2 Timothy
Paul tjayelel kwet anetjam, chain-akert rang anetjam, inang renh nakepakel-ilek-rlwer. Rang iterl-arek, rang kel rrkwapentj kwerenh mangkelh-ilekarl. Rang iterl-arek, rang ilwetjeh-anngernt. Lakenh rang angketj nhenh pip-warn arrernek, rrkwapenh-apenh kwerenh Timothy-warn lanthetjeh-anngernt, pip Timothy Number 2. Rang ahentj-anek, Timothy rang angkep petj-alpetjenh kwer-warn, renh arntarnt-arerl-anetjenheng. Rang angerr iterrek werlampareny mapek, inang nakepakel kwet anekarl. Rome-areny twernk angerrel ineh ngkwantj-irrek. Paul rang Timothy ilek pip nhenhel-ayeng, rang angketj mwerr Jesu-akert mantj arntarnt-aretjeh, kwenp kwet anetjeh. Angketj mwerr kwet kaltj-anthetjeh, nakepakel-rlwer. Paul-el angketj nhenh lanthek Ephesus werlampareny-warn, Timothy-el-arleng.
1
Timothy-ay, yengaw Paul. Thang pip nhenh ngkweng-warn lanthem. Jesu Christ-el yengenh lanthek, kaltj-anthenh-anthenh tjeperr kwerenh anetjeh. Nhenhek Altjerr arrwekel yengenh ngwek. Rrkwapentj tjengenh anem, tjerrtj map Altjerr-henh alhelentj-penh kaltj-antherl-apetjeh, inang apek Jesu Christ-el-ayel nyent-irremeng, inang iteth ngampekarl anetjenheng. Timothy-ay, ntwang kwenh ler tjengenh-arteh anem, yeng ngkweng nyerrkem! Thang Altjerr Angey Ngkart Jesu Christ thwen ngkweng tjang-pawenhem, ratherr ngkweng kangkentj mernelhetjeh, ratherr ngwenh mantj-mantj-ilemel arntarnt-aretjeh, ntwang ngwerleny anetjenheng ater-kwenh.
Yeng Altjerr-warn angkemeng, thang renh arreny ngkwengenheh kweteth irlpangkelh-ilemel ilem. Thang renh kweteth nakem iterleng-iterl arratj-akertel, nyerr-kwenyel. Arrwekeleny tjengenh mapel lakenh renh nakek. Thang Altjerr renh ngkweng kweteth tjang-pawenhem, rang ngwenh arntarnt-aretjeh. Aherrkel kwenyel-arlk thang renh tjang-pawenhetjenheng ngkweng. Yeng irlpangkem, ntwang tjeng arnekarleng, yeng nheng alhekarl. Yeng irrar-irrem, ngwenh weth aretjeh, yeng arrken awelhetjenheng. Thang iterl-arem, ntwang Altjerr nakemarl. Yeng menh-menh ngkwengenheh matj ngkwengenheh thwen irlpangkem. Menh-menh ngkwengenhel matj ngkwengenhel thwen kwenh Altjerr renh nakekarl. Arreny kwer-atherr-henh Lois Eunice thwen. Thang iterl-arem, ntwang Altjerr renh irlparethel nakemeng, menh-menh ngkwengenhel matj ngkwengenhel-artek-arlk.
Thang nheng iltjang tjengenh kapert ngkwengenh-arleh arrernekarleng, Altjerrel Kwerrern kwerenhel-ayeng ngwenh twer-ilek, ngwenh inangkal nheng anthek, ntwang werlampareny twerel kwet kaltj-anthetjeh. Ntwang itja angwerretjeh inangkal Altjerrelarl ngkweng anthekarleh. Kwerrern kwer kwet kangkwerrang. Kwerrern ngkwengel-ayel ampem rwang-artek. Kwerrern mantjel anyenang, rang twer-irretjeh rwang angerr-arteh anetjeh, ntwang inangkal-akert kwet anetjenheng. Altjerr ahentj, nwern angketj kwerenh anew-anewel ilerl-apetjeh. Itja nwern tjerrtj arrpenheng ater-irretjeh apek. Lakenh rang Kwerrern kwerenh nwerneh anthem, nwernenh twer-iletjeh-atwetj, nwern inangkalel wenh-wenh mpwaretjeh. Kwerrernel nwernenh kweteth kaltj-antherl-anem, tjerrtj arrpenheh nyerrkentj mernelhetjeh. Kwerrern rang nwerneh tangetjel anem, alherrentj anetjeng arntarnt-arelhetjeh. Lakenheng ntwang itja nyerr-irretjeh, angketj Ngkart-akert kaltj-anthetjeh. Ntwang itja tjeng nyerr-irretjeh, yengarl tjayelel anemeng wart. Yeng itja anetj mernelhek Altjerreng ularr! Ntwang yeng-arteh kwenp rrkwapetjeh, tjerrtj arrpenhel apek ngwenh nakepakel-ilemeng. Anew-anew yeng-arteh anay, Altjerr-henh angketj kwenpel kaltj-anthang, Altjerrel ngwenh twer-ilekarleng wart.
Altjerr rang kwenh nwernenh arnang anetjeng inek, nwern arratj mernelhetjenheng. Rang nwernenh ngakemel inek, rang kangkentj anemeng wart. Itja nwern tjerrtj arratj mernelhekarleng. Ngkwey kwet ahelh nhenh itjeng-amparr rang nwernenh ngakek, Ngkart Jesu Christ-el-arleng anetjeh. 10 Lyet Altjerrel nhenh mernek Jesu Christ-el-arleng, nwern keth aretjenheng, rang Iteth-ilenh-ilenh nwern-henh anem. Rang nwernenh inem anetjeng, nwern ilwehetjeng. Jesu Christ rang kel ahelh nhenh-warn petjek. Rang ilwek, kwereng rang iteth-irremel kemerrek. Rang angketj mwerr Altjerr-henh ilek, nwern keth alhengk-aretjenheng, tjerrtj ngwenh apek angketj mwerr nhenh nakemeng, inang kel iteth ngampekarl anetjenheng. Inang itja kwetant ilwem.
11 Altjerrel yengenh ngkernek, kaltj-anthenh-anthenh tjeperr kwerenh anetjeh. Rang yengenh lanthek, urrpey alhetjeh tjerrtj lwereny map-warn, angketj mwerr nhenh kaltj-antherl-apetjeh. 12 Lakenheng yeng lyet nakepakel-irrem. Yeng Christ kwer kaltj. Thang Christ renh anew-anewel kwet nakem, yeng itja nyerr-irrem kwereng. Yeng kaltj, rang yengenh kwet anyenetjenh, yeng tjey anetj-warn irrehetjeng, rang petj-alpetjeh-atwetj. Rang petj-alpemarleng rang yengenh mer alker-warn anginetjenh, rang alhelekarl wart. Lakenheng yeng kwenp anem nyerr-kwenh.
13 Ntwang tjerrtj map kaltj-anthem, ntwang itja angwerretjeh angketj ineh, tharl ngwenh kaltj-anthekarleh. Kaltj-anthang angketj nyent renh, tharl nheng ngwenh ilek. Ntwang itja angwerretjeh, Christ renh kwet naketjeh, ntwang tjerrtj mapeh nyerrkentj mernelhetjeh, ntwang Jesu Christ-el-ayeng nyent-irrekarl anemeng. 14 Thang ngkweng angketj mwerr renh kaltj-anthek. Ntwang angketj nhenh arratj anyenang, angart-wetjal. Kwerrern Alngaltar rang nwernehel-ayeng kwenel anem, rang ngkweng tangetjel anem, ntwang angketj mwerr renh arntarnt-aretjeh.
15 Ntwang awek, nakenh-nakenh mer Asia-areny map petjetj-kweny inang ntjwem-irrekarl tjengeng. Artwang arrpenh atherr-arlk nheng Phygelus Hermogenes thwen ratherr tjengeng ntjwem-irrek.
16-17 Artwang nyent war yatjarr tjeng-warn petjek, arreny kwerenh Onesiphorus. Rang tjeng-warn petjek, yeng tjayelel anetjam-rlwer. Arrpenh map inang tjengeng nyerr-irretjamarl, yatjarr tjeng-warn petjehetjeng kwel. Arrwekel Onesiphorus rang town Rome nhenh-warn petjek, town kwerel rang mer ntjaperel tjeng palenthwetjart. Rang yengenh arratj aretj-alhek tjayel kweneh. Rang yengenh kwetethemeh arerlentj-angetjart tjep-tjep-ilemel. Lakenh kweremeh thang Ngkart tjang-pawenhem, rang mantj-mantj mernelhetjeh Onesiphorus kwer, kwerenh mapeh-arlk. 18 Ntwang kel kaltj anem Onesiphorus kwer, nheng yeng mer Ephesus kwerel anetjam-rlwer. Rang nheng tjeng tangetjel anekarl, angerr rrkwapemel. Thang Ngkart renh tjang-pawenhem, rang Onesiphorus kwer iterretjenh, rang arltang kwerel tjerrtj ingkerrek judge-em-iletjenh-rlwer.