16
Sisas piske behiana
Matyu 28:1-8, Luk 24:1-12, Jon 20:1-10
Sabat osuwu mayi kanam awaienamba, enag Maria Makdalanai, afa ming Maria Jemsna afag, afa ming angwafig Salome, enag angwafig enag wel fungugni lahlag ena manina wambuginim. Onanawa ambogonam Sisasna eligim susulenagim.
Sabat osuwunam enag siini leawo kwimbiyim enag angwafig enag bigigafenam hun megim nangugum ahuna.
Angwafig enag ehefum sihiagahufena, “Aman bigim waganam hun mengigwa kagwog gi, enamba yitifatif?” (Hun enag amta nalig fena.)
Eso angwafig enag nunofinimba hun mengigwa kaguonim wahiyini, enag mas gifinimo! Awai! Ati yitifatina!
Angwafig enag saigonam hun megam esim ahuna. Nangunimba kwambolo mungo nihigim agafena lofug busug kwieg fatinam. Enag eso angwafig enag kukugiafakafini.
Enag kwambolo enag enaig sihifeni, “Negel nogofeika olug wahigim. Ati ka olningig negelmbi Sisas Nasaret wanaim nangugum nambogog, Sisasim osohwi aga kaga tigegwa kukufini enam. Emba ati piske bwihiag, ohunanayimba mas gihmo. Ohuna kugum enam nangu, ohiyi fakini, enag mas gihmo.
Negel enag ahunam ehefena nihiyinaim sihigoni, afa Pitam gamba enaig sihifini, Sisasmba neningalni gof ati wa kaf Galiligim. Emba na wa Galiliyi nanguf. Osohwi ati Sisas nem autinam osoni,” kwambolo enag angwafigim enaig sihifeni.
Angwafig enag hun menai apekugonam embem yikagna ahuna. Enag eso kiafigig wahegasainam afa olug wahegasaina. Mas amang mo amanim sihinimo. Ahnaig asegmba? Angwafig enag embefini. (Ming el ohuna mo ginofenam augena buk Mak eseli enam enag.)
Maria Makdala yinai Sisasim nangona
Matyu 28:9-10, Jon 20:11-18
Leawa kwimbiyim Sabat osunam sini enag Sisas piske bwihiana. Enag Maria Makdalanai enagna nofwa yuwanamba puguna. Enag angwafig enag autinam Satanna nihiyinai amtakwalig elngegwa gohona enam Sisas hugufu aitina.
10-11 Enag el Sisas wan gohonifefena enag el enag Sisasim olninginim wewufewofena. Maria yikanam enam enag sihini, “Sisasmba nofkike eliehe aga, ati ka nangog!” Ehel enag ena mom enam hignim, afa mas olninginimo.
Sisasna nihiyinai sambaga Sisasim ahnangona minawa
Luk 24:13-35
12 Enanam sambaga ningigi Sisasna nihiyinai kimbig naligim ahwahianam eso ahkana. Sisas pugunam wambna aman lofug enaig.
13 Sambaga ningigi enag piskenam ahkanam mingnag elim Sisasna nihiyinaim ahsihini. Afa enag sambaga ningigina mom enam ati higim, afa olningi hwanig.
Sisas ehefena nihiyinaim ehefena gafungagim mumankeni
Matyu 28:16-20, Luk 24:36-49, Jon 20:19-23
14 Afa enengem ehefena nihiyinai el oguafenamba ahagafafenamba, enag Sisas pugunam wambnam, eso ehefena nihiyinaim enag wagini. Ehel enag mas olninginimo, enagenagim ehelni olug enag mweteti hun lofug. El esel sihigoni Sisasmba ati piskegam bwihiag, ena mom enag olningi hwanig. Enaig fenamba enag Sisas wagini.
15 Eso Sisas sihini, “Negel ahunam, Godna mo lahlag mungwal betewa el eseli gohka, enag mungwal elim enag enanayi sihigonugahu.
16 Aman olug wahigifenam Godum pahalukwi afa el buwa fati emba sa God sulufanam afa ehefena muhwa hegeg gohogum enam faiyi. Afa aman enaig olug wahigife hwanigmba, emba Godum mas pahalukwi, ahnaig ahnaig amtakwalig ehena nihiyi gwesegim go, enaigmba, eso wa tawetik nalig faf.
17 Aman olningenam oi Godna moamba yinimehe, enaig esenam, Godum sahanaimba, emba sa God tifutuk gafungag ogofunai enaig gafungag enag el bihigmba mas ehe gafungafei, God enag enaig gafungafegim, og eso mingnag el enag olningi Godna moamba yiniho feg. El esel olningig enam kwaganegim eso Satanna nihiyinai amtakwaligim hugufuhianugeg enag nemona mog sihigoni enam enag autinamba mas higifinimo.
18 Enaig sombine ga kikehelinim ningagana afa amang amang wahembug lofug ga enag ahagaimba, emba mas amtakwale sungofei. Emba wa gihna elim ningagana tuhwimba, emba el ena wangnefef.”
God Sisasim ofgam sulufakuna
Luk 24:50-53, Aposel 1:9-11
19 Sisas Ainiyag enag mo sihinugenam, mayi wahianamba, eso God sulufanam ofgam wanikina, enag Sisas Godna nihigim aga.
20 Sisasna nihiyinai enag ahuaminifegim Godna mo mungwal bete esel enanayi sihiagahug. Ainiyag kwaganig elbi ahnaig ahnaig kifutuk enag ogogfufenig elbi enaigba ahnaig gafungafihmo? Enaig gafungafigmbi emba enaig eseg elim ogfunug Godna moamba yiniho.