Nthakenh kaltj-anthenh-anthenh tjeperr mapel mpwarek
1
Theophilus-ay, ntwang iterl-arem key, thang angketj arrpenh arrwekel-antey pip-warn arrernekarl-penh? Pip nhengel-ayeng thang ngwenh ilek, nthakenh Jesu-el mpwarekarl arrwekel, kaltj-anthekarl thwen. Angketj pip arreny Luke-el-ayeng intem, lakenh. Jesu nheng alker-warn alpetjeh-anngernt, rang kaltj-anthek-amparr kaltj-anthenh-anthenh tjeperr map Kwerrern Alngaltarel-ayeng, nheng rang arrwekel urraremel inekarl, kwertengerl kwerenh anetjeh. Rang inenh kaltj-anthek, nthakenh-nthakenh inang mpwaretjeh, rang itja inehel-ayeng kwet anetjenhengarl wart. Irrernngeng kemerrekarl-penh Jesu rang ineh mernelhek, inang kaltj anthwerr anetjenheng, rang kwenh iteth anek. Arltang 40-eh-atwetj rang inenh kaltj-anthetjam, Altjerr rang tjerrtj kwerenh map-warn petjekarl, rang ineh Ngkart angerr anemeng. Arltang arrpenhel Jesu rang kaltj-anthenh-anthenh inehel-arleng mern arlkwetjam-rlwer, rang inenh ilek, “Arrantherr Jerusalem-el karelherrerrang, Angeyel arrehantherr-warn Kwerrern Alngaltar lanthetjeh-atwetj. Thang arrantherrenh arrwekel ilek, rang arrantherrenh alhelekarleng wart. Arrwekel John-el tjerrtj map inenh kwatj-warn irrpelh-ilemel baptise-em-iletjam. Ngwenth war Altjerrel arrantherrenh Kwerrern Alngaltarel-arleng baptise-em-iletjenh, Kwerrern rang arrehantherrel-ayeng kwen kwet anetjenheng.”
Jesu rang alker-warn angkep alpekemeh
Arrpenh-ingar kaltj-anthenh-anthenh tjeperr map inang arraw-irrek Jesu kwer-warn. Inang renh pawenhek, “Ngkartay, ntwang key Rome-areny map mer Israel-eng anpwetjenh? Ntwang key tjerrtj nyent arrernem, king nwerneh Israel-areny mapeh anetjek? Ilwengar, lyet key?”
Jesu-elemeh inenh ilek, “Angeyant arrwekel kwet iterrek, nthakenh irretjenharl. Rang nwernenh itja nhenh ilem. Kwerrern Alngaltar rang arrehantherr-warn petjetjenh, rang arrehantherrel-ayel kwetant anetjenh. Rang arrantherrenh twer-iletjenh. Kwereng arrantherr tjerrtj ingkerrek tjeng-penh iletjeh, mer Jerusalem-el mer ingkerrekel Judea ntjaperel, mer ingkerrekel Samaria ntjaperel thwen, ahelh apanpel thwen.”
Kwereng Jesu rang alkereh irrek. Inang renh artwaretjam. Kwereng rang ywerrenhek. Ankertelemeh renh inehetj arltwekarl. 10 Tjerrtj inang kern-atheh artwaretjam-rlwer, artwang atherremeh inehel-ayel irnetj-alhek, mantarr mperlker-akert. 11 Artwang ratherr inenh pawenhek, “Artwang mer Galilee-areny mapay! Wenheham arrantherr alker-warn-athek kwet arerl-anem? Jesu rang alker-warn alpek. Rang angkep petj-alpetjenh lakenh-arteh kwenh.”
Inang Matthias renh urrarek,
kaltj-anthenh-anthenh tjeperr arrpenh anetjeh-anngernt
12-13 Kaltj-anthenh-anthenh tjeperr nhenh map mer Olive pwertel anek: Peter, John, James, Andrew, Philip, Thomas, Bartholomew, Matthew, James nheng Alphaeus-kenh ler, Simon nheng rarl Rome-areny Government-ek irrpelth-irretjart, Judas arrpenh nheng James-kenh ler. Mer Olive rartek Jerusalem-eng angath war anek.
Kwereng kaltj-anthenh-anthenh inang Jerusalem-warn alpek. Inang warl nyent-warn kwen irrpenhemel inang room kern-warnemeh antjenhek. Warl kwerelemeh inang kwet anek. 14 Inang kwet Altjerr-warn angketjart. Mary Jesu-kenh mwek, marl arrpenh map thwen, Jesu-henh tjey rrpwetj inarl inehel-ayeng anek thwen, inang angketjart Altjerr-warn.
15 Arltang arrpenhel nakenh-nakenh aningk 120 arraw-irrek. Peter-elemeh kemerremel inenh ilek, 16-17 “Tjengenh mapay, ngkwey anthwerr Kwerrern Alngaltarel King David-el-ayel angketj kwertengerl nheng-henh Judas-akert ilek. Angketj nhenhan ingkernemeh arratek keth-irremel. Ngkart Jesu-el Judas renh ngwek, kwer rrkwapetjeh. Judas rang nwernehel-ayel pwert anek! Pwert kwet rrkwapek. Kwereng Judas rang Jesu renh atwenh-atwenh mapek anthekarl.” Lakenh Peter-el inenh ilek.
18 (Priest twernk mapel arrwekel Judas-ek ngkweltj anthek, rang Jesu ineh anthetjenheng-anngernt. Ngkweltj nhenhel rang meremeh payem-ilek. Mer kwerelemeh Judas rang kapert kwenelakw anyerl-alhek ahelh-warn. Anert kwerenh alterrelhekarl, kwereng lyep-lyep kwerenh arratek ahelh-warn anyerl-alhek. 19 Tjerrtj Jerusalem-areny aningkelemeh angketj Judas-akert awek, rarl ilwekarl. Inang mer arreny arrpenh-anem anewek, Akeldama. Mer nhenh arreny anem alhwang-akert.)
20 Peter-el inenh ilek, “Altjerr-henh pip Psalms-el-ayeng David-el angketj nhenh pip-warn arrernekarl,
‘Mer kwerenh rltwang kwet anetjeh,
tjerrtj map itja kwerel anetjeh.’ * Psalms 69.25
“Angketj nhenh arrpenh David-el pip-warn arrernek,
‘Tjerrtj mapel kaltj-anthenh-anthenh tjeperr arrpenhemeh
ngkernetjeh,
kaltj-anthenh-anthenh rarl ywerrekarleng.’ ” Psalms 109.8
21-22 Peter-el ilek, “Artwang arrpenh nwern urraremel inetjeh, rang nwernehel-ayeng arrpenh mapeh angketj mwerr ilerl-apetjenheng, Jesu rarl irrernngeng kemerremel iteth-irrekarl-penh. Artwang ngwenh apek rang nwernehel-ayel kwet nthwerl-apetjart. Nheng rang Jesu arentjek, renharl John-el nheng kwatjel baptise-em-ilekarleng, rang kwet nwernehel-ayel anentjek, Jesu nheng alker-warn alpetjeh-atwetj.”
23 Kaltj-anthenh-anthenh inang artwang atherreh iterrek, kaltj-anthenh-anthenh tjeperr apek anetjeh. Arreny kwer-atherr-henh anek Joseph Barsabbas, Matthias thwen. Joseph renh-artek inang arreny arrpenh Justus iletjart. 24-25 Kwereng inang Altjerr renh pawenhek, “Ngkartay, ntwang tjerrtj ingkerrek-henh iterrentj arem. Ntwangemeh nwerneh keth-ilang, artwang nhenh atherreng nyent, ngwenh apek ntwang urraretjenheng, kaltj-anthenh-anthenh tjeperr nwerneh anetjenheng, Judas rang ilwekarleng.” Lakenh inang Altjerr pawenhek. 26 Inang arreny kwer-atherr-henh irntang kwek atherr-warn arrernek. Arreny nyent irntang nyentel-ayel anek. Arreny arrpenh irntang arrpenhel-ayel anek. Inang irntang kwek atherr tjampet-warn kwernek, arreny atherr-akert. Kwereng artwang nyentel tjampet kwereng lernek. Irntang nyent ahelh-warn anyetj-alpek. Inang arreny nyentant arek, Matthias-henh arreny. Joseph-henh arreny itjarl inang arek. Lakenheng inang Matthias renh kaltj-anthenh-anthenh tjeperr ngkernek, arrpenh mapel-ayeng anetjeh, inang kaltj-anthenh-anthenh tjeperr 12 pelemeh anetjenheng.

*1:20 Psalms 69.25

1:20 Psalms 109.8