13
Jesu-el kwertengerl kwerenh mapeh
ingkang lhewek
Arltang irlpangkentj rang mpank anek. Arreny kwerenh Anper Alhekarl. Tjerrtj Jew map irlpangketjart, Altjerrel arrwekeleny map angek mer Egypt-eng. Jesu kel kaltj anek, lyet-atheh war rang ahelh nhenheng Angey-warn alpetjeh-anngernt. Rang nakenh-nakenh kwerenh mapeh nyerrkek. Rang ineh kwet nyerrkek, rang ilwetjeh-atwetj.
Angwerr-angwerr Jesu kwertengerl kwerenh map-akert arraw-irrek, mern arlkwetjeh. Arrentjel-artek arrwekel-antey Judas kel twernekarl, Judas-el Jesu renh artwang atwenh-atwenh mapeh anyenng-anyenngel anthetjeh-anngernt. Judas nheng rang Simon Iscariot-henh ler anek. Jesu rang kaltj anek, Angeyelarl renh twer-ilek, rang twernk angerr tjerrtj kwerenh mapeh anetjeh. Rang kaltj anek, rang Altjerreng petjekarl, rang angkep Altjerr-warn alpetjenharl. Inang mern arlkwetjam-rlwer, Jesu rang kemerremel mantarr kern-penh kwerenh rang rlwelhek. Rang towel inemel, kwerel ayernelhek-amparr. Rang kwatj rnwang-warn thelek, kwereng rang kwertengerl kwerenh mapeh nyentam-nyent-henh ingkang lhewek, towel kwerel rang ingkang inehenh arnngelhek.
Rang Simon Peter-henh ingkangeh lhewetjeh ahentj-irrek. Peter angkek, “Ngkartay, yeng ahentj-kweny, ntwang yeng ingkang lhewetjeh!”
Jesu-el renh ilek, “Ntwang lyet itja iterrem, thang ingkang ngkwengenh lhewetjeh. Kelant ntwang kaltj-irretjenh.”
Peter-el renh arnpakek, “Ntwang itja ingkang tjengenh lhewetjeh!”
Jesu-el renh ilek, “Thang apek ngwenh lhewetj-kweny, ntwang kwenh itja peltj tjengenh anetjenh!”
Peter kwer-warn angkek, “Ngkartay, itja ingkang tjeyenhant lhewetjeh, iltjang inngerr tjengenh-arlk lhewetjeh!”
10 Jesu-el renh ilek, “Tjerrtj ngwenh apek rang lhewelhekarl, rang ulpert-kweny anem. Kel ingkang kwerenhant weth ulpert-irrem. Thang kwenh arrantherrenh kel lhewek. Arrantherr ulpert-kweny anem. Artwang nyent war ulpert-akert kwet anem.” 11 Jesu rang kel kaltj anek artwang kwer, rang renh atwenh-atwenh mapeh anyenng-anyenngel anthetjeh-anngernt. Lakenheng rang ilek, “Artwang nyent war ulpert-akert kwet anem.”
12 Jesu kel ingkang inehenh lhewekarl-penh, rang weth mantarr kern-penh kwerenheh irrpek. Rang arrernelhek, inenh pawenhek, “Wenheng thang ingkang arrehantherr-henh lhewek? 13 Arrantherr yengenh ilem, yeng kaltj-anthenh-anthenh anemeng, Ngkart thwen. Lakenh arrantherr arratj ilem. 14 Yeng kaltj-anthenh-anthenh arrehantherr-henh anem, Ngkart thwen. Thang ingkang arrehantherr-henh lhewek. Lakenheng arrantherr nyentam-nyentel arrpenh-henh ingkang lhewetjeh. 15 Yengarl arrehantherr mernelhekarl-arteh, lakenh arrantherr tjerrtj arrpenheh mernelhetjeh. 16 Thang arrantherrenh nhenh arratj ilem, rrkwapenh-apenh ngwenh apek inang itja twernk inehenheng angerr anem. Thang angketj arrpenh nhenh ilem. Urrpey ngwenh apek inang itja angerr anem, tjerrtj kwereng rang inenh lanthekarl. 17 Arrantherr angketj tjengenh kel awek. Arrantherr angketj tjengenheh kangkwerrem apek, kwereng arrantherr arrken anetjenh.
Jesu-el kwertengerl kwerenh map inenh arrwekel
ilek, kwertengerl nyentel renh artwang
atwenh-atwenh mapeh anthetjenheng
18 “Yeng tjerrtj nyent-akert war angkem. Thang arrantherrenh alhengk-arem. Kenh arrehantherreng tjerrtj nyent anetj anem. Rang yengenh atwenh-atwenh map-warn anyenng-anyenngel anthetjenh. Rang yengenh atwenh-atwenh mapeh anthemarleng, angketj nhenh Altjerr-henh pipel-ayeng intemeng, arratjemeh irremel arlpaw-irretjenh, ‘Artwang nyent rang nwernehel-ayeng mern arlkwem, rang kwenh tjengeng ntjwem-irrek.’
19 “Thang arrantherrenh nhenh arrwekel ilem, kwereng nhenh arratj-irremarleng, arrantherr kaltj anetjenh, Altjerr-henh angketj nhenh tjeng-akert angkemeng, arrantherr yengenh naketjenheng. 20 Angketj nhenh awerrerrang. Tjerrtj ngwenh apek urrpey tjengenheh kangkentj mernelhemeng, inang tjeng kangkentj mernelhem. Tjerrtj ngwenh apek tjeng kangkentj mernelhem, inartek Altjerr kwer kangkentj mernelhem. Altjerrel yengenh lanthek.”
21 Jesu lakenh angkekarl-penh rang rrwampey awelhek. Rang inenh ilek, “Arratj anthwerr, kwertengerl nyentel yengenh atwenh-atwenh mapeh anyenng-anyenngel anthetjenh.”
22 Kwertengerl inang ywarn iterremel, patemel arerrek. Inang pawenherrek, “Ngwenheh rang angkem?” 23 Kwertengerl arrpenh kwerarl Jesu angerr nyerrkek, rang Jesu-eng rtwang anek. 24 Simon Peter kwertengerl kwer iltjerrek, rang Jesu renh pawenhetjeh, “Ngwenheham ntwang angkem?”
25 Kwertengerl rang Jesu-warn angath-irremel pawenhek, “Ngkartay! Ngwenheham ntwang angkem?”
26 Jesu-el kwertengerl renh ilek, “Artwang kwerarl kwey thang mern ngkweltj nhenh ker kwatj arwek-wemel anthetjenharl, ntwang alhengk-aretjenh, artwang rang-athew anem.” Kwereng Jesu-el mern ngkweltj arwek-wemel Judas-eh anthek. Judas rang Simon Iscariot-henh ler anek. 27 Judas-el wart mern renh inek, kel arrentj rang kwer-warn irrpek.
Jesu-elemeh Judas renh ilek, “Wenh apek ntwang mpwaretjeh ahentj, kel alhang!” 28 Kwertengerl map inang Jesu-henh angketj itja alhengk-arek. 29 Judas-el nheng maney inehenh anyenetjart. Kwertengerl arrpenh map iterrek, Jesu-el kwel renh ilemeng, tjenkerreh mern inetjeh. Kenh kwertengerl arrpenh map inang iterrek, rang kwel Judas renh lanthek, tjerrtj rnwanentj-kweny map ineh maney anthetjeh-anngernt. 30 Judas-el mern ngkweltj renh inemel-arteh, rang keth-warn arratemel alhek. Kel kwenyemeh anek.
Mpwareng-areng lyeteny
(Matthew 26.33-35; Mark 14.29-31; Luke 22.33-34)
31 Judas kel alhekarl-rlwer, Jesu-el inenh ilek, “Lyet Altjerrel keth-ilem, Tjerrtj-henh Ler rang alker-areny anthwerr anemeng, twer angerr-akert. Ler nhenhel-arleng Altjerr rang mernelhem, rang alker-areny anthwerr anemeng, twer angerr-akert wart. 32 Ler nhenhel tjerrtj map mernem, Altjerr rang alker-areny anthwerr anemeng. Altjerrel tjerrtj map mernem, Ler rang alker-areny anthwerr anemeng, ngwenth-lkwer.
33 “Kwer tjengenh mapay! Yeng kwek waremeh arrehantherrel-ayeng anetjenh. Kwereng arrantherr tjeng palenthwetjenh, arrantherr yengenh itja aretjenh. Thang nheng tjerrtj map ilekarl, thang nhenh arrantherrenh weth ilem, ‘Yeng mer arrpenh-warn alhetjenh, arrantherr kwer-warn ywarn alhem.’
34 “Thang arrantherrenh mpwareng-areng lyetenyemeh ilem, yengarl arrehantherr nyerrkekarl-arteh, lakenh arrantherr ularrek-ularr nyerrkentj mernelhetjeh. 35 Arrantherr ularrek-ularr nyerrkentj mernelhemeng, lakenh tjerrtj ingkerrekel alhengk-aretjenh, arrantherr nakenh-nakenh tjengenh anemeng.”
36 Simon Peter-el Jesu renh pawenhek, “Ngkartay, nthenh-warnam ntwang alhetjenh?” Jesu-el renh ilek, “Mer kwer-warn yeng alhetjenh, ntwang lyet ywarn tjeng anharrel petjem. Kelant ntwang tjengel-ayeng anharrel petjetjenh.”
37 Peter-el renh weth pawenhek, “Ngkartay, wenhengarl yeng lyet ngkwengeng ywarn anharrel alhetjenh? Yeng kel ngkweng tjang-ilwemer!”
38 Jesu-el Peter renh pawenhek, “Arratj key ntwang tjeng tjang-ilwetjenh? Peter-ay, arratj anthwerr, tjwek-tjwek rrwey rang arlketj-kwenyeng-antey, ntwang yengenh kel rrpwetj-ingar ywep-arrernetjenh.”