3
Cjaañjoomꞌ nꞌomꞌyoꞌ jâ jo nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom
ꞌO nnꞌaⁿya, ñꞌoom na macanda̱, calaneiⁿꞌyoꞌ nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom cantyja ꞌnaaⁿyâ na tyuaaꞌ ntꞌom ñꞌoom cantyja ꞌnaaⁿꞌ Ta Jesús chaꞌtso joo, ndoꞌ nntsꞌaanaꞌ na jnda nquiu nnꞌaⁿ juunaꞌ chaꞌxjeⁿ na tuii ñꞌeⁿndyoꞌ ꞌo. Ndoꞌ mati cataⁿꞌyoꞌ na nndyaandyô̱ ljoꞌ na ñeꞌcalꞌa nnꞌaⁿ na tia nnꞌaⁿndye ñꞌeⁿndyô̱ na quieꞌ nꞌomna ee tichaꞌtso nnꞌaⁿ cwilayuꞌya nꞌomna ñꞌeⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Sa̱a̱ cwiluiiñê na mayomꞌm ndoꞌ nñequiaaⁿ na nntsaanajnda̱ꞌyoꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌaⁿ ndoꞌ na nncwañoomꞌm ꞌo ljoꞌ ñeꞌcatsꞌaa nquii tsaⁿjndii ꞌo. Jâ cwicantyjaaꞌ nꞌo̱o̱ⁿyâ Tyꞌo̱o̱tsꞌom cantyja ꞌnaⁿꞌyoꞌ ee ꞌo cwilaꞌcanda̱ꞌyoꞌ ñꞌoom na ñetꞌmo̱o̱ⁿyâ nda̱a̱ꞌyoꞌ. Ndoꞌ nquiuuyâ na ntsalꞌaꞌtiꞌyoꞌ chaꞌxjeⁿ na cwitsa̱ꞌntjo̱o̱ⁿyâ ꞌo. Nqueⁿ na cwiluiiñê na matsa̱ꞌntjoom, cateijneiⁿ ꞌo na nncꞌomꞌyoꞌ na wiꞌ nꞌomꞌyoꞌ nnꞌaⁿ chaꞌxjeⁿ mꞌaaⁿ na candyaꞌ tsꞌoom joona, ndoꞌ na nncꞌom nioomcheⁿ nꞌomꞌyoꞌ nawiꞌ na cwiwinomꞌyoꞌ chaꞌxjeⁿ tyomꞌaaⁿ jom quia na teinoom nawiꞌ tꞌmaⁿ.
Queⁿndyo̱ na calꞌaaya tsꞌiaaⁿ ꞌnaaⁿya
ꞌO nnꞌaaⁿya, ñequio xueeꞌ Ta Jesucristo cwitsa̱ꞌntjo̱o̱ⁿyâ na catjeiꞌndyoꞌ ñequio tsꞌaⁿ na matseiyuꞌ na tiñeꞌcatsꞌaa tsꞌiaaⁿ meiⁿ tiñeꞌtseijomñe ñequio ñꞌoom na ñetꞌmo̱o̱ⁿya nda̱a̱ꞌyoꞌ. Sa̱a̱ ꞌo manquiuꞌyoꞌ na matsonaꞌ na calꞌaꞌyoꞌ chaꞌna ñelꞌaayâ. Ee quia na ñetꞌo̱o̱ⁿyâ quiiꞌntaaⁿꞌyoꞌ, meiⁿjom ndiiꞌ tîcantyꞌiaꞌyoꞌ na tîcalꞌaayâ tsꞌiaaⁿ. Ee jâ tîcatoꞌño̱o̱ⁿyâ naya lueeꞌyoꞌ na cweꞌyu. Ñetqueⁿndyô̱ na ñelꞌaayâ tsꞌiaaⁿ, ñetantjo̱o̱ⁿyâ ꞌnaⁿ na ñetcaⁿnaꞌ jâ. Naxuee natsjom ñejlaꞌjnda̱a̱yâ cha ticatua̱a̱ꞌâ xuu nacjooꞌ meiⁿcwiindyoꞌ ꞌo na nnteixꞌee jâ. Meiiⁿ na matyꞌiomnaꞌ na cataaⁿyâ nda̱a̱ꞌyoꞌ ljoꞌ na ñetcaⁿnaꞌ jâ sa̱a̱ tîcalꞌaayâ na ljoꞌ. Ee ntyjaaꞌ nꞌo̱o̱ⁿyâ na calꞌo̱o̱ndyoꞌ chaꞌxjeⁿ na cwilꞌaayâ. 10 Ee quia ñetꞌo̱o̱ⁿyâ quiiꞌntaaⁿꞌyoꞌ tquia̱ⁿtya̱a̱ⁿyâ ñꞌoom nda̱a̱ꞌyoꞌ juu tsꞌaⁿ na tiñeꞌcatsꞌaa tsꞌiaaⁿ, meiⁿ ticatsonaꞌ na nlcwaaⁿꞌaⁿ. 11 Sa̱a̱ cwindya̱a̱yâ na ñꞌeeⁿꞌ ntꞌomndyoꞌ ꞌo na tiquilꞌaꞌyoꞌ tsꞌiaaⁿ, cweꞌ cwiqueⁿndyoꞌ na cwitiiꞌndyoꞌ ljoꞌ machꞌeenaꞌ ntꞌomcheⁿ ntyjeeꞌyoꞌ. 12 Nda̱a̱ nnꞌaⁿ na nmeiiⁿꞌ mꞌaⁿ, ncꞌe najndeii na matseixmaⁿ Ta Jesucristo, cwitsa̱ꞌntjo̱o̱ⁿyâ ndoꞌ cwijñoomꞌ ntyua̱a̱yâ ꞌo na calꞌaꞌyoꞌ tsꞌiaaⁿ na nntantjomꞌyoꞌ ꞌnaⁿ na macaⁿnaꞌ ꞌo.
13 Ndoꞌ ꞌo, nnꞌaaⁿya, ticwintqueⁿꞌyoꞌ na cwilꞌaꞌyoꞌ yuu na matyꞌiomyanaꞌ. 14 Queⁿꞌyoꞌ cwenta ꞌñeeⁿ juu tsꞌaⁿ na tiñeꞌcatseicanda̱ ñꞌoom na cwilꞌuuyâ nda̱a̱ꞌyoꞌ nacjooꞌ cartawaañe. Ticalaꞌquiiꞌndyoꞌ ñꞌeⁿ tsaⁿꞌñeeⁿ cha nlcoꞌtianaꞌ ntyjeeⁿ. 15 Sa̱a̱ tincꞌom ndiaaꞌndyoꞌ ñꞌeⁿñê, ꞌo calaꞌjndo̱ꞌyoꞌ tsꞌoom chaꞌxjeⁿ cwii tsꞌaⁿ na matseiyuꞌ.
Ñꞌoom na macanda̱
16 Nqueⁿ na matsa̱ꞌntjoom na tseixmaaⁿ na tjaa ñomtiuu cꞌoom tsꞌaⁿ jo nnoom quiaaⁿ na ꞌo tjaa ñomtiuu cꞌomꞌyoꞌ na chaꞌwaa xjeⁿ ñequio chaꞌtso na cwiwinomꞌyoꞌ.
17 Ja Pablo, nnco̱ matseiljeiya xueya nacjooꞌ cartawaañe chaꞌxjeⁿ quitsꞌaa chaꞌtso carta ꞌnaⁿya. 18 Juu naya na matseixmaⁿ Jesucristo, cꞌoomnaꞌ ñequio chaꞌtsondyoꞌ. Amén.