3
Majyɛɛ́ mbaá ándée ne ánɔ
Wyɛmbɔ ntó ne ɛnyú andée anɔ debɔɔ́ mampyɛge. Shulegé mmyɛ ɛnyú mme déwúgé ne anɔ nyú. Yɛ́ lé ɛbwɔ́ abifɔ álá kɛlégé mánwúgé abya melɔ́mélɔ́, déké dépyɛmbɔ yɛ́ ɛnyú dela dékpea fɔ́ ɛbwɔ́ wɔ́, akágé kwɔré matɔɔ́ bwɔ́ akame ne Ɛsɔwɔ gétúgé gepɔge nyú, ndɛre ágɛne ɛnyú dénógé Ɛsɔwɔ ne ndɛre geŋwáge nyú gela pɔ́ ne deba. Ɛkágé ɛbwɔ́ ágɛne nnó ɛnyú delɔ ulɔɔ́ gétúgé unó ulɔ́ulɔ́ ɛbi ɛnyú défyɛɛ́ né mmyɛ ndɛre gefɔɔ́ ɛyige dékwyɛge manjwɛ álɔme, mboó unó ɛyi ɛjame ŋka, yɛ́ ɛbɛ́ lé mandée malɔ́málɔ́ ayi defyɛɛ́. Ulɔɔ́ nyú ubɔ́ matané lé né gepɔ gelɔ́gélɔ́ ɛyigé ɛnyú dewyaá. Gefɔge ulɔɔ́ bina utanege né mmu metɔɔ́. Ubi ukwɔɔ́ fɔ́ ukoó ne upyɛɛ́ muú abɛɛ́ nyameé ne alɔme melu. Gɛ́ gefɔge ulɔɔ́ ɛbi ulɔme né mbɛ ushu Ɛsɔwɔ dɔɔ́ na. Gefɔgé ulɔɔ́ bina ne andée abi alú nya bɔɔ́ ukpea ánɛrege metɔɔ́ ne Ɛsɔwɔ áwyaá. Ne áwuú ne anɔɔ́ bwɔ́. Mbɔntó ne Sara alu nya. Ji awuú nya ne menɔ wuú Abraham ne akuú ji nnó, “Ata wa.” Ɛnyú débɛɛ́ baá Sara mbɔgé deké dépyɛ genó ɛyigé gelú cho ne dela pɔ́ fɔ́ ne ɛfɔ metɔɔ́.
Wyɛmbɔ ntó ne ɛnyú anɔ, débɔ mampyɛgé. Bɛge ne gepɔ́ gelɔ́gélɔ́ ne andeé nyú, denógé ɛbwɔ́ néndé ɛbwɔ́ apɔ́ fɔ́ ne ɛshyɛ ɛké ɛnyú. Tégé nnó andée ntó áchónege nyɛ ne ɛnyú manyɛ́ geŋwá ɛyi gélágé byɛ́, ɛyigé Ɛsɔwɔ achyɛgé nyɛ ɛnyú ako gétúgé ulɔɔ́ melu bií. Deké dépyɛɛ́ mbɔ Ɛsɔwɔ áwuú mmyɛmenɛne nyú.
Majyɛ mbaá bɔɔ́ Ɛsɔwɔ ndɛre ábɔɔ́ mambɛ ne bɔɔ́ abi álá ákágé Ɛsɔwɔ
Ne kwaykwya genó alú nnó ɛnyú ako, bɛge ne metɔɔ́ ɛma ne atɛ, dégɛne atɛ meshwɛ, dégbógé ne atɛ, délɛrege ulɔɔ́ melu ne atɛ ne shulege mmyɛ nyú mme. Muú apyɛgé ɛnyú gabo, deshúgé fɔ́. Muú ashyɛge ɛnyú deshugé fɔ́. Nɛge ɛlé mmyɛ nnó Ɛsɔwɔ ájé ji néndé gɛ genó ɛyigé Ɛsɔwɔ akuú ɛnyú mbɔ nnó meso gébé Ɛsɔwɔ ájé ntó ɛnyú. 10 Pyɛgé wyɛmbɔ néndé asa né mmu ŋwɛ Ɛsɔwɔ nnó, “Mbɔgé muú aké akɛlege manyɛ geŋwá gbɛne, anyɛ neki abɔ mangbare nenome nií, ajɔ́gé fɔ́ gabo, abyɔgé fɔ́ gebyɔ, 11 alyaá gepɔ gebogebo, abɛ lé ne gepɔ gelɔ́gélɔ́ ne ammyɛ mambɛ nesɔ ne atɛ bɔ́. 12 Néndé Ata agɛné bɔɔ́ abi álu cho ne awuú mmyɛmenɛne ɛbwɔ́. Yɛ́mbɔ ji abí ushu bií mbaá bɔɔ́ abi apyɛ gabo.”
13 Mbɔgé ɛnyú dékpane gechyɛɛ́ mampyɛge unó ulɔ́úlɔ́ bina, yɛ́ muú fɔ́ ayi apyɛɛ́ ɛnyú gabo apɔ́. 14 Ne yɛ́ ɛbɛ́lé nnó degɛne ɛfwyale gétúgé dépyɛɛ́ genó ɛyi gelú cho, Ɛsɔwɔ ajéle ɛnyú. Défɔ́gé fɔ́ bɔɔ́ abi ammyɛɛ́ amu ne ɛnyú, ne dekamege fɔ́ afyɛ ɛnyú ɛfɔ metɔɔ́. 15 Yɛ́mbɔ, né mmu matɔɔ́ nyú, nógé Kras ndɛre Ata ne kpomege mmyɛ yɛ́ndégébé manshuú meko mbaá yɛ́ndémuú ayi akelege nnó ɛnyú degare ula bi ɛnyú dénɛré metɔɔ́ ne Kras. Shuge ji meko pere ne ɛ́nógé 16 Ne yɛ́ndégébé, pyɛgé unó bi matɔɔ́ nyú agarege ɛnyú nnó úlú cho, nnó bɔɔ́ áké ájɔ́gé gabo ne ɛnyú ágɛgé gepɔ gelɔ́gélɔ́ ɛyigé ɛnyú bɔɔ́ Kras déwya, mekpo unɔɔ́ ɛgbare ɛbwɔ́. 17 Néndé ɛlɔ nnó ɛnyú dégɛne ɛfwyale gétúgé galɔ́gálɔ́ ayi ɛnyú dépyɛɛ́ mbɔgé nnó mbɔ ne Ɛsɔwɔ akɛlege, ɛpwɔ nnó dégɛne ɛfwyale gétúgé gabo ayi ɛnyú dépyɛɛ́. 18 Mbɔntó ne Kras agɛne ɛfwyale agboó gétúgé gabo sé. Ji agbo dama ne ámage gbo sé. Ji alu muú melɔ́mélɔ́ yɛ́mbɔ agbo gétúgé bɔɔ́ abo, nnó, apyɛ ɛsé dekere meso mbaá Ɛsɔwɔ. Bɔɔ́ áwá ji agbo né menyammyɛ, yɛ́mbɔ Ɛsɔwɔ apyɛ mendoó wuú ɛlú mebɛ. 19 Ɛlé né Mendoó wuú ɛwena ne ji ajyɛ né mbaá ayi mandoó áwu bɔɔ́ abi álú né gepúge denɔ agaré abya melɔ́mélɔ́. * Ɛlú wáwálé nnó: Bɔɔ́ abifɔ áfɛré nnó mandoó yina átɛne mbaá makiɛ́nné Ɛsɔwɔ ayi ályaá malu utɔɔ́ bwɔ́, ɛla ɛpɔ́ mbɔ wɔ́ ɛlé ayi aló nchyɛ, ɛpɔ́fɔ́ ayi bɔɔ́. Ne mejɔɔ́ bɔɔ́ Grek gechuú ɛyigé na gekáge tɛne mbaá mandoó bɔɔ́ abi ágboó mɛ, aló nchyɛ, yɛ́ aló. 20 Mandóo yina ɛlé ayi bɔɔ́ abi abɔ álá wuú nya ne Ɛsɔwɔ gébégé Nowa áchomé ɛ́kpe wɔ́. Gébégé Nowa achome ɛ́kpe, Ɛsɔwɔ ako metɔɔ́ agile nnó ɛbwɔ́ alyaá gabo, yɛ́mbɔ wyɛ ɛlé mbeé bɔ́ aneé ne apome negbone ŋgbannyi. 21 Ŋgbannyi yimbɔ, alú ɛké manaá Ɛsɔwɔ ami áwyaá ɛnyú, nana Ɛsɔwɔ aferege ɛnyú né gabo. Manaá Ɛsɔwɔ ami áwyaá mbɔ ɛse, mapɔ́ fɔ́ nnó mafere ɛsé deba né mmyɛ. Malu lé genó ɛyigé ɛsé désɛle dékpane Ɛsɔwɔ geka nnó áshwɔne matɔɔ́ sé débɛ pópó. Manaá mina ne mapyɛɛ́ nnó Ɛsɔwɔ áferé ɛnyú né ɛfwyale gabo gétúgé Jisɔs Kras akwilé né negbo. 22 Ji akwilege né negbo afɛ né mfaánebuú, ajwɔle né ɛgbɛ ɛbwɔnyɛ́ Ɛsɔwɔ. Ji ne abɔɔ́ makiɛ́nné Ɛsɔwɔ ako chónchó ne mandoó ayi fɔ́ ako ayi awyaá ufɔɔ́ uto choncho ne ákwaá áwuú lé ne Ji.

*3:19 Ɛlú wáwálé nnó: Bɔɔ́ abifɔ áfɛré nnó mandoó yina átɛne mbaá makiɛ́nné Ɛsɔwɔ ayi ályaá malu utɔɔ́ bwɔ́, ɛla ɛpɔ́ mbɔ wɔ́ ɛlé ayi aló nchyɛ, ɛpɔ́fɔ́ ayi bɔɔ́. Ne mejɔɔ́ bɔɔ́ Grek gechuú ɛyigé na gekáge tɛne mbaá mandoó bɔɔ́ abi ágboó mɛ, aló nchyɛ, yɛ́ aló.