Carta na jnda̱ we na seicwanom Pablo na mꞌaⁿ nnꞌaⁿ Tesalónica
1
Mañequiaa Pablo na xmaⁿndyena
Ñꞌeⁿ Silvano ndoꞌ ñꞌeⁿ Timoteo, ja Pablo matseiljeiya cartawaañe na matseicwano̱ⁿya juunaꞌ na mꞌaⁿꞌ ꞌo tmaaⁿꞌ nnꞌaⁿ na macwjiꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom cwentaaⁿꞌaⁿ tsjoom Tesalónica, na cwilaꞌxmaⁿꞌyoꞌ cwentaaꞌ Tsotya̱a̱ya Tyꞌo̱o̱tsꞌom ndoꞌ Jesucristo na cwiluiiñê na matsa̱ꞌntjoom jaa. Nquii Tsotya̱a̱ya Tyꞌo̱o̱tsꞌom ñequio Jesucristo, quiana na canda̱a̱ꞌya ntoꞌñoomꞌyoꞌ naya na laꞌxmaⁿna ñequio na meiⁿcwii ñomtiuu tincꞌomꞌyoꞌ jo nda̱a̱na.
Quia na nndyonndaꞌ Cristo nntuꞌxeⁿndye nnꞌaⁿ
ꞌO nnꞌaⁿya, ñequiiꞌcheⁿ macaⁿnaꞌ na nñequiaayâ na quianlꞌuaaꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom cantyja ꞌnaⁿꞌyoꞌ, ndoꞌ matyꞌiomyanaꞌ na cwilꞌaayâ na ljoꞌ ee wjaawixcweti na cwilaꞌyuꞌya nꞌomꞌyoꞌ ñꞌeⁿñê ndoꞌ ncꞌe cwii ndoꞌ cwiindyoꞌ wiꞌti nꞌomꞌyoꞌ ntyjeeꞌyoꞌ. Hasta quiiꞌntaaⁿ ntmaaⁿꞌ nnꞌaⁿ na macwjiꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom cwentaaⁿꞌaⁿ cwilana̱a̱ⁿyâ cantyja ꞌnaⁿꞌyoꞌ. Cwitjeiꞌsꞌaayâ ꞌo na mꞌaⁿꞌ nioomꞌcheⁿ nꞌomꞌyoꞌ meiiⁿ na jndye nnom nawiꞌ na cwiwinomꞌyoꞌ ndoꞌ na cwintyjo̱ nnꞌaⁿ ꞌo sa̱a̱ cwitꞌmo̱ⁿꞌyoꞌ na cwilaꞌyuꞌya nꞌomꞌyoꞌ ñꞌeⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Ncꞌe na luaaꞌ cwilꞌaꞌyoꞌ, maꞌmo̱ⁿnaꞌ na jeeⁿ xcwe macwjiꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom cwenta cantyja ꞌnaⁿꞌyoꞌ. Ee matsa̱a̱ⁿꞌa̱ⁿ ꞌo na laꞌxmaⁿꞌyoꞌ na nntsaquieeꞌndyoꞌ yuu na matsa̱ꞌntjoom. Ncꞌe na ljoꞌ, jeꞌ cwiwinomꞌyoꞌ nawiꞌ.
Tyꞌo̱o̱tsꞌom machꞌeeⁿ na matyꞌiomyanaꞌ na joo nnꞌaⁿ na cwitaꞌwiꞌ ꞌo jeꞌ, nlcoꞌweeⁿꞌeⁿ joona. Ndoꞌ mati ꞌo na wiꞌ na cwitjomꞌyoꞌ nñequiaaⁿ na nntaꞌjndya̱a̱yâ ñꞌeⁿndyoꞌ majuu xuee quia na nleitquiooꞌñenndaꞌ Ta Jesús. Ee matsꞌia joꞌ na nnaaⁿ cañoomꞌluee nndyocueeⁿ. Nleitquiooꞌñê naquiiꞌ ntsaachom ñequio ángeles cwentaaⁿꞌaⁿ na jeeⁿ jnda̱. Nñoom na nntꞌueeⁿ nnꞌaⁿ na ticalaꞌxmaⁿna cwentaaꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom meiⁿ ticalꞌañꞌoomndyena ñꞌoom na tseixmaⁿ Ta Jesús na macwjiꞌnꞌmaaⁿñê añmaaⁿ nnꞌaⁿ. Naⁿꞌñeeⁿ tixocantycwii na nntꞌuiityeⁿnaꞌ joona. Ndoꞌ tquia nncwjiꞌndyo̱naꞌ joona ñequio yuu na nncꞌoom Jesucristo na nluiitꞌmaⁿñê ndoꞌ ñequio najndeii na matseixmaaⁿ. 10 Nluii na ljoꞌ juu xuee quia na nñoom na nlaꞌtꞌmaaꞌndye nnꞌaⁿ ꞌnaaⁿꞌaⁿ jom, na chaꞌtsondye nnꞌaⁿ na cwilaꞌyuꞌna ñꞌeⁿñê nncjaaweeꞌ nꞌomna, mati ñꞌeⁿꞌ ꞌo na jnda̱ macwilaꞌyuꞌyoꞌ ñꞌoom na tyoñequiaayâ cantyja ꞌnaaⁿꞌaⁿ.
11 Joꞌ chii ñequiiꞌcheⁿ cwilana̱a̱ⁿyâ nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom cantyja ꞌnaⁿꞌyoꞌ. Cwitaaⁿyâ nnom nqueⁿ na jnda̱ tqueeⁿ ꞌo na calaꞌxmaⁿꞌyoꞌ cwentaaⁿꞌaⁿ na ñequiiꞌcheⁿ nncjaaweeꞌ tsꞌoom ñꞌeⁿndyoꞌ. Mati cwitaaⁿyâ na nñequiaaⁿ cantyja najneiⁿ naquiiꞌ nꞌomꞌyoꞌ cha nnda̱a̱ nlaꞌcanda̱ꞌndyoꞌ chaꞌtso ñꞌoom na ya na cwiqueⁿ nꞌomꞌyoꞌ, ndoꞌ na nntseicanda̱a̱ꞌñenaꞌ chaꞌtso tsꞌiaaⁿ na ya na cwilꞌaꞌyoꞌ ncꞌe na cwilaꞌyuꞌya nꞌomꞌyoꞌ ñꞌeⁿñê. 12 Ncꞌe na luaaꞌ, nntseitꞌmaaⁿꞌñenaꞌ xueeꞌ Ta Jesús cantyja ꞌnaⁿꞌyoꞌ, ndoꞌ mati nntseitꞌmaaⁿꞌñê ꞌo ncꞌe naya na matseixmaⁿ nquii Tyꞌo̱o̱tsꞌom na cwilaꞌtꞌmaaⁿꞌndyo̱ ndoꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ Ta Jesucristo.