Carta na seicwanom Pablo na mꞌaⁿ nnꞌaⁿ tsjoom Colosas
1
Nnꞌaⁿ na cwilaꞌyuꞌ Colosas toꞌñoom carta
1-2 Ja Pablo cwiluiindyo̱ apóstol na majñom Jesucristo na jo̱nquia ñꞌoom naya ꞌnaaⁿꞌaⁿ nda̱a̱ nnꞌaⁿ, matseixmaⁿya tsꞌiaaⁿmeiiⁿ ee na lꞌue tsꞌom Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Wendyô̱ ñequio tiꞌnnꞌaⁿya Timoteo cwilaljeiiyâ cartawaa na mꞌaⁿꞌyoꞌ tsjoom Colosas na cwilaꞌyuꞌyoꞌ ñequio Cristo ndoꞌ na cwiluiindyoꞌ cwentaaꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Cwitaaⁿyâ na quiaa Tsotya̱a̱ya Tyꞌo̱o̱tsꞌom naya na matseixmaaⁿ nda̱a̱ꞌyoꞌ ñequio na meiⁿcwii ñomtiuu ticꞌomꞌyoꞌ jo nnoom.
Macaⁿ Pablo na catioꞌnaaⁿñe Tyꞌo̱o̱tsꞌom nnꞌaⁿ na cwilaꞌyuꞌ
Quia cwilana̱a̱ⁿyâ nnom Ta Tyꞌo̱o̱tsꞌom, ñequiiꞌcheⁿ cwiñeꞌquiaayâ na quianlꞌuaaⁿꞌaⁿ cantyja ꞌnaⁿꞌyoꞌ. Jom cwiluiiñê Tsotye nquii Ta Jesucristo cwentaaya. Ee jnda̱ macwindya̱a̱yâ na mati ꞌo cwiluiindyoꞌ nnꞌaⁿ na cwilaꞌyuꞌya nꞌomꞌyoꞌ ñꞌeⁿ Jesucristo, ndoꞌ na jnda nquiuꞌyoꞌ chaꞌtsondye nnꞌaⁿ na cwiluiindye cwentaaꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Juu na mꞌaⁿꞌyoꞌ na wiꞌ nꞌomꞌ ntyjeeꞌyoꞌ matꞌuiinaꞌ juu na cwicantyjaaꞌ nꞌomꞌyoꞌ na cwileiwenaꞌ cañoomꞌluee. Quia tyondyeꞌyoꞌ ñꞌoom na mayuuꞌ na macwjiꞌnꞌmaaⁿñe Tyꞌo̱o̱tsꞌom nnꞌaⁿ, joꞌ tquiaanaꞌ na cwicantyjaaꞌ nꞌomꞌyoꞌ. Ñꞌoomwaaꞌ na tquia nnꞌaⁿ nda̱a̱ꞌyoꞌ wjaantyꞌeenaꞌ chaꞌwaa tsjoomnancue ndoꞌ mateijndeiinaꞌ nnꞌaⁿ. Ljoꞌyu machꞌeenaꞌ chaꞌna sꞌaanaꞌ quiiꞌ nꞌomꞌyoꞌ xjeⁿ na jndyeꞌyoꞌ na tyolaꞌneiⁿ nnꞌaⁿ cantyja na candyaꞌ tsꞌom Tyꞌo̱o̱tsꞌom nnꞌaⁿ ndoꞌ jlaꞌno̱ⁿꞌyoꞌ na mayuuꞌcheⁿ na ljoꞌ tseixmaaⁿ. Juu Epafras tyoꞌmo̱o̱ⁿ ñꞌoom nayawaañe nda̱a̱ꞌyoꞌ. Tjom cwindya̱ꞌntjo̱o̱ⁿyâ nnom Cristo ñꞌeⁿñê, ndoꞌ jeeⁿ jnda nquiuuyâ jom. Mati jeeⁿ xcweeꞌ tsꞌoom na mandiꞌntjoom nda̱a̱ꞌyoꞌ. Nqueⁿ seicañeeⁿ jâ cantyja ꞌnaⁿꞌyoꞌ ndoꞌ cantyja na mañequiaa Espíritu Santo na wiꞌ nꞌomꞌyoꞌ nnꞌaⁿ na cwilaꞌyuꞌ.
Mancꞌe joꞌ, xjeⁿ na jndya̱a̱yâ cantyja ꞌnaⁿꞌyoꞌ, ñecwii tco cwilana̱a̱ⁿyâ nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom cwentaꞌyoꞌ. Cwitaaⁿyâ nnoom na mꞌmo̱o̱ⁿ nda̱a̱ꞌyoꞌ chiuu lꞌue tsꞌoom ñꞌeⁿndyoꞌ ndoꞌ na nñequiaaⁿ na jndo̱ꞌ nꞌomꞌyoꞌ ndoꞌ na nlaꞌno̱ⁿꞌyoꞌ ljoꞌ lꞌue tsꞌom Espíritu Santo. 10 Ndoꞌ naljoꞌ nnda̱a̱ nncꞌomꞌyoꞌ chaꞌxjeⁿ matsonaꞌ na cꞌom nnꞌaⁿ na laxmaⁿnaꞌ cwentaaꞌ Ta Jesús, na ñequiiꞌcheⁿ cwilꞌaꞌyoꞌ yuu na cjaaweeꞌ ntyjeeⁿ, na chaꞌtso nnom tsꞌiaaⁿ na ya nleitquiooꞌ cantyja ꞌnaⁿꞌyoꞌ na chaꞌcwijom cwiweꞌ ntjom, na nncjaachuuñetinaꞌ ꞌo na yati nntaꞌjnaⁿꞌyoꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom. 11 Jom tjacantyja cwiluiiñê najneiⁿ. Cwitaaⁿyâ na cantyja ꞌnaaⁿꞌ joꞌ nñequiaaⁿ na jnda̱ꞌyoꞌ cha ñequio na tꞌmaⁿ nꞌomꞌyoꞌ ndoꞌ na neiiⁿꞌ nꞌomꞌyoꞌ nnda̱a̱ nnaⁿndyoꞌ chaꞌtso nnom nawiꞌ na cwiwinomꞌyoꞌ. 12 Ndoꞌ mati na nñeꞌquiaꞌyoꞌ na quianlꞌuaaꞌ Tsotya̱a̱ya Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Ee na jnda̱ tqueeⁿ na laꞌxmaaⁿya na nntoꞌño̱o̱ⁿya chaꞌtso nnom na cwitoꞌñoom nnꞌaⁿ na macwjeeⁿꞌeⁿ cwentaaⁿꞌaⁿ na cwilaꞌjomndyena cantyja na cwiluiiñê na matsa̱ꞌntjoom yuu na jeeⁿ caxuee. 13 Ndoꞌ seicandyaañê jaa na ñetꞌo̱o̱ⁿya nacje ꞌnaaⁿꞌ najaaⁿñe. Ndoꞌ jnda̱ tjaaꞌñê jaa nacje ꞌnaaⁿꞌ na matsa̱ꞌntjom Jnaaⁿ, nquii na jeeⁿ candyaꞌ tsꞌoom, 14 cantyja na tueꞌ juu, joꞌ cwiluiꞌnꞌmaaⁿndyo̱, na matseitꞌmaⁿ tsꞌoom jnaaⁿya.
Ljoyaandye nnꞌaⁿ ñequio Tyꞌo̱o̱tsꞌom ncꞌe na tueꞌ Cristo
15 Tixocanda̱a̱ nntyꞌiaaꞌ tsꞌaⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom sa̱a̱ na ntyꞌiaa nnꞌaⁿ Jnaaⁿ jlaꞌno̱ⁿꞌna chiuu cwiluiiñê. Juu mꞌaaⁿ najndyee cwitjo̱o̱cheⁿ na jlꞌana chaꞌtso na niom. 16 Ñequio Cristo sꞌaa Tyꞌo̱o̱tsꞌom chaꞌtsoti na mꞌaⁿ cañoomꞌluee ñequio tsjoomnancue. Ntꞌom ya cwintyꞌiaanda̱a̱ya ndoꞌ ñꞌeeⁿꞌ ntꞌom na tileicantyꞌiaaya, chaꞌna cantyja na cwitsa̱ꞌntjom ángeles, ndoꞌ chaꞌna joo na cwiluiitquiendye na nchii nnꞌaⁿ joo. Ñꞌeⁿ Cristo sꞌaaⁿ chaꞌtsoñꞌeⁿ, cha catseitꞌmaaⁿꞌñenaꞌ juu cantyja ꞌnaaⁿ chaꞌtso nmeiⁿꞌ. 17 Mꞌaaⁿ Cristo cwitjo̱o̱cheⁿ na ncuaa chaꞌtso nmeiⁿꞌ ndoꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ jom teinchuꞌ chaꞌtso na seijndaaꞌñê. 18 Nqueⁿ cwiluiiñê xqueⁿ tmaaⁿꞌ jaa nnꞌaⁿ na cwilaꞌyuuꞌa ndoꞌ cwiluiindyo̱ seiiⁿꞌeⁿ. Cwitando̱o̱ꞌa ncꞌe jom, nqueⁿ na tquiaa jndyee Tyꞌo̱o̱tsꞌom na tandoꞌxcoom quiiꞌntaaⁿ lꞌoo. Cantyja ꞌnaaⁿ chaꞌtso nmeiⁿꞌ maqueⁿnaꞌ jom na tjacantyja na cwiluiitꞌmaⁿñê na chaꞌtso na chaꞌtso. 19 Tyꞌo̱o̱tsꞌom lꞌueya tsꞌoom na catseixmaⁿ Cristo chaꞌtsoti na matseixmaaⁿ. 20 Ndoꞌ mati ncꞌe Cristo lꞌue tsꞌoom na nncꞌomyaandye ñꞌeⁿñê chaꞌtsoti na mꞌaⁿ, meiiⁿ jaa nnꞌaⁿ tsjoomnancue, ndoꞌ mati joo na mꞌaⁿ cañoomꞌluee ncꞌe na tueꞌ Cristo nnom tsꞌoomꞌnaaⁿ.
21 Na ñejndyowanaꞌ, meiⁿto̱ⁿꞌ ñetꞌomꞌyoꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom, ndoꞌ wjeeꞌyoꞌ jom xjeⁿ naquiiꞌ nꞌomꞌyoꞌcheⁿ ncꞌe natia na ñelꞌaꞌyoꞌ, sa̱a̱ jeꞌ jnda̱ tqueeⁿ ꞌo na cwiljoya tsꞌoom ñꞌeⁿndyoꞌ, 22 ncꞌe na wiꞌ na teinom Cristo na tueeⁿꞌeⁿ cantyja na tsꞌaⁿ jom. Sꞌaaⁿ naljoꞌ cha nnda̱a̱ mꞌmo̱o̱ⁿ ꞌo nnom Tsotyeeⁿ na cwiluiindyoꞌ cwentaaⁿꞌaⁿ na meiⁿcwii tacwajndiindyoꞌ ndoꞌ tatjaaꞌnaⁿ jnaⁿꞌyoꞌ. 23 Sa̱a̱ cantyja ꞌnaⁿꞌyoꞌ macaⁿnaꞌ na caljooꞌndyoꞌtyeⁿꞌyoꞌ na cwilaꞌyuꞌya nꞌomꞌyoꞌ ñꞌeⁿñê chaꞌcwijom na njoom na wjaa nchꞌiooꞌ tsꞌoom. Tintjeiꞌndyoꞌ na ntyjaaꞌ nꞌomꞌyoꞌ ñꞌoom naya na jnda̱ jndyeꞌyoꞌ na mañequiaanaꞌ na cwiluiꞌnꞌmaaⁿndyoꞌ. Juu ñꞌoomꞌñeeⁿ cwitꞌomnaꞌ chaꞌwaa tsjoomnancue ndoꞌ ja Pablo majuunaꞌ mañequiaya nda̱a̱ nnꞌaⁿ.
Mandiꞌntjom Pablo nda̱a̱ nnꞌaⁿ na macwjiꞌnꞌmaaⁿñe Tyꞌo̱o̱tsꞌom
24 Waa nawiꞌ na mawino̱o̱ⁿya cwentaꞌyoꞌ, sa̱a̱ neiⁿya na ljoꞌ matjo̱ⁿ ee cantyja ꞌnaaⁿꞌ joꞌ, ñequio seiiꞌa matseicanda̱a̱ꞌñenaꞌ juu nawiꞌ na teinom Cristo cwentaa nnꞌaⁿ tmaaⁿꞌ ꞌnaaⁿꞌaⁿ, na juu joꞌ seiiⁿꞌeⁿ tseixmaⁿnaꞌ. 25 Ee ncꞌe tsꞌiaaⁿ na jnda̱ tyꞌiom Tyꞌo̱o̱tsꞌom ja, joꞌ na cwiluiindyo̱ tsꞌaⁿ na mandiꞌntjom nda̱a̱ nnꞌaⁿ na macwjeeⁿꞌeⁿ cwentaaⁿꞌaⁿ. Cantyja ꞌnaaⁿꞌ tsꞌiaaⁿꞌñeeⁿ seijndaaꞌñê na mañequiaya ñꞌoom naya ꞌnaaⁿꞌaⁿ nda̱a̱ nnꞌaⁿ meiⁿquiayuucheⁿ, ndoꞌ mati mateijndeiinaꞌ ꞌo. 26 Jndye ndyu na jnda̱ teinom, ñetꞌoomntyꞌiu juu ñꞌoom nayaꞌñeeⁿ sa̱a̱ jeꞌ maꞌmo̱ⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom juunaꞌ nda̱a̱ nnꞌaⁿ cwentaaⁿꞌaⁿ. 27 Ee tjaaweeꞌ tsꞌoom na matseicañeeⁿ nnꞌaⁿ cwentaaⁿꞌaⁿ na juu na jeeⁿ cajnda na tseixmaⁿ Cristo na matseitꞌmaaⁿꞌñenaꞌ jom, mati mꞌaaⁿ joꞌ cwentaꞌ ꞌo. Juu ñꞌoom wantyꞌiuuꞌñeeⁿ, luaa maꞌmo̱ⁿnaꞌ: Cristo mꞌaaⁿñê naquii nꞌomꞌyoꞌ, na juu joꞌ mañequiaanaꞌ na cwicantyjaaꞌ nꞌomꞌyoꞌ na nlaꞌjomndyoꞌ na nluiitꞌmaⁿñê.
28 Jâ cwilacandiiyâ cantyja ꞌnaaⁿꞌ Cristo. Cwilajndo̱o̱ꞌâ nꞌom nnꞌaⁿ ndoꞌ mati ñequio ñꞌoom na xcweti cwitꞌmo̱o̱ⁿyâ nda̱a̱ chaꞌtso nnꞌaⁿ cha cantyja ꞌnaaⁿꞌ Cristo nncꞌomna na canda̱a̱ꞌndyena jo nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom. 29 Ee na luaaꞌ waa tsꞌiaaⁿ na toꞌño̱ⁿ, matseijndo̱ya na matsꞌaa juunaꞌ ñequio najndeii na mañequiaa Cristo na matseixmaⁿya.