2
Jesu-el artwang arlamarr mwerr-ilek
(Matthew 9.1-8; Luke 5.17-26)
Arltang rrpwetj-penh Jesu Capernaum town-warn mer kwerenh-warn angkep alpek. Tjerrtj mapel awek, rang merelemeh anemeng. Tjerrtj arwenth warl-warn kwen irrpek, Jesu-henh angketj awetjeh. Tjerrtj arrpenh map arrewel irnek. Map arrpenh kethel irnek, mapel arrngert-ilewarrekarleng wart. Jesu-elemeh map anthwerr inenh kaltj-anthetjam. Kel artwang 4 inang artwang arlamarr nyent renh angetjewarrek Jesu-warn. Artwang rang antjamel intek kwet. Inang ywarn Jesu-warn itwek-irrek, tjerrtj mapel tjey arltwekarleng wart. Inang warl kern-warn antjek, warl kerneng altjwer-ilekemeh. Kwereng inang artwang arlamarr renh anarnpelh-ilek, rang antjam kwerenhel intemeng kwet. Jesu-el nakentj inehenh arek, inarl renh nakerleh. Rang artwang arlamarr renh ilek, “Peltj tjengenhay! Thang anetj ngkwengenh wek.”
Moses-henh angketj kaltj-anthenh-anthenh rrpwetj inehel-arleng anek. Inang angketj nhenh awemel iterrek, “Wenhengarl rang lakenh angkem? Rartek Altjerr arrampewem! Altjerrelant kwenh anetj tjerrtjeng wem!”
Jesu-el iterrentj inehenh aremel alhengk-arek. Rang inenh pawenhek, “Wenhengarl arrantherr iterrem? Tjengam arrantherr pwer anem? Nthakenham mwerran anem? Artwang arlamarr nhenh renh iletjeh apek: ‘Thang ilem, thang anetj ngkwengenh wek.’? Renh iletjeh apek, ‘Kemerrang! Antjam ngkwengenh inemel kemerremel alpang!’ Tjeng ilay! 10 Tjerrtj-henh Ler kwer kwenh anem, anetj wem ahelh nhenhel. Thang arrantherrenh nhenh lyet mernetjenh.” Jesu-el artwang arlamarr renh ilek, 11 “Kemerrang! Antjam ngkwengenh inemel kel alpang!”
12 Artwang arlamarr rang kemerrek, antjam kwerenh inemel arratenhek, tjerrtj ingkerrekel renh anngetherr rtwarek. Tjerrtj inang ywarn iterremel anwerlkek. Inang Altjerr nakek. Lakenh inang angkek, “Nwern itja lakenh-arteh arrwekel arek apek! Lyetantarl arek!”
Jesu-el artwang Levi ngwek, kwertengerl anetjeh
(Matthew 9.9-13; Luke 5.27-32)
13 Jesu weth Galilee kwatj alay iter-warn alpek. Tjerrtj map kwer-warn arraw-irrentj-alpek. Rang inenh kaltj-anthek. 14 Kwereng kwatj iterel alhep-alhemel Jesu-el artwang Levi renh arek, lywang kwerenh kethel anerl-anemeng. Levi rartek Alphaeus-kenh ler anek. Rang tax maney kwetjetjart tjerrtj mapeng. Jesu-el renh aremel ngwek, “Tjengel-ayel petjay!” Kel Levi kemerremel kwerel-ayeng antelherl-alhek.
15 Kwer-penh Jesu rang kwertengerl kwerenh map-akert Levi-kenh warl-warn inang arraw-irrek, mern arlkwetjeh. Tjerrtj tax maney kwetjenh-tjenh map, tjerrtj anetj arrpenh map inarl Jesu-el-ayeng ingkerneng alhetjam, inang inehel-ayeng mern arlkwetjam. 16 Moses-henh mpwareng-areng kaltj-anthenh-anthenh rrpwetj inarl Pharisee anemeng, inang kethel anek. Inang Jesu renh aremel tjerrtj anetj mapel-ayeng, inang mwekenh-irrek Jesu-ek, rarl mpwareng-areng inehenheh itja arratj kangkwerrek. Inang Jesu-henh kwertengerl map pawenhek, “Wenhengarl Jesu rang tjerrtj tax maney kwetjenh-tjenh mapel-ayeng tjerrtj anetj mapel-ayeng arlkwem? Rang anetj mpwarem lakenh!”
17 Jesu-el inenh awek, inang lakenh angkemeng. Rang inenh ilek, “Tjerrtj mwerr-artek itja ngangkareh palenthwem. Tjerrtj irlkert war. Lakenh-arteh yeng petjek, tjerrtj anetj map Altjerr-warn twepelh-iletjeh. Itja tjerrtj mwerr mapeh.”
Tjerrtj inang Jesu pawenhek,
“Wenhengarl kwertengerl ngkwengenh mapel arlkwem,
arrpenh mapel itjarl?”
(Matthew 9.14-17; Luke 5.33-39)
18 Arrpenh-ingar John Kwatjeh Irrpelh-ilenh-ilenh-henh kwertengerl map, artwang Pharisee map thwen inang mern-kweny anetjam arltang rrpwetj-ingar, Altjerrant nakemel. Inang lakenh mpwaretjart. Tjerrtj rrpwetj arrpenh Jesu-warn petjek, renh pawenhek, “Lyet John-henh kwertengerl map, artwang Pharisee map thwen inang mern-kweny anem, Altjerrant nakemel. Nthakenharl kwertengerl ngkwengenh mapel mernarl arlkwem?”
19 Jesu-el inenh ilek, “Thang angketj nhenh ilem. Artwel anew inemeng, kwer-penh rang tjenkerr mpwarem. Kwereng rang peltj kwerenh map ngwem, mern arlkwetjeh. Peltj inang ywarn merneng alharlkwelhem. Inang kwerel-ayeng nyerrkemel mern arlkwem. 20 Kelant arltang arrpenhel tjerrtj arrpenh mapel artwang renh antwerrkemel angetjenh. Artwang kwer peltj map arltang arrpenhel mern-kweny anetjenh, Altjerrant nakemel.”
Keth-ilentj: Jesu rang kwewaleny war ilelhek. Jesu rang artwang anew-akert rarteh-antem. Rang ahelh nhenhel anemeng, kwertengerl kwerenh map nyerrkemel anek, mern arlkwemel. Kelant tjerrtj arrpenh mapel renh angemel-penh, kwertengerl kwerenh map mern-kweny anetjenh.
21 Jesu-el tjerrtj map weth kaltj-anthek, “Thang angketj kwertengerl map atherr-akert ilem. Tjerrtj-henh rnwanentj ngkweyeny alterrelhem apek, tjerrtj rang itja rnwanentj lyeteny kwek akemel, rnwanentj kwer-warn ampek-arrernemel tanthem. Mantarr lyeteny alterrelhehetj. Mantarr ngkweyeny weth alterrelhemel tjep-akelhehetj. Tjerrtjel-artek mantarr ngkweyeny arrpenh akemel, mantarr ngkweyeny tanthemel. Mantarr mwerremeh rang anem.”
Keth-ilentj: Jesu lakenh angkek tjerrtj arrpenh alenh map-penh, Pharisee map-penh, John-henh kwertengerl map-penh. Jesu-henh angketj mantarr lyeteny-arteh anem, angketj lyeteny, arratj mwerr anthwerr. Angketj Pharisee map-henh angketj ngkweyeny, mantarr ngkweyeny-arteh. Tjerrtjel angketj Jesu-henh angketj inehenh-warn itja nyentelh-iletjeh. Angketj John Kwatjeh Irrpelh-ilenh-ilenh-henh angketj ngkweyeny, mantarr ngkweyeny-arteh. Tjerrtjel angketj Jesu-henh angketj inehenh-warn itja nyentelh-iletjeh.
22 Jesu-el weth kaltj-anthek, “Tjerrtjel itja wine lyeteny yenp ngkweyeny-warn thelem. Yenp alterrelhehetj, wine lyeteny yenp ngkweyenyeng thelelhehetj, nwern wine parlp-ilem. Lakenh kwenh tjerrtjel wine lyeteny yenp lyetenyehant thelem, mwerrarl antwerrkem.”
Keth-ilentj: Jesu lakenh angkek tjerrtj arrpenh alenh map-penh, Pharisee map-penh John-henh kwertengerl map-penh. Jesu-henh angketj wine lyeteny-arteh anem, angketj lyeteny, arratj mwerr anthwerr. Angketj Pharisee map-henh angketj ngkweyeny, yenp ngkweyeny-arteh. Tjerrtjel angketj Jesu-henh angketj inehenh-warn itja nyentelh-iletjeh. Angketj John Kwatjeh Irrpelh-ilenh-ilenh-henh angketj ngkweyeny, yenp ngkweyeny-arteh. Tjerrtjel angketj Jesu-henh angketj inehenh-warn itja nyentelh-iletjeh.
Angketj Saturday arltang angerr-akert
(Matthew 12.1-8; Luke 6.1-5)
23 Saturday arltel Jesu rang kwertengerl kwerenh map-akert mern wheat rlkwerr-angkwerr anper-alhek. Mern wheat inang ampeng anek. Kwertengerl mapel mern wheat inenh akerl-apetjam. 24 Nhenh aremel, artwang Pharisee rrpwetjel Jesu renh pawenhek, “Wenhengarl kwertengerl ngkwengenh mapel mern wheat kem? Saturday arltang tjeperrarl anem! Mpwareng-areng nwernek intem, arltang nhenhel nwern itja rrkwapem. Nhenh itja arratj anem!”
25 Jesu-el inenh ilek, “Arrantherram King David-eh kaltj? Ngkwey David rang atwenh-atwenh kwerenh map-akert angayel anek, arrpenh mapel inenh alwernetjameng. 26 David-emeh Altjerr-henh warl amek-amek-warn irrpek. Warl kwerel mern tjenkerr intek, mern inenh tjenkerr Altjerreh anthekarl. Mern priest-elant arlkwetjart. David-el mern nhenh inemel kwenpel arlkwek angayelel wart. Rang artwang kwerel-ayel anemarl map anthek, inang arlkwetjeh, angayelel wart. Lakenh David rang itja Altjerr-henh mpwareng-arengeh kangkwerrek. Nheng lakenh irrek, Abiathar priest twernk angerr anekarl-rlwer Israel-areny mapeh.”
27 Jesu-el inenh ilek, “Wenheng Altjerrel Saturday arltang renh ngkernek? Pharisee mapel ilem, ‘Arltang angerr Saturday-athek anem, tjerrtj map mpwareng-areng nwern-henheh kangkwerretjeh.’ Itja, mpwareng-areng nhenh inangkal ahelh-areny map-henh war! Altjerrel-artek Saturday arltang renh ngkernek, tjerrtj rang rrkwapentj-penh ltjwerretjeh, tjep-tjep-irretjeh. 28 Tjerrtj-henh Ler rang anem Saturday arltek-artwey, Ngkart angerr.”