9
Jesu-el artwang pweng alngampelh-ilek
Jesu tjeyel alhep-alhetjam, rang artwang pweng renh arek. Artwang aywang pweng anek kwekeng-ntjel. Kwertengerl inang Jesu renh pawenhek, “Kaltj-anthenh-anthenhay, wenh-penh rang anngang pweng kwet anek kwekeng-ntjel? Ngwenham anetj mernelhek? Artwang pweng nhenh key? Itja apek, angey kwerenh apek? Matj kwerenh apek?” * Tjerrtj map lakenh iterretjart, “Tjerrtj apek anetj mpwarelhek, lakenheng Altjerrel renh atwekarleh-athen.”
Jesu-el inenh ilek, “Itjam artwang nhenh anetj mpwarelhek. Angey matj kwerenh itja anetj mpwarelhek. Artwang yanh anek anngang pweng kwekeng-ntjel, thang apek renh mwerr-iletjenheng. Kwereng tjerrtj ingkerrekel aretjenh, Altjerr rang twer anthwerr anem. Altjerrel kwenh yengenh ahelh nhenh-warn lanthek, kwer rrkwapetjeh. Lyet arltang angerremeh anem, nwern rrkwapetjeh. Kel kweny-irremel tjerrtj ywarn rrkwapem. Yeng tjerrtj ahelh-areny mapel-ayeng anemarleng, yeng parrtj ineh anem.”
Kwer-penh Jesu-el ahelh-warn apelh-wek, apelhel ahelh anthwerrng mpwarek. Kwereng rang artwang pweng kwer anngang anthwerrngel pernek. Rang renh ilek, “Alhay Siloam-warn, kwatj angentj-warn. Anngang ngkwengenh lhewelhetjeh.” Arreny Siloam nhenh Anmatjerrel-ayel intem “Lanthekarl”. Artwang rang kel alhek, anngang lhewelhetjeh. Kwer-penh rang anngang mwerrelemeh arek, kethemeh. Kwer-penh rang mer-warn alpek.
Tjerrtj mer-areny map inang renh arek, mwerremeh aremel talkw alherleh ineh-angkwerr. Inang patemel pawenherrek, “Artwang nhenhan pweng nheng key? Artwang pwengek-amparr anekarl-penh. Rang merneh ankey nketj-alhetjart? Rang key?” Arrpenh map angkek, “Rang anthwerram yanh!” Kenh arrpenh map angkek, “Itjaw! Artwang arrpenham yanh! Inngerr rarteh.”
Artwang rang ilelhek, “Yeng kwenh rang!”
10 Inang renh pawenhek, “Nthakenham anngang ngkwengenh mwerr-irrek?”
11 Rang inenh ilek, “Artwang nyentel ahern anthwerrng mpwarek, anngang tjengenh pernek. Kwerenh arreny Jesu. Kwereng rang yengenh kwatj angentj-warn lanthek, anngang lhewelhetjeh. Kwatj angentj nhakan arreny Siloam. Yengemeh alhek, anngang lhewelhetjeh. Thangan arek keth-anem.”
12 Inang renh pawenhek, “Nthenham artwang yang?”
Artwang pwengarl anek angkek, “Ywek.”
Artwang Pharisee mapel artwang pweng
kwekeng-ntjel anekarl renh pawenhek
13-14 Arltang kwerel Jesu-el ahern anthwerrng mpwarek, artwang pweng yanh anngang mwerr-iletjeh, arltang angerr kwenh anek, Saturday. Kwer-penh tjerrtj inang artwang pweng kwekeng-ntjelarl anek renh artwang Pharisee map-warn tjey-angek. 15 Artwang Pharisee mapelemeh artwang pweng kwekeng-ntjel anekarl renh pawenhek, “Nthakenham anngang ngkwengenh mwerr-irrek?”
Rang inenh ilek, “Rang anngang tjengenh ahern anthwerrngel pernek, yengemeh anngang kwatjel lhewelhek. Thang keth-anem arek.”
16 Artwang Pharisee rrpwetj angkek, “Artwang alenh rang arltang angerr Saturday-el rrkwapek. Nhenh itja arratj anem. Angketj mpwareng-areng nwern-henhel-ayeng intemeng wart. Nwern kwer mwekenh-irrem mpwareng-areng nwern-henheng. Lakenheng artwang rang itja Altjerr-henh anem.”
Kenh artwang Pharisee arrpenh map lakenharl angkek, “Artwang anetjel itja ngangkarel mpwarem! Artwang mwerrelant kwenh ngangkarel mpwarem!”
17 Lakenheng inang weth pawenhek artwang pweng kwekeng-ntjelarl anek renh, “Nthakenh apek ntwang iterl-arem? Artwang nhengel ngwenh anngang mwerr-ilekarl, ngwenham rang? Nwernenh ilang!”
Rang inenh ilek, “Rang Altjerr-henh angketj angenh-angenh anem.”
18 Twernk mapel artwang renh itja nakek. Inang tjweker-irrek, rang kwewaleny ilelhek, rang pweng kwekeng-ntjel anentjekarl-penh wart. Inang kwer-artwey atherreh ntangkelhemel ngwek. 19 Inang renh-atherrenh pawenhek, “Artwang nhenh mpwel-kenham? Rang kwel anngang pweng kwekeng-ntjel kwet anentjekarl? Nthakenham rang arem?”
20-23 Angey mwek thwen kwerenh ratherr twernk mapeng ater-irrek. Inang lyet mpwareng-areng nhenh ngkernek-arleng, “Tjerrtj ngwenh apek rang Jesu-akert angkemeng, iterl-aremel Jesu rang Christ anemeng, Altjerrel ngkwey alhelekarl, renh church-eng alharlkwetjeh.” Lakenheng ratherr inenh ilek, “Ilern kaltj, rang ler ilern-henh anemeng. Ilern kaltj, rang anngang pweng kwet kwekeng-ntjel anekarl. Nthakenham rang lyet arem? Ilern nhenhek itja kaltj. Ngwenhel renh anngang mwerr-ilek, ilern itja kaltj anek. Rang itja kwer anem, renhant pawenhay! Rang kel arrehantherr kwewaleny ilelhetjenh!”
24 Inang artwang pweng kwekeng-ntjel anekarl kwer weth-antey ntangkelhek, inang renh pawenhetjeh. Inang angkek, “Altjerrel ngwenh arem, arratj anthwerr ilelhang! Nwern kwenh kaltj, artwang nheng rang ngwenh mwerr-ilekarl, rartek artwang anetj anem!”
25 Artwang pweng anekarl rang inenh ilek, “Yeng itja kaltj, artwang alenh anetj apek anemeng, mwerr apek. Yeng nhenhekant kaltj, yeng pweng anekarl, lyet thang keth-anem arem!”
26 Inang renh pawenhek, “Nthakenh anthwerram rang ngwenh anngang mwerr-ilek?”
27 Rang inenh ilek, “Thang arrantherrenh kelam ilek. Arrantherr angketj tjengenheh itja kangkwerrek! Wenheham arrantherr yengenh kwet pawenhem? Arrantherr kwer nakenh-nakenh anetjeh ahentj-irrem?”
28 Inang renh arrampewek, “Ntwang kel nakenh-nakenh kwerenh anem! Nwern Moses-henh nakenh-nakenh anem! 29 Nwern kaltj, Altjerr rang ngkwey Moses-el-ayel angkekarl. Kenh nwern artwang arrpenh nhenh mer kwerenhek-arlk kaltj-kwenyarl!”
30 Artwang rang inenh pawenhek, “Nthakenharl artwang rang yengenh anngang mwerr-ilek? Kenh arrantherr mer kwerenhek-arlk kaltj-kwenyarl! 31 Nwern kaltj, Altjerr rang itja tjerrtj anetjeh kangkwerrem. Tjerrtj inang Altjerreh kangkwerremel nakem, Altjerr rang tjerrtj inehant kangkwerrem. 32 Ngkweyeng-ntjel nwern itja kwet awentjek, tjerrtj nyentel apek tjerrtj anngang pweng kwekeng-ntjelarl anngang mwerr-ilekarl. 33 Artwang nhenh apek itja Altjerr-areny key? Nthakenham rang yengenh ngangkarel mpwarek?”
34 Inang renh ilek, “Ntwang kwer kwekeng-ntjel anetj kwet mernelhek! Ntwang iterrem, ntwang kwel nwernenh kaltj-anthetjenharl! Itjeng alhang!” Inang renh church kwereng keth-warn alharlkwek, kweteth.
Artwang rang pweng anekarl Jesu renh
angerr nakek
35 Jesu-el awek-arleng, Pharisee inang artwang nheng church-eng alharlkwekarl, rang kwer palenthwek. Rang renh aremel pawenhek, “Ntwang Christ renh nakem kwey, Altjerrelarl ngkwey alhelekarl?”
36 Artwang rang renh ilek, “Artwangay, ngwenham rang? Tjeng ilay, thang renh naketjenheng!”
37 Jesu-el renh ilek, “Ntwang renh awek, ntwang renh arek, ntwang kwer angkem.”
38 Artwang rang Jesu renh alhengk-aremel ilek, “Ngkartay! Thang ngwenh nakem!” Rang amperel-ayeng arrernelhemel renh kangkemel nakek.
39 Jesu angkek, “Yeng ahelh nhenh-warn petjek, tjerrtj map ahelh apanpel judge-em-iletjeh. Tjerrtj arrpenh map inang tjerrtj pweng-arteh war anem, yengenh iterl-aretj-kweny anem. Thang inenh anngang alngampelh-iletjenh. Thang inenh kaltj-anthem, inang yengenh iterl-aretjehemeh. Tjerrtj arrpenh map inang nakelhem, inang mwerr-arrpantey, inang tjey anetjel kwet alherl-apetjenh, artwang pweng-arteh ngwemerntel-arteh alherl-apem. Inang yengenh iterl-aretj-kweny anem, nakentj-kweny anem. Thang inenh itja mwerr-iletjenh, itja kaltj-anthetjenh.”
40 Artwang Pharisee rrpwetj inang kwereng arrer irnek, inang renh awek, lakenh angkerleh. Inang renh pawenhek, “Ntwang nwernenh ilek, anngang pweng kwel?”
41 Jesu-el inenh ilek, “Arrantherr apek pweng anem, arrantherr itja anetj-akert anem. Arrantherr ilelhem, arrantherr kwel Altjerr-henh angketj iterl-arem. Arrantherr anetj-akert kwetarl anem!”

*9:2 Tjerrtj map lakenh iterretjart, “Tjerrtj apek anetj mpwarelhek, lakenheng Altjerrel renh atwekarleh-athen.”