la ka mas ihi afa ka esug lambiule afa ming el maia gafugafegba asa ka ena nai lambig? 27 Haisenaba ne mas kigba uku fakana mo benglaba? Afa maia ka pese oblofiba asa ka enana kig i afa winmoni i flafe. 28 Ena kig flinim asa ming elim fai hosa 10,000 kig flag. 29 Asa ambana nubwel goh eba mingnag faife asa kaksag fenafe. Afa ambana enaig fwainig wetifegba eba enaba mweahlanafe. 30 Afa enag amtakwalig gafugag elim afwambagam sikulufeg megam flafatiba, asa enanai yi eyu watinam gog kike skofefe.’ ”
Sumi yi kwefihiagegfe
31 “Maia Nufunam El heafna oflanai elim pese wan oblofiba asa ehe kwania misog el fefe. Ehe heafna suialag kife la ganam ena nai yi mungwali elim kwefihiagefe. 32 Afa mungwali bitenai el ambe ehena nofbosugam laskuihlafe. Asa ehe mungwali elim kwefihiagenam asa mange tigife gwenaig esefe sipsip nangwaghiageg el sipsip mi meme mi mange tigife. 33 Eba lambinam sipsipim nihigim lasani afa memeim sahagam lasani. 34 Afa sa misog el nihiginai elim sihinifi og, ‘Aublo, kana alag asa nengelim suialafihiageg. Au ambenam nimbiafena gau fli eba Godna bog megam. Ilawana mungwali bite puguia fwainig fiahfenaba God ati numwehe fwahana. 35 Asa bini kam lahanaba ne kam fane faini afa bu hef kam fenaba ne kam bu efiyaini afa ka afwambanai fenaba ne kam nimbiafena lala gam wanigafuna. 36 Ka lofug fwainig fenaba ne kam lofug faini afa kam gihenaba ne kam wanigaflafena, afa ka kalabus lala la ka gafenaba ne kam ambe nanguni.’ 37 Afa enag suialag nihe el esogona og, ‘Ainiyag, ahanana saka nem binilahagiba nanguni afa fane faini, afa bu hef ne fenaba ka nem bu efiyaini? 38 Ahanana sa ne afwambanai fenaba ka nem lala gam wanigafuna, afa lofug fwainig ne fenaba ka nem lofugba faini? 39 Afa ahanana nem gihenaba ka nem wanigaflafena, afa kalabus lala ne gafenaba ka nem ambe nanguni?’ 40 Afa misog el wahigi sihinifi og, ‘Ka nem nufunam mo sihinig ne mungu esug elim esinig eba kana nilite enaho ne kam esenag.’
41 “Afa sa misog el sahaganai elim sihinifi og, ‘Kam fwahinim afu. God nem heafna mona esinibi. Sa ne suwi lagig kembig gam afu. Ena kembig Satan mi afa heafna gafugag el mi ati numwehiagig fwahanig. 42 Asa bini kam lahanaba ne mas kam fane faini mo afa bu hef kam fenaba ne mas kam bu efiyaini mo, afa ka afwambanai fenaba ne mas kam nimbiafeni lala gam wanigafuna mo. 43 Ka lofug fwainig fenaba ne mas kam lofug faini mo afa kam gihena, afa ka kalabus lala la ka gafenaba ne mas kam ambe wanigaflafena mo.’ 44 Afa ehengel esogona og, ‘Ainiyag, ahanana ka nem nanguni bini i afa bu hef i afa afwambanai ne fena afa lofug fwainig ne fena afa gihena, afa kalabus lala ne gafena asa ka nem mas kwegfuni mo?’ 45 Afa asa ehe wahigi sihinifi og, ‘Ka nem nufunam mo sihinig ne mungu esug elim mas esinig mo enaho ne kam mas esenag mo.’ 46 Afa enaig elbi afunam susu amtakwalig wahkig gohug lambfi afa suialag nihe elbi eba afunam nofkena wahkig gohug lambfi.”