2
Sisas hefum ahnai skaufena sa big gwenaig esi
Atiaho sa Krais nengelni onigigba wasneinig? Afa atiaho sa heafna membuglaba esegba asa nengelni olug enesiegba fai feg? Afa atiaho sa Godna Sungwabug ni ne esinigbi asa ne mungu nilite fig? Afa atiaho sa ne mingnag elimba aflafegonug? Ei, eba nufunam feg.
Afa eba enaig eseg asa ne mungu onigig na afa mungu membug na afa mungu mo na fibi eba ka fwina sifakalefe.
Nofene nembefum fingi finim afa nembefum tutonbusiagi. Afa sa ne mingnagim ahnai skaufegon afa nofene enaig onig og kaba mingnagim gwesim gose gonug.
Masa ne nembefum mungu onigife afa eba sa ne enaig onigifi afa mingnag elim sa ne suialafehiagi.
Afa nengelni onigig sama Sisas Kraisna onigig lofe. Eba enaig eseg.
Afa ehe God feg afa ehe mas enaig onigig fena mo og kaba gwenaig wahkig gohug.
Afa ehe heafna haig haigim fwahagim afa sa ehe isug gafugag el lofug fegim afa ehe el pugug.
Afa hefum gwesim sugu pegim afa maia Alag ehem enaig esonagba asa gwenam patalkugim ikag gwenanai yi lahag afa ehe enam higigim asa el ehem li katigeg la tigi kahlifi.
Asa God ehena unehlagim fingi fukugim afa ehem sisi yi nemug hilifukugug fwahag afa sa mungwali gawig ehem ahnai skaufinife.
10 Asa mungwali heven la nai i, bite nai i, afa bite menai i Sisasim mongkokini kwakwaginim asa ahnai skaufinife.
11 Afa sa mungwali el ambala enaig esogofe, “Sisas Krais eba Ainiyag feg.” Afa enag mo gafa God Alagna unehlagim fingi fefe.
Sa big ombusug lofug fi elim Godna mina ogfugonigim
12 Afa kana hihe autunam sa big auguiafenaba afa ne kana mo flini. Afa glauwaba ka kalabus yi gohba sa ne kana mo pese higim. Sa ne nembefum numwehifibi asa ne Godim ahnai skau nemug finim asa ne elni nihem patalfu el sa God pese suluiaflag.
13 Asa ma God nem nengelni onigigim waike waike fehiagekafiba asa ne nogka wasneiniam afa sa ehena sawiegim patalfu.
14 Afa gafugag sa ne feagigbi nofekawu lagwaginim afa sa nimbefum monagi.
15-16 Asa ne enaig esi sa ne afsug el fi mas nem setigi. Afa neba ofenaiba Godna suialag luwalig lofug fig sa ne el amtakwalig nihe la nai la afa el amtakwalig onigig la nai lai enag olyi ne afohie. Afa nofkenagag mo sa ne kehlifu sa ne faigo asa ne ofenaiba bagnofut of la ombusig afohie. Afa ne enaig esigbi asa kana gafugag mas awaiye afa sa enag osuna Krais bloiba asa ka sifakale fe.
17 Afa Ju elni pris sis tigifinim afa wain bug sugfufinim asa Godim tuhlu faiyifini. Enaba lasug mo ogfug nengelni olug onigigim. Afa sa el atiamba kam tigifatigbi asa kana taf sugfufe ofenaiba wain bug ka Godim afai. Afa sa kam enaig fenagba eba ka sifakale fe afa nengel kana sifakalim ne esinig.
18 Afa gwenaig sa ne sifakali afa ka gafa nengelni sifakalim ka esenig.
Pol Timoti mi Epafroditus mi ningitigina
19 Afa atiamba Ainiyag Sisasna sawieg fegba eba kog ka Timoti mi nengel nangum ningihia enag ati meyi ofe. Afa sama pese blo kam sihinai nengelni mom ka sa enam sifakale.
20 Afa mas amban Timoti lofug feg mo ka mungu onigig ahfegim afa ehe nem fwina oniginig.
21 Afa mingnag hefum mungu onigig afa mas Sisas Kraisna gafugagim onigig mo. Eba awai.
22 Afa ati ne ehena suialag gafugagim anwenafig afa sa ehe ka i suialag mo ka gafugag ahfeg ofenaiba leg alag ahfeg.
23 Afa enanam ka higife mangwal sa kam pugunafe eba kog kasa Timoti mi nengel nangum ningihia.
24 Afa ka onigig eba Ainiyag kam kweagfuiba asa ka gafa managig fwainig nem nangwagigim blofe.
25 Afa ne bimbeafna nilitem Epafroditusim ningihigbi asa blog kam kweafug asa ehe ka i mungu gafugag ahfeule feg afa ami lofug fag la wasneig gohule feg. Afa ka onigig koka sa ehem pese nengel nangum ningihian.
26 Afa ehe fwinam nem oniginigim asa ona blo afa ehena olug kinig asa ehe higig nengel ati ehena gihim anwenafig.
27 Afa eba nufunam enag gih ehem ati lahagim muhla ofefena. Afa God ehem aflafenagim asa wangene fe fatig. Afa God gafa kam aflafenag asa mas ehem lahai. Masa mingnag kinig kam pugunagefe.
28 Asa ka fwina membeg ehem pese nengel nangum ningihiaiba asa ne ehem nangunim afa ne sifakalini afa ka mas ehena kinigim onigi.
29 Afa maia bloiba asa ne enaig onigigfi Ainiyagna el nengelni nilite ati pese blog asa ne ehem sifakaligna lala gam wanigafu. Afa sa ne mungwali enaig elim nungwe mo sihigon.
30 Afa Epafroditus mas hefum onigi. Eba ne membi auguiaba afa ehe blog nengelni kugum flagim asa nengelni gafugagim hwanai yi fiahgeg. Afa enaba Kraisna gafugagim onigigim kam kweafugum asa hefum lahagim meyi ofe.