27
Nwern antjerl-alhek boat-eh,
mer Rome-warn-atheh alhetjeh
Twernk Festus rang iterrek, Paul renh mer Rome-warn lanthetjeh, twernk angerr Caesar-warn. Lakenh rang Paul renh tjayel-areny rrpwetj arrpenh thwen atwenh-atwenh twernk nyent-warn lanthek, rang inenh Rome town-warn angetjeh. Atwenh-atwenh twernk Rome-areny kwerenh arreny Julius anek. Nwern boat angerr nyent-warn antjek. Boat nhenh town Adramyttium-eng petjekarl, mer Asia-warn alhetjeh-anngernt. Nwern boat kwer-warn antjemel nwern alhek-antem kwatj alay-angkwerr, mer Asia-warn. Artwang Macedonia-areny arreny Aristarchus rarl Thessalonica town-el anetjart, rang nwernehel-arleng alhek.
Arltang arrpenhel nwern kel town Sidon-eh irretj-alhek. Julius rang kangkentj anek Paul-ek. Rang Paul renh ilek, peltj kwerenh map-warn inenh arerl-alpetjeh. Paul rang boat kwereng anarnpemel-arteh alhek peltj kwerenh map-warn. Inang kwer mern-arlk anthek. Kwereng rang petj-alpek boat-warn mern-arlk-akert. Nwern weth kwatj-warn irremel boat-el alhek, irlkang angerrel nwernenh atwentjek, lakenh nwern mer island Cyprus-eng rtwang war alhetjam, tak-angkwerr. Kwereng nwern mer Cilicia-eng mer Pamphylia-eng antekerrarl kwet alhetjam. Nwern town Myra kwer irretj-alhek. Myra rartek Lycia-el artelhek. Nwern boat-eng anarnpetj-alhek town kwerel. Twernk Julius rang boat angerr arrpenh arek, town Alexandria-eng petjekarl. Boat nhenh rang mer Italy-warn alhetjeh anetjam. Lakenheng Julius rang nwernenh ilek, boat nhenh kwer-warn antjetjeh. Kwereng nwern boat angerrel kwatj-angkwerr alhekemeh. Nwern arltang rrpwetj mantj alhetjam town Cnidus-warn. Nwern atjernp kwet alhek, ywarn Cnidus-warn itwek-irrek, irlkang angerrel wernetjam-rlwer. Kwereng nwern antekerr-atheh alhek, mer island Crete-warn-atheh, tak-angkwerr alhetjeh. Nwern town Salmone-warn-atheh itwek-irremel anper alhek, antekerr-atheh kwet. Kwereng nwern altwerl-athehemeh alhetjam, Crete kwereng antekerr-ampenyel alhetjeh. Nwern-artek Crete kwereng rtwang war alhetjam, atjernp kwet. Irlkang angerr kwet wernetjam. Nwern mer Fair Havens-el irretj-alhek. Mer Fair Havens rartek Lasea town-eng rtwang war anek.
Nwern kwerel anetjamarleng, nwern iterrek, “Ay! Nwern atjernp kwet petjek. Lyetemeh kel lhwerrpemeh anem, tjerrtj Israel-areny mapel kel arltang irlpangkentj anyenek. Nwern apek anper alhem, irlkang angerrel apek boat renh ltwakehetj!” Paul-elemeh artwang inenh ilek, 10 “Artwang mapay! Yeng kaltj, nwern apek anper alhemeng, nwern imampwerl-warn irretjenh. Boat rang ltwakelhetjenh. Nwern rnwanentj ingkerrek parlp-iletjenh, nwern ingkerrek ilwetjenh.” 11 Twernk Julius rang Paul-eh itjarl kangkwerrek. Rang boat angenh-angenh boat-ek-artwey thwen kwer-atherrant kangkwerrek. 12 Mer Fair Havens rang itja tak mwerr anek boat-ek, nheng lhwerrpel irnetjeh. Lakenh boat-el anetjam map ahentj-anek, town Phoenix-warn anper alhetjeh. Phoenix kwerel tak mwerr anek. Phoenix rang nwerneheng altwerl anek, mer Crete-el. Boat-el anetjam map ahentj-anek, town Phoenix kwerel lhwerrpel anetjeh.
Irlkang angerrel kwatj inmerrel thwen
nwernenh atwentjek
13 Arltang nyent kwerel irlkang kwek antekerreng wernetjam. Inang iterrek, “Nwern war arrkernelhey, Phoenix kwer-warn anper irretjeh.” Inang boat rlwek, kwatj alay iter-angkwerr kwet alhetjam, Crete-eng antekerr. 14 Kwereng irlkang angerrelemeh boat renh ayerrer ingerreng atwentj-alhek, mer island kwereng atwentj-alhek. 15 Irlkang angerrel boat renh altwerl antekerr-atheh angetjam. Nwern boat renh impek, rarrp antekerr-atheh alhetjeh. 16 Irlkang rang nwernenh mer island kwek iter tak-angkwerr kwer-warn-atheh angek, arreny kwerenh Cauda-warn. Nwern boat kwek kerneh tjwenek, boat nheng boat angerrel tjarr-angetjam. Rrkwapentj angerr anthwerr anek nwerneh. 17 Inang boat kwek renh boat kern-warn ayernek. Kwereng inang rope map boat angerr kweneng-ampeny arrernek, boat rope mapel ayernek twer-ilemel, irlkel nwernenh kwet angetjam-rlwer. Nwern ater-irrek, boat rang lhereh kwatj kweneng mwernelhehetjeng mer Syrtis iterel. Inang kalikew sail renh rlwemel kwen-ilek, boat renh atjernpelh-iletjenheng. 18 Irlkang rang angerr kwet wernetjam. Lakenheng arltang arrpenhel inang boat-eng rnwanentj kwatj-warn wek, mern wheat-akert-arlk thwen. 19 Kwereng arltang rrpwetj-penh inang boat-henh sail-arlk ropes-arlk kwatj-warn wek. 20 Arltang rrpwetjeh-atwetj nwernemeh aherrk renh kwerraly map thwen itja arek, irlkang rang angerr kwet wernetjam. Nwern iterrek, nwern ingkerreny ilwetjenharl.
21 Nwern arleng-alentj mern-kweny anek angayelemeh. Paul-elemeh artwang inenh irlpangkelh-ilemel ilek, “Arrantherr kangkwerremer tjeng. Nwern apek mer Crete-el kwet anemer, boat rang mwerr kwet anemer, rnwanentj ingkerrekemeh mwerr kwet intemer. 22 Arrantherr itja ater-irremel kwerrern-kweny-irretjeh. Arrantherr itja ilwetjenh. Boat rant tjep-akelhetjenh. 23 Altjerr rang tjeng-artwey anem, thang renhant nakem. Kwenyel rang tjeng-warn angel lanthek. 24 Angel rang yengenh ilek, ‘Paul-ay, itja ntwang ater-irretjeh. Altjerr rang ahentj-anem, ntwang twernk angerr Caesar-eng ularr ilelhetjeh. Altjerr rang kangkentj anemeng wart, rang artwang ingkerrek kwatjeng arntarnt-aretjenh ngkwengel-arleng.’ 25 Arrantherr itja ater-irretjeh. Thang Altjerr renh nakem. Angketj kwerenh arratj anem. Rang nwernenh kwatjeng arntarnt-aretjenh. 26  Boat nhenh rang nwerneh-akert mer arrpenhel mwernelhetj-alhetjenh.” Lakenh Paul-el inenh ilek.
Boat tjep-akelhentj-alhek
27 Nwern arltang 14 kweny 14-eh-atwetj kwatj alay kwerel anek, irlkang rang boat renh kwet angerl-apetjamarleng altwerl-atheh. Kwatj alay arreny kwerenh Adriatic. Kweny mpwepel boat-henh rrkwapenh-apenh map iterrek, nwern itwekemeh irrek ahelh kwer-warn-atheh. 28 Inang rope iron thwen kwentj atherr kwatj-warn wek, aretjeh kwatj rang apek kwen angerr anehetj. Inang rope renh kwatjeng angkep tjarr-inek. Inang arek kwatj rang 37 metres kwen angerr anerleh. Kwereng inang rope weth kwatj-warn wek. Inang arek kwatj rang 27 metres kwen angerr anerleh. 29  Boat-henh rrkwapenh-apenh map ater-irrek, boat pwertel apek atwehetjeng. Lakenheng inang anchor 4 pel kwatjeh wek boat-eng ingkernel, boat renh atjernpelh-iletjeh. Kwereng inang aherlkentjeh karelhek, keth aretjenheng. Inang Altjerr renh pawenhek, “Parrp parrtj mpwaretjeh, nwern keth aretjenheng!” 30 Kwereng boat-henh rrkwapenh-apenh inang iterrek, boat angerr imperl-alhemel alwerretjeh. Inang boat kwek inemel kwatj-warn anarnpelh-ilek, arrpenh mapek rrtjwerremel ilek, inang kwel anchor arrpenh boat-eng wek. 31 Paul-elemeh inenh aremel, rang twernk Julius atwenh-atwenh map thwen ilek, “Artwang nhenh map apek boat-eng alwerretjenh, Altjerrel arrantherrenh itja arntarnt-aretjenh, arrantherr kwatjel-ayel ilwetjenh. Inang boat-el kwet anetjeh!” 32 Atwenh-atwenh mapelemeh rope renh akek, rope rarl boat kwek renh antwerrketjam. Boat kwek rang kwatj-warn anyek.
33 Aherlkentj mpank anek. Paul rang artwang ingkerrek inenh arlkwetjeh ilek. Rang inenh ilek, “Arrantherr kwenh arltang 14-eh-atwetj ater-ater war anek. Arrantherr mern itja arlkwek. 34 Kel mern arlkwerrerrang, arrantherr ingkerrek ilwehetjeng.” 35 Kwereng Paul rang mern inek. Rang ineheng alngetherr Altjerr-warn yatey angkek. “Ntwang kwenh nwerneh kangkentj mernelhek, mern nhenh nwerneh anthemel.” Paul-el mern kwek ltwakekarl-penh rang arlkwekemeh. 36 Inang renh arekarl-penh inang twerelemeh mern arlkwek. 37 Artwang nwern 276 pel boat kwerel anek. 38 Inang ingkerrekel kel mernemeh arlkwek. Boat rang mern wheat angerr-akert anekarleng wart, inang mern wheat yakwethel-ayel inemel alay-warn taly-wek.
Boat rang lher theltj atwetj-alpek
39 Aherrk rang lyet-atheh arratetjamarleng, boat-henh rrkwapenh-apenh inang arnkarr arek. Inang itja mer alhengk-arek. Inang arnkarr mwerr renh keth aremel, inang ahentj-anek, boat renh arnkarr-warn-atheh antjelh-iletjeh. 40 Lakenheng inang anchor map-henh rope akek, anchor map kwatj-warn mentj taly-wek. Inang boat turn-em-ilek, rang arnkarr-warn-athek arratj kwet alhetjeh. Kwereng inang kalikew sail rlwang kern-ilek, irlkel boat renh arnkarr-warn-atheh angetjenheng. 41 Kel kwatj kweneng lher theltj anek. Boat rlwangel lher renh atwek, rang kel mwernelhekemeh lher kwerel. Kwereng kwatj angerrel boat ingkern-ampeny ngkweltj-ilek.
42 Atwenh-atwenh mapemeh iterrek, inang tjayel-areny ingkerrek irrernng atwetjeh, inang pwerlp-irremel alwerrehetjeng kwel inehetj. 43 Twernk Julius rang ahentj-anek, Paul renh iteth anyenetjeh. Lakenheng rang atwenh-atwenh kwerenh map arnpakek. Rang arrpenh map ilek, inarl kaltj anek pwerlp-irretjeh, inang kwatj-angkwerr arnkarr-warn-atheh alhetjeh. 44 Akwen map rang ilek, inang arnang ltwakekarl kwerel-ayeng antjenhetjeh arnkarr-warn-atheh. Kel nwern mwerr kwet arnkarr kwer-warn irretj-alhek.