Carta najndyee na seicwanom Pablo na mꞌaⁿ nnꞌaⁿ Tesalónica
1
Matseiljeii Pablo cwii carta ñequio ncꞌiaaⁿꞌaⁿ
Ja Pablo matseiljeiya cartawaañe, ñequio Silvano ñꞌeⁿ Timoteo, matseicwano̱ⁿya juunaꞌ nda̱a̱ꞌ ꞌo tmaaⁿꞌ nnꞌaⁿ na macwjiꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom cwentaaⁿꞌaⁿ na mꞌaⁿꞌyoꞌ tsjoom Tesalónica, ꞌo na cwilaꞌxmaⁿyoꞌ cwentaaꞌ Tsotya̱a̱ya Tyꞌo̱o̱tsꞌom ndoꞌ mati Ta Jesucristo. Quiana na nntoꞌñoomꞌyoꞌ naya na cwilaꞌxmaⁿna ndoꞌ na nndaꞌyoꞌ na tjaa ñomtiuu cꞌomꞌyoꞌ jo nda̱a̱na.
Nnꞌaⁿ Tesalónica laꞌxmaⁿna na cwilaꞌyuꞌya nꞌomna
Ñenquiiꞌcheⁿ na cwiñeꞌquiaayâ na quianlꞌuaaꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom cantyja ꞌnaⁿꞌyoꞌ na chaꞌtsondyoꞌ. Cwijaañjoomꞌ nꞌo̱o̱ⁿyâ ꞌo quia na cwilana̱a̱ⁿyâ nnoom. Tyootsuuꞌ nꞌo̱o̱ⁿyâ ꞌo jo nnom nquii Tsotya̱a̱ya na jeeⁿ xcweeꞌ nꞌomꞌyoꞌ na cwilaꞌyuꞌya nꞌomꞌyoꞌ. Joꞌ chii jndye tsꞌiaaⁿ na ya cwileitquiooꞌ na cwilꞌaꞌyoꞌ. Ndoꞌ jeeⁿ cwiqueⁿya nꞌomꞌyoꞌ na cwiteiꞌjndeiꞌyoꞌ ncꞌiaaꞌyoꞌ ncꞌe na wiꞌ nꞌomꞌyoꞌ joona. Ndoꞌ tîcaꞌndyeꞌncꞌuaaꞌndyoꞌ na wiꞌ na cwitjomꞌyoꞌ ncꞌe na ntyjaaꞌ nꞌomꞌyoꞌ Ta Jesucristo. ꞌO nnꞌaaⁿya, Tyꞌo̱o̱tsꞌom mꞌaaⁿ na candyaꞌ tsꞌoom ꞌo, ndoꞌ manquiuuyaayâ na jnda̱ tjeiiꞌñê ꞌo cwentaaⁿꞌaⁿ. Ee quia tyoñequiaayâ ñꞌoom nda̱a̱ꞌyoꞌ na macwjiꞌnꞌmaaⁿꞌñe Tyꞌo̱o̱tsꞌom nnꞌaⁿ, nchii cweꞌ tomti teilꞌuenaꞌ ncꞌe ñꞌoom na tyolana̱a̱ⁿyâ sa̱a̱ ncꞌe najndeii na matseixmaⁿ Espíritu Santo ndoꞌ na tquiaanaꞌ na jlaꞌno̱ⁿꞌyoꞌ na juu ñꞌoomꞌñeeⁿ ñꞌoom na mayuuꞌ joꞌ. Ndoꞌ ñequio na tyolꞌua̱a̱yâ chiuu na nnteijndeiinaꞌ ꞌo.
Joꞌ chii mati ꞌo macwitsantyjo̱ꞌyoꞌ chaꞌxjeⁿ na cwilꞌaayâ. Ndoꞌ maluaaꞌ, macwitsantyjo̱ꞌyoꞌ naxeⁿꞌ nquii Ta Jesucristo. Ncꞌe joꞌ na tquiaa Espíritu Santo na jeeⁿ neiⁿꞌyoꞌ meiiⁿ wiꞌ ñelꞌa nnꞌaⁿ tsjomꞌyoꞌ jnda̱ na toꞌñoomꞌyoꞌ ñꞌoom naya na tyoñequiaayâ nda̱a̱ꞌyoꞌ. Ndoꞌ na luaaꞌ, tyolaxmaⁿꞌyoꞌ cwii na maꞌmo̱ⁿnaꞌ nda̱a̱ nnꞌaⁿ tsꞌo̱ndaa Macedonia ñequio Acaya chiuu na nncꞌoomꞌaⁿna. Ee na mꞌaⁿꞌ ꞌo jnaⁿnaꞌ na tjantyꞌee ñꞌoom naya ꞌnaaⁿꞌ Ta Jesucristo. Ndoꞌ jeꞌ tachii macanda̱ ndyuaaꞌyoꞌ Macedonia ñequio Acaya sa̱a̱ mati jndye joo jnda̱ manquiu nnꞌaⁿ na cwilaꞌyuꞌya nꞌomꞌyoꞌ ñequio Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Joꞌ chii meiⁿ tacaⁿtinaꞌ na nlꞌuuyâ ñꞌoom cantyja ꞌnaⁿꞌyoꞌ nda̱a̱ naⁿꞌñeeⁿ. Ee manquieeti naⁿꞌñeeⁿ cwilaꞌneiⁿna chiuu waa na sacajndo̱o̱ꞌâ ꞌo ndoꞌ na ya toꞌñoomꞌyoꞌ jâ. Mati cwilaꞌneiⁿna chiuu waa na jnda̱ ꞌndyeꞌyoꞌ na tyolaꞌtꞌmaaⁿꞌndyoꞌ ꞌnaⁿ na cweꞌ nnꞌaⁿ nlꞌa, ndoꞌ jeꞌ naxeⁿꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom macwitsantyjo̱ꞌyoꞌ. Jeꞌ jnda̱ macwindyeꞌntjomꞌyoꞌ nnom nqueⁿ na wanoomꞌm, na macanda̱ jom cwiluiiñê Tyꞌo̱o̱tsꞌom. 10 Mati cwilaꞌneiⁿ naⁿꞌñeeⁿ na cwimeiⁿndoꞌyoꞌ na nncwjeeꞌnndaꞌ Jesús, Jnda Tyꞌo̱o̱tsꞌom na nnaaⁿ cañoomꞌluee, nquii na tquiaaⁿ na wandoꞌxco jnda̱ na tueꞌ, nquii na macwjiꞌnꞌmaaⁿñe jaa na wiꞌ na jeeⁿ cwajndii na quia nncwjeeꞌcañoom.