^
Filemón
Pablo matseiljeiⁿ carta cwentaaꞌ Filemón
Matseiyuꞌya tsꞌom Filemón ndoꞌ wiꞌ tsꞌoom ncꞌiaaⁿꞌaⁿ
Pablo macaaⁿ naya cantyja ꞌnaaⁿꞌ Onésimo
Xmaⁿñe Filemón