^
1 Timoteo
Matseiljeii Pablo carta cwentaaꞌ Timoteo
Catsꞌaañe Timoteo cwenta ñꞌoom na tiyuuꞌ
Quianlꞌuaaꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom tꞌmaⁿ wiꞌ tsꞌoom Pablo
Maꞌmo̱ⁿnaꞌ chiuu calana̱a̱ⁿya nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom
Nmeiiⁿ calꞌa nnꞌaⁿ na cwijndooꞌ tsꞌiaaⁿ ꞌnaaⁿꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom
Nnꞌaⁿ na cwindyeꞌntjom, nmeiiⁿ matsonaꞌ calaxmaⁿna
Ñꞌoom na mayuuꞌ na ticalaꞌno̱ⁿꞌ nnꞌaⁿ na cwilayuuꞌa
Nnꞌaⁿ na cwitjeiiꞌndye cantyja ꞌnaaⁿꞌ ñꞌoom na cwilaꞌyuuꞌa
Tsꞌaⁿ na xcwe mandiꞌntjom nnom Jesucristo
Nmeiiⁿ catsꞌaa tsꞌaⁿ na mandiꞌntjom quiiꞌntaaⁿ nnꞌaⁿ na cwilaꞌyuꞌ
Caljoya nꞌo̱o̱ⁿya cantyjati na mañequiaa Tyꞌo̱o̱tsꞌom
Tsꞌaⁿ na matseiyuꞌ luaa macaⁿnaꞌ na queⁿya tsꞌom
Ñꞌoom na macanda̱ na macoꞌñom Timoteo