2 CORINTIOS
Pabloa onteʼti bottaʼaʼ Corinto huakkaʼ jakyo huaknopo̱e̱ʼeritaj oʼmanigmadoyaʼuyate.
1
Pablo Corinto huaknopo̱e̱ʼeritaj oʼmanigmadoyaʼuyate.
Do Pablo i̱jje̱y. Jesucristoen huadak huaʼa kamanbatiaʼpakikeʼpo Diosa meʼtaʼmonaʼuyne. Huamaʼbuy Timoteoere i̱jje̱po onʼnigmadoyaʼne. Corinto huakkaʼ jakyo Cristoen huaknopo̱e̱ʼeri kenpaʼti Acaya huadaribayo Jesucristoen huaknopo̱e̱ʼeri moʼe̱ne. Diosa boktieʼeaʼuyatenok Diosen moʼe̱ne. Opudomeytaj onʼnigmadoyaʼne. Dios oroʼen Apag o̱ʼe̱po Jesucristo Huairiere opudomeytaj dakaʼ montihuapokikeʼ kenpaʼti opudtaj daknopoaʼda moʼnopoʼnoeyi̱keʼ.
Pablo paiʼda oʼnopoʼunhuahuaʼuy.
ʼUruaʼda o̱ʼe̱ Dios. Apag Dios oroʼen Huairi Jesucristoen huaoj o̱ʼe̱. Oroʼomey huaknopo̱e̱ʼeritaj moʼtinepahuikaʼpo oroʼomey huaknopo̱e̱ʼeritaj moʼnoeynoeyikeʼ. Menokapiʼ oroʼ paiʼda eʼnopoʼe̱te Diosa moʼnopoʼdurugpakaʼikaʼne. Ken nogomey paiʼda eʼnopoʼe̱nayo nogomeytaj nopoʼdurugpakaʼdik a̱ʼe̱ya̱ʼpo oroʼ paiʼda eʼnopoʼe̱te Diosa oroʼtaj moʼnopoʼdurugpakikaʼne nogomeytakon konigti manopoʼdurugpakaʼdik o̱ʼi̱kaʼapone. Cristo huakkaʼ paiʼda moʼnignopoʼu̱ynok oroʼkon konigti Jesucristotaj oknopo̱i̱kaʼpo paiʼnanada oʼnopoʼunhuahuikaʼne. Jesucristotaj oknopo̱i̱kaʼnok Cristoa moʼnopoʼto̱e̱po huakkaʼ moʼnopoʼdurugpakaʼikaʼne. Diosa opudomeytaj kamanopoʼdurugpakaʼikeʼpo kenpaʼti opudomeytaj Diosere kamanoeanhuahuikeʼpo oroʼa paiʼda onʼnignopoʼi̱kaʼne. Oroʼa paiʼda eʼnopoʼe̱te Diosa oroʼtaj moʼnopoʼdurugpakaʼikaʼne. Konige̱po opudomey konigti paiʼda eʼnopoʼe̱nayo konigti Diosa moʼnopoʼdurugpakaʼapone, moʼnoeanhuahuikaʼapone. Diostaj moknopo̱e̱po moʼnigpe̱i̱kaʼpo oknopo̱e̱batikhueʼdik moʼi̱kaʼapone. Konig oroʼ paiʼda oʼnopoʼi̱kay opudkon konigti paiʼda moʼnopoʼe̱nok Diosa opudomeytakon dakaʼ moʼnopoʼdurugpakikaʼapone. Oroʼa kenpaʼ dakaʼ oʼnopo̱e̱y.
Asia huadaribayaʼ diga̱ʼ paiʼda oʼnopoʼunhuahuamey. Kenda yanʼnopo̱e̱ʼ, egomey pogomey. Cristotaj oknopo̱e̱nok diga̱ʼda mogkameʼne. Ehueʼda o̱ʼe̱a̱poy oʼnopo̱e̱mey. Oroʼtaj boʼarakapet namaʼda oʼnopo̱e̱meʼnigʼa. Diostaj nogi̱ti oknopo̱e̱ʼdik a̱ʼe̱ya̱ʼpo diga̱da paiʼda oʼnopoʼe̱mey. Diosanayo eʼbueytaj noyhuada̱ʼdik o̱ʼe̱. Oroʼnayo huataʼda noyhuada̱hueʼdik o̱ʼe̱ne. 10 Eʼbueyaytada Diosa boʼtiokameʼnok bueyhueʼ o̱ʼemey. Oydation Diosa boʼtiokaʼne kenpaʼti boʼtiokaʼapone. Oroʼtaj boʼtiokadhuahuikaʼapone dakaʼ oʼnopo̱e̱y. 11 Pablotaj yabatiokaʼ, Dios, yanʼtionaʼpakikaʼ. Kenda opudomey eʼnigtionaʼpakikaʼnayo Diosa oroʼtaj dakaʼ boʼtiokikaʼapone kenpaʼti ʼuruaʼda mogkikaʼapone. Kenpaʼti huakkaʼada Diostaj dakiti oʼnonaʼapo.
Corintoyo Pablo ehuataʼ eʼpakada huahueʼdik o̱ʼu̱yate.
12 Nog aratbutere huadakda ijkikaʼmey. Opuderenayo nogi̱ti huadakda oʼkikameʼne. Kenpaʼti sigpiʼ engaña magkahueʼda i̱jje̱po ʼuruaʼda oʼnigkikameʼne. Kenda doʼhuednopoyaʼda ijnopo̱e̱po durugda i̱ji̱kay. Diosen Noki̱re̱ga̱ beʼtihuapokikaʼnok dakaʼ ijkikay. Doʼada ijnopo̱e̱po kahueʼ i̱ji̱kay. Konig Diosa meʼnopo̱a̱ʼnok dakaʼ ijkikay. 13-14 Huakkaʼ huadikda opudtaj onʼnigmadoyaʼuyne. Kenda opudomeya̱ ayaʼda huadik tiahuaydik kaʼneʼpo kenpaʼti nopoenkaʼdik kaʼneʼpo opud Corinto huaknopo̱e̱ʼeritaj onʼnigmadoyaʼuyne suhueʼada moʼnopoenkameʼne. Opuda̱ ayaʼda huadik eʼnopoenkaʼtaʼ do Pabloa onʼtipakne. Ken huameʼnoe oroʼen Huairi Jesús eʼtiakapote Pabloa dakaʼ monmadikikameʼne opuda̱ durugteda moʼnopo̱e̱a̱pet kenpaʼti opud ʼuruaʼda Jesústaj moknopo̱i̱kaʼpo moʼnopoʼyareʼuy, konige̱po do opudomeytaj durugda onʼto̱e̱a̱pone.
15-16 Kenda dakaʼ ijnopo̱e̱y. Aʼmadurugpakayaʼpo opudtaj bottaʼaʼ eʼbataʼhuade̱ʼtaʼ eʼpakada Macedoniayo ijhuaʼpo Corintoyo ijpokpo opudtaj ijbataʼhuadunapoyaʼ ijnopo̱e̱meʼnigʼa kenpaʼti nogok Macedoniayaʼ ijtiakpo onteʼti opudtaj ijbataʼhuadunapoyaʼ. Onteʼti ijbataʼhuade̱po eʼtaʼhuadundeʼte Judea huadaribayo doʼtaj taʼmonaʼdik o̱ʼneapet. Namaʼda ijnopo̱e̱ʼuy. 17 Kenda buttida ijnopo̱e̱ʼuynigʼa. Huahueda̱ded ijnopo̱e̱po namaʼda nopo̱e̱hueʼ a̱ʼe̱yʼ ijnopo̱e̱ʼuynigʼa. Konig oknopo̱e̱hueʼ hua̱e̱ʼeria nogpaʼ nogpaʼ o̱daʼikaʼ donayo nogpaʼ nogpaʼ ahueʼdik i̱ji̱kay. 18 Diosa doʼtaj dakaʼ oʼnopo̱i̱kaʼ. Do nogpaʼ nogpaʼ ahueʼdik i̱ji̱kay. 19 Kenpaʼti Jesucristo Diosen Huasiʼpo nogpaʼ nogpaʼ ahueʼ o̱ʼi̱kaʼ. Buttida oaʼikaʼ. Jesucristoen huadak huaʼa Silvano Timoteoere opudtaj oʼnonmadikikameʼne. 20 Ken kenpaʼ Cristoa oʼkaʼapo kahued e̱e̱ʼted Diosa huakkuruda Cristotaj buttida oʼhuaaʼuyate. Konig Diosa buttida oʼhuaaʼuyatenig Cristo oʼtiakdepo oʼkadhuahuikaʼuyate. Ayaʼda Diosen huaʼa buttida o̱ʼi̱kaʼ Cristoa oʼmanopo̱e̱a̱ʼikaʼuyate. Konige̱po “Dios ʼurunanada o̱ʼe̱,” Jesucristotaj oknopo̱e̱po buttida oaʼikay. 21-22 Oroʼomeya̱ Diostaj dakaʼ eknopo̱e̱ʼ oknopo̱e̱batikhueʼda kaʼneʼpo Diosa oroʼtaj boʼtihuapokikaʼne. Diosa boʼtihuapokikaʼnok dakaʼ Cristotaj oknopo̱i̱kaʼne. Okbatikhueʼda oknopo̱i̱kaʼne opudomeyere. Opudtaere Diosen Noki̱re̱ga̱ moʼnopoʼto̱i̱kaʼne. Diosa oroʼtaj moʼbaktieʼeaʼuyne. Kenda Diosen Noki̱re̱ga̱ moʼnopo̱e̱a̱ʼne oroʼtaj. Kenpaʼti Diosen o̱ʼe̱y, kenda Diosen Noki̱re̱ga̱kon moʼnopo̱e̱a̱ʼne. Diosen Noki̱re̱ga̱ moʼnopoʼto̱e̱nok Diosere Diosensiʼpo oroʼ o̱ʼe̱po durugnanada o̱ʼunhuahuikaʼapone dakaʼ oʼnopo̱i̱kaʼne.
23 Opud Corinto huaknopo̱e̱ʼeriere dakhueaʼ huakikaʼeri o̱ʼnepo Diostaj nopoʼkoreahued o̱ʼnikaʼnok i̱ghuaʼnanada eʼmanataʼ pakhueʼ i̱jje̱po opudenbayo huahueʼ i̱jje̱ʼuy. Buttida oʼnonaʼne. Diosapiʼ buttida meknopo̱e̱ne. 24 Opuda̱ Diostaj dakaʼ moknopo̱e̱nok konig opud oknopo̱e̱ʼdik moʼe̱ne eʼmanataʼ pakhueʼ o̱ʼnene. Diostaj opuda̱ nogi̱ti kamadurugpakeʼpo opudtaj eʼmantihuapokikataʼ oʼpaki.