13
Ñꞌoom na macanda̱ na matseijndo̱ꞌ Pablo nꞌomna
Jeꞌ jnda̱ ndyee ndiiꞌ na majo̱cando̱o̱ꞌa ꞌo. Ñꞌoomꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom na teiljeii matsonaꞌ quia na mꞌaⁿ we ndyee nnꞌaⁿ na manquiujndaaꞌndye cwii nnom na matseiꞌtjo̱o̱ñe tsꞌaⁿ, maxjeⁿ nntꞌuiityeⁿnaꞌ tsaⁿꞌñeeⁿ. Quia na ñetꞌo̱o̱ⁿya ñꞌeⁿndyoꞌ na jnda̱ we tsjo̱o̱ya na xocꞌo̱o̱ⁿya na tꞌmaⁿ tsꞌo̱o̱ⁿya ñequio nnꞌaⁿ na ndicwaⁿ cwilaꞌtjo̱o̱ndye. Jeꞌ cwitjo̱o̱cheⁿ na nncua̱nndaꞌa na mꞌaⁿꞌyoꞌ, mañejuu ñꞌoomꞌñeeⁿ matsjo̱o̱ tixocꞌo̱o̱ⁿ na tꞌmaⁿ tsꞌo̱o̱ⁿ ñequio naⁿꞌñeeⁿ, ee ꞌo cwilꞌueꞌyoꞌ cwii na maꞌmo̱ⁿnaꞌ quia matseina̱ⁿya nda̱a̱ꞌyoꞌ, matseineiⁿ nquii Cristo. Ee quiiꞌntaaⁿꞌyoꞌ nchii cwiluiiñê na tijneiⁿ na nntꞌueiiⁿ ꞌo. Nqueⁿ waa najneiⁿ quiiꞌntaaⁿꞌyoꞌ. Ñꞌoom na mayuuꞌ na tyꞌioom nnꞌaⁿ jom tsꞌoomꞌnaaⁿ chaꞌcwijom tsꞌaⁿ na tijndeii matseixmaⁿ, sa̱a̱ wanoomꞌm ncꞌe najndeii na cwiluiiñe Tyꞌo̱o̱tsꞌom, ndoꞌ mati jâ na cwilajomndyô̱ cantyja na tijndeii ñeseixmaaⁿ, cha ncꞌe joꞌ, mati nntando̱o̱ꞌâ ñꞌeⁿñê ncꞌe najndeii na matseixmaⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom cha nnteijndeiinaꞌ ꞌo.
Catjeiꞌ cheⁿncjoꞌyoꞌ cwenta aa xcweeꞌ nꞌomꞌyoꞌ jo nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom, cha nleitquiooꞌ ¿aa cwilaꞌyuꞌya nꞌomꞌyoꞌ ñꞌeⁿñê? Queⁿꞌyaꞌyoꞌ cwenta cantyja ꞌnaaⁿꞌyoꞌ. Xeⁿ leiqueⁿꞌyoꞌ cwenta na mꞌaaⁿ Jesucristo quiiꞌ nꞌomꞌyoꞌ quia joꞌ ¿aa chii maꞌmo̱ⁿnaꞌ na cwiluiindyoꞌ nnꞌaⁿ na cweꞌ cwilaꞌyuꞌto? Sa̱a̱ ntyjaaꞌya cwii tsꞌo̱o̱ⁿya na nlaꞌno̱ⁿꞌyoꞌ na jâ nchii cwilaꞌxmaaⁿyâ nnꞌaⁿ na cweꞌ cwilaꞌyuꞌto. Cwitaaⁿyâ nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom na tilꞌaꞌyoꞌ ꞌnaⁿ natia, nchii cwilꞌuuyâ naljoꞌ cha nleitquiooꞌ na jâ jluiꞌyaayâ joꞌ, cwilꞌuuyâ cha nlꞌaꞌyoꞌ ꞌnaⁿ na matyꞌiomyanaꞌ. Tintsꞌaa meiiⁿ ꞌo cwitjeiꞌyoꞌ cwenta na tixcwe cwilꞌaayâ. Ee xocanda̱a̱ nntsaayâ nacjooꞌ ñꞌoom na cwiluiiñenaꞌ na mayuuꞌ. Ñequiiꞌcheⁿ cwilajomndyô̱ cantyja ꞌnaaⁿꞌ juunaꞌ. Mꞌaaⁿyâ na neiiⁿyâ quia na laxmaaⁿyâ na tijnda̱a̱yâ cha na mꞌmo̱ⁿnaꞌ na ꞌo laxmaⁿꞌyoꞌ na jnda̱ꞌyoꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ Cristo. Ñecwitco cwitaaⁿyâ na nlaxmaⁿꞌyoꞌ na canda̱a̱ꞌndyoꞌ jo nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom. 10 Waa najndeii na matseixmaⁿ Cristo na juu joꞌ mañequiaaⁿ na matseixmaⁿya cha cateijndeiinaꞌ ꞌo na nntsanajnda̱ꞌyoꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌaⁿ, nchii cha na catseityuiiꞌnaꞌ na cwiluiindyoꞌ cwentaaⁿꞌaⁿ. Matseiljeiya cartawaañe na nntoꞌñoomꞌyoꞌ cha quia na jnda̱ tua̱ya quiiꞌntaaⁿꞌyoꞌ, meiⁿ ticaⁿnaꞌ na nleilꞌueeꞌndyo̱ najndeii na matseixmaⁿya na catꞌuiinaꞌ ꞌo.
Matseitꞌmaaⁿꞌñe Pablo Tyꞌo̱o̱tsꞌom
11 Ñꞌoom na macanda̱, ꞌo nnꞌaⁿya, cꞌomꞌyoꞌ na neiⁿꞌyoꞌ. Calajnda̱ꞌyoꞌ na nlaꞌxmaⁿꞌyoꞌ na canda̱a̱ꞌndyoꞌ jo nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Quiaꞌyoꞌ na tꞌmaⁿ nꞌom ncꞌiaaꞌyoꞌ. Cꞌomꞌyoꞌ na ya nnꞌaⁿndyoꞌ ñequio joona na tjaaꞌnaⁿ tiaꞌ cachoꞌyoꞌ ñꞌeⁿndyena. Quia joꞌ nquii Tyꞌo̱o̱tsꞌom na mꞌaaⁿ na candyaꞌ tsꞌoom jaa ndoꞌ na mañequiaaⁿ na tjaa ñomtiuu cꞌo̱o̱ⁿya jo nnoom, nncꞌoomñê ñꞌeⁿndyoꞌ. 12 Cwii cwii xꞌiaaꞌyoꞌ na matseiyuꞌ cataⁿꞌyoꞌ tsꞌo̱o̱ⁿ na cwiñequiaꞌyoꞌ na xmaⁿñê ncꞌe na jnda nquiuꞌyoꞌ jom. 13 Chaꞌtsondye nnꞌaⁿ na mꞌaⁿ ñjaaⁿ na laꞌxmaⁿ cwentaaꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom cwilaꞌcwanomna na xmaⁿndyoꞌ ꞌo.
14 Juu naya na matseixmaⁿ Ta Jesucristo, ñequio juu na mꞌaaⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom na candyaꞌ tsꞌoom jaa, ñequio nquii Espíritu Santo na mꞌaaⁿ naquiiꞌ nꞌo̱o̱ⁿya, ñequiiꞌcheⁿ calaꞌxmaⁿꞌyoꞌ chaꞌtso nmeiⁿꞌ. Amén.