20
Jesu rang arrwetj-penh kemerrek
(Matthew 28.1-10; Mark 16.1-8; Luke 24.1-12)
Sunday ntwely mpankel aherlkentjel Mary Magdalene rang intey-warn alhek, awenng-warn. Kwereng rang aretj-alhek irntang renh anamelh-ilekarl intey arrew kwereng. Mary Magdalene rang angkep twep-irremel arrtjanek kwertengerl atherr-warn. Nheng Simon Peter-warn kwertengerl arrpenh nheng-warn thwen, kwerarl Jesu nyerrketjart. Mary rang renh-atherrenh ateng-iletj-alhek, “Arrpenh mapel kwenh Ngkart-henh mpwerrk intey nhengeng inemel alengk-wek. Nwern itja kaltj, nthenh inang renh arrernekarl.”
Peter kwertengerl arrpenh nheng thwen arrtjanerl-anerrek intey-warn, aretjeh. Kwertengerl arrpenh nheng arrengker arrtjanek, Peter kwereng arrwekel-irrek. Rek-amparr intey kwer irnetj-alhek. Rang kwen-irremel kert-arek intey kwen renh. Rang mantarr interleh arek. Mantarr bandage-arteh alkey map. Rang itja intey-warn irrpek, kethel ntwarreng war rang arek. Kwereng Peter rang intey-warn kwen irrpenhek, mantarr inenhant interleh aretj-alhek. Mantarr alkey map bandage-arteh. Mantarr arrpenh kapert-henh rang arek iterel interleh, artaper kwer interleh. Kwertengerl arrpenh nheng intey-warn kwen irrpenhek, arratjekart aretjeh. Rang arek mantarr alkey map bandage-arteh, kenh Jesu-henh mpwerrk rang ywarek. Rang nakek, Jesu rang kemerrekarl. Kwertengerl inang itja alhengk-arek, angketj nheng Altjerr-henh pipel-arleng interleh, Jesu rang arrwetj-penh iteth-irremel kemerretjenharl. 10 Ratherr mer-warn angkep alperrek.
Jesu mernelhek Mary Magdalene-ek
11 Mary rang inteyeng kethel ingkern akay arnetjam. Rang arnetjam-rlwer, rang kwen-irremel intey kwen kert-arek. 12 Rang angel alker-areny atherr arek, mantarr mperlker-akert. Angel nyent Jesu-henh kapert intekarl-penh kwerel anetjam. Angel arrpenh Jesu-henh ingkang intekarl-penh kwerel anetjam.
13 Angel ratherr renh pawenhek, “Arrweketjay! Wenheng ntwang arnem?”
Mary-el renh-atherrenh ilek, “Inang kwenh Ngkart-henh mpwerrk angek! Yeng itja kaltj, mer nthenhel apek, inang mpwerrk renh alengk-wekarleh.” 14 Lakenh rang angkekarl-penh rang alngarelhek, artwang irnerleh arek. Rang itja alhengk-arek, artwang rang Jesu irnerleh.
15 Jesu-el renh pawenhek, “Wenhengarl ntwang arnem? Ngwenheham ntwang palenthwem?”
Mary rang iterl-arek, rang artwang arrpenheh-athen, rang kwel atherrk arntarnt-arenh-arenh irnerleh. Rang renh ilek, “Twernkay! Ntwang apek mpwerrk keth arrpenhek alengk-wek-arleng, yeng ilang, thang mpwerrk renh inerl-alpetjenheng.”
16 Jesu kwer-warn angkek, “Mary-ay!” Mary-el alngarelhemel renh alhengk-arekemeh. “Rabboni”, rang angkek. Rabboni Hebrew-henh angketjel-ayel intem kaltj-anthenh-anthenh.
17 Jesu-el renh ilek, “Ntwang yengenh itja antwerrketjeh. Yeng itja Angey-warn alpek, mpank-antey. Ntwang kwertengerl tjengenh map-warn alpang. Inenh arteng-ilang lakenh, ‘Yeng Angey tjengenh-warn angkep alpetjenh. Angey arrehantherr-henh-warn thwen. Altjerr tjengenh-warn, Altjerr arrehantherr-henh-warn thwen.’ ”
18 Kwereng Mary Magdalene kwertengerl map-warn alpek, ateng-iletjeh. Rang inenh ilek, “Thang Ngkart arekaw!” Kwer-penhan rang inenh Jesu-henh angketj iletj-alpek.
Jesu rang kwertengerl kwerenh mapeh mernelhek
19 Angwerr-angwerrel kwertengerl inang warl kwenel anek. Inang tjerrtj twernk mapeng ater-irrek. Arrew ingkerrek martekarl. Jesu rang ineheng mpwepel irnetj-alhek. Rang inenh ilek, “Altjerr rang arrehantherr nyerrkentj mernelhem, arrantherr ngwerleny arrken kwet anerrerrang.” 20 Rang ineh mernelhek, iltjang kwerenh ltwang kwerenh thwen. Kwertengerl inang Ngkart renh aremel arrken awelhek. 21 Jesu-el inenh weth ilek, “Altjerr rang arrehantherr nyerrkentj mernelhem, arrantherr ngwerleny arrken kwet anerrerrang. Angey rang yengenh tjerrtj ahelh-areny map-warn lanthekarl. Lakenh-arteh thang arrantherrenh lanthem tjerrtj ineh-warn.” 22 Kwereng rang inenh pew-ilemel ilek, “Kwerrern Alngaltar rang kel arrehantherrel-arleng anememeh. 23 Arrantherr apek tjerrtj arrpenh-henh anetj rrpwaremel wem, Altjerrel anetj kwerenh rrpwaremel wetjenh. Arrantherr apek tjerrtj arrpenh-henh anetj itja rrpwarentj-kweny, Altjerrel anetj kwerenh itja rrpwaretjenh. Lakenh.” Lakenh Jesu-el inenh ilek.
Jesu rang Thomas kwer mernelhek
24 Thomas rang itja kwertengerl arrpenh mapel-arleng anek, itja Jesu renh iteth arek. Thomas arreny kwerenh arrpenh anek Tjew-atherr. 25 Arltang arrpenhel inang Thomas renh aremel ilek, “Nwern Ngkart arekaw!”
Thomas rang inenh irrpelth-irremel ilek, “Thang renh ngwerrm iltjang kwerenh aretjeh-amparr, thang apek arnpetjeh iltjang kwerenh nail-penh iltjang tjengenhel, ltwang renh arnpetjeh-amparr, kwer-penhant thang angketj arrehantherr-henh naketjenh!”
26 Kel arltang arrpenhel kwertengerl inang weth warl nyent kwerel anek. Thomas rang inehel-arleng ngwerrmemeh anek. Inang kwenel anerl-anek. Arrew ingkerrek martekarl. Jesu weth ineheng mpwepel irnetj-alhek. Rang inenh ilek, “Altjerr rang kwet arrehantherr nyerrkentj mernelhem, arrantherr ngwerleny arrken kwet anerrerrang!” 27 Rang Thomas renh ilek, “Aray, iltjang tjengenh anpay, iltjang ngkwengenhel. Rltwang-arlk. Ntwang yengenh kwet kel naketjehant!”
28 Thomas-el renh ilek, “Ntwang Ngkart tjengenh anem, Altjerr tjengenh thwen!”
29 Jesu-el renh ilek, “Ntwang yengenh arek-arleng, lakenheng ntwang yengenh nakek. Tjerrtj ngwenh apek yengenh nakem, inang yengenh itja arek-arleng, lakenheng Altjerr ineh angerr nyerrkem.”
Wenheng John-el angketj nhenh
pip-warn arrernek?
30 Jesu-el twerel aningk-ingar mpwarerl-apetjam, kwertengerl kwerenh mapeng anngetherr. Thang rrkwapentj inenh itja pip nhenh-warn arrernek. 31 Thang arrernek rrkwapentj nhenh map-penhant pip-warn, arrantherr Jesu naketjenheng, rang Christ anemeng, Altjerrel ngkwey alhelekarl. Thang arrernek, arrantherr renh naketjenheng, rang Altjerr-henh Ler anemeng. Arrantherr renh lakenh naketjenheng, arrantherr iteth ngampekarl anyenetjenheng.