24
Jerusalem-areny map inang Paul renh twernk
Felix kwereng ularr pawenhek
Arltang 5-penh Ananias-emeh Jerusalem-eng Caesarea town-warn alhek, twernk Felix-warn. Ananias rartek priest twernk angerr anek. Ananias kwerel-ayeng angerrepat rrpwetj alhek. Inang artwang ilperrepwentj arreny kwerenh Tertullus inehel-arleng angek, Tertullus rang Paul renh Felix-eng ularr pawenhetjeh-anngernt. Felix-elemeh atwenh-atwenh kwerenh map ilek, inang Paul renh warl-warn kwen angetjetjeh. Kwereng Tertullus rang kwet angketjam Felix-eng ularr. Rang ilek, “Felix-ay! Nwern-artek ngwerleny anek mer nyentam-nyentel, ntwang wart nwerneh twernk mwerr anekarleng. Nwern ngkweng kangkem, ntwang nwernenh arratj arntarnt-arentjekarleng. Yeng itja ahentj-anem kwet angkerl-apetjeh, ngwenh parrk anthehetjeng. Yeng kwek war ahentj-anem angketjeh ngkweng-warn.
“Paul-artek artwang rrwampey-ilenh-ilenh anem. Rang tjerrtj Jew map ahelh ntjaperel rrwampey-ilerl-apekarl. Kwereng inang ahel ilterrek. Rang twernk anem tjerrtj mapek, inarl artwang Nazareth-areny nakem. Ngwerreh war rang church angerretj nwern-henheng mwekeny-irrek. Lakenheng nwern renh antwerrkekemeh. 7-8 Ntwarrpemeh renh pawenhang, ntwang kel alhengk-aretjenh, nwern renh arratj anthwerr pawenhekarl.” Lakenh Tertullus-el rrtjwerremel ilek Paul-penh.
Tjerrtj Jew inarl Tertullus-el-ayeng petjekarl, inang kwenh Tertullus rarteh rrtjwerremel angkek.
Paul rang Felix-eng ularr ilelhek
10 Felix rang Paul renh kwerremel ilek, Paul rang ilelhetjeh. Paul rang renh ilek, “Twernk Felix-ay, ntwang kwenh year rrpwetj nwerneh twernk anek. Ntwang kwenh nwerneh kaltj anem. Lakenh yeng ngkweng arratj ilelhem. 11 Yeng ngwerreh-lkwer war Jerusalem-warn petj-alpekarl, Altjerr-henh church angerretj-warn, kelkertel-ayeng arrernelhemel Altjerr naketjeh-anngernt, tjenkerr-arlkemeh kwer anthetjeh-anngernt. Yeng arratj ilelhem. Ntwang tjerrtj arrpenh ngwenh apek pawenhem, inang ngkweng angketj nyent kwet iletjenh. 12 Tjerrtj nhenh inang yengenh lyet nakepakel-ilem, inang kaltj, yeng church angerretjel tjerrtj arrpenhel-ayeng itja ilterrek apek. Thang itja tjerrtj mer-areny map rrwampey-ilek, church inehenhel apek, keth arrpenhel Jerusalem kwerel apek. 13 Inang yengenh lyet rrtjwerremel war nakepakel-ilem ngkwengeng ularr. 14 Yeng ngkweng arratj ilelhem. Thang kelkertel-ayeng arrernelhemel Altjerr nakem, arrwekeleny nwern-kenh map inarl kelkertel-ayeng arrernelhemel renh nakekarl-arteh. Thang tjey Ngkart Jesu-kenh ingkentem, lakenheng twernk inang yengenh nakepakel-ilem, thang kwel tjey anetjel ingkentem. Yeng angketj Moses-kenheh kwet kangkwerrem, angketj Altjerr-henh angketj angenh-angenh map-henheh thwen ingkerrekeh. 15 Yeng Altjerreh karelhem, inarl Altjerreh karelhem-arteh, rang irrernngepat map kemelh-iletjenharleh, tjerrtj mwerr map tjerrtj anetj map thwen. 16 Lakenh yeng ahentj-anem, Altjerreng ularr tjerrtjeng ularr thwen merrentj-kwenh anetjeh.
17 “Yeng year rrpwetj mer arrpenh mapel anerl-apetjart, thangemeh tjenkerr maney ineheng kwetjemel angetj-alpek. Yeng ahentj-anek, Jerusalem-warn angkep petj-alpetjeh, thang tjerrtj maney-kweny map ineh tjenkerr maney anthetjeh, Altjerreh thwen tjenkerr anthetjeh-anngernt. Lakenh yeng Jerusalem-warn angkep petj-alpek. 18 Yeng Altjerr-henh church angerretj-henh yard-warn irrpek, kwatjel-arlk lhewelhetjeh Moses-henh mpwareng-areng-angkwerr. Tjerrtj rrpwetjelemeh yengenh yard kwerel arek. Yeng itja aningkel-ayeng anek. Thang itja tjerrtj nyent rrwampey-ilek apek. 19 Tjerrtj Jew Asia-areny rrpwetj church yard kwerel anek. Inang tjerrtj inenh rrwampey-ilek. Inang nhenh-warn petjemer, yengenh ngkwengeng ularr pawenhemer. Itja kwet, inang itja nhenh-warn petjek. 20 Inang itja nhenhel anemarleng, tjerrtj Jew nhenh inang lyet irnemarl, inang ngwenh ilemer, nthakenh thang anetj mpwarekarl-penh kwel. Inang yengenh awek, yeng ilelhetjam Jew angerrepat mapeng ularr Jerusalem-el. 21 Inang nheng yengenh pawenhekarleng, thang inenh lakenhant ilek, ‘Thang Altjerr renh nakem, rarl tjerrtj irrernng map kemelh-iletjenharl! Lakenheng arrantherr yengenh lyet pawenhem!’ ” Lakenh Paul rang ilelhek Felix-eng ularr.
22 Felix rartek arrwekel-antey angketj Ngkart Jesu-akert awekarl. Rang inenh ilek, “Yeng ahentj, twernk atwenh-atwenh Lysias kwerenh angketj awetjeh-amparr. Kwerengant thang Paul-penh iletjeh, rang merrentj apek, itja apek.” Kwereng Felix rang tjerrtj ingkerrek court-eng lanthek. 23 Felix-elemeh atwenh-atwenh twernk ilek, inang Paul renh atwenh-atwenh-henh warl kwenel karetjeh. “Ntwang peltj kwerenh mapeh impang, inang kwerel-ayeng yatjarr anetjeh apek, inang mernel-arlk kerel kwatj thwen renh wantetjeh.”
Paul rang anewart atherr Felix kaltj-anthek
24 Arltang rrpwetj-penh Felix Caesarea-warn petj-alpek, anew kwerenh Drusilla-akert. Drusilla rartek marl Jew anek. Felix rang Paul ngwek, renh awek, Paul rang renh-atherrenh angketj Jesu Christ-akert ilek, ratherr Jesu renh nakemer. 25 Paul rang renh-atherrenh lakenh kaltj-anthek, ratherr Altjerreng ularr arratj mernelhetjeh. Rang renh-atherrenh ilek, ratherr mantj iterretjeh-amparr, anetj mpwarehetj. Rang renh-atherrenh ilek, arltang ingkernel Altjerrel tjerrtj ingkerrek judge-em-ilemel pawenhetjenharl. Felix-el nhenh awemel rang ater-irrek. Rang Paul renh ilek, “Kel impay, aherrk arrpenhek. Thang apek ngwenh weth ntangketjenh. Kel alpangemeh.” 26 Felix rartek ahentj-anek, Paul-el renh maney anthetjeh, rang renh arratelh-iletjeh-anngernt. Lakenheng rang Paul kwer kweteth ntangkelhetjart, ratherr angkerretjeh. Paul rang itja maney kwer anthek.
27 Felix rang ahentj-anek, tjerrtj Jew twernk map kwer kwet kangketjenheng, lakenheng rang Paul renh tjayeleh imperl-alhek. Rang itja renh arratelh-ilek. Year atherr-penh Rome-areny twernk angerrel Felix renh lanthek, artwang arrpenh arreny Porcius Festus-emeh arrernek, twernk anetjeh.