22
“Artwang peltj mapay, aywang map thwenay! Tjeng-amparr kangkwerrerrerrang!” Rang inenh Hebrew angketjel ilekarleng angketj kwerenhel, angketj inehenhel-ayeng thwen, inang ntert-irrek. Paul rang ilelhek.
“Yeng kwenh artwang Jew. Yeng kwer ngwerrm-irrek Tarsus town-el mer Cilicia-el. Kwereng yeng Jerusalem nhenhel mangkek. Yeng kaltj-anthenh-anthenh arreny Gamaliel-el-ayeng kaltj-irrek Moses-henh mpwareng-arengeh. Rang yengenh mpwareng-areng ingkerrek kaltj-anthek. Yeng athek-irrek, Altjerreh kangkwerretjeh, arrantherr lyet Altjerreh kangkwerretjeh athek-irrem-arteh. Thang arrwekel tjerrtj inenh irrernng atwetjeh alwernek, inarl Jesu nakenh-nakenh map anetjart. Thang inenh artwang marl thwen antwerrketjart, thang inenh tjayel-warn kwernetjart. Priest twernk angerr rang tjeng kaltj anek, Council thwen. Inang tjeng-penh angkemer, arrantherrenh irlpangkelh-iletjeh. Inang kwenh pip tanthemel anthek tjeng, thang Damascus-warn angetjeh, angerrepat Damascus-areny map anthetjeh-anngernt, thang nakenh-nakenh map Jerusalem-warn angkep angetj-alpetjeh, angerrepat nhenh-areny mapel inenh atwetjeh-anngernt.
“Yeng Damascus kwer-warn angathemeh-irrek, arltang mpwepel parrtj angerrelemeh yengenh alkereng parrtjelh-ilek. Yeng ahelheh anyerl-alhek. Thang angketj war awek, rang tjeng-warn angkerleh, ‘Saul-ay! Saul-ay! Wenhengam ntwang yengenh atwetjeh alwernem?’
“Thang renh pawenhek, ‘Ngwenham ntwang, Ngkart key?’
“Rang tjeng tjernemel ilelhek, ‘Yeng kwenh Jesu Nazareth-areny anem, ntwarl atwetjeh alwernem rang!’ Artwang inang tjengel-ayel alhekarl, inang parrtj renh arek, inang itja Jesu-henh angketj awek, rang tjeng-warn angkerleh.
10 “Thang Jesu renh pawenhek, ‘Ngkartay, nthakenhameh yeng irretjeh?’
“Rang yengenh ilek, ‘Kel kemerray! Damascus town-warn alhay. Town kwerelemeh artwang nyentel ngkweng iletjenh, nthakenh ntwang mpwaretjeh.’ 11 Parrtj angerr rartek anngang tjengenh pweng-ilekarl, lakenheng artwang inarl tjengel-ayeng alhekarl mapelemeh yengenh iltjeng Damascus-warn tjey-angek.
12 “Damascus kwerel artwang Ananias rang anek, artwang irlpareth. Rang Moses-henh mpwareng-arengeh kangkwerretjart. Tjerrtj Jew map ingkerrek town kwer-areny inang Ananias kwereng angketj iletjart, ‘Rang artwang mwerr anthwerr.’ Ananias rang tjeng-warn petjek. 13 Rang tjengel-ayeng iterel irnek. Rang yengenh ilek, ‘Saul-ay, peltj tjengenhay! Anngang ngkwengenh kel alngampang, yengemeh arang!’ Thang renh anngang mwerrelemeh arek.
14 “Ananias-el yengenh ilek, ‘Altjerr nheng arrwekeleny nwern-henh mapel nakekarl, rang ngwenh urrarek, kwereng kaltj-irretjeh. Altjerr rang mernetjenh, nthakenh ntwang mpwaretjeh. Rang ngwenh urrarek, ntwarrp artwang arratj anthwerr renh aretjeh awetjeh thwen. 15 Ntwang tjerrtj ingkerrek ilerl-apetjenh, ntwarl arekarl awekarl thwen. 16 Kel kemerray! Ngkart-warn ilelhang, thang ngwenh kwatj-warn irrpelh-ilemel baptise-em-iletjenheng, Altjerrel anetj ngkwengenh wetjenheng.’
17 “Kwer-penh yeng Jerusalem-warn angkep alpek. Arltang arrpenhelemeh yeng Altjerr-henh church angerretj-warn kwen irrpek, Altjerr-warn angketjeh-anngernt. Yeng kwer-warn angketjamarleng, thang anengkerr arek. 18 Ngkart rang yengenh ilek, ‘Kel Jerusalem-eng parrp alhay! Tjerrtj mer-areny inang angketj ngkwengenheh itja kangkwerretjenh, ntwang inenh angketj tjeng-penh ilerleh.’
19 “Thang renh ilek, ‘Ngkartay, inartek kaltj, yeng church nyentam-nyent inehenh-warn irrpetjart, nakenh-nakenh ngkwengenh map antwerrkemel inenh angetjart. Inang kaltj, thang nakenh-nakenh map tjayeleh kwernetjart, inenh atwetjart thwen. 20 Inang kaltj, thang arrwekel kwenpel arerl-anek, inang Stephen renh irrernng atwerleh. Stephen nheng rarl tjerrtj map angketj arratj iletjart Altjerr-penh. Yeng kangkek, inang renh irrernng atwerleh. Thang atwenh-atwenh map-henh rnwanentj arntarnt-arek.’
21 “Ngkartel yengenh ilek, ‘Kel alhay! Thang ngwenh lanthem tjerrtj lwereny map-warn, ntwarr mer apanp-warn.’ ”
Paul rang ilelhek, “Yeng kwenh anem
Rome-areny pip-akert!”
22 Tjerrtj inang Paul renh ntertel awetjam, kwereng rang tjerrtj lwereny map-warn alhetjeh angkek. Kwereng tjerrtj inang arlkemel ilek, “Renh kel irrernngant atwerrerray! Rang kwenh artwang anetj!”
23 Inang kwet arlketjam, rnwanentj kern-penh inehenh rlwemel wetjam. Inang ahelh-arlk alker-warn wek. 24 Twernk angerrelemeh atwenh-atwenh kwerenh map ilek, Paul renh warleh inehenh-warn-amparr irrpelh-iletjeh. Kwereng rang atwenh-atwenh rrpwetj ilek, Paul renh whip-el atwetjeh. Rang inenh ilek, Paul renh pawenhetjeh, “Wenhengam tjerrtj map ngkweng ahentj-kweny anem?” 25 Inang renh ayernek, renh whip-el atwetjeh-anngernt. Paul-el twernk kwek renh-amparr pawenhek, “Wenh kwereng arrantherr yengenh pelkel atwetjeh? Yeng anem Rome-areny pip-akert. Angketj pipel-ayeng intem, ilern-henh twernk kwenh Rome-areny Caesar-arl! Arrantherr-artek itja yengenh court-warn-amparr angek!”
26 Twernk kwekel renh awemel rang twernk angerr kwer-warnemeh alhek, renh ateng-iletjeh. “Ntwang ywarn artwang nhenh whip-el atwem, rang ilelhek, rang kwel Rome-areny pip-akert anem.”
27 Twernk angerr rang Paul-warn petjemel renh pawenhek, “Tjeng ilelhay! Ntwam arratj Rome-areny pip-akert anem?”
Paul rang tjernek, “Yaw, yeng anem.”
28 Twernk angerr rang renh ilek, “Thang kwenh government renh maney angerr anthek, Rome-areny pip nheng inetjeh-anngernt.”
Paul rang ilelhek, “Yeng kwenh Rome-areny pip-akertarl, yeng ngwerrm-irrekarleng.”
29 Atwenh-atwenh inarl Paul renh atwetjeh anek, inang parrp kwereng tjenelhek. Twernk angerr rang ater-irrek, rang Paul renh chain-el ayernekarleng, Paul rang Rome-areny pip-akert anemeng wart.
Council angerr inang arraw-irrek
30 Arltang arrpenhelemeh twernk angerr rang Council angerr priest twernk angerr map thwen inenh arrawelh-ilek. Rartek ahentj-anek, inenh awetjeh, wenheng inang Paul-eh ngkwantj-irrek. Rang atwenh-atwenh inenh ilek, Paul-eng chain rlwetjeh. Rang Paul ilek, ineheng ularr irnetjeh.