Carta na jnda̱ we na seiljeii Juan
1
Cantyja ꞌnaaⁿꞌ ñꞌoom na mayuuꞌ ñequio na wiꞌ tsꞌom tsꞌaⁿ xꞌiaaꞌ
Maja na cwiluiitquiendyo̱, matseiljeiya cartawaañe na matseicwano̱ⁿya na mꞌaaⁿꞌ ꞌu nomnnꞌaⁿya na macwjiꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom cwentaaⁿꞌaⁿ ñequio ntseindaꞌ. Ñꞌoom na mayuuꞌ na jeeⁿ wiꞌ tsꞌo̱o̱ⁿya ꞌo na cwilaꞌjomndyoꞌ ñequio ñꞌoom na mayuuꞌ. Ndoꞌ nchii macanda̱ ja wiꞌ tsꞌo̱o̱ⁿya ꞌo mati chaꞌtsondye nnꞌaⁿ na cwitaꞌjnaaⁿꞌna ñꞌoom na mayuuꞌ. Wiꞌ tsꞌo̱o̱ⁿya ꞌo ncꞌe ñꞌoom na mayuuꞌ na waanaꞌ quiiꞌ nꞌo̱o̱ⁿya na ñequiiꞌcheⁿ nncꞌoomnaꞌ ñꞌeⁿndyo̱. Nquii Tyꞌo̱o̱tsꞌom na cwiluiiñe Tsotya̱a̱ya ñequio Jnaaⁿ Jesucristo quiana naya na laꞌxmaⁿna naquiiꞌ nꞌomꞌyoꞌ ñequio juu na mꞌaaⁿ na wiꞌ nꞌomna ꞌo ñequio juu na tjaa ñomtiuu cꞌomꞌyoꞌ jo nda̱a̱na ncꞌe ñꞌoom na mayuuꞌ ndoꞌ na candyaꞌ nꞌomna ꞌo.
Jeeⁿ neiⁿya na ljeiya ntꞌom ntseindaꞌ cwilajomndyena ñequio ñꞌoom na mayuuꞌ chaꞌxjeⁿ nquii Tsotya̱a̱ya Tyꞌo̱o̱tsꞌom jnda̱ sa̱ꞌntjoom. Ndoꞌ jeꞌ ꞌu nomnnꞌaⁿya na matseiyuꞌ, macaⁿꞌa njomꞌ na cꞌo̱o̱ⁿya na jnda nquiuuya nnꞌaaⁿya na cwilayuꞌ. Ñꞌoomwaaꞌ na matseiljeiya nchii ñꞌoom xco na matsa̱ꞌntjomnaꞌ, ñecwii xjeⁿ juunaꞌ chaꞌxjeⁿ ñꞌoom na ñejndya̱a̱ najndyee. Luaa waa na maꞌmo̱ⁿnaꞌ na jnda nquiuuya ntꞌomcheⁿ, na cꞌo̱o̱ⁿya na cwilaꞌcanda̱a̱ꞌndyo̱ ñꞌoomꞌm na cwitsa̱ꞌntjomnaꞌ chaꞌxjeⁿ ñꞌoom na tyondyeꞌjndyeeꞌyoꞌ na cꞌo̱o̱ⁿya na wiꞌnꞌo̱o̱ⁿya nnꞌaⁿ na cwilaꞌyuꞌ.
Mꞌaⁿ nnꞌaⁿ na cwinquioꞌnnꞌaⁿ
Jndye nnꞌaⁿ mꞌaⁿ tsjoomnancue na cwinquioꞌnnꞌaⁿ na cwiluena na tiyuuꞌ na jndyo Jesucristo na tsꞌaⁿ jom. Tsꞌaⁿ na luaaꞌ machꞌee cwiluiiñê tsꞌaⁿ na manquiuꞌnnꞌaⁿ, ndoꞌ tsꞌaⁿ na wjaa nacjooꞌ Cristo. Joꞌ chii calꞌaꞌyoꞌ cwenta na juu tsꞌiaaⁿ na jnda̱ ñelꞌaꞌyoꞌ titseicwaqueⁿnaꞌ na cweꞌ tsꞌiaaⁿꞌndyo cha canda̱a̱ꞌ nntoꞌñoomꞌyoꞌ na nntantjomꞌyoꞌ.
Meiⁿquia tsꞌaⁿ na nncwinomꞌ ñꞌoom na waa cantyja ꞌnaaⁿꞌ Cristo, ticaljooꞌñe ñequio ñꞌoom na tꞌmo̱o̱ⁿ, ticꞌoom tsaⁿꞌñeeⁿ ñꞌeⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Sa̱a̱ tsꞌaⁿ na cwiljooꞌñe ñequio ñꞌoom na maꞌmo̱ⁿnaꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ Cristo, tseixmaⁿ tsaⁿꞌñeeⁿ cwentaaꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom ndoꞌ ñequio Cristo. 10 Xeⁿ nncwjeeꞌcañoom tsꞌaⁿ ꞌo ndoꞌ nchii mañequiaaⁿ ñꞌoom na mayuuꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ Cristo, meiⁿ tilaljoꞌyoꞌ jom lꞌaꞌyoꞌ meiⁿ na nñequiaꞌyoꞌ na xmaⁿñê. 11 Ee tsꞌaⁿ na mañequiaa na xmaⁿñê, matseijomñe ñequio natia na matseixmaaⁿ.
Ñꞌoom na macanda̱ na matseineiⁿ Juan nacjooꞌ cartawaañe
12 Jndye ñꞌoom maniom na mañeꞌcatseina̱ⁿtya̱ya ñꞌeⁿndyoꞌ. Sa̱a̱ ticatseitiuuya na nncwilꞌueeꞌndyo̱ tsom canchiiꞌ ñequio ndaantom. Ee ntyjaaꞌya cwii tsꞌo̱o̱ⁿ na nncjo̱cando̱o̱ꞌa ꞌo na nlana̱a̱ⁿ ntyja̱a̱ nda̱a̱ya. Ndoꞌ ntyjiiya na tꞌmaⁿ nquioo na neiiⁿya xjeⁿ na nlꞌaaya na ljoꞌ.
13 Joo ntseinda nomnnꞌaⁿꞌ na mꞌaⁿ ñjaaⁿ na macwjiꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom cwentaaⁿꞌaⁿ cwilaꞌcwanomna na xmaⁿndyuꞌ. Mantyja luaaꞌ ñꞌoom na matseiljeiya.