24
Altjerrel Jesu renh irrernngeng
iteth-ilemel kemelh-ilek
Sunday ntwely mpank anek. Marl inang intey nheng kwer-warn alhek, anter npwang mwerr-akert, Jesu-henh mpwerrk pernetjeh-anngernt. Inang intey-warn itwek-irremel, inang arek pwert angerr nheng ankert-wekarl. Inang intey kwer-warn irrpenhek. Ngkart Jesu-henh mpwerrkeh inang ywarek. Inang ywarn iterrek. Kwereng artwang atherr ineheng kwet irnetj-alhek, mantarr mperlker anthwerr-akert. Inang angerr ater-irrek. Inang amperel-ayeng arrernelhemel, inngerr kwen-irrek. Artwang ratherr pawenhek, “Wenheng arrantherr tjerrtj itethek palenthwem awenngel? Jesu itja nhenhel anem! Rang irrernngeng iteth-irremel kemerrek! Arrantherr apek irlpangkemam, rarl nheng arrantherrenh mer Galilee-el ilekarleh? ‘Tjerrtj-henh Ler renh kwenh inang artwang anetj-warn lanthetjenh, inang renh ntwerlkeh arrernetjenheng. Kweny atherr-penh rang weth iteth-irremel kemerretjenh.’ ” Lakenh angel atherrel inenh ilek. Marl inang Jesu-henh angketjeh irlpangkek.
Inang angkep alpek. Inang angketj nhenh kwertengerl inenh iletj-alpek, nakenh-nakenh arrpenh map-arlk thwen. 10 Marl inarl nheng intey-warn alhekarl, inang anek Mary Magdalene, Joanna, Mary nheng James-henh mwek, marl arrpenh map thwen. 11 Kwertengerl inang naketj-kwenh anek, inang iterl-arek angketj inehenh pal-pal war angkekarl kwel. 12 Kel Peter rang irnetj-alhemel intey kwer-warn arrtjanek. Intey arrew kwerel rang altjwernemel kwenemeh kert-arek. Rang mantarrant arek interleh. Rang alpemel ywarn iterrerl-anek, “Nthakenh irrekay?”
Jesu nakenh-nakenh atherreh mernelhek,
ratherr town Emmaus-warn alhetjamarleh
13 Arltang Sunday kwerel Jesu nakenh-nakenh atherr arrpenh town Emmaus-warn alherrek. Emmaus rartek town kwek anek, Jerusalem-eng altwerl, 12 kilometres-arteh. 14 Nakenh-nakenh ratherr tjeyel alhep-alhemel angketj Jesu-akert angkerrerl-apetjam. Ratherr angkerrek, nheng arrpenh mapel Jesu renh irrernng atwekarleh, kwer-penh mpwerrk kwerenh ywerrek inteyeng. 15 Ratherr angkerrerl-apetjam-rlwer, Jesu kwer-atherr ingkerneng petjek, kwer-atherrel-ayel alhep-alhek. 16 Ratherr renh arek, ratherr renh itjarl alhengk-arek, Altjerrel iterleng-iterl kwer-atherr-henh mart-ilekarleng wart.
17 Jesu-el renh-atherrenh pawenhek, “Ngwenh-penham mpwel angkerrerl-apetjam?”
Ratherr irnetj-alhek, inngerr kwenelakw. 18 Artwang nyent arreny kwerenh Cleopas, rang renh pawenhek, “Ntwang Jerusalem-warn yatjarr petjekarl key? Nthakenharl ntwang anetj nhengeh kaltj-kwenh anem, nheng ngwerr arrpenh anekarl?”
19 Jesu-el renh-atherrenh pawenhek, “Wenh-penh mpwel angkerrerl-apetjam?”
Ratherr renh ilek, “Jesu Nazareth-areny. Rang Altjerr-henh angketj angenh-angenh anek. Rang tjerrtj map kaltj-anthetjart. Rang twer angerrel tjerrtj mwerr-iletjart. Altjerr kwer kangkek, tjerrtj ingkerrek thwen. 20  Priest twernk mapel angerrepat twernk mapel thwen, inang renh twernk Pilate-warn lanthek, Pilate-el renh court-el pawenhetjeh-anngernt. Pilate-el renh atwenh-atwenh map-warn lanthek, inang renh ntwerlkeh arrernetjeh-anngernt. 21 Nwern iterl-arek, rang kwel tjerrtj Israel-areny nwernenh arntarnt-aretjenharl atwenh-atwenh mapeng, inenh anpwemel. Itja. Nhenh kel arltang rrpwetjemeh, rarl ilwekarl kwer-penh. 22 Lyet marl rrpwetj nwern-henh inang nwernenh anwerlkelh-ilek. Lyet kweny-rtweh inang intey-warn alhek. 23 Inangemeh Jesu-henh mpwerrkeh ywarek. Inang petj-alpek, nwernenh iletj-alpek, inang kwel angel alker-areny atherr arekarl. Angel ratherr kwenh inenh ilekarl, Jesu iteth anerleh. 24 Nwern-henh arrpenh map-antem intey-warn alhek. Inang kel arek, intey rang rltwang anerleh, marl inarl ilekarl-arteh. Jesu renh inang itjarl arekarl.”
25 Jesu rang kwer-atherr-warn angkek, “Ywekay, mpwel-artek ahert apek, arratj iterretj-kweny! Mpwel irrpelth-irrem key angketj Christ-akert, ngkweyarl Altjerr-henh angketj angenh-angenh mapel pip-warn arrernekarl? 26 Mpwel apek angketj inehenh nakek, mpwel kaltj anemer, Christ rang rwekenth-kenth-amparr anetjenh ilwetjeh-anngernt. Kwer-penhant Altjerrel renh ngkernetjeh, Ngkart angerr anetjeh-anngernt.” 27 Kwer-penh Jesu-el kwer-atherr angketj Moses-henh keth-ilemel kaltj-anthek, Altjerr-henh angketj angenh-angenh map-henh angketj thwen. Rang renh-atherrenh keth-ilemel ilek, angketj Altjerr-henh pipel-ayeng Jesu kwer-akert intemeng.
28 Inang kel mer Emmaus kwer itwek-irrek. Jesu anper alhetjeh irrek. 29 Nakenh-nakenh ratherr renh arnpakek, “Ilernehel-ayel-amparr anang, kel angwerr-angwerr irrekarlemeh.” Rang warl-warn irrpenhek, kwer-atherrel-ayel anek.
30 Inang arrernelhek, mern arlkwetjeh. Jesu-el mern inek, Altjerreh kangkemel angkek. Kwer-penh rang mern renh ltwakemel, kwer-atherr anthek. 31 Ratherr renh alhengk-arekemeh, “Nhenh Jesu-an!” Jesu rang kel ywerrerl-alhek. 32 Ratherr angkerrek, “Yay, rang nheng tjeyel petjetjam-rlwer, rang kwenh ilernenh tjep-tjep-ilek, ilerneh Altjerr-henh angketj renh keth-ilemel kaltj-anthek!”
33 Ratherr kel kemerremel angkep Jerusalem-warn alperrek, nakenh-nakenh map-warn. Ratherr kwertengerl inenh aretj-alpek. 34 Tjerrtj inang renh-atherrenh ilek, “Ngkart arratj irrernngeng iteth-irremel kemerrek, rang Simon-eh mernelhek.” 35 Ratherr inenh ilek, Jesu kwer-atherrel-ayel town Emmaus-warn alhekarl. Ratherr inenh ilek, “Rang mern ltwakekarleng, ilern renh alhengk-arekemeh.”
Jesu rang kwertengerl kwerenh
ingkerrekehemeh mernelhek
36 Inang angketj Jesu-akert angkerretjam-rlwer, Jesu rarrp ineheng mpwepel irnetj-alhek. Rang inenh ilek, “Altjerr arrehantherr ngwerleny mernelhem.”
37 Inang lthan kwel arekarleh-athen, inang ywarn iterl-arek, kwerrern-kweny irrek. 38 Rang inenh pawenhek, “Wenheng arrantherr tjeng-hetj ater-irrem naketj-kwenhel? 39 Iltjang tjengenh arerrerrang! Ingkang tjengenh arerrerrang! Yeng kwenh Jesu! Yengenh iltjel anpang, arrantherr alhengk-aretjenheng, nhenh yeng anemeng, itja lthan! Lthan kwenh itja yeng-arteh mpwerrk-akert, tjelk-akert.”
40 Rang ineh iltjang kwerenh, ingkang kwerenh mernek. 41 Inang arrken anthwerr awelhemel anwerlkek. Inang angkerrek, “Arratj Jesu rang nhenh! Kenh nthakenh rang iteth-irrek?” Lakenheng rang inenh pawenhek, “Arrehantherr apek arlkwetjeh intem?” 42 Inang renh ker irrpenng ampeng anthek. 43 Rang nhenh ineheng ularr arlkwek.
44 Jesu-el inenh irlpangkelh-ilemel ilek, “Yeng nheng arrehantherrel-ayel anetjam-rlwer, thang arrantherrenh ilek, angketj Moses-elarl tjeng-akert ilekarl, Altjerr-henh angketj angenh-angenh mapelarl tjeng-akert ilekarl thwen, pwek Psalms-el tjeng-akert ilekarl thwen. Kel lyet angketj nhenh arratj anthwerr anem, yeng kwenh angkep iteth-irrek irrernngeng.”
45 Kwer-penh rang Altjerr-henh angketj inenh keth-ilemel kaltj-anthek, inang arratj alhengk-aretjenheng. 46 Rang inenh ilek, “Angketj Altjerr-henh pipel-ayeng intem, Christ rang irlkert angerr inemel ilwetjenh. Kweny atherr-penh rang irrernngeng iteth-irremel kemerretjenh.” 47 Altjerr-henh pipel-ayel angketj arrpenh intem, “Inang tjerrtj ingkerrek ilerl-apetjeh ahelh ntjaperel, inang Altjerr-warn twep-irretjeh, Altjerrel anetj inehenh wetjenheng. Lakenh Jerusalem-el-amparr, kwer-penh mer ingkerrekel ahelh ntjaperel. 48 Arrantherr yengenh arek anngel, arrantherr angketj tjeng-akert ilerl-apetjeh, yengarl ilwekarl-penh, yengarl angkep iteth-irretj-alpekarl-penh thwen. 49 Angey tjengenhel kwenh ngkwey alhelek, Kwerrern Alngaltar renh kwerenh map-warn lanthetjeh. Thang renh kel arrehantherr-warn lanthetj-alpetjenh. Arrantherr-antem Jerusalem-el karelhetjeh, Kwerrern rang alkereng petjetjenheng, arrantherrenh twer-iletjeh.” Lakenh Jesu-el kwertengerl kwerenh map ilek.
Jesu alker-warn alpek
(Mark 16.19,20; Acts 1.6-11)
50 Jesu rang kwertengerl kwerenh map-akert tjeyel mer Bethany-warn alhek. Kwer-penh rang iltjang kwerenh kern-ilemel Altjerr tjang-pawenhek ineh, rang inenh twer-iletjeh. 51 Rang ineh angkemarleng, rang alkerek-irrerl-alhek. Altjerrel renh angek, kwerel-ayeng anetj-alpetjeh. 52 Kwertengerl inang amperel-ayeng arrernelhemel renh nakek. Kwer-penh inang Jerusalem-warn arrken awelhemel angkep alpek. 53 Inang arltang mapel kwet Altjerr-henh church angerretj-warn alhetjart, Altjerr renh kangkemel naketjeh.