Ñꞌoom naya cantyja ꞌnaaⁿꞌ Jesucristo na seiljeii Lucas
1
Seijndaaꞌñe Lucas na seiljeiⁿ ñꞌoom naya
Na mꞌaaⁿꞌ ꞌu Teófilo, na jeeⁿ ya tsꞌaⁿndyuꞌ, matseiljeiya ñꞌoommeiiⁿ. Majndye nnꞌaⁿ jnda̱ jlaꞌljeii ñꞌoom cantyja ꞌnaaⁿꞌ Jesús chiuu waa na mayuuꞌcheⁿ na jnda̱ tuii quiiꞌntaaⁿyâ. Jlaꞌljeiina ñꞌoomꞌñeeⁿ chaꞌxjeⁿ ñꞌoom na toꞌño̱o̱ⁿyâ na tquia nnꞌaⁿ na ntyꞌiaanda̱a̱ chiuu waa na tuii xjeⁿ na jnaⁿcheⁿnaꞌ. Jaachꞌee xuee mañjom tsꞌo̱o̱ⁿya chaꞌtso na tuii. Jeꞌ machꞌeenaꞌ tsꞌo̱o̱ⁿ na mati ja nntseiljeitcuundyo̱ ñꞌoomwaa na nntseiꞌnaⁿꞌ, cha catseiꞌno̱ⁿꞌ na mayuuꞌ ñꞌoom na jnda̱ tꞌmo̱o̱ⁿ nnꞌaⁿ njomꞌ.
Seicandii ángel na nluiiñe Juan
Ncuee quia tyomꞌaaⁿ Herodes tsaⁿmaⁿtsꞌiaaⁿ tꞌmaⁿ tsꞌo̱ndaa Judea, tyomꞌaaⁿ cwii tyee cwentaa nnꞌaⁿ judíos na jndyu Zacarías. Jom tyocañꞌeeⁿ ñꞌeⁿ tmaaⁿꞌ ntyee na seicajndyunaꞌ Abías. Scoomꞌm jndyu Elisabet, cwii tsꞌaⁿ tsjaaⁿ Aarón. Wendye joona, tyolꞌana na matyꞌiomyanaꞌ jo nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Meiⁿcwii na chaꞌtso ñꞌoom na matsa̱ꞌntjom Ta Tyꞌo̱o̱tsꞌom tîcwiꞌnomꞌna, tyolaꞌcanda̱na juunaꞌ. Sa̱a̱ tjaaꞌnaⁿ ndana ee Elisabet tîcꞌoom jnaaⁿ. Ndoꞌ jeeⁿ jnda̱ tquiendyena.
Quia na tueꞌcañoomnaꞌ tmaaⁿꞌ ntyee na ñꞌeⁿ Zacarías na nndyeꞌntjomna jo nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom naquiiꞌ watsꞌom tꞌmaⁿ, chaꞌxjeⁿ na waa ñꞌoom nda̱a̱ ntyee, tyoꞌoona xꞌiaa, ꞌñeeⁿ nleijnoomꞌ na nncjaaquieeꞌ naquiiꞌ watsꞌom tꞌmaⁿ cwentaaꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Zacarías teijnoomꞌm na nncjaaqueⁿꞌeⁿ na nntsꞌaaⁿ tsioom suu. Quia joꞌ tjaqueⁿꞌeⁿ ndoꞌ to̱o̱ⁿꞌo̱ⁿ na matseicoom suu. 10 Yocheⁿ na machꞌeeⁿ tsioom suu jndye nnꞌaⁿ mꞌaⁿ tachꞌeeⁿꞌ watsꞌom tꞌmaⁿ na cwilaꞌneiⁿ nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom. 11 Xjeⁿꞌñeeⁿ teitquiooꞌñe cwii ángel cwentaaꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom nnoom. Meintyjeeꞌ ángelꞌñeeⁿ ntyjaaꞌ tio ntyjaya yuu na cwico suu. 12 Seiñꞌeeⁿꞌnaꞌ Zacarías quia na ntyꞌiaaⁿꞌaⁿ juu. Jeeⁿ seicatyꞌuenaꞌ jom. 13 Sa̱a̱ tso ángel nnoom:
—Tintyꞌueꞌ, Zacarías. Majnda̱ jndii Tyꞌo̱o̱tsꞌom ñꞌoom na macaⁿꞌ. Ndoꞌ scuꞌ Elisabet nntseincueⁿ yuꞌndaa ndaꞌyoꞌ. Ndoꞌ nntseicajndyuꞌ juu Juan. 14 Cantyja ꞌnaaⁿꞌ juu nñequiaanaꞌ na jeeⁿ neiⁿꞌ ndoꞌ nncjaaweeꞌ tsꞌomꞌ. Mati jndye nnꞌaⁿ nncꞌomna na jeeⁿ neiiⁿna na nluiiñê. 15 Ee jom tꞌmaⁿ nntseixmaaⁿ jo nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Tixocꞌom winom meiⁿ nta na wjeeti. Ndoꞌ chaꞌwaa naquiiꞌ tsꞌoom nncꞌoom Espíritu Santo meiiⁿ na ndi njoom tsꞌom tsiaaꞌ tsoñeeⁿ. 16 Cantyja ꞌnaaⁿꞌ jom jndyendye nnꞌaⁿ tsjaaⁿ Israel nlcweꞌ nꞌomna jo nnom Ta Tyꞌo̱o̱tsꞌom cwentaana. 17 Jom nndyojñeeⁿ jo nnom Ta Jesucristo cwii tjo̱o̱cheⁿ na nndyo. Ndoꞌ nndiꞌntjoom nnom ñequio najndeii na ñejndiꞌntjom Elías. Nntsꞌaaⁿ na caljoya nꞌom nnꞌaⁿ ñꞌeⁿ ndana cha nnꞌaⁿ na cwilaꞌquieꞌ nꞌom, nnquiooꞌ nꞌomna cantyja na jndo̱ꞌ nꞌom nnꞌaⁿ na cwilꞌa yuu na matyꞌiomyanaꞌ. Luaaꞌ nntsꞌaaⁿ cha nntseijndaaꞌñeyanaꞌ naquiiꞌ nꞌom nnꞌaⁿ na nncꞌom cwentaaꞌ Ta Tyꞌo̱o̱tsꞌom.
18 Quia joꞌ tso Zacarías nnom ángel:
—¿Chiuu nntsꞌaayuunaꞌ na luaaꞌ nluii? Ee ja luaa jnda̱ tquiendyo̱ ndoꞌ mati scuya jnda̱ tquieñê.
19 Tꞌo̱ ángel nnoom, tso:
—Ja jndyuya Gabriel na mandiꞌntjo̱ⁿya nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Jom jñoom ja na catseicandiiya ꞌu ñꞌoom nayameiiⁿ. 20 Sa̱a̱ queⁿꞌ cwenta, jeꞌ nnta̱ꞌ na matseiꞌneiⁿꞌ jnaaⁿꞌ na ticatseiyuꞌ ñꞌoom na matsjo̱o̱ njomꞌ. Ndoꞌ nnaaⁿnndaꞌ na nntseineiⁿꞌ juu xuee quia na nntseicanda̱a̱ꞌñenaꞌ ñꞌoomwaaꞌ.
21 Ndoꞌ joo nnꞌaⁿ na tyomeindooꞌ Zacarías, jeeⁿ tyomꞌaaⁿꞌ nꞌomna chiuu waa na jeeⁿ yo tjaqueⁿꞌeⁿ naquiiꞌ watsꞌom tꞌmaⁿ. 22 Sa̱a̱ quia na jlueeⁿꞌeⁿ taleicatseineiiⁿ, joꞌ na jlaꞌno̱ⁿꞌna na waa na tcoꞌnaꞌ ntyꞌiaaⁿꞌaⁿ naquiiꞌ watsꞌom. Cweꞌ tyotsꞌo̱o̱ lꞌo̱o̱ⁿ nda̱a̱na. Ee jnda̱ ta̱ꞌ na matseineiiⁿ.
23 Quia na jnda̱ jnda̱a̱ꞌ xuee na mandiꞌntjoom naquiiꞌ watsꞌom tꞌmaⁿ, tjalcweeⁿꞌeⁿ waⁿꞌaⁿ. 24 Jnda̱nquia teitquiooꞌ na jndeiiñe scoomꞌm Elisabet. Tyomꞌaaⁿcheⁿ tsaⁿꞌñeeⁿ wꞌaana cwii ꞌom chiꞌ. 25 Quia joꞌ tso juu Elisabet: “Luaa naya machꞌee Ta Tyꞌo̱o̱tsꞌom ñꞌeⁿndyo̱. Seijndaaꞌñê na cantycwii na cwicaluiꞌjnaaⁿꞌndyo̱ jo nda̱a̱ nnꞌaⁿ na tjaaꞌnaⁿ jndaaya.”
Seicandii ángel na nluiiñe Jesús
26 Joꞌ joꞌ chiꞌ na jnda̱ yom na teitquiooꞌñe ángel Gabriel nnom Zacarías, ndoꞌ majñomnndaꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom jom cwiicheⁿ tsjoom na jndyu Nazaret, tsꞌo̱ndaa Galilea 27 na mꞌaaⁿ cwii yuscundyua na jndyu María, tsaⁿꞌñeeⁿ mawaa ñomcaaⁿꞌaⁿ ñequio cwii tsaⁿsꞌa na jndyu José tsjaaⁿ David. 28 Jnda̱ tjaquieeꞌ ángel yuu na mꞌaaⁿ, tso nnoom:
—Xmaⁿndyuꞌ, ꞌu na tꞌmaⁿti naya na macandaꞌ. Nquii Tyꞌo̱o̱tsꞌom mꞌaaⁿñê ñꞌeⁿndyuꞌ. Quiiꞌntaaⁿ chaꞌtso ntyjelcuꞌ, ꞌu matioꞌnaaⁿñetyeeⁿ.
29 Ndoꞌ María quia na jñeeⁿ ñꞌoommeiⁿꞌ, jeeⁿ seiñꞌeeⁿꞌñenaꞌ jom ndoꞌ jeeⁿ tyomꞌaaⁿꞌ tsꞌoom ljoꞌ maꞌmo̱ⁿ ñꞌoommeiⁿꞌ. 30 Quia joꞌ tso ángel nnoom:
—María, tintyꞌueꞌ. Ee ꞌu tꞌmaⁿ naya jnda̱ teijnomꞌ na macandaꞌ jo nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom. 31 Luaa nluii, nndeiindyuꞌ ndoꞌ nntseincuiꞌ cwii tyochjoo ndoꞌ nntseicajndyuꞌ juu Jesús. 32 Jom nluiitꞌmaⁿñê. Nntseicajndyunaꞌ jom Jnda nquii Tyꞌo̱o̱tsꞌom na mꞌaaⁿ nandyeticheⁿ. Ndoꞌ nñequiaaⁿ na nluiiñe rey chaꞌxjeⁿ ñeseixmaⁿ David na tyotsa̱ꞌntjom. 33 Maxjeⁿ nljotyeⁿ na nntsa̱ꞌntjoom ntseindacantyjo Jacob, ndoꞌ tijoom cantycwii cantyja na nntsa̱ꞌntjoom.
34 Tso María nnom ángel:
—¿Chiuu nntsꞌaayuunaꞌ na nluii na luaaꞌ? Ee tyoomꞌaaⁿya ñꞌeⁿ tsaⁿsꞌa.
35 Quia joꞌ tꞌo̱ ángel nnoom, tso:
—Juu Espíritu Santo nntsꞌaaⁿ cwii tsꞌiaaⁿ tꞌmaⁿ ñꞌeⁿndyuꞌ. Ndoꞌ juu na jndeii na matseixmaⁿ nquii Tyꞌo̱o̱tsꞌom na mꞌaaⁿ nandyeticheⁿ, nncꞌoomnaꞌ ñꞌeⁿndyuꞌ. Ee joꞌ na nluiiñe yuꞌndaa na ljuꞌ tsꞌom, ndoꞌ nntseicajndyunaꞌ juu Jnda nquii Tyꞌo̱o̱tsꞌom. 36 Ndoꞌ queⁿꞌ cwenta, mati nomnnꞌaⁿꞌ Elisabet meiiⁿ na jnda̱ tquieñê majndeiiñê cwii tyochjoo. Jeꞌ chiꞌ na jnda̱ yom na jndeiiñê. Ndoꞌ jom tsꞌaⁿ na cwilue nnꞌaⁿ na tileicꞌoom jnda. 37 Ee tjaaꞌnaⁿ cwii nnom na xocanda̱a̱ nntsꞌaa Tyꞌo̱o̱tsꞌom.
38 Ndoꞌ tso María nnom ángel:
—Ja tsꞌaⁿ mandiꞌntjomtyeⁿ nnom Ta Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Catsꞌaanaꞌ ñꞌeⁿndyo̱ chaꞌxjeⁿ ñꞌoom na jnda̱ tsuꞌ.
Quia joꞌ mana jluiꞌ ángel na mꞌaaⁿ.
Wjaacandoꞌ María xjoom Elisabet
39 Jnda̱ joꞌ seijndaaꞌñe María, seityuaaⁿꞌaⁿ tjaaⁿ. Tjaaⁿ cwii tsjoom naquiiꞌ ntsjo̱ tsꞌo̱ndaa Judá. 40 Tueⁿꞌeⁿ waaꞌ Zacarías. Tjaqueⁿꞌeⁿ ndoꞌ tquiaaⁿ na xmaⁿñe Elisabet. 41 Jnda̱ na jndii Elisabet jndyeeꞌ María na tquiaa na xmaⁿñê, quia joꞌ seijndeii yuꞌndaa tsꞌom tsiaⁿꞌaⁿ. Ndoꞌ xjeⁿꞌñeeⁿ tjaquieeꞌ Espíritu Santo chaꞌwaa naquiiꞌ tsꞌoom. 42 Ndoꞌ jndeii seineiiⁿ, tsoom:
—Quiiꞌntaaⁿ chaꞌtsondye tyja̱a̱lcuuya, ꞌu na matioꞌnaaⁿñeti Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Ndoꞌ matioꞌnaaⁿñê yuꞌndaa na njom tsꞌom tsiaꞌ. 43 Sa̱a̱ ja, ¿ꞌñeeⁿ cwiluiindyo̱ na jndaꞌjom nncuꞌ na cwiluiindyuꞌ tsondyee quii Ta na matsa̱ꞌntjom ja tyjeeꞌcañoomꞌ jndyocandoꞌ ja? 44 Ee quia na jndiiya na matsuꞌ na xmaⁿndyo̱, quia joꞌ mantyjacheⁿ seijndeii yuꞌndaa tsꞌom tsiaya na neiiⁿꞌeⁿ. 45 Matioꞌnaaⁿñe Tyꞌo̱o̱tsꞌom ꞌu. Ee matseiꞌyuꞌ na nntseicanda̱a̱ꞌñenaꞌ ñꞌoom na seicañeeⁿ ꞌu, na tso ángel njomꞌ.
46 Quia joꞌ tso María:
Ñequio na xcweeꞌ tsꞌo̱o̱ⁿ matseitꞌmaaⁿꞌndyo̱ Ta Tyꞌo̱o̱tsꞌom,
47 ndoꞌ neiiⁿꞌ tsꞌo̱o̱ⁿya jom, ee cwiluiiñê na macwjiꞌnꞌmaaⁿñê ja.
48 Ee tyꞌoom na wiꞌ tsꞌoom ñꞌeⁿndyo̱, meiiⁿ tsꞌaⁿ na cweꞌ cwantindyo ja na mandiꞌntjo̱ⁿtya̱ⁿ nnoom.
Ndoꞌ jeꞌ jeꞌ, xuee na cwii wjaanaꞌ, chaꞌtsondye nnꞌaⁿ tsjaaⁿ na wjaawicantyjooꞌ nluena na matioꞌnaaⁿñê ja.
49 Ee nqueⁿ na chaꞌtso najndeii matseixmaaⁿ, tꞌmaⁿ naya jnda̱ sꞌaaⁿ ñꞌeⁿndyo̱.
Jom ljuꞌ cwiluiiñê, ndoꞌ maxjeⁿ joꞌ joꞌ xueⁿꞌeⁿ.
50 Chaꞌwaa na ndyowanaꞌ, mꞌaaⁿ na wiꞌ tsꞌoom chaꞌtsoti nnꞌaⁿ na cwii wjaawicantyjooꞌ na cwilaꞌtꞌmaaⁿꞌndye jom.
51 Ee cantyja na sꞌaaⁿ, tꞌmo̱ⁿnaꞌ chiuu waa najndeii na matseixmaaⁿ.
Sꞌaaⁿ na tꞌoomꞌndye nnꞌaⁿ na cwilaꞌtꞌmaaⁿꞌndye cheⁿnquiee cantyja na cwilaꞌtiuu.
52 Tyotseitꞌmaaⁿꞌñê nnꞌaⁿ na cweꞌ cwantindyo
ndoꞌ tjeiiⁿꞌeⁿ nnꞌaⁿ na waa najnda̱ na mꞌaⁿ nꞌiaaⁿ.
53 Teijneiⁿ nnꞌaⁿ na nquiu na tjo̱o̱ndye jom.
Sa̱a̱ nnꞌaⁿ na nquiu na tjaa ljoꞌ cotseitjo̱o̱naꞌ joo, tîcateijneiⁿ naⁿꞌñeeⁿ.
54 Tyoteijneiⁿ welooya, nnꞌaⁿ Israel na tyondyeꞌntjom nnoom,
cha caꞌmo̱ⁿnaꞌ na mañjom tsꞌoom na nntseicanda̱a̱ꞌñê ñꞌoom na tsoom nda̱a̱na na nntsꞌaaⁿ.
55 Ee tsoom na tijoom cantycwii na wiꞌ tsꞌoom chaꞌtsondye nnꞌaⁿ tsjaaⁿ Israel,
majuu Abraham ñequio nnꞌaⁿ na tuiindye tsjaaⁿ tsaⁿꞌñeeⁿ.
56 Ndoꞌ ljooꞌñe María chaꞌna ndyee chiꞌ ñequio Elisabet. Jnda̱ chii tjalcweeⁿꞌeⁿ waⁿꞌaⁿ.
Cantyja na tuiiñe Juan
57 Tueꞌntyjo̱ xjeⁿ na nntseincuii Elisabet, quia joꞌ seincueⁿ cwii tyochjoo. 58 Ndoꞌ nnꞌaaⁿꞌaⁿ ñequio nnꞌaⁿ na mꞌaⁿ nndyooꞌ jndyena na jeeⁿ wiꞌ tsꞌom Tyꞌo̱o̱tsꞌom jom. Joꞌ chii tꞌomna na neiiⁿna ñꞌeⁿñê. 59 Xuee na jnda̱ ñeeⁿ na tuiiñe yuꞌndaa, tjomndyena na nlaꞌcanda̱a̱ꞌndyena costumbre na waa jo nda̱a̱na na cwilꞌana ñꞌeⁿ yoꞌndaa na naⁿnom. Ndoꞌ tyolꞌana na nlaꞌcajndyuna jom xueeꞌ tsotyeeⁿ, Zacarías. 60 Sa̱a̱ tꞌo̱ tsoñeeⁿ, matso:
—Nchii joꞌ, maxjeⁿ Juan njñoom.
61 Jluena nnoom:
—¿Chiuu na luaaꞌ? ndoꞌ tjaaꞌnaⁿ cwii nnꞌaⁿꞌyoꞌ na luaaꞌ jndyu.
62 Quia joꞌ sꞌo̱o̱ lueena nnom tsotye yuꞌndaa na cwitaxꞌeena chiuu lꞌue tsꞌoom na njndyu jnaaⁿ. 63 Ndoꞌ jom tcaaⁿ cwii tsom nda̱a̱na. Seiljeiⁿ nacjooꞌnaꞌ: “Juan xueeꞌ yuꞌndaamꞌaaⁿꞌ.” Ndoꞌ chaꞌtsondyena tjaweeꞌ nꞌomna. 64 Mañejuu xjeⁿꞌñeeⁿ, jnaaⁿ na matseineiⁿ Zacarías, seitꞌmaaⁿꞌñê Tyꞌo̱o̱tsꞌom. 65 Jeeⁿ ndyaaꞌ tyueneiiⁿ chaꞌtsondye nnꞌaⁿ na mꞌaⁿ nndyooꞌ ñꞌeⁿndyena. Tꞌom ñꞌoom chaꞌwaa naquiiꞌ ntsjo̱ tsꞌo̱ndaa Judea cantyja na nmeiiⁿꞌ tuii. 66 Ndoꞌ chaꞌtso nnꞌaⁿ na tyondye ñꞌoommeiⁿꞌ, jeeⁿ tyolaꞌwena ñꞌoomꞌñeeⁿ naquiiꞌ nꞌomna. Jeeⁿ tyomꞌaaⁿꞌ nꞌomna, tyotaꞌxꞌeena nda̱a̱ ntyjeena:
—¿Ljoꞌto cwiluiiñe yuꞌndaamꞌaaⁿꞌ?
Ee jlaꞌno̱ⁿꞌna na Tyꞌo̱o̱tsꞌom mꞌaaⁿ tsꞌo̱ nacjooꞌ yuꞌndaaꞌñeeⁿ.
Matseitꞌmaaⁿꞌñe Zacarías Tyꞌo̱o̱tsꞌom
67 Ndoꞌ Zacarías, tsotye yuꞌndaa, tooꞌ quiiꞌ tsꞌoom mꞌaaⁿ Espíritu Santo. Tyoñequiaaⁿ ñꞌoom na tquiaa Tyꞌo̱o̱tsꞌom naquiiꞌ tsꞌoom. Tsoom:
68 Catseitꞌmaaⁿꞌñenaꞌ nquii Ta Tyꞌo̱o̱tsꞌom cwentaa jaa nnꞌaⁿ Israel,
ee jnda̱ jndyoteijneiⁿ jaa nnꞌaaⁿꞌaⁿ ndoꞌ tiomlꞌuaaⁿ jnaaⁿya.
69 Quiiꞌntaaⁿ jaa jnda̱ tqueeⁿ nquii na tjacantyja cwiluiitꞌmaⁿñe na macwjiꞌnꞌmaaⁿñe nnꞌaⁿ.
Cwiluiiñe tsjaaⁿ David na jndyowicantyjooꞌ na ñejndiꞌntjom nnoom.
70 Teiyo tsoom na luaaꞌ nntsꞌaaⁿ ñequio ñꞌoom ndyuee profetas cwentaaⁿꞌaⁿ na ljuꞌ nꞌom.
71 Na nncwjiiꞌñê jaa luee nnꞌaⁿ na jndoo jaa,
ndoꞌ ñequio luee nnꞌaⁿ na ticueeꞌ nꞌom jaa.
72 Ndoꞌ nncꞌoom na wiꞌ tsꞌoom welooya na ñetꞌom teiyo.
Macañjom tsꞌoom ñꞌoomꞌñeeⁿ na seijndaaꞌñetyeeⁿ na ljuꞌ tseixmaⁿnaꞌ.
73 Juu ñꞌoomꞌñeeⁿ tsoom na nntsꞌaaⁿ nnom welooya Abraham na ñetꞌoom teiyoticheⁿ.
74 Joꞌ na nntseicandyaañê jaa luee nnꞌaⁿ na jndoo jaa
cha nndya̱ꞌntjo̱o̱ⁿya nnoom ñequio na tiꞌmaaⁿꞌ nꞌo̱o̱ⁿya.
75 Ndoꞌ chaꞌwaati xuee na cwii mꞌaaⁿtya̱a̱ya,
nncꞌo̱o̱ⁿya naquiiꞌ na jnda̱ tqueⁿljoomꞌm jaa.
Nndya̱ꞌntjo̱o̱ⁿya nnoom cantyja na matyꞌiomyanaꞌ.
76 Ndoꞌ ꞌu jndaaya, nluiindyuꞌ profeta cwentaaꞌ nquii Tyꞌo̱o̱tsꞌom na mꞌaaⁿ nandyeticheⁿ.
Ee ꞌu nncjaꞌjndyeeꞌ jo nnom Ta na nncwjiꞌyuuꞌndyuꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌaⁿ chaꞌcwijom tsꞌaⁿ na matseijndaaꞌñe nato,
cha mamꞌaⁿcꞌeendye nnꞌaⁿ quia nncueeꞌcañoom.
77 ꞌU nñequiaaꞌ na nlaꞌno̱ⁿꞌ nnꞌaⁿ na mꞌaⁿ cwentaaⁿꞌaⁿ na macwiluiꞌnꞌmaaⁿndyena ncꞌe na matseitꞌmaⁿ tsꞌoom jnaaⁿna.
78 Ncꞌe na tjacantyja na wiꞌ tsꞌom Tyꞌo̱o̱tsꞌom jaa,
juu na nnaⁿ nandyeticheⁿ, njñoom juu na nntseixueeñe jo nda̱a̱ya.
79 Juu nntseixueeñe nda̱a̱ nnꞌaⁿ na mꞌaⁿ nacje ꞌnaaⁿꞌ najo̱o̱ⁿñe na manchjenaꞌ joo na wiꞌ na cwitjoom.
Ndoꞌ nncjaachom jaa nato na ya nncꞌo̱o̱ⁿya jo nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom.
80 Tjawijndeii tyochjoo Juan. Tjawijndo̱ꞌ tsꞌoom cantyja najndeii na matseixmaⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Ndoꞌ quia na tueꞌntyjo̱ na tsaⁿsꞌa jom, tyomꞌaaⁿ jo ndoꞌ yuu tjaa nnꞌaⁿ cꞌoom hasta xjeⁿ na seicaꞌmo̱ⁿñê nda̱a̱ nnꞌaⁿ Israel.