5
Majyɛɛ́ mbaá ákpakpa melɔ ne njyɛ́ usa né ɛchomele bɔɔ́ Ɛsɔwɔ
Nkɛlege manchyɛ ɛnyú majyɛɛ́ ndɛre ákpakpa ábɛɛ́ né ɛchomele bɔɔ́ Ɛsɔwɔ. Me nlú ntɛ muú kpaá ndɛre ɛnyú ne muú ayi akpane amɛ agɛne ndɛre Kras agɛné ɛfwyale agboó. Me ntó nlú muú ama ayi Ɛsɔwɔ achyɛge nyɛ ji utó Kras, ɛbi ji apyɛ nyɛ bɔɔ́ ágɛ. Pɛge bɔɔ́ abi Ɛsɔwɔ áfyɛɛ́ ɛnyú né amú cháŋéné. Ɛbwɔ́ alú ɛké magɔŋme Ɛsɔwɔ. Dépɛgé fɔ́ ɛbwɔ́ ndɛre bɔɔ́ abi ákpeage ɛbwɔ́ kpeage. Pɛ́gé ɛbwɔ́ ndɛre bɔɔ́ abi awyaá metɔɔ́ mampyɛ utɔɔ́ bwɔ́. Dépyɛgé fɔ́ ndɛre bɔɔ́ abi awyaá mmwɔlé mambɔge nsa. Pɛge lé ndɛre bɔɔ́ abi abɔɔ́ gejií mampyɛ utɔɔ́ ɛbwɔ́. Déŋmɛrégé fɔ́ bɔɔ́ abi Ɛsɔwɔ áfyɛɛ́ né amu nyú mekpó mme. Lɛrege lé ɛbwɔ́ gepɔ ɛyigé ɛbwɔ́ ákage mankwɔle. Déke depyɛmbɔ, gébégé Kras muú alú ɛké mfwa ámbamé magɔŋme achwɔge, apyɛɛ́ nyɛ débɔ ŋgɔ ndɛre nsa ne ŋgɔ yina agboó fɔ́ gelu.
Ɛnyú njyɛ usa ne ansɔ andeé, wyɛmbɔ ntó ne ɛbɔɔ́ mambɛ ne ɛnyú. Nógé ákpakpa nyú né machomele bɔɔ́ Ɛsɔwɔ ne shulege mmyɛ nyú mme mbaá atɛ aŋmɛ. Pyɛ́gé gepɔ ɛyigé na geba ɛnyú mmyɛ yɛ́ndégébé néndé asá né mmu ŋwɛ Ɛsɔwɔ nnó, “Ɛsɔwɔ áshyá yɛ́ndégenó ɛyigé bɔɔ́ abi ábwɛge mmyɛ ákɛlege mampyɛ yɛ́mbɔ, alɛrege galɔ́gálɔ́ wuú mbaá bɔɔ́ abi ashulege mmyɛ ɛbwɔ́ mme.” Ndɛre ɛlúmbɔ, shulege mmyɛ nyú mme né mbɛ ushu Ɛsɔwɔ muú awyaá utó bi upwɔɔ́ amu, nnó gébé jií gekwɔnege abwɛɛ́ ɛnyú dékwɔ ŋgɔ. Yɛ́ndégenó ɛyi gechyɛge ɛnyú ɛfwyale fyɛgé geji né amu Ɛsɔwɔ néndé, ji ateé ɛnyú yɛ́ndégébé.
Gbarege mmyɛ nyú cháŋéné, dekpome mmyɛ. Danchɔmeló muú mawame ɛnyú, akɛne mbɔ agyage meno fuú ɛké genyanya ɛyi geweége, akɛlege muú ayi ji anyɛɛ́. Tɛnege ukɔlɔ ne ji, fyɛ́ge wyɛ lé metɔɔ́ ne Ɛsɔwɔ dépɛ́régé uka mme. Kaáge nnó ɛlé wyɛ géfɔ́gé ɛfwyale ɛwéna ne aŋmɛ nyú né mme meko ágɛ́ne. 10 Ɛfwyale ɛwé ɛnyú dégɛne nyɛ ɛbɛ́ lé né mboó gébé ne ɛfwyale ɛwémbɔ ɛbyɛgé Ɛsɔwɔ jimbɔɔ́ apyɛɛ́ ɛnyú dékere né amu ɛnyú détɛ́né ne apyɛɛ́ ɛnyú débɔ ɛshyɛ. Ne ji Ɛsɔwɔ muú alɛrege bɔɔ́ galɔ́gálɔ́ matimati ne akuú ɛnyú nnó dechome mmyɛ ne Kras nnó debɔ ŋgɔ wuú ayi álá abyɛɛ́ fɔ́. 11 Uto uko úlú ne ji tɛ kwyakwya ne kwyakwya. Amɛn.
Kwyakwya matame
12 Meŋmɛ se Silas ne apoó me nsamé maá mboó ŋwɛ yina. Ji alú muú ayi nnɛre metɔɔ́ ne ji. Nsá ɛnyú ukɛkɛ unó bina nnó nfyɛɛ́ ɛnyú ɛshyɛ ne nnó ngare ɛnyú nnó unó bimbɔ ne úlú galɔ́gálɔ́ Ɛsɔwɔ ayi wáwálé. Tɛnege ne ɛshyɛ né unó bina.
13 Bɔɔ́ ɛchomele Ɛsɔwɔ né Babilɔn abi Ɛsɔwɔ ajya ntó, alɔɔ́ ɛnyú matame. Makɔs maá wa né ɛgbe ɛwé Ɛsɔwɔ alɔɔ́ ntó ɛnyú matame. 14 Támegege atɛ aŋmɛ ne gejeé ndɛre bɔɔ́ Ɛsɔwɔ. Nnɛnemmyɛ nnó nesɔ né Ɛsɔwɔ nebɛ ne ɛnyú ako abi dechome mmyɛ ne Kras.