Carta najndyee na seiljeii Pedro
1
Pedro seicwanoom carta na mꞌaⁿ nnꞌaⁿ na tꞌoomꞌndye
Maja Pedro na cwiluiindyo̱ apóstol, tsꞌaⁿ na majñom Jesucristo tsꞌiaaⁿ ꞌnaaⁿꞌaⁿ matseiljeiya ñꞌoomwaa na matseicwano̱ⁿya juunaꞌ nda̱a̱ꞌ ꞌo na jnda̱ tꞌoomꞌndyoꞌ, na mꞌaⁿꞌyoꞌ lꞌo̱ndaa Ponto, Galacia, Capadocia, Asia ñꞌeⁿ Bitinia, nda̱a̱ꞌ ꞌo na jaachꞌee xuee tjeiiꞌñe Tsotya̱a̱ya Tyꞌo̱o̱tsꞌom ꞌo na laxmaⁿꞌyoꞌ cwentaaⁿꞌaⁿ chaꞌxjeⁿ na seijndaaꞌñê. Cantyja ꞌnaaⁿꞌ Espíritu Santo tqueⁿño̱o̱ⁿ ꞌo na nlaxmaⁿꞌyoꞌ na calacanda̱ꞌyoꞌ jo noom ndoꞌ na nlaxmaⁿꞌyoꞌ na ljuꞌ nꞌomꞌyoꞌ ñequio nioomꞌ Jesucristo. Quiaa Tyꞌo̱o̱tsꞌom na canda̱a̱ꞌya nntoꞌñoomꞌyoꞌ naya na matseixmaaⁿ ñequio na tjaa ñomtiuu cꞌomꞌyoꞌ jo nnoom.
Cwicantyjaaꞌ nꞌo̱o̱ⁿya na nntando̱o̱ꞌnndaꞌa
Catseitꞌmaaⁿꞌñenaꞌ nquii Tyꞌo̱o̱tsꞌom na cwiluiiñê Tsotye Ta Jesucristo cwentaaya. Jom ncꞌe na jeeⁿ wiꞌ tsꞌoom jaa jnda̱ sꞌaaⁿ na cwiluiindyo̱xco̱o̱ ncꞌe na tandoꞌxco Jesucristo. Cantyja ꞌnaaⁿꞌ joꞌ mꞌaaⁿya na cwicantyjaaꞌ nꞌo̱o̱ⁿya na nndaaya na nntando̱o̱ꞌa. Cantyja ꞌnaaⁿꞌ Jesucristo nntsꞌaa Tyꞌo̱o̱tsꞌom na nntoꞌñoomꞌyoꞌ juu na nndaꞌyoꞌ na cwileiwe cañoomꞌluee na ljuꞌ tseixmaⁿnaꞌ na tijoom cwiꞌndaaꞌ meiⁿ xocꞌuaanaꞌ chaꞌna ljaaꞌ. Ncꞌe na cwilayuꞌya nꞌomꞌyoꞌ ñꞌeⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom mawañoomꞌm ꞌo ñequio najndeii na matseixmaaⁿ. Nntsꞌaaⁿ na ljoꞌ hasta ncuee na macanda̱ quia na nleitquiooꞌ na nncwjiꞌnꞌmaaⁿñê ꞌo.
Ncꞌe na manquiuꞌyoꞌ na macwjiꞌnꞌmaaⁿñê ꞌo, tꞌmaⁿ cwiquioo na neiⁿꞌyoꞌ, meiiⁿ machꞌeenaꞌ maniom jndye nnom nawiꞌ na cwiwinomꞌyoꞌ jeꞌ. Sa̱a̱ tiyo macaⁿnaꞌ na nntjomꞌyoꞌ nmeiⁿꞌ, ntyja nncwinomnaꞌ. Juu na cwilaꞌyuꞌya nꞌomꞌyoꞌ matseijomnaꞌ juunaꞌ chaꞌcwijom sꞌom cajaⁿ, juunaꞌ macaⁿnaꞌ na nncwinomꞌyoꞌ nawiꞌ cha nleitquiooꞌ cwanti na jndanaꞌ. Juu na matseiyuꞌya tsꞌom tsꞌaⁿ na ya nncwinomnaꞌ nawiꞌ, jndati tseixmaⁿ joꞌ nchiiti sꞌom cajaⁿ na cwintycwiinaꞌ. Ndoꞌ naljoꞌ, juu na cwilaꞌyuꞌya nꞌomꞌyoꞌ, jnda̱ teitquiooꞌ na ya jluiꞌyoꞌ, quia na nncwjeeꞌnndaꞌ Jesucristo, nluiiꞌtꞌmaⁿndyoꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ juu joꞌ.
ꞌO meiiⁿ tyoontyꞌiaꞌyoꞌ jom, sa̱a̱ candyaꞌ nꞌomꞌyoꞌ ñꞌeⁿñê. Meiiⁿ na nchii cwintyꞌiaꞌnda̱a̱ꞌyoꞌ jom, sa̱a̱ ncꞌe na jom quitꞌmaⁿ nꞌomꞌyoꞌ, mañequiaanaꞌ na tꞌmaⁿ waa na neiⁿꞌyoꞌ. Meiⁿ tileicaliuꞌyoꞌ cwaaⁿ ñꞌoom na nnduꞌyoꞌ na neiⁿꞌyoꞌ. Ndoꞌ juu na neiⁿꞌyoꞌ matseitꞌmaaⁿꞌñenaꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Ee ncꞌe na cwilaꞌyuꞌyoꞌ ñꞌeⁿ Jesucristo, cwitoꞌñoomꞌyoꞌ na macwjiꞌnꞌmaaⁿñe Tyꞌo̱o̱tsꞌom añmaⁿ ꞌnaⁿꞌyoꞌ.
10 Ncuee na teinom nquiee profetas na tyoñequia ñꞌoomꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom cantyja ꞌnaaⁿꞌ na quia nluii, tyolaꞌnaaⁿna ñꞌoomꞌm ndoꞌ tcuu tcuu ñeꞌcalaꞌno̱ⁿꞌna cantyja ꞌnaaⁿꞌ na nncwjiꞌnꞌmaaⁿñê nnꞌaⁿ, ndoꞌ ncꞌe naya na matseixmaaⁿ ñejlaneiⁿna cantyja ꞌnaaⁿꞌnaꞌ. 11 Nquii Espíritu na matseixmaⁿ Cristo na tyomꞌaaⁿ quiiꞌ nꞌomna, tyuaaꞌ tꞌmo̱o̱ⁿ nda̱a̱ naⁿꞌñeeⁿ nawiꞌ na ntjom Cristo ndoꞌ na nda̱quia nntseitꞌmaaⁿꞌñenaꞌ juu. Tcuu tcuu tyolꞌueena ꞌñeeⁿ tsꞌaⁿ tsaⁿꞌñeeⁿ na tꞌmo̱ⁿ Espíritu nda̱a̱na ndoꞌ cwaaⁿ xjeⁿ nncwjeeꞌ. 12 Naⁿꞌñeeⁿ tꞌmo̱ⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom nda̱a̱na na tixocaluiiñe Cristo xjeⁿ na cwitaꞌndoꞌ nquieena. Tꞌmo̱o̱ⁿ nda̱a̱na na nncꞌoom juu xjeⁿ na mꞌaaⁿ jaa. Joꞌ chii ndyumeiiⁿñe, ñequio na mateijndeii Espíritu Santo na jñom Tyꞌo̱o̱tsꞌom, cwiñeꞌquia nnꞌaⁿ ñꞌoom naya nda̱a̱ꞌyoꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ Jesucristo. Jeeⁿ cajnda ñꞌoom nayawaañe hasta matseiqueeⁿnaꞌ nꞌom ángeles na ñecalaꞌno̱ⁿꞌna juunaꞌ.
Tyꞌo̱o̱tsꞌom maqueeⁿꞌñê na cꞌo̱o̱ⁿ na ljuꞌ nꞌo̱o̱ⁿ
13 Queⁿꞌtyeⁿꞌyoꞌ cantyja na cwilaꞌtiuuꞌyoꞌ. Calꞌaꞌ cheⁿncjoꞌyoꞌ xjeⁿ na ñeꞌcwii nꞌomꞌyoꞌ. Cꞌomꞌyoꞌ na ñeꞌcwii waa na quitꞌmaⁿ nꞌomꞌyoꞌ cantyja naya na nntsꞌaa Tyꞌo̱o̱tsꞌom ꞌo quia na nndyonndaꞌ Ta Jesucristo. 14 Ncꞌe na cwiluiindyoꞌ ntseinda Tyꞌo̱o̱tsꞌom na cwilaꞌcanda̱a̱ꞌndyoꞌ, catjeiꞌndyoꞌ cantyja ꞌnaaⁿ joo tsꞌiaaⁿ na ñejlaꞌjomndyoꞌ cwitjo̱o̱cheⁿ na taꞌjnaⁿꞌyoꞌ jom. 15 Nquii Tyꞌo̱o̱tsꞌom na tꞌmaaⁿ ꞌo cwiluiiñê na ljuꞌ tsꞌoom. Joꞌ chii mati ꞌo cꞌomꞌyoꞌ na ljuꞌ nꞌomꞌyoꞌ jo nnoom cantyja chaꞌtsoti na cwitsamꞌaⁿꞌyoꞌ. 16 Ee teiyo teiljeii ñꞌoomꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom na matsonaꞌ: “Ncꞌe na ja cwiluiindyo̱ na ljuꞌ tsꞌo̱o̱ⁿya, mati ꞌo cꞌomꞌyoꞌ na ljuꞌ nꞌomꞌyoꞌ.”
17 Ncꞌe na cwilcwiꞌyoꞌ Tsotyeꞌyoꞌ na nqueⁿ xocatsꞌaaⁿ na neiiⁿꞌeⁿ cwii tsꞌaⁿ sa̱a̱ cwiicheⁿ tineiiⁿꞌeⁿ, joꞌ chii cꞌomꞌyoꞌ na nquiaꞌyoꞌ jom yocheⁿ na mꞌaⁿꞌyoꞌ ljooñe chaꞌcwijom nnꞌaⁿ na cweꞌ cwiqueya. 18 Juu na ñetꞌomꞌyoꞌ cwitjo̱o̱cheⁿ na jlaꞌyuꞌyoꞌ ñꞌeⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom na jeeⁿ cweꞌ tsꞌiaaⁿꞌndyo joꞌ, tjeiꞌñꞌmaaⁿñê ꞌo cantyja ꞌnaaⁿꞌnaꞌ, joo joꞌ tꞌmo̱o̱ⁿ weloꞌyoꞌ nda̱a̱ꞌyoꞌ. Manquiuꞌjndaaꞌndyoꞌ na juu na tjeiꞌnꞌmaaⁿñê ꞌo, nchii ñjomlꞌua juunaꞌ ñequio ꞌnaⁿ na cwindyue, chaꞌna sꞌom cajaⁿ oo sꞌom xuee, 19 ꞌo ñjomlꞌuandyoꞌ ñequio nioomꞌ Cristo na jeeⁿ ndyaꞌ jnda, na tquiaañe cheⁿnqueⁿ na jlaꞌcueeꞌna jom chaꞌcwijom cwii catsmaⁿ na cwiñeꞌquia nnꞌaⁿ na cwilaꞌtꞌmaaⁿꞌndyena Tyꞌo̱o̱tsꞌom, na meiⁿcwii ticatseixmaaⁿ na ticanda̱a̱ꞌñê, chaꞌcwijom catsmaⁿ na canchiiꞌñeñꞌeⁿ. 20 Cwitjo̱o̱cheⁿ na nlqueⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom tsjoomnancue, sa̱a̱ jnda̱ tqueeⁿ na nntjom Cristo na ljoꞌ. Sa̱a̱ hasta ndyumeiiⁿ tquiaa Tyꞌo̱o̱tsꞌom na teitquiooꞌñê cha nnteijndeiinaꞌ ꞌo. 21 Jeꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ Jesucristo mꞌaⁿꞌyoꞌ na cwilaꞌyuꞌyoꞌ ñꞌeⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Manquiityeeⁿ tquiaaⁿ na tandoꞌxco juu jnda̱ na tueꞌ, ndoꞌ seitꞌmaaⁿꞌñê juu. Ndoꞌ ncꞌe na ljoꞌ cwilaꞌyuꞌya nꞌomꞌyoꞌ ñꞌeⁿñê, ndoꞌ cwicantyjaaꞌ nꞌomꞌyoꞌ jom.
22 Ndoꞌ jeꞌ, ncꞌe na cwitoꞌñoomꞌyoꞌ ñꞌoom na mayuuꞌ, joꞌ na ljuꞌ añmaaⁿꞌyoꞌ cha xcweeꞌ nꞌomꞌyoꞌ cwilꞌaꞌyoꞌ na cwilawiꞌ nꞌomꞌyoꞌ nnꞌaⁿꞌyoꞌ na cwilaꞌyuꞌ. Ndoꞌ matsonaꞌ na cꞌomꞌyoꞌ na wiꞌ nꞌomꞌyoꞌ cwii ndoꞌ cwiindyoꞌ ñequio na ljuꞌ nꞌomꞌyoꞌ ndoꞌ ñequio chaꞌwaa na jnda̱ꞌyoꞌ. 23 Ee jnda̱ tuiixcondyoꞌ cweꞌ nchii cantyja ꞌnaaⁿ nnꞌaⁿ na cwiwje. ꞌO jnda̱ tuiixcondyoꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ ñꞌoomꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom na wandoꞌ, cwii na mꞌaaⁿ ndoꞌ mꞌaaⁿ.
24 Ee ñꞌoomꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom na seiljeii Isaías, matsonaꞌ:
Chaꞌtsondye nnꞌaⁿ matseijomnaꞌ joona chaꞌcwijom tsco jnda̱a̱.
Ndoꞌ juu na tꞌmaⁿ na cwiluiindyena matseijomnaꞌ juunaꞌ chaꞌcwijom ljaaꞌ tsco jnda̱a̱.
Sa̱a̱ quia na cwicaaⁿ tsco jnda̱a̱, cwiquiaa ljaaꞌnaꞌ,
25 sa̱a̱ ñꞌoomꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom ticantycwii na mꞌaaⁿnaꞌ.
Ndoꞌ juu ñꞌoomꞌñeeⁿ na tyoñequia nnꞌaⁿ nda̱a̱ꞌyoꞌ tseixmaⁿnaꞌ ñꞌoom na nluiꞌnꞌmaaⁿndye añmaaⁿ nnꞌaⁿ.