20
Paul rang mer Macedonia-el
mer Greece-el thwen anper alhek
Imampwerl-penh tjerrtj Ephesus-areny map inang ngwerrekarlemeh anek. Paul rang nakenh-nakenh mapeh ntangkelhek. Rang inenh twer-ilek angketj kwerenhel. Kwereng rang inenh twap-antherl-alpek, mer Macedonia-warn alhetjeh-anngerntarl. Rang Macedonia kwer-angkwerr anper-alhemel nakenh-nakenh mer-areny map inenh twer-ilemel angketj mwerrel ilerl-alhek. Kwereng rang mer Greece-warn alhek. Rang mer Greece kwerel months rrpwetjeh-atwetj anek.
Paul rang ahentj-anek, boat-el mer Syria-warn alhetjeh. Kwereng artwang arrpenhel renh ilek, tjerrtj Jew map twernelhekarl, renh irrernng atwetjeh. Lakenheng rang mer Macedonia-angkwerr angkep anper alpek. Artwang nhenh map Paul-el-ayel pwert alhek. Sopater Pyrrhus-kenh ler, rang Berea town-areny anek. Aristarchus Secundus thwen artwang ratherr Thessalonica town-areny anek. Gaius rang Derbe town-areny anek. Timothy artwang Asia-areny atherr thwen Tychichus Trophimus anek. Artwang nhenh inang arrwekel boat-el alhek town Troas-warn. Town Troas kwerelemeh inang nwerneh karelhek. Nwern karelhek-amparr irlpangkentj arreny Mern Arlwar-ilenh-ilenh-kweny anyenetjeh-anngernt, kwereng nwern Philippi town-el boat-ekemeh antjerl-alhek. Nwern boat kwerelemeh arltang 5 kwatj alay-angkwerr alhekarl-penh, nwern kel mer Troas kwerelemeh boat-eng anarnpek. Mer kwerelemeh nwern artwang nheng arrwekel-penh mapel-ayeng weth nyent-irrek, inarl nheng arrwekel alhekarl. Nwern arltang 7-eh-atwetj mer kwerel anek.
Paul-el Eutychus renh iteth-ilemel kemelh-ilek
Nwern Sunday angwerr-angwerrel arraw-irrek tjerrtj mer-areny mapel-ayeng, mern arltang angerrel arlkwetjeh-anngernt. Paul-el nwernenh kaltj-anthek-amparr kweny mpwepeh-atwetj, rang kweny-rtweh anper alhetjenheng. Warl kern anthwerr kwerel nwern room nyentel arraw-irrek. Rwang alngenth map ampetjam. Artwang nyent arreny kwerenh Eutychus rang window iterel anetjam, room kern anthwerr kwerel. Paul rang kaltj-anthetjamarleng, Eutychus rang parrk-irremel ankwang awelhek. Rang ankwang angerr ahelh-warn anyek. Inang anarnpemel renh inek. Rang kel ilwekarl. 10 Paul rang kerneng anarnpetj-alhek, rang artwang kwer-arleh ampek-welhek renh amel-rrkwemel. Rang inenh ilek, “Arrantherr itja ater-irretjek, rang iteth anem.” 11 Paul rang weth warl kern-warn angkep antjek, nwernehel-ayeng mern arlkwetjenheng. Paul-el nwernenh weth kaltj-anthek aherlkentjeh-atwetj. Kwereng Paul nwern alethemeh alhek. 12 Nakenh-nakenh mapel artwang nheng renh iteth angkep angek mer kwerenh-warn. Inang ingkerrek arrken anthwerr anek.
Paul rang town Miletus-warn alhek
13 Nwern boat-ek antjemel, nwern kwatj alayel Assos town-warn alhek. Nwern Paul renh imperl-alhek ingkern. Paul rartek ahentj-anek, town Assos kwer-warn ingkang alhetjeh. 14 Arltang arrpenhel Paul nwern arerrek Assos town kwerel. Rang nwernehel-ayeng boat-ek antjek, nwern pwertemeh town Mitylene-warn alhek kwatj alay-angkwerr. 15 Nwern mer map-angkwerr anperam-anper alhek Miletus town-ek-atwetj, arltang arrpenhel mer Kios-warn, kwereng arltang arrpenhelemeh mer Samos-warn, kwereng arltang arrpenhel nwern town Miletus-warn alhek. 16 Paul rang ahentj-anek, Jerusalem-warn alhetjeh arltang Pentecost kwer. Lakenh rang ahentj-anek, Ephesus town-eng anper kwet alhetjeh, nakenh-nakenh mapel renh kwet ayakehetjeng mer Asia-el.
Paul rang Ephesus-areny werlampareny-henh
arntarnt-arentj mapeh ilelherl-alhek,
rang kwetant alpetjenharl
17 Paul-elemeh mer Miletus-eng urrpey lanthek Ephesus town-warn, werlamparenyeh arntarnt-arentj map-warn. Urrpey rang angketj inenh ilek, inang petjetjeh, Paul renh arerl-alpetjeh. 18 Arntarnt-arentj kel petjekarlengemeh, Paul rang ineh ilelhek, “Arrantherr kel yengenh ngkweyeng arek, yeng arrehantherrel-ayeng anetjamarleng mer Asia-el, yeng kweteth arratj mernelhek. 19 Tjerrtj Jew map angketjam, yengenh atwetjeh. Map-ingar yeng arnek ltarrp awelhemel. Thang arrantherrenh angketj Ngkart-akert kwenpel kwet kaltj-antherl-apek. Yeng itja nakelhek. 20 Thang itja Altjerr-henh angketj nyent apek arrehantherreng alengk-wek. Thang angketj ingkerrek ilerl-apek arrehantherr kethel, church arrehantherr-henhel thwen mer arrehantherr-henhel apek. 21 Thang tjerrtj Jew map tjerrtj lwereny map thwen ilek, anetjeng Altjerr-warn twep-irretjeh, Ngkart Jesu renh nakemel.
22 “Lyet yeng Jerusalem-warn alhetjenh, Kwerrern Alngaltarel yengenh ilekarleng. Yeng apek nthakenh irretjenh Jerusalem-el? Nhenheh yeng itja kaltj anem. 23 Kwerrern Alngaltarel yengenh mer mapel nhenhant iletjam, ‘Ntwang tjayel-warn irrpetjenh, ntwang imampwerl angerrel anetjenh.’ 24 Yeng itja ater-irrem ilwetjeh apek. Yeng ahentj-anem, rrkwapentj tjengenh arratj mpwarerl-apetjeh, Jesu-el yengenh lanthekarleng wart, thang angketj mwerr tjerrtj ingkerreny kaltj-antherl-apetjeh, Altjerr rang ineh kangkentj mernelhemeng.
25 “Yeng kel kaltj, arrantherr yengenh itja weth aretjenh. Thang arrantherrenh kel kaltj-anthek, Altjerr rang Ngkart tjerrtj ingkerrekeh anem. 26 Nhenhemeh thang twerel arrantherrenh ateng-ilemel ilem. Tjerrtj arrpenhel apek angketj Ngkart-kenh awemel Jesu naketj-kwenh anetjenh. Kwereng arltang ingkernel inang itja Ngkart-kenh anetjenh. Inang apek yengenh lakenh iletjenh, ‘Artwang nhenhel itja nwernenh arratj ilek arrwekel.’ 27 Itja. Thang kwenh arrantherrenh Altjerr-henh angketj ingkerrek kaltj-anthek, nthakenh arrantherr Altjerreng ularr arratj mernelhetjeh. 28 Arrantherrarrpemeh mantj arntarnt-arelhetjeh, arrantherr pal iterremel Ngkart Jesu-eng tjenelhehetj. Arrantherr werlampareny arratj arntarnt-arang, Kwerrern Alngaltarel arrantherrenh ngkernekarleng, inenh arntarnt-aretjeh. Altjerr-henh werlampareny kwet arntarnt-arang, yep-yep arntarnt-arenh-arenhel yep-yep kwerenh arntarnt-aremarl-arteh. Altjerrel kwenh werlampareny inek, Ler kwerenh anthemel, Ler rang ineh tjang-ilwetjeh-anngernt. 29 Yeng kwenh kaltj, yeng alpetjenharleng, tjerrtj anetj mapemeh arrehantherr-warn petjetjenh. Inang werlampareny pal kaltj-anthetjenh, tjerrtj arrpenh map pal iterretjenheng, tjey anetjel-arlk alhetjenheng. Tjerrtj anetj inang angwely arnwerel-artek anetjenh, yep-yep map nhwemel-artek. 30 Werlampareny arrehantherr-henheng rrpwetj arrpenhel arrantherrenh pal kaltj-anthemel tjey-angetjenh. Inang ahentj-anetjenh, werlampareny inehemeh kangkwerretjenh. 31 Thang arrantherrenh lakenh ilentjekarl 3 years-eh-atwetj, angerr arnemel. Arrantherremeh karr anerrerrang!
32 “Thang lyet Altjerr renh tjang-pawenhem, rang arrantherrenh arntarnt-aretjeh. Rang arrehantherr kwet kangkentj mernelhetjeh, rang arrantherrenh twer-iletjeh angketj kwerenhel-ayeng. Kelant arrantherr tjerrtj kwerenh mapel-ayeng anetjenh, ineh-arteh arratj anem-arteh, Altjerrel arrehantherr ingkerrek mwerr anthetjenh, arrantherr ler kwerenh anemeng wart. 33 Yeng itja tjerrtj arrpenh-henh maneyeh apek rnwanentjeh apek ahentj-anek. 34 Arrantherr kel kaltj, yengarrp iltjang tjengenhel merneh rnwanentjeh thwen rrkwapekarl. Yeng rrkwapek, tjerrtj tjengel-ayel rlkwatherr anetjamarl map thwen wantetjeh. 35 Thang lakenh mernek, arrantherr arrpenh map arntarnt-aretjeh mern-arlk anthemel. Ngkart Jesu rang nheng ilekarl, ‘Altjerreng ularr nhenh mwerr anem, ayerrp-iletj-kweny anetjeh, arrantherr-atwetj arrpenh mapeh war anthetjeh. Kwereng Altjerrel arrantherrenh kwart-wentj-penharl arrken-iletjenhemeh.’ ”
36 Paul rang lakenh ilelhekarl-penh, rang arntarnt-arentj inehel-ayeng kelkertel-ayeng arrernelhek. Rang Altjerr ineh tjang-pawenhek. 37 Inang ingkerrek angerr arnek, inang renh amel-rrkwemel arrantjwek. 38 Rang ineh ilelhekarleng, inang renh itja weth aretjenharl, lakenh inang lharrp awelhemel arnek. Kwereng inang kwerel-ayeng boat-warn alhek, renh arteng-wetjeh.