3
Jesu-el Nicodemus renh kaltj-anthek
Tjerrtj Jew twernk nyent anek, arreny kwerenh Nicodemus. Rang Pharisee anek. Rang Jesu-warn kwenyel petjek. Rang renh pawenhek, “Kaltj-anthenh-anthenhay, nwern-artek kaltj, Altjerrelant kwenh tjerrtj twer-ilem, twer kwerenh-akertel rrkwapetjeh, ntwang kwenh lakenh rrkwapekarl-arteh. Nwern kwenh kaltj, nwern ngwenh arek Altjerr-henh twer-akertel rrkwaperleh. Lakenheng nwern kaltj, ngwenh Altjerrel nwerneh-warn lanthekarl, nwernenh kaltj-anthetjeh.”
Jesu-el Nicodemus renh ilek, “Arratj anthwerray, tjerrtj apek ahentj-anemeng, Altjerr-henh peltj anetjeh, rang weth ngwerrm-irretjeh-amparr. Kwereng rang Altjerr-henh peltj anetjenh kwer kwek-arteh anetjenh. Tjerrtj apek itja Kwerrernel-ayeng ngwerrm-irrek-arleng, rang itja kwet Altjerr-henh peltj anem.”
Nicodemus-el renh ilek, “Nthakenhameh tjerrtj rang weth ngwerrm-irretjenh? Tjerrtj kwenh kel mangkekarl anem, inang itja weth kwer kwek anetjenh.”
Kenh Jesu-el renh ilek, “Arratj anthwerray, tjerrtj kwenh ngwerrm-irrem kwatjel-arleng Kwerrern Alngaltarel-arleng thwen. Kwerengant rang Altjerr-henh peltj anem, Altjerr twernk angerr kwer anem. Itjeng apek itja kwetarl. Iterl-arang! Tjerrtj angey mwekeng ngwerrm-irremarl, inang tjerrtj ahelh nhenh-areny war anem. Kenh tjerrtj ngwenh apek inang Kwerrern Alngaltarel-arleng ngwerrm-irrem, inang Altjerreh peltj-irrem, inang kwerrern alker-areny inemel anetjenh. Thang ngwenh ilek-arleng, ntwang weth ngwerrm-irretjeh, lakenheng ntwang itja anwerlketjeh. Iterl-arang! Irlkel wernemarleng, ntwang arnangant angelherleh arem. Ntwang irlkang renh ywarn twernem, ‘Ingerreng petjang’, altwerleng apek. Lakenh-arteh tjerrtjel Altjerr-henh Kwerrern renh ywarn arem, Kwerrern rang tjerrtj ineh-warn irrpemeng.” Lakenh Jesu-el renh alngampelh-ilemel ilek.
Nicodemus-el renh weth pawenhek, “Nthakenham tjerrtj rang weth ngwerrm-irretjenh?”
10 Jesu-el renh ilek, “Ntwang nhenhek akwen key? Ntwang kwenh tjerrtj Israel-areny mapeh inangkal angerr anemeng-artany? 11 Mantj awerrerrang. Nwern kaltj wart anem, lakenheng wart arrantherrenh ilem, kaltj-irrekarl arrwekel kwet arentjekarl-penh, arratj anthwerr. Wenhengam arrantherr angketj nwern-henh itja nakem? 12 Thang ngwenh angketj ahelh-areny-penh keth-ilemel ilek. Ntwang angketj tjengenh naketj-kwenyarl. Ntwang key alhengk-arem, tharl angketj alker-areny-penh ilem? Itja apek. 13 Tjerrtj nyent itja Altjerr-henh merel anek apek, Tjerrtj-henh Ler rant. Rang alkereng ahelh-warn petjek. 14 Moses-el nheng amwang bronze kern arrernek, lakenh-arteh inang Tjerrtj-henh Ler renh arnang-arleh kern arrernetjenh. * Keth-ilentj: Ngkwey Moses Israel-kenh peltj map thwen rrkwalel anetjam-rlwer, Moses-el amwang bronze-eng mpwarek, renh arnang arlpentj-warn arlpar-arrernek. Tjerrtj map inenh amwang mapel nhwekarl-penh, Moses rang arnang amwang bronze-akert renh kern arlpar-arrernek. Tjerrtj map inang amwang bronze aremarleng, kwer-penh inang mwerr iteth anek. 15 Tjerrtj ngwenhel apek Tjerrtj-henh Ler renh nakemeng, inang Altjerrel-ayel iteth ngampekarl anetjenh.
16 “Altjerr kwenh tjerrtj ahelh-areny mapeh nyerrkek, lakenheng rang Ler kwerenh nyent renh ahelh-warn lanthek. Kwereng tjerrtj ngwenhel apek Ler kwerenh nakemeng, inang itja kwetant ilwetjenh, inang Altjerrel-ayel iteth ngampekarl anetjenh. 17 Altjerrel kwenh Ler kwerenh tjerrtj ahelh-areny map-warn lanthek, inenh anetjeng twepelh-iletjeh. Itja inenh atwetjenh. 18 Tjerrtj ngwenhel apek Ler renh nakemeng, Altjerrel inenh itja alharlkwetjenh. Kenh tjerrtj ngwenhel apek Ler renh itja nakemeng, Altjerrel inenh kel alharlkwetjenh kwetant, inang Altjerr-henh Ler nyent itja nakek-arleng.
19 “Altjerr-henh Parrtj rang tjerrtj ahelh-areny map-warn petjek. Tjerrtj inang Parrtj nhenhek ahentj-kweny anek. Tjerrtj inang ahentj-anek anetj kwet mpwaretjek, inarrp anetj-akert. 20 Tjerrtj inang anetj kwet mpwarem, inang kwenh Altjerr-henh Parrtjeh ahentj-kweny. Inang Parrtj nhenhek itja nyerrkem, Parrtjel keth-ilemeng anetj inehenh. 21 Tjerrtj inang arratj mpwarem, inang Altjerr-henh Parrtjek nyerrkem, inenh parrtjelh-iletjeh, tjerrtjel keth aretjeh, inang Altjerreng ularr tjerrtj arratj anemeng.”
John rang weth angketj Jesu-akert angkek
22 Kel arltang arrpenhelemeh Jesu rang kwertengerl kwerenh map-akert mer Judea-warn alhek. Jesu mer kwerel kwet antarl-irretj-alpek kwertengerl kwerenh map-akert. Inang tjerrtj map kwatj-warn irrpelh-ilemel baptise-em-iletjam. 23-24 King Herod-el itja-antey John renh tjayel-warn kwernek, mpank-amparr. Tjerrtj map John-warn petjetjart mer Aenon-warn, rang inenh kwatjeh irrpelh-ilemel baptise-em-iletjeh. Mer Aenon mer Salim-eng rtwang war, kwatj rew-akert. 25 John-kenh kwertengerl map artwang mer-arenyel-ayeng thwen ilterretjam Moses-henh mpwareng-areng lhewelhentj-penh. 26 Inang John-warn alhemel renh ilek, “Kaltj-anthenh-anthenhay! Ntwang artwang nheng iterl-aremam, rang nheng ngkwengel-ayeng anekarl, mer nheng Jordan ulpayel? Ntwang artwang kwer-akert tjerrtj map iletjam, rang artwang mwerr anem, Altjerrengarl petjek. Rang kwenh tjerrtj map lyet kwatj-warn irrpelh-ilemel baptise-em-ilem! Tjerrtj aningk kwer-warn alhem!”
27 John-el inenh ilek, “Tjerrtj aningk inang kwer-warn alhem, Altjerrel inenh lanthemeng wart kwer-warn. 28 Arrantherr kel kaltj, yeng nheng arrehantherr ilelhek, ‘Yeng itja Christ rang anem, Altjerrel ngkwey alhelekarl. Yeng tjerrtj war anem ahelh-areny, Altjerrel yeng Christ-eng arrwekel lanthekarl.’ 29 Thang arrantherrenh ilem angketj anthetj-penh. Artwang anthetj renharl rtwaltj kwerenhel marl alhelentj kwerenh anthem, artwang rant kwenh anew renh inem. Itja tjey kwerenhel apek. Tjey kwerenh kel nyerrkemantarl, rang aremeng artwang rang anewek inemeng. Jesu rang artwang anthetj rarteh anem. Lakenh-arteh yeng Jesu-eh nyerrkem, peltj tjengenheh. 30 Tjerrtj mapel kwenh Jesu renh angerr-lkwer naketjehant, rang kwenh twernk angerr mpwareng-arengeh anem. Rang tjengeng arrwekel inangkal-lkwer anem.”
Tjerrtj alker-areny petjem
31 John-el weth kaltj-anthek, “Tjerrtj rang alkereng petjem, rang kel tjerrtj ingkerrekeh Ngkart anetjenh. Tjerrtj renharl Altjerrel ahelheng mpwarek, rang ahelh-areny war anem. Rang mern-penhant rnwanentj-penhant thwen iterrem. Tjerrtj rang alkereng petjem ahelh-warn, rang Ngkart anem tjerrtj ingkerrekeh. 32 Tjerrtj rang alkereng petjem, rang Altjerrek kaltj. Rang tjerrtj map Altjerr-akert kaltj-anthem. Tjerrtj mapel angketj kwerenh itja nakek. 33 Tjerrtj ngwenhel apek angketj kwerenh nakemeng, lakenh inang mernemel ilem, ‘Altjerr rang arratj anem.’ 34 Tjerrtj renh Altjerrel lanthekarl, rang tjerrtj mapeh Altjerr-henh angketj ilem, Altjerr-henh Kwerrernel renh twer-ilem. 35 Angey rang kwenh Ler kwerenhek nyerrkem. Rang Ler renh ngkernek, tjerrtj ahelh-arenyek alker-arenyek thwen Ngkart anetjek. 36 Tjerrtj ngwenhel apek Ler kwerenh nakem, inang iteth ngampekarl anetjenh. Kenh tjerrtj ngwenhel apek Ler renh naketj-kweny itja, inang itjarl iteth ngampekarl anetjenh. Altjerrel kwenh inenh lanthetjenh rwang ngampekarl kwer-warn kwetanteh.”

*3:14 Keth-ilentj: Ngkwey Moses Israel-kenh peltj map thwen rrkwalel anetjam-rlwer, Moses-el amwang bronze-eng mpwarek, renh arnang arlpentj-warn arlpar-arrernek. Tjerrtj map inenh amwang mapel nhwekarl-penh, Moses rang arnang amwang bronze-akert renh kern arlpar-arrernek. Tjerrtj map inang amwang bronze aremarleng, kwer-penh inang mwerr iteth anek.