4
Tjerrtj Jew twernk mapel Peter John thwen
inang arnpakek
1-2 Peter John ratherr tjerrtj mapeh angketjam-rlwer, priest map inang petjek kwer-atherr-warn, atwenh-atwenh twernk nyent-akert, artwang Sadducee map-akert-arlk. Inang ahentj-kweny-irrek angketj kwer-atherr-henheh, inarl tjerrtj inenh kaltj-anthetjam, tjerrtj ingkerrek kelant irrernngeng kemerretjenharl, Jesu rarl irrernngeng kemerrekarl-arteh. Kel angwerr-angwerr irrekarleng inang renh-atherrenh antwerrkemel tjayel-warn kwernek, kweny-rtwehemeh kwer-atherrel-ayel angkerretjeh-anngernt. Tjerrtj mapel angketj kwer-atherr-henh nheng awekarl-penh, inang angketj renh nakek. Nakenh-nakenh inang aningk anthwerremeh irrek. Inang kel artwang 5,000 anek.
Kel kweny-rtwehemeh twernk map, angerrepat map, Moses-henh mpwareng-areng kaltj-anthenh-anthenh map-arlk inang Jerusalem-el arraw-irrek, angkerretjeh-anngernt. Annas priest twernk angerr rang, Caiaphas, John, Alexander, peltj arrpenh map inehenh-arlk, inang nyent-irrek. Inang Peter John renh-atherrenh tjayeleng arratelh-ilemel ngwek, inang renh-atherrenh mpwepeh ngkernek. Inang renh-atherrenh pawenhekemeh, “Nthakenham mpwel artwang arlamarr renh mwerr-ilek? Ngwenhelam mpwelenh twer-ilek, renh mwerr-iletjeh? Ngwenh-henh arrenyelam mpwel renh mwerr-ilek?”
Peter renh Kwerrern Alngaltarel twer-ilek, rang ineh-warn angketjeh-anngernt. Peter rang angkek, “Twernk mapay, angerrepat map-arlkay! Wenhekam arrantherr pawenhem artwang arlamarrekan? Arrantherr alhengk-aretjeh key, nthakenh ilern renh mwerr-ilek? 10 Ilern lakenhant arrantherrenh ilem, arrantherr awetjehant. Ilern kwenh renh mwerr-ilek, Jesu Christ Nazareth-areny arrenyel-ayeng. Jesu renh arrantherr ntwerlkeh arrernekarl, Altjerrel renh irrernngeng kemelh-ilekarl. 11 Arrantherr Jesu renh kwel anetjeh-athen arek. Arrantherr ahentj-kwenh anek, rang pel tjeperr anthwerr ingkerrekeh. 12 Jesu rant kwenh tjerrtj anetjengan inem. Tjerrtj ngwenh apek inang ahentj-irrem, Altjerrel inenh anetjeng inetjeh, inang ngampekarl iteth anetjenheng, inang Jesu renhant naketjenh, arreny kwerenh ilemel. Kwereng Altjerrel inenh peltj-iletjenh, inang Altjerr-henh arlaltj mapel-ayeng anetjenheng.” Lakenh Peter-el inenh ilek.
13 Artwang twernk inang Peter John renh-atherrenh twant-arek, ratherr anew-anew anthwerr angkerleh. Inang alhengk-arek, ratherr anetj-anetj war anek, inangkal-kweny. Lakenheng inang anwerlkek. Inang alhengk-arek, ratherr Jesu-el-arleng anekarl. 14 Artwang mwerr-irrekarl rang kwer-atherrel-ayeng angath irnetjam, lakenheng twernk inang angketj-kwenyemeh irrek. 15 Kwereng inang Peter John renh-atherrenh lanthek keth-warn, inarrpemeh angkerretjenh. 16 “Artwang nhenh-atherrenh nwern nthakenh ileyay? Tjerrtj Jerusalem-areny ingkerrek kaltj, ratherr twer angerr-akertel mpwarekarl. Nwern nhenh-penhan itja pal-angketjeh. 17 Nwern renh-atherrenh arnpaketjeh, tjerrtj arrpenh mapel nhenh-penh awehetjeng. Ratherr itja Jesu-kenh angketjeng kaltj-anthetjeh tjerrtj map.”
18 Inang kwer-atherr weth ntangkelhek, kwen petj-alpetjeh. Inang renh-atherrenh arnpakek, “Mpwel itja angketj Jesu-henh arrenyel-ayel kaltj-anthetjeh!”
19 Peter John ratherr inenh ilek, “Arrantherrarrp iterrewarray, wenh apek Altjerreng ularr arratj anem? Ilern ngwenheham kangkwerretjenh? Altjerreh apek? Arrehantherr apek? Ilern arrehantherr kangkwerretj-kweny anetjenh, ilern kangkwerrem Altjerrekant. 20 Ilern itja awenp anetjenh. Kel ilern nheng arekarl awekarl-arlk, ilern kaltj-anthetjekant tjerrtj map.”
21 Tjerrtj ingkerrekel Altjerr renh nakekarl, rarl tjerrtj nyent mwerr-ilekarl. Lakenheng twernk inang ywarn iterrek. “Nwern itja renh-atherrenh atwetjeh tjerrtj mapeng anngetherr.” Inang renh-atherrenh iltekant war, “Mpwel apek anetj mpwarem, nwern mpwelenh atwemant!” Kwereng inang renh-atherrenh mentj impek, ratherr alherretjeh. 22 Artwang nheng Peter-el John-el thwen mwerr-ilek, artwang rartek 40 years old, aywang anek.
Nakenh-nakenh inang Altjerr-warn
kangkemel angkek
23 Kwereng ratherr nakenh-nakenh map-warn alpek. Ratherr ingkerrek inenh ilek, nheng nthakenh-nthakenh priest twernk mapel angerrepat mapel-arlk renh-atherrenh ilek. 24 Nakenh-nakenh inang nhenh awemel, inang Altjerr-warn angkek, “Ngkartay! Ntwang kwenh alker ahelh-arlk alay-arlk arrmernek. Ntwang alker-areny ahelh-areny kwatj-areny ingkerrek arrmernek. 25 Ntwang kwenh arrwekeleny David-el-ayel angkekarl. Ntwang David renh ilek, lakenh rang angkek Kwerrern Alngaltarel-ayel,
‘Wenheng tjerrtj lwereny map arnkely-irrem?
Wenhengam inang ngkwantj-irretjeh?
26  King ahelh-areny map twernk map-arlk
arraw-irremel nyent-irrek, angkerretjeh-amparr.
Inang ahentj-kweny anek Ngkarteh irrpelth-irrek,
Christ kwerenheh thwen.’ * Psalms 2.1-2
Lakenh King David-el Kwerrern Alngaltarel-ayeng ilek,
arrwekel kwet.”
27 Inang ilek, “Mer nhenh Jerusalem-el, King Herod Pontius Pilate thwen ratherr nyent-irrek tjerrtj lwereny mapel-ayeng, tjerrtj Israel-areny mapel-ayel-arlk thwen. Inang angkerrek, rrkwapenh-apenh tjeperr ngkwengenh Jesu atwetjeh-anngernt. Jesu rang Christ ngkwengenh anem. 28 Inang Jesu renh irrernng atwek, ntwarl arrwekel kwet ilekarl-arteh. 29 Ngkartay, nwern rrkwapenh-apenh ngkwengenh anem. Ntwang kel arem, nwerneh inang ngkwantj-irremarleng. Nwern ngwenh pawenhem, ntwang nwernenh twer-iletjeh, nwern angketj ngkwengenh anew-anewel kwet kaltj-anthetjenheng. 30 Ntwang tjerrtj irlkert map mwerr-iletjeh! Twer angerr ngkwengenh-akertel wart mpwaretjeh! Nwern ngwenh pawenhem, nheng Jesu-henh arrenyel-ayel tjerrtj irlkert map-arlk mwerr-iletjeh. Rang kwenh arratj anthwerr anem, rrkwapenh-apenh ngkwengenh.” Lakenh inang Altjerr pawenhek.
31 Tjerrtj map warl kwenel anetjam. Warl rang ineh-akert arrewek. Kwerrern Alngaltar ineh-warn irrpek. Kwereng inang anew-anewel Altjerr-henh angketj iletjart.
Nakenh-nakenh map inang peltjemeh anek
32 Tjerrtj nakenh-nakenh inang pwertemeh anek, iterrentj nyent-akert. Inang rnwanentj mpwepehemeh arrernek, arrpenhel apek rnwanentj inetjeh apek ahentj-irrem, kel rang inetjeh. Inang itja rnwanentj inehenh ayerrp-iletjeh. 33 Kaltj-anthenh-anthenh tjeperr inang angketj twerel kaltj-antherl-apetjam, Ngkart Jesu irrernngeng kemerrekarl-penh. Altjerrel inenh ingkerrek arntarnt-arek, inang twer kwet anetjeh. 34 Inang mern antherl-apetjam, itja nyent angayel anek, itja nyent rnwanentj-kweny-arlk anek. Arrpenh map farm-eh-artwey apek, warleh-artwey apek, inang farm apek warl apek sell-em-iletjart, maneyeh ankeyel. 35 Kwereng inang maney inehenh kaltj-anthenh-anthenh mapeh anthetjart. Kaltj-anthenh-anthenh inang maney rnwanentj-kweny mapeh anthetjart, lharrp-irremel.
36 Artwang nyent arreny Joseph mer Cyprus-el mangkekarl. Rang anek Levi-henh peltj-penh. Kaltj-anthenh-anthenh tjeperr map angkek, “Joseph-el kwenh tjerrtj map tjep-tjep-ilek!” Lakenheng inang renh arreny arrpenhemeh anthek Barnabas. 37 Barnabas-el farm kwerenh maneyeh ankeyel sell-em-ilek. Rang maney renh kaltj-anthenh-anthenh mapeh anthek.

*4:26 Psalms 2.1-2